Gå til innhold

8 Beredskap

Elverum kommune har på lik linje med øvrige kommuner et definert beredskapsansvar i henhold til lover og forskrifter. Det innebærer å kunne håndtere uønskede hendelser som måtte oppstå innenfor kommunens grenser og som krever ledelse, organisering og ressurser som ikke finner sin løsning innenfor den ordinære driftsorganisasjonen, altså at kriseledelsen samles og at krisestab eventuelt må etableres.

For å være forberedt på å håndtere uønskede hendelser kreves analyser, planer, tiltakskort, øving m.m. Den samlede beredskapsdokumentasjonen er i så måte viktig. Gjennom 2020, 2021 og 2022 er det nedlagt et betydelig arbeid for å videreutvikle og forbedre kommunens beredskaps- dokumentasjon.

En omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og ble godkjent i kommunestyret i desember 2021, i KS-sak 145/21, en godkjenning slik lov og forskrift krever. ROS- analysen er basert på 12 mulige uønskede hendelser som med varierende grader av sannsynlighet vil kunne inntreffe i Elverum.

På basis av disse analysene er det utarbeidet beredskapsplanverk for å håndtere hendelsene hvis slike hendelser eller liknende skulle oppstå. Dette planverket ferdigstilles i løpet av første halvår 2023. Da vil Elverum ha oppdatert beredskapsdokumentasjon i henhold til lover og forskrift.

Elverum kommune har gjennom flere år arrangert beredskapsdager gjennom 2 dager medio januar. Dette er et fast innslag i kommunens årshjul for styring. Disse dagene har alle ledere i kommunen samt folkevalgte med beredskapsansvar, kommunens beredskapsråd og kriseledelse som målgruppe.

Hensikten er å sette kommunens beredskapsansvar på dagsorden med oppfrisking, oppdatering, arbeid og øving. I 2022 ble beredskapsdagene gjennomført 18. og 19. januar.

eredskapsdagene får gjennomgående gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Beredskapsdagene ble særlig brukt til å arbeide med den dokumentasjonen som er utviklet – se kapittel 8.1 over.

Koronapandemien preget Elverum kommune sterkt, på lik linje med alle kommuner i Norge, gjennom både 2020 og 2021. I løpet av første halvår 2022 ble denne beredskapen avviklet, og en vendte gradvis tilbake til en normalsituasjon i samfunnet og kommuneorganisasjonen.

Håndtering av epidemi/pandemi er å håndtere en av de uønskede hendelsene som inngår i kommunens ROS- analyse for uønskede hendelser – se kapittel 8.1. over.

I løpet av 2022 er kommunens beredskapsråd fornyet, revitalisert og komplettert. Elverum beredskapsråd består nå av cirka 20 representanter fra kommunal politisk og administrativ ledelse, fra politiet, brann og redningsvesen, Sivilforsvaret, energiforsyning, Forsvaret – HV og lokal forsvarsledelse, Statens Vegvesen og frivillige organisasjoner med beredskapsformål.

Beredskapsrådet har fått oppdatert mandat og har nå en fast møteplan med møter 2 ganger i året. Beredskapsrådet er rådgivende organ for kommunens beredskapsarbeid.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF