Gå til innhold

4 Organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, råd og utvalg. Med virkning fra kommunevalget i 2019 ble det innført noen nye benevnelser – jfr. bl.a. som følge av endinger i kommuneloven.

Under vises organisasjonskartet for det politiske arbeidet i Elverum kommune, og det gis en kort redegjørelse for de forskjellige organene slik disse har fungert i 2022. Arbeidet i de forskjellige styrer, komitéer, råd og utvalg med saker, saksunderlag og vedtak m.m. kan følges på kommunens hjemmeside – her: https://www.elverum.kommune.no/politikk.

Illustrasjon over kommunens politiske organisering.

Figur: Organisering av de folkevalgte organer i Elverum kommune i kommunestyreperioden 2019 – 2023.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 35 folkevalgte representanter fra de politiske partiene. Kommunestyret delegerer i stor grad myndighet gjennom et eget delegerings- reglement til underliggende utvalg, formannskapet, kommunedirektøren (kommuneadministrasjonen) med flere. Det er klare regler for hva som kan delegeres og hva kommunestyret selv må beslutte.

Formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer i henhold til kommuneloven for valgperioden på 4 år. Formannskapet behandler saker forberedt av administrasjonen og utøver kommunens eierskap i selskap og foretak hvor kommunen er eier.

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommuneloven. Kontrollutvalget har eget sekretariat, som er sekretariat for 12 kommunale kontrollutvalg. Sekretariatet er organisert som et interkommunalt selskap – Konsek Øst IKS.

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg oppnevnt i henhold til kommuneloven.

Kommunestyrekomiteene (helse og omsorg, utdanning, vekst og utvikling, plan og eiendom) er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommuneloven og er delegert ansvar og myndighet i henhold til eget kommunalt reglement.

Eldrerådet er opprettet med hjemmel i lov og er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal i prinsippet ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre i kommunen og avgi uttalelse i saken.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet med hjemmel i kommuneloven for å sikre åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker som er viktige for personer med funksjonsnedsettelse.

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven. Formålet med er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter.

Selskaper og foretak hvor Elverum kommune har eierinteresser har i 2022 vært:

Kommunale foretak

 • KF Elverum kommuneskoger (100 %)

Aksjeselskap

 • Agena AS (100 %)
 • Elverum Vekst AS (100 %)
 • Elverum Energi AS (100%)
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS (100%)
 • Flerbruksanlegget AS (100%)
 • AVR Institute Norway AS (33,3%)
 • Nordavind DC Sites AS (7,7%)

Interkommunale selskap

 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
 • Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS
 • Konsek Øst IKS

Andre virksomheter

 • Elverum kommunale pensjonskasse
 • Stiftelsen Festspillene Elverum

3 stiftelser:

 • Elverum kommunes stiftelse for utdanning
 • Elverum kommunes stiftelse for jord, skog og bygdeutvikling
 • Elverum kommunes stiftelse for helse, omsorg og pleie

Lovpålagte tjenester organisert som egne rettssubjekter med eget regnskap er:

Renovasjon – Tjenesten er organisert gjennom Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 60 prosent av selskapets forpliktelser.

Brann- og redningstjeneste – Tjenesten er organisert gjennom Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS hvor Elverum kommune er kontorkommune og hefter for 33,2% av selskapets forpliktelser.

Revisjon – Tjenesten er organisert gjennom Konsek Øst IKS hvor Kongsvinger kommune er selskapets kontorkommune. Elverum kommune har en ansvarsdel på 8,35 % av selskapet.

Utover dette drives kommuneskogen som kommunalt foretak gjennom Elverum kommuneskoger KF. Kommuneskogen fører eget separat regnskap for sin virksomhet.

Heleide eller deleide aksjeselskaper er frittstående ordinære AS med styrer oppnevnt i generalforsamlingen. Formannskapet er delegert myndighet som utøvende eierorgan. Kommunen har egen eierskapsmelding som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet. De enkelte selskapenes virksomhet drives i henhold til vedtekter og egne strategiplaner for hvert selskap.

Elverum kommunes driftsorganisasjon er vist i organisasjonskartet under på sektor- og stabsnivå. Hver sektor ledes av en sektorsjef, stabene av en stabssjef. Sektorer og staber er videre organisert i faglige enheter med enhetsledere. De største sektorene har i tillegg avdelinger med avdelingsledere underlagt de enkelte enhetene. For å løse nødvendig tjenesteproduksjon og stabs-/støttefunksjoner er det i tillegg til kommunens egen tjenesteproduksjon organisert flere interkommunale samarbeid.

Interkommunalt samarbeid

 • Pedagogisk- psykologisk tjeneste
 • Innkjøpssamarbeid med nabokommuner
 • Barnevernvakt
 • Geodata samarbeid
 • Miljørettet helsevern
 • Arbeidsgiverkontroll
 • Elverum Interkommunale Legevakt
 • Interkommunale akutte døgnplasser

Elverum kommune er vertskommune og fører regnskapet samt drifter IKT løsningene for PPT- tjenesten i kommunene Stor-Elvdal, Åmot og Elverum. Samarbeidet er basert på en egen avtale. Den skal reforhandles i løpet av våren 2023.

Elverum kommune inngår i kartsamarbeidet Hedmark Kart sammen med 11 øvrige kommuner. Dette samarbeidet har vært gjeldende siden 2021.

Elverum interkommunale legevakt etablert 1. januar 2014. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Åsnes, Våler, Åmot og Elverum som sammen tilbyr innbyggerne en felles og mer robust legevakt.

Interkommunale akutte døgnplasser – er et samarbeid mellom Våler, Åsnes og Elverum som tilbyr innbyggere kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnplasser (somatikk).

Figur: Administrativ organisering i Elverum kommune i 2022. Sektorene har hovedansvar for tjenesteproduksjon og myndighetsforvaltning. Stabene har primært støtte-/forvaltningsfunksjoner.

Figur: Administrativ organisering i Elverum kommune i 2022. Sektorene har hovedansvar for tjenesteproduksjon og myndighetsforvaltning. Stabene har primært støtte-/forvaltningsfunksjoner.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF