Gå til innhold

6 Handlingsplan 2022 – 2025 – Arbeid og resultater i 2022

Elverum kommune rullerer hvert år handlings- og økonomiplan for kommende fireårs periode. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2022-2025 ble godkjent av kommunestyret 15. desember 2021. Det første året i planen har navnet Virksomhetsplan og årsbudsjett, og er bindende i form av mål og rammer. Dette er grunnlaget for årets virksomhet. Resultater for 2022 per tjenesteområde, finnes under kapitlet «Tjenesteområdenes resultater» (se kapittel 7 – under). Status for investeringsprosjekter finnes i kapittel 9 – se under.

Handlingsplanen beskriver hovedtrekkene i det som planlegges gjennomført for kommende fireårs- periode, økonomiplanen er de økonomiske rammene for samme periode. Som nevnt over er det første året bindende og er eksakt og relativt detaljert. De neste tre årene i planen er tentative, og beskrive hvilke mål, rammer, forutsetninger, aktiviteter og utfordringer som ligger til grunn for disse årene.

Kapitlet «Handlingsplan 2022-2025 – arbeid og resultater i 2022» beskriver kort arbeid og resultater i 2022 sammenholdt med ambisjoner i Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025. Handlings- og økonomiplanen beskriver også i noen grad samfunnsutvikling som foregår i regi av næringslivet, frivillig sektor og andre offentlige aktører innenfor vår kommune, derfor kommenteres resultater i 2022 også noe i dette perspektivet der det er naturlig.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er den overordnede planen som Elverum kommune styres etter. Kommuneplanens mål og strategier er utdypet i de strategiske planene/temaplaner for ulike fagområder. Disse temaplanene er grunnlaget for prioriteringer i handlings- og økonomiplanen med virksomhetsplan og årsbudsjett. På den måten skapes det «en rød tråd» i planverket.

Handlings- og økonomiplanen for fireårsperioden «samler trådene» og:

 1. Tar tak i mål og strategier i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. Tar tak i føringer for tjenester og samfunnsutvikling som vurderes som nødvendig å håndtere, og som ikke er redegjort for i planverket (uforutsette ting som kommer på, muligheter og utfordringer som gir seg underveis og som ikke er tatt høyde for i planverket).

Planverket i kommunen er utviklet i samsvar med kommunens planstrategi. Denne planstrategien beskriver hvilke planer kommunen må og bør ha for å drive forsvarlig og ivareta kommunens roller:
1. Demokratisk arena
2. Tjenesteproduksjon for befolkningen
3. Forvaltningsmyndighet
4. Samfunnsutvikler
5. Arbeidsgiver

Planverket er strukturert og fordelt på seks samfunnsområder. Disse samfunnsområdene ligger fast over tid, og er de områdene der vi må sørge for å ha tilstrekkelig planverk for å ivareta våre roller (se over) på en forsvarlig måte.

De seks samfunnsområdene er:
1. Klima og energi
2. By- og bygdeutvikling
3. Samferdsel og infrastruktur
4. Verdiskaping og næringsutvikling
5. Natur, kulturmiljø og landskap
6. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Handlingsdelen i handlings- og økonomiplanen har disse seks samfunnsområdene som inndeling for å beskrive hva som planlegges gjennomført, og i denne delen av årsrapporten rapporterer og kommenterer vi fra 2022 fordelt på samfunnsområdene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2022-2025 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

Arbeid som har blitt gjennomført i 2022 på samfunnsområdet klima og energi, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2025 er særlig (fordelt på innsatsområdene i klima- og energiplanen):

1. Energiproduksjon og distribusjon

Elverum har relativt stor produksjon av fornybar energi i form av bioenergi i fjernvarmeanlegg, på gårdsanlegg og i de enkelte hjem (vedfyring i rentbrennende ovner) samt vannkraftproduksjon i Glomma, grunnvarme i varmepumper og etter hvert stadig flere solcelleanlegg.

Dette utvikles litt og litt år for år, og energiproduksjon for stasjonære formål fullt ut basert på klima-, miljøvennlige og fornybare energikilder er innen rekkevidde. Kommunen veileder i reguleringssaker og byggesaker og der det ellers byr seg muligheter med tanke på konvertering til klimavennlig energiproduksjon.

2022 har med tanke på energipriser vært et uvanlig år med hendelser på den internasjonale arena som har skapt unormalt høye energipriser. Selv om energipriser for framtida er krevende å prognostisere, er det mange faktorer som tyder på at energi for framtida i større grad blir en knapphetsvare, og at energiprisene vil stabilisere seg på et høyere nivå enn før 2022.

Dette medfører lønnsomhet i flere prosjekter hvor fornybar energi er produksjonsgrunnlaget. Dette slår også inn i Elverum som lokalsamfunn med større oppmerksomhet for solenergi, bioenergi og økt vannkraftproduksjon – nye prosjekter og forbedring av eksisterende står for døra for de kommende år.

2. Bærekraftige bygg, oppvarming og energibruk

 Elverum har en fornyet trestrategi (fornyet i 2021) som er veiledende for byggevirksomhet i kommunen. Trestrategien gir føringer for byggevirksomhet i kommunen, bl.a. med et betydelig klimaperspektiv.

Etter en intensiv investeringsperiode i bygg gjennom flere år, har kommunen i inneværende periode et begrenset investeringsprogram. Det jobbes imidlertid til enhver tid aktivt for å sikre energieffektiv energiforsyning og bruk i kommunale bygg. Som eksempel: Regnskapet for 2022 viser at driftskostnadene til eiendomsdrift for Ydalir skole med idrettshall utgjorde 420 kr/m2.

Til sammenligning utgjør driftskostnaden for Søbakken skole 685 kr/m2. Energikostnaden (strøm og fjernvarme) for Ydalir skole i 2022 utgjorde 96 kr/m2, mens den for Søbakken skole utgjorde 253 kr/m2. Dette gjenspeiler at det er lønnsomt å bygge i henhold til krav som innebærer passivhusstandard. Passivhusstandardene NS 3700 og 3701 stiller krav til blant annet varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning.

Standardene setter også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse. Ydalir skole er for øvrig Breem-Nor sertifisert med klassifisering Very Good.

Miljøsertifiseringen har som mål å motivere til bærekraftig design, og ble lansert i Norge i 2012.

Det har gjennom hele 2022 vært arbeidet i kommunens pilotprosjekt i Ydalir, i særlig grad i regi av kommunens selskap Elverum Vekst AS med datterselskapet Elverum tomteselskap AS. Etter en intensiv periode med klimariktig utbygging av Ydalir skole og barnehage, jobbes det nå med profilering, markedsføring og salg av Ydalirområdet og ferdigregulerte områder, med detaljreguleringsplaner, med avtaleutforming med utbyggere o.a. Se nærmere omtale av aktivitet og prosjekter her.

3.  Transport, anlegg og arealplanlegging

Det har også i 2022 vært arbeidet noe med videre planlegging (tilknyttet byplanen) for å kunne realisere bedre forhold for syklende og gående i byområdet. Egen utredning og plan for sykkeltiltak er grunnlag for byplanen. I byplanen tilstrebes det å legge til rette for et klima- og miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster.

Den vedtatte byplanens føringer ligger nå til grunn for reguleringsplanlegging som til enhver tid pågår. Gjennom 2022 er et fremmet til sammen 12 reguleringssaker på større eller mindre utbygginger i kommunen og som i varierende grad har klimaperspektiver i prosjektene.

Kommunen bidrar med gradvis elektrifisering av egen bilpark. Per årsskiftet 2022/2023 er om lag 30% av bilparken elektrifisert, etter planen vil mer enn 50% være elektrifisert i 2025 og 100% i 2030 – det foregår en jevn og planmessig utskifting med konvertering til elbiler. I 2022 har Elverum kommune sammen med 10 øvrige kommuner rundt Mjøsa, fylkeskommunen, transportetatene og Statsforvalteren i Innlandet arbeidet videre for å følge opp den vedtatte felles areal- og transportstrategi for «Mjøsbyen».

Arbeidet er videreført ved at det er forberedt for at kommunen tilslutter seg en 0-vekst mål for personbiltrafikken fram mot 2037, som et ledd i å bidra til å realisere nasjonale klimamål, og som vilkår for at Mjøsbyen-regionen kan posisjonere seg for statlige regionvekstavtaler for samferdselstiltak. Elverum kommune har tilsluttet seg denne ambisjonen i KS- sak 035/23.

Arbeidet Mjøsbyen-samarbeidet vil være førende for å skape et klimariktig transportmønster fram mot 2040 i den bo- og arbeidsmarkedsregionen som Mjøsbyen-kommunene representerer – se www.mjosbyen.no.

4. Utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.

 Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner – langsiktig karbonbinding for å hindre klimagassutslipp til atmosfæren er viktig i klimaarbeidet. Skogen spiller en helt avgjørende rolle i karbonforvaltningen. I Elverum drives det et aktivt skogbruk innenfor miljø- og bærekrafts- standarder som er allmenne for skogforvaltningen i Norge, for å sikre god netto tilvekst i skogene.

Markedene modnes etter hvert mer og mer for moderne trebyggeri som et vesentlig bidrag i klimaarbeidet, dette påvirker også primærskogbruket og skogforvaltningen i den forstand at aktiviteten er jevnt høy.

5.  Jordbruk og matproduksjon

I jordbruk og matproduksjon skjer både klimagassutslipp og klimagassbinding gjennom karbonkrets- løpet. Det arbeides kontinuerlig med veiledning for god agronomi blant kommunens jordbrukere.

6.  Forbruk, avfall og avløp

Elverum kommune har i samarbeid med de øvrige Sør-Østerdalskommune et godt avfallshåndterings- konsept i regi av Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR). SØIR bidrar til forsvarlig håndtering gjennom stadig forbedring av avfallsgjenvinningen, god kildesortering og reduksjon av avfallsmengdene blant Elverums innbyggere. Se mer om virksomheter og resultater hos SØIR IKS.

Elverum kommune har i all hovedsak et godt og driftssikkert system og infrastruktur for vann og avløp med tilhørende rensing. Dette har også klimaperspektiv i den forstand at det dreier seg om god ressursanvendelse, gjenvinning og miljøvern. Vann- og avløpssystemet driftes i henhold til egen plan og med en egen langsiktig gebyrfinansiert investeringsplan.

7.       Kommunens egen virksomhet

I kommunens egen virksomhet er det tiltakende oppmerksomhet for å bidra i klimaarbeidet gjennom:

 • Kommunen skal fortsette å vise vei ved å bruke tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgang til lademuligheter.
 • Anvende anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer klima- og miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og anlegg.
 • Anvende tilgjengelig teknologi for å redusere behovet for arbeids- og møtereiser. Dette har i Elverum kommune som for øvrig i Norge og globalt blitt gitt et kraftig puff framover gjennom koronaperioden. Teknologien for digitale møter bidrar nå til vesentlig mindre reising og tidsbruk i tilknytning til møter, både internt i kommunen og med eksterne partnere.

8. Klimatilpasning

I tilknytning til beredskapsarbeidet i kommune ble det gjennom 2020 og 2021 gjennomført et arbeid i samarbeid med de øvrige Sør-Østerdalskommunene for å kartlegge klimasårbarhet og legge grunnlaget for oppdaterte planer for å håndtere klimarelaterte hendelser (intens nedbør, flom, vind) på utsatte steder.

Dette arbeidet er sluttrapportert i 2021 med den følge at kunnskap er systematisert, kartmateriale m.m. er oppdatert som grunnlag for å gjennomføre risikoreduserende tiltak samt forberede for å håndtere uønskede klimarelaterte hendelser. I planleggingsarbeidet er det hele tiden oppmerksomhet med tanke på klimatilpasning i bygge- og anleggsinvesteringer og i å holde vannveger åpne for å tåle nedbør.

9.  Klimabudsjett og klimaregnskap for Elverum kommune

Da Elverum kommunes Klima- og energiplan ble vedtatt 27.05.2020 vedtok kommunestyret samtidig at: «Klimabudsjett utarbeides fra og med 2021 som del av det årlige arbeidet med Handlings- og økonomiplan, virksomhetsplan og årsbudsjett. Det skal også utarbeides klimaregnskap som en del av kommunens årsmelding.»

 På dette grunnlaget ble det for 2022 konkretisert tiltak innenfor 2 kategorier i Handlings- og økonomiplanen 2022 – 2025 ut fra om de kan tallfestes eller ikke. Noen tiltak har vært mulig å beregne effekten av, men ikke alle. Det at tiltak vanskelig lar seg utslippsberegne på kommunalt nivå, betyr imidlertid ikke at tiltaket har mindre påvirkning på klimagassutslippene enn de kvantifiserte utslippene. Klimabudsjettet vil forbedres over tid, i takt med kunnskapsutvikling og eventuell kapasitetsstyrking på saksområdet.

Utskifting av kommunens egen bilpark fra fossile biler til el.-biler er det konkrete tiltak som kommunen som organisasjon finner å kunne realisere og som kan kvantifiseres. På dette området følger kommunen en utskiftingsplan fram mot 2030 – da målet er 100% el.-biler. Total gevinst i 2030 er da beregnet å tilsvare 240 tonn CO2-ekvivalenter i forhold til hva som ville vært situasjonen hvis denne utskiftingen ikke hadde blitt gjennomført. Per utgangen av 2022 er kommunen om lag 30% på veg mot dette målet.

For øvrig lister klimabudsjette for 2022 en rekke tiltak som kan gjennomføres og som har effekt på klimagassutslipp, men som nevnt vanskelig lar seg kvantifisere eksakt på kommunens hånd. Disse tiltakene er – med referanse til kommunens energi- og klimaplan:

 • Teste ut fossilfri og mest mulig utslippsfri bygge- og anleggsplass før 2025.
 • Tilrettelegging for sykkel og gange.
 • I alle innkjøps- og anbudsprosesser skal det vurderes hvilke klima- og miljøkrav som er relevante å stille for den enkelte anskaffelsen.
 • Utarbeide strategier og tiltak for gode klimaløsninger i private- og kommunale arelplanforslag.
 • Reglementfeste kollektivtransport eller bruk av tjeneste-biler (nullutslippskjøretøy) som foretrukket reisemiddel ved alle tjenestereiser.
 • Oppfordre til mest mulig bruk av digitale møter for å redusere reise-/transportvirksomheten. TEAMS til alle med behov før 2023.
 • Utforme parkeringsbestemmelser som gir fordeler til null- og lavutslippskjøretøy.
 • Etablere god sykkelparkering ved alle offentlige bygg i sentrum.
 • Innføre kildesortering av alt avfall fra kommunal drift innen 2023.
 • Innføre bærekraftig livssyklushåndtering av IT-produkter gjennom gjenbruk og resirkulering.
 • Forankre KEP i Elverum Vekst AS styringsdokumenter med oppfølgingssystemer.
 • Forankre KEP i KF Elverum Kommuneskoger styringsdokumenter med oppfølgingssystemer.
 • Forankre KEP i SØIRs styringsdokumenter med oppfølgingssystemer.
 • Etablere maler og rutiner som ivaretar klimaledelsesaspektet i alle saksfremlegg.
 • Landbruksforvaltningen – utarbeide strategier og tiltak som sikrer at en i det daglige arbeidet informerer og veileder om tiltak i landbruket som bidrar til utslippsreduksjon.
 • Endre eller forbedre dagens slambehandlingsmetode til en mer miljømessig måte, og slik at utnyttelsen av slamressursen optimaliseres ytterligere.
 • Gjennomføre utskifting av ledningsnett i henhold til vann- og avløpsplan.
 • Ved fornyelse av avtalene om leveranse av fjernvarme til kommunale bygg stille krav om fossilfri energiproduksjon.
 • Stille tidsriktige krav til energieffektive, klimaeffektive- og miljøvennlige bygg som oppdragsgiver i reguleringsplaner der arealformålet er offentlig tjenesteyting og kommunen er tjenesteprodusent.
 • Utskifting gatelys (LED 216000 kWh/år = 1,75 tonn CO2e/år).

For de aller fleste av de listede tiltakene er situasjonen den at dette arbeides det med kontinuerlig i kommunens organisasjon – gjennom tilpasninger i den ordinære tjenesteproduksjonen og myndighetsforvaltningen. Samtidig må det erkjennes at systematisk oppfølging av klimabudsjettet med et tilsvarende klimaregnskap for kommunen, har en ikke hatt kapasitet til å følge opp i tilstrekkelig grad siden energi- og klimaplanen ble vedtatt.

Det er utsikter til at dette kan forbedres for de kommende år, da en nå igjen i regionalt samarbeid i Sør-Østerdal har egen prosjektleder/rådgiver til å følge opp energi- og klimaarbeidet og energi- og klimaplanene.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2022-2025 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde: «Byplan 2030».
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap vedrørende regulering og utbygging.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2022 på samfunnsområdet by- og bygdeutvikling, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2025 er særlig:

Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og har vært gjort jevnt mye arbeid gjennom hele 2022. Gjennom 2022 er det fremmet til sammen 12 reguleringsplaner på større eller mindre utbygginger i kommunen. Disse planene med tilhørende dokumentasjon finnes igjen under formannskapets møteplan gjennom 2022. Vedtatte planer og planer som til enhver tid er på høring kan også finnes igjen her på kommunens hjemmeside.

Gjennom 2022 er et større arbeid forberedt for å gjennomføre revisjon av kommuneplanens arealdel – et arbeid som vil gå gjennom hele 2023.

Byggesaksbehandling – Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den har blitt gjennomført som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon i hele 2022 og leverer tjenesten innenfor gitte rammer på tid og økonomi. Se her for mer info om pågående arbeid og resultater.

Oppfølging av privat og offentlig utbygging – Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.

Gjennom 2022 er det blant annet arbeidet for å forberede utvikling av Rådhusplassen, en utbygging som etter planen kommer til realisering i 2023.

Elverum Tomteselskap AS er et kommunalt eid selskap med særskilt rolle i tilrettelegging for bygging i Elverum, både for næringsformål og boligformål. Selskapet er datterselskap av Elverum Vekst AS, og inngår som et kommunalt verktøy i det samlede attraktivitetsarbeidet.

I 2022 har kommunens administrasjon og selskapet hatt løpende og tett samarbeid. Utbyggingsområdet Ydalir har, som i tidligere år, hatt særskilt fokus med tilhørende arbeid som følge av deltakelse i forskningsnettverket Zero Emission Neighbourhoods (ZEN).

Se mer info her: https://fmezen.no/. Imidlertid har det gjennom 2022 blitt registrert redusert aktivitet i utbyggingen i Ydalir, et fenomen som gjør seg gjeldende i byggebransjen også nasjonalt. Vesentlige usikkerheter som følge av krig i Europa, renteøkning, betydelig økte energikostnader, materialkostnader og byggekostnader generelt har gjort seg gjeldende.

Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det har vært arbeidet på en rekke fronter for å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke både i kommunens virksomhet, i kommunale selskaper og i det private næringslivet. Særlig har nå Elverum Vekst AS en sentral, operativ rolle i dette arbeidet.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2022-2025 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Hovedplan vann og avløp – godkjent plan for perioden 2015 – 2024.
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i egen saker i kommunestyre og formannskapet.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2022 på samfunnsområdet samferdsel og infrastruktur, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2025 er særlig:

Vann og avløp – dette har også i 2022 vært en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan (se også oversikt over denne virksomhet i kapittel 7.13 under).

Vegbygging og vegvedlikehold – Elverum kommunes vegnett har gjennomgått relativt betydelig oppgradering de senere år, med hovedvekt på gruslagt bygdevegnett fram til og med 2016. Fra 2017 har byveger og gater blitt prioritert i henhold til en oppsatt plan, og oppgraderinger er under gjennomføring over flere år for gatebelysning.

Gater, veg og park – forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av gater, veger og parker m.v. tilligger sektor for teknikk og miljø. Drift av vegnettet til alle årstider er en betydelig og krevende virksomhet med begrensede ressurser, og inngår som en viktig del av kommunens trafikksikkerhets- arbeid.

Foruten vegbygging og vegvedlikehold, som får særskilt oppmerksomhet som grunnleggende infrastruktur, legges det vekt på å holde parker og uteområder i kommunen i beste mulige skikk. I 2022 har dette også blitt gjennomført bl.a. med en blomsterprakt i byen gjennom sommerhalvåret som årlig års får betydelig og fortjent oppmerksomhet. I løpet av 2022 er både deler av Elveparken mot Glomma og Triangelparken i sentrum oppgradert.

Bredbåndutbygging – i 2022 er videre bredbåndsutbygging forberedt. Det er utviklet planer for å gjennomføre utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum (på bygdene) i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske områder gjennom dugnadsbidrag og egenandeler.

Trafikksikkerhetsplan – på grunnlag av eget kommunestyrevedtak per 23.09.20 i KS-sak 097/20 ble det i henhold til den kommunale planstrategien gjennomført planleggingsarbeid gjennom høsten 2020 for å oppdatere og utvikle kommunens Trafikksikkerhetsplan.

Planen kom til godkjenning i kommunestyret 26.05 2021, og er grunnlaget for kommunens trafikksikkerhetsarbeid fram mot 2025. Eget trafikksikkerhetsutvalg er etablert, som holder sine møter og gir innspill til prioriteringer i trafikksikkerhetsarbeidet.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2022 – 2022 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

Det operative næringsutviklingsarbeidet for Elverum kommune i 2022 har foregått i regi av Elverum Vekst AS med datterselskapene Elverum Tomteselskap AS; Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI AS), EKI Utvikling AS samt Samfunnsutviklingsstaben i kommunen – i nært samarbeid.

Videre gjennomføres næringsutviklingsarbeid i regi av Terningen Innovasjonspark etablert som en virksomhet i regi av det kommunalt eide selskapet Flerbruksanlegget AS. Arbeid som har blitt gjennomført i 2022 på samfunnsområdet verdiskaping og næringsutvikling, og som er ledd i det mere langsiktige perspektivet fram mot 2025 er særlig:

 • Førstelinjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av Elverum Vekst AS, Sør-Østerdal Næringshage AS, Kosser Innovasjon, Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvaltning og bidrag til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe. I 2022 har et knippe initiativ for etablering i Elverum blitt jobbet med, til dels også etablering av virksomheter med større industriell produksjon. I så måte er avtalen som ble gjort mellom Elverum Vekst AS og selskapet Green Mountain om kjøp av næringsareal på Grundsetmoen for etablering av datasenter et av de større næringsutviklingsinitiativ som er etablert for Elverum gjennom de senere år. Sammen med selskapets etablering på Heggvin i Løten/Hamar er dette næringsutviklingsinitiativ som forventes å gi ringvirkninger lokalt og regionalt både med tanke på næringsliv og bosetting.
 • En rekke systematiske bedriftsbesøk i Elverum Veksts regi, med deltakelse fra politisk –og administrativ ledelse i kommunen, noe som har bidratt til flere samarbeidsarenaer mellom bedriftene. Se målekort for dette under kapittel 7.14.
 • Det er gjennomført samlinger mellom bedrifter, Innovasjon Norge med flere for å kople flere virksomheter på Innovasjon Norges ordninger for kompetansebygging, finansiering m.m.
 • Det er gjennomført kurs og samlinger for gründernettverk.
 • Elverum kommune er fra 2020 medlem i OsloRegionens Europakontor, og det inngår nå som en del av internasjonalt arbeid som kan gi lokal utvikling. Kommunens plan for det internasjonale arbeidet følges opp gjennom arrangement av internasjonal uke m.m. Det er tatt initiativ til å fornye denne planen i egen planprosess gjennom 2023. I 2022 ble internasjonal uke gjennomført med egen «Europadag» med flere arbeidsseminarer som gir grunnlag for oppfølging i egne prosjekter.
  Det er gjennom 2022 og inn i 2023 forberedt og kontrahert flere konkrete prosjektinitiativ som vil føre til at Elverum kommune gjør samarbeidsavtaler med polske kommuner for perioden 2023 – 2024, i tillegg til pågående samarbeid med baltiske kommuner. Samarbeidet utvikles i samarbeid mellom KS og KS´s polske søsterorganisasjon. Samarbeidet er finansiert av Norway Grants-ordningen som er en del av EØS-avtalen. Omfanget av det internasjonale arbeidet har medført at det er funnet grunnlag for å engasjere en egen rådgiver/koordinator for dette arbeidet som er på plass i organisasjonen fra februar 2023.
 • I Elverum Kommunale Industribyggs og Elverum Tomteselskaps regi (datterselskaper i Elverum Vekst AS) er det jobbet med gjennomføring av byggeprosjekter og utvikling og salg av næringstomter av betydning for Elverums utvikling.
 • I regi av kommunens selskap Flerbruksanlegget AS er det gjennom 2022 arbeidet for å videreutvikle og tilrettelegge Terningen Arena for forventet økt forsvarsaktivitet i Elverum de kommende år. I regi av Terningen innovasjonspark (del av Flerbruksanlegget AS) er det arbeidet i eget prosjekt for å realisere grunnlaget for et nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap.

Det hører med til næringsutviklingsarbeidet at kommunen bedriver arealplanlegging, bidrar til reguleringsplanlegging og sørger for effektiv byggesaksbehandling. Dette har vært bidragende til etableringer og utvikling i 2022.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2022 – 2025 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel.
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling.
 • Særskilt vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker og lignende.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2022 på samfunnsområdet natur, kulturmiljø og landskap, og som er ledd idet mer langsiktige perspektivet fram mot 2025 er særlig:

 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, har drevet kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren.
 • Elverum er preget av store skogarealer – grunneiere i Elverum driver i sum en aktiv skogforvaltning innenfor bærekraftige rammer i henhold til lover og forskrifter.
 • Initiativ er tatt gjennom 2022 for å ferdigstille en kulturminneplan, noe som har måttet nedprioriteres gjennom flere år grunnet manglende kapasitet. Det er håp om at dette planarbeidet kan realiseres gjennom 2023.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2022 – 2025 har den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette samfunnsområdet i vesentlig grad vært basert på følgende:

 • Strategisk plan: Folkehelsearbeid i Elverum – 2019 – 2023.
 • Strategisk plan: Integrering i Elverum – 2015 – 2019.
 • NAVs planverk.
 • Strategisk plan: Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 2014 – 2018.
 • Strategiske plan: Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020.
 • Strategisk plan: Utdanning i Elverum – 2017 – 2022.
 • Strategisk plan: Veteraner i Elverum – 2019 – 2023.

I sum er dette et komplett planverk på samfunnsområdet i henhold til planstrategien. I 2022 har arbeid pågått henhold til kommunestyrevedtak arbeidsprosess for å rullere og fornye helse- og omsorgsplanen, planen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og planen for utdanning.

Arbeid som har blitt gjennomført i 2022 på samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø, og som er ledd i det mer langsiktige perspektivet fram mot 2025 er særlig:

 • Elverum kommunes bidrag til og innspill til sykehusstrukturen i Det er brukt relativt betydelige ressurser på dette arbeidet, både i regi av egen rådgiver, gjennom innkjøpt konsulentbistand og strategiske samarbeid, bl.a. med Hamar kommune.
 • Et omfattende arbeid for å sikre en tilstrekkelig og forsvarlig fastlegeordning i Elverum og etablering av kommunalt legesenter.
 • Mottak av i alt cirka 110 flyktninger gjennom 2022, basert på anmodning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet og bekreftet i eget kommunestyrevedtak. Om lag 70 av flyktningene er flyktninger fra Ukraina som følge av den pågående krigen.
 • Det årlige arbeidet med utarbeidelse, framlegg og drøfting av tilstandsrapporten for grunnskolen.
 • Utarbeidelse av og framlegg av en egen skolestrukturutredning som grunnlag for arbeidet i regi av kommunestyrekomité for utdanning.
 • Forberedelse av utbygging ved Elverum Ungdomsskole tilknyttet flytting av ungdomstrinnet fra Hanstad Barne- og Ungdomsskole.
 • Det årlige arbeidet handlingsplan for idrett og nærmiljø og forberedelse av -og forvaltning av tippemidler inn til idretts- og aktivitetsanlegg i Elverum.
 • På samfunnsområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø utarbeider kommuneadmin- istrasjonen gjennom året en rekke høringsuttalelser til både regionale (Innlandet fylkeskommune) og nasjonale planer, til foreslåtte lovendringer og forskriftsendringer og til offentlige utredninger m.m.
  Dette gjøres for å gi faglige relevante innspill og for å fremme aktuelle lokale og regionale interesser.

En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår på tjenesteområdene pleie og omsorg, helse, barnehage, skole og sosial fortsetter over flere år. Se også omtale under tjenesteområdene i kapittel 7 i denne årsmeldingen.

Jevn kulturproduksjon holder fram på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som Festspillene i Elverum, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer og så videre.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF