Gå til innhold

7 Tjenesteområdenes resultater

I kapittel 7 av årsmeldingen rapporteres det fra virksomheten i Elverum kommune i 2022 på det som er kommunens hovedaktivitet – tjenesteproduksjonen. Kommunen har i størrelsesorden 150 definerte tjenester for å gi Elverums befolkning de tjenester enkeltmennesker og grupper skal ha i henhold til lover, forskrifter samt ambisjoner vi for øvrig har i kommunen i henhold til planer på kort og lang sikt, vedtatt i kommunestyre og formannskap.

Tjenestene er gruppert i tjenesteområder:
1. Politisk styring – folkevalgte
2. Administrasjon
3. Barnehage
4. Skole
5. Barnevern
6. Helse – forebygging og behandling
7. Pleie og omsorg
8. Sosial – tjenestebistand
9. Sosial – økonomisk bistand
10. Kultur og religiøse formål
11. Teknisk forvaltning
12. Teknisk drift
13. Næringsutvikling
14. Fellestjenester

Rapporten fra tjenesteområdene tar utgangspunkt i det som har vært virksomhetsplan og budsjett for tjenesteproduksjonen for 2022.

I virksomhetsplanen for 2022 redegjøres det i følgende underkapitler for hvert tjenesteområde:

 • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet
 • Målgrupper for tjenestene
 • Utvikling i nøkkeltall
 • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2022
 • Organisering av tjenesteproduksjon
 • Planlagt utviklingsarbeid i 2022

På dette grunnlaget er det i årsmeldingen rapportert fra hvert tjenesteområde, fordelt på underkapitlene:

 • Fakta – noen vesentlige faktiske forhold om tjenesteområdet.
 • Mål og resultater i 2022 – målekortet med mål og resultater samt budsjettert økonomisk ramme og regnskap vises, samt at det gis en resultatkommentar.
 • Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført – planer og resultater kommenteres.
 • Utfordringer videre – en vurdering av kommende utfordringer innenfor tjenesteområdet.

7.2.1 Fakta

Fakta

Innenfor tjenesteområdet er to funksjoner:

 • 100 Politisk styring: Funksjonen inneholder godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter, befaringer/høringer arrangert av folkevalgte organer. Utgifter til valgavvikling føres også her. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår.
 • 110 Kontroll og revisjon: Funksjonen inneholder utgifter og inntekter til kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens § 77 og revisjon etter kommunelovens § 78. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.

7.2.2 Resultater

Resultater 2022

Som det framgår av faktakapitlet over er dette tjenesteområdet til for å registrere de aktiviteter og kostnader som er knyttet til den politiske styring, altså de folkevalgte organer i henhold til lover og forskrifter.

Det kan derfor betraktes som den delen av kommunens ressursbruk som går til å ivareta de demokratiske prosesser og forankringer – herunder valg, samt til styring og nødvendig kontroll og revisjon av virksomheten.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Politisk styring – folkevalgte 5 767 10 453 7 587 1 819

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

 Politisk styring har et samlet mindreforbruk på 1,8 millioner kroner. Dette fordeler seg med mindreforbruk på flere poster, men hovedsakelig på godtgjørelser til folkevalgte i kommunestyre, formannskap og komiteer, ordfører og varaordfører med 0,95 millioner kroner.

Dernest er det et mindreforbruk på utgifter til kontrollutvalg, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner med 0,05 millioner kroner; utgiftene til Sør-Østerdal Interkommunale Politiske Råd med 0,4 millioner kroner; vennskapsbysamarbeid med henholdsvis 0,13, juridiske tjenester med 0,05, tilskudd til organisasjoner med 0,1 og gaver ved representasjon med 0,12 millioner kroner.

Erfaring viser at det er vanskelig å budsjettere helt riktig på den samlede godtgjørelse til folkevalgte i alle styrende og rådgivende organer, da dette kan svinge noe fra år til år avhengig av saker og aktivitet, det involverer relativt mange personer og det er en viktig del av det å ivareta lokaldemokratiet. Imidlertid er ikke denne budsjettposten nominelt økt for 2023, da det kan virke som det er overbudsjettert noe for 2022.

7.3.1 Fakta

Tjenesteområdet Administrasjon omfatter flere funksjoner som administrasjon, forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler.

Funksjon administrasjon består av:

 • Administrativ ledelse (kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, sektorsjefer, stabsledere, enhetsledere og avdelingsledere). Vedrørende fordeling av andel av lederstilling gjelder følgende: Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, og dette utgjør 20 % av stillingen eller mer, skal denne andelen henføres til det aktuelle tjenesteområdet i regnskapet.
 • Stab/støttefunksjoner: Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, IKT-drift og utvikling, kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn, næringsutvikling, selskapssekretariat m.m. En andel blir henført til aktuelle tjenesteområder i regnskapet.
 • Fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicekontor, felles journalføring, post- og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning og beredskap. Fellesutgifter: Kantine, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.
 • Funksjon forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen består av utgifter knyttet til forvaltning av kommunens bygg og eiendom, bl.a. eiendomsforvaltning, eiendomsledelse og administrasjon, forsikringer av bygg og skatter og avgifter knyttet til bygg. Deler av opprinnelig budsjett henføres til riktig tjenesteområde i regnskapet.

Målgrupper for administrasjonstjenestene er i all hovedsak organisasjonsinterne brukere. Administrasjonens funksjon er å bidra til at de funksjoner som er direkte tjenesteproduserende når sine mål gjennom ledelse, administrasjon og tilrettelegging med en rekke fag (jfr. stabene: eiendomsstab, økonomistab, personalstab, service- og IKT-stab, samfunnsutviklingsstab).

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er alle kommunens planer på overordnet/strategisk nivå.

7.3.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2022 og 2021.

120: Økonomi. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat
   2022
Resultat
   2021
Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyring fra Agresso og GAT (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 4,2
Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,6 4,3
Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet. 0 0 0

 

120: Personal. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2022
Resultat 2022 Resultat 2021
Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,9 4,9
Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest). 5,0 4,7 4,7
120: Service- og IKT. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager)  

98%

 

96%

 

96%

Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt. 60% 81% 83%
Svarprosent inngående samtaler til sentralbord 93% 91% 92%
I hvilken grad leser og følger våre innbyggere den informasjon som gis fra kommunen? Interessen for informasjon fra kommunen måles i:

•       Antall sidehenvisninger (klikk) på kommunens hjemmeside, inkludert nettsider for Utdanning.

•       Antall følgere på kommunens facebook-side.

 

 

2 350000

 

8 650

 

 

2 765 676

 

8 950

 

Ikke målt Ikke målt

Svartid på Facebook – antall minutter innenfor ordinær arbeidstid 15 min 10 min 10 min
120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Opplever responstid ved kontakt med IKT brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 5,0 5,0
Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,9 5,1 5,2
Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7, unntatt planlagt nedetid. 99,4 % 99,9 % 99,9 %
Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid). 99,4 % 99,9 % 99,9 %
Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke- kommersielle områder i kommunen 82 % 74 % 74 %
120: Personvern, internkontroll. Indikatorer på tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest).  

4,9

 

4,45

 

4,54

Gjennomføring av årlig internkontroll for et utvalg av systemer skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven.  

100 %

 

100 %

 

Ikke målt

121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på tjenestekvalitet. Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,6 4,7
Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 4,8 5,0
Opplevelse av oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere og teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest).  

4,5

 

3,9

 

4,0

Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 3,9 4,0

 

Opplevelse av at byggeprosjekt at er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 3,9 4,0
Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest). 4,5 3,9 4,1
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikatorer på økonomi. Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal (sum eide og leide bygg) <200 215 231
Økonomi i byggeprosjekter innenfor vedtatte investeringsrammer 100% 100% 100%
Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter. 100% 99% 100%
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen i kroner per m2 >170 91 58
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger <0,6 0,6 0,6
121/130: Eiendomsfunksjoner. Indikator samfunnsperspektivet. Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg i forhold til referanseåret 2009-2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid. – 21 % – 21 % – 22 %

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert Avvik*
Administrasjon 84 220 85 667 88 108 3 888

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar:

Administrasjon har et mindreforbruk på 3,9 millioner kroner. Mindreforbruket fordeler seg på en rekke poster som inngår i tjenesteområdet administrasjon hos nær samtlige sektorer og staber i kommunen.

Mindreforbruket fordeler seg i hovedsak slik:

 • Personalstaben: 0,9 millioner kroner i mindreforbruk på en rekke poster; særlig fordelt på redusert bruk av bedriftshelsetjenesten på arbeidsmiljøprosesser og juridisk bistand, mindre forbruk enn budsjettert på velferdstiltak og erkjentlighetsgaver, reduserte lønnskostnader som følge av en vakant rådgiverstilling gjennom det meste av 2022 og en merinntekt på sykemeldingsrefusjon.
 • Service- og IKT-staben: 1,9 millioner kroner fordelt på en rekke poster; særlig merinntekter på salg av personvernombudtjenester, en vakant stilling innenfor IKT-drift i 2022, bortfall av planlagt bistandstjeneste til bredbåndsutbygging, sykefravær hvor det ikke er satt inn vikarer, reduserte kostnader knyttet til leie og bruk av multifunksjonsmaskiner, reduserte kostnader knyttet til IT- kommunikasjon og noe mindre kjøp av eksterne tjenester enn planlagt for budsjettåret.
 • Økonomistaben: 0,4 millioner kroner i mindreforbruk på flere poster – fordelt sykelønnsrefusjoner, reduserte vikarutgifter og utgifter til overtid samt redusert kostnad som følge av vakante stillinger i perioder.
 • Sektor for teknikk og miljø: 0,2 millioner kroner i mindreforbruk på en rekke poster innenfor
 • Sektor for barnehage: 0,8 millioner kroner i mindreforbruk – hovedsakelig på reduserte lønnskostnader i forhold til budsjett – særlig på posten lønn til ekstrahjelp.
 • Kjørekontor: 1,0 millioner kroner i mindreforbruk som forklares ved manglende budsjettkorrigering gjennom året.
 • Felleskostnader: 0,7 millioner kroner i merinntekt som er administrativt påslag ved interkommunale samarbeid.

Så er det et merforbruk på en del poster innenfor tjenesteområdet administrasjon som fordeler seg slik:

 • Eiendomsstaben: 0,9 millioner kroner som følge av unormalt høye energinivåer.
 • Sektor for skole: 0,3 millioner kroner – i all hovedsak som følge av økte kostnader på lisenser på dataavtaler.
 • Sektor for familie og helse: 0,2 millioner kroner – hovedsakelig som et avvik på fastlønnutbetalinger.
 • Kommunedirektørkontoret: 0,2 millioner kroner – hovedsakelig på juridisk bistand til håndtering av gamle barnevernssaker og noe på økte lønnskostnader i forhold til budsjett.
 • 0,4 millioner kroner på en rekke poster tilhørende tjenesteområdet administrasjon i sektorer og staber.

I eiendomsforvaltningen ble målet om redusert energiforbruk på 21 % relatert til referansenivå nådd, resultat ble en reduksjon på 21 % i 2022. Dette var for øvrig siste året i garantiperioden på 10 år i EPC-prosjektet. Renholdskostnaden er nedadgående til tross for lønns- og prisvekst.

Årsresultatet endte over målsetning, men vedtatt optimalisering av renholdet er gjennomført og vil ha full effekt fra 2023. Videre er det gjennomgående i kommentarene til brukerundersøkelsen at virksomhetene er misfornøyde med at det ikke er økonomisk dekning for nødvendig vedlikehold av kommunens formålsbygg. Resultatet 91 kroner per m2 innebærer at vedlikeholdsetterslepet har økt ytterligere fra 2021.

Økt omsatt vedlikehold sammenlignet med 2021 skyldes at det spesielt ble bevilget og forbrukt ekstraordinære midler knyttet til kritisk utbedring av svømmehallen, som i sum utgjorde cirka 4,1 millioner kroner. Gjeldende vedlikeholdsetterslep er likevel anslått til å utgjøre cirka 360 millioner kroner. I tillegg utgjør eldre infrastruktur i bakken en økonomisk utfordring, hvor behovet for rehabilitering/utskifting ikke er kartlagt.

Dette er VA-stikkledninger tillagt eiendomsstaben sitt ansvar, som ikke inngår i selvkost området til teknisk sektor. Dette innebærer at det i kommende budsjettprosesser blir ytterligere behov for å fremme ekstraordinære driftstiltak til gjennomføring av kostbare kritiske vedlikeholdstiltak. Dette for å unngå at bygg må stenges som følge av risiko knyttet til HMS.

Personalstaben blir målt på to indikatorer: «Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver – og personalspørsmål» her fikk staben en score på 4,9 i 2022. Det viser at ledere er tilfredse med faglige råd som gis, denne er lik som i 2021.

På indikatoren «Opplever personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel» fikk personalstaben i 2022 en score på 4,7, også denne uendret fra 2021.

Fra januar 2020 til februar 2023 har staben vært underbemannet. Dette på grunn av vakante rådgiverstilling i tre runder da 3 av 4 rådgivere er nyansatt i perioden.

7.3.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Service- og IKT-staben
Etablering av digitaliseringsstrategi for Elverum kommune, som er basert på overordnede styringsdokumenter, lover, forskrifter og kommunes verdier, for å understøtte digital transformasjon i alle organisasjonsledd.

(Digital transformasjon betyr å endre de grunnleggende måtene en virksomhet løser oppgavene sine på ved hjelp av teknologi).

Arbeidet med digitaliseringsstrategi for Elverum kommune er påstartet. Strategien vil blant annet bygge på regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi

«Én offentlig sektor», samt kommunens styrings- dokumenter og verdier. For å sikre nødvendig forankring vil det videre arbeidet bli gjennomført i tett samarbeid med kommunedirektørens ledergruppe og i forbindelse med deres kompetansereise gjennom «Kompetanseløft Digital Transformasjon» i regi av Digi Innlandet.

 

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Fortsette etablering av nettbaserte tjenester for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og det offentlige. Service- og IKT-staben arbeider kontinuerlig med å bruke teknologi til å tilby bedre tjenester til innbyggere, næringsdrivende og frivillig sektor, og det tilrettelegges stadig for at kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal skje gjennom nye digitale, nettbaserte tjenester.

Disse tjenestene søkes å være trygge, helhetlige, brukervennlige og universelt utformet. Eksempler på slike nye tjenester er nye digitale skjema på kommunens hjemmeside og digitale fellesløsninger som tilbys gjennom KS (f. eks. KS DigiHelsestasjon – en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger).

Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig. Kapasitet, dekning og robusthet i infrastrukturen bygges kontinuerlig ut for å kunne møte det pågående digitaliseringsarbeidet.

Nye skyløsninger blir stadig tatt i bruk, og dette vil fortsette der det anses hensiktsmessig og hvor det er ressursmessig mulig.

Her kan nevnes at nytt journalsystem i skyen for legevakta og Elverum kommunal legesenter, samt skybaserte moduler i KOMTEK (løsning for kommunalteknisk forvaltning) er innført det siste året.

Fortsette arbeidet med å etablere en robust og pålitelig digital infrastruktur og bidra til økt kompetanse på digital sikkerhet i resten av organisasjonen. Oppdatering av infrastruktur og nye løsninger er etablert for å øke kommunens sikkerhets- og beredskapsevner knyttet til datasikkerhets- hendelser.

Arbeidet inngår som en del av kommunens beredskapsarbeid, og søkes basert på Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper. Det jobbes med å styrke den interne kompetansen innen IKT-sikkerhet og personvern, blant annet gjennom eksternt samarbeid og bistand.

Innføre samhandlingsverktøyet Microsoft Teams som et tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og effektivisering av kommunens møtevirksomhet i form av reduserte behov for reise-/transportvirksomhet. Microsoft Teams er innført og benyttes i skole og barnehage. Innenfor administrasjon benyttes Teams foreløpig i liten grad.

Dette skyldes blant annet høye lisenskostnader for administrative brukere og at et helhetlig konsept for drift og administrasjon av løsningen ennå ikke er på plass.

Arbeidet med å etablere Microsoft Teams som en samlet kommunikasjons- og samarbeidsplattform vil måtte fortsette i 2023.

Etablere avtaler for bærekraftig livssyklushåndtering av IKT-produkter gjennom gjenbruk og resirkulering. Arbeidet er satt på vent inntil Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin fellesavtale for statlige og kommunal virksomheter er på plass.

Denne forventes å være klar tidlig i 2023.

Innføre NOARK 5 (norsk arkivstandard) godkjent arkivkjerne i alle sak-/arkivsystemer og fagsystemer. NOARK 5 arkivkjerne sikrer forskriftsmessig arkivering av dokumenter der alle lovpålagte og funksjonelle krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet er ivaretatt.

Fra tidligere har kommunens felles dokumenthåndteringssystem og flere fagsystemer egen NOARK 5-kjerne. I løpet av 2022 er arbeidet med NOARK 5 arkivkjerne for kommunens elektroniske pasientjournalsystem Gerica og journalsystem for helsestasjonen (HsPro) ferdigstilt.

 

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Automatisere arbeidsprosesser gjennom utvikling av mer effektive arbeidsflyter for dokumentbehandling for både ansatte og innbyggere. Dette skjer fortrinnsvis ved bruk av eksisterende verktøy og ved å ta i bruk muligheter de ulike fagsystemene tilbyr gjennom nødvendige oppgraderinger. Dette er et kontinuerlig arbeid der blant annet digitale skjema utvikles og forbedres, og hvor funksjonalitet for automatisk avlevering av dokumentasjon til relevante fagsystemer for arkivering utnyttes.

Her kan nevnes at ulike oppdragsavtaler og overgangsskjema fra barneskole til ungdomsskole er digitalisert i 2022.

Prosess for nyansettelser i Elverum kommune er ytterligere forbedret. Dette gjennom en effektivisering av arbeidsflyten og håndtering av alle de vesentlige dokumenter som må være på plass ved en ansettelse (arbeidskontrakter, lønnsmelding etc).

Videreutvikle bruk av gode kommunikasjonskanaler og markedsføre disse for å nå kommunens målgrupper, både internt og eksternt. Våre kommunikasjonskanaler, herunder vår nettside og sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter, benyttes for å nå riktig målgruppe med riktig budskap til riktig tid. Det jobbes derfor kontinuerlig med disse for å gjøre språket forståelig, holde informasjonen oppdatert og sørge for at de er brukervennlige.

Mot slutten av 2002 er det jobbet intenst med å få på plass en tilgjengelighets- erklæring på våre nettsider. Digitaliserings- direktoratet har satt som krav at alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass tilgjengelighetserklæringer på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon (egenmelding), der virksomhetene beskriver i hvilken grad nettstedet lever opp til krav knyttet til universell utforming. De som besøker nettstedet, skal også kunne melde fra om mangler rundt tilgjengelighet.

Ferdigstille implementering av opplæringsplan for personvern og informasjonssikkerhet for både ledere og medarbeidere, samt sørge for digitale løsninger hvor ansatte enkelt kan få nødvendig opplæring og oppdatering. Egne opplæringsplaner er utarbeidet, men det har vært noen utfordringer med distribusjon av informasjon og leksjoner fordelt til dedikerte grupper (f. eks nyansatte/ledere/ordinære medarbeidere ol).

Leksjoner er tilgjengelig på intranettsidene, for både ledere og medarbeidere, og det blir sendt egne leksjoner f. eks under sikkerhetsmåneden, ved skolestart. Digital opplæringsinnhold via nytt Kvalitetssystem er ikke tatt i bruk pga. forsinkelser av leveranse.

Fortsette utvikling av system for å imøtekomme krav til personvern som sikrer at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven (kommunens plikter og den registrertes rettigheter). Forsinkelse i innføring av nytt Kvalitetssystem gjør at dette arbeidet også er forsinket, men fortsetter i 2023.
Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighets- bredbånd i hele kommunen. Målsetning om 100% dekning i løpet av 2024/2025. I 2022 ble ingen nye områder bygget ut. Dette skyldes at kostnader i henhold til mottatte tilbud fra utbyggere var for høye og følgelig ikke ble akseptert. Ved årets slutt har 74% av totalt 1778 husstander på bygdene fått tilbud om fibertilknytning.

For de resterende er status følgende:

– Ny konkurranse for prosjekt Skogen-Rølsåsen- Lykkja-Sørskogbygda Sør-Jømna (totalt ca 300 husstander) lyst ut. Kontrakt med utbygger inngått. Planlagt byggestart er våren 2023 om tilstrekkelig antall innbyggeravtaler blir inngått.

– I områder sør i kommunen som grenser mot Våler kommune (Kynnberget/Risberget) er det etablert samarbeid med Våler.

– For de gjenstående områdene er det gitt tilsagn om tilskudd fra Innlandet fylkeskommune og konkurranse om utbygging er lyst ut. Ekstra kommunale bevillinger må påregnes om utbygging skal kunne gjennomføres.

 

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Velferdsteknologisk plattform med velferdstekno- logiske produkter og responsløsning er integrerte løsninger i dagens helse- og omsorgstjeneste i hjemmebasert omsorg og institusjon.

Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å integrere ytterligere velferdsteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i tjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.

Det er igjennom 2022 etablert løsninger og startet prosjekter som vil bidra til trygghet og mestring for tjenestemottakere av hjemmesykepleien, og til bedre kvalitet i tjenesten både for hjemmesyke- pleien og deler av institusjonstjenesten. Planlegging av prosesser for integrering av nye løsninger i 2023 er ferdigstilt.

Kort status prosjekter:

–  Innføring av digitale nøkler i boliger for mottakere av hjemmetjenester: Pilot er gjennomført, hovedutrulling er startet og forventes ferdigstilt våren 2023.

–  Nytt pasientvarslingsanlegg Jotunhaugen sykehjem: Implementering iht plan. Løsningen planlegges satt i drift våren 2023.

–  Digitale medisindispensere: 12 stk i drift. Foreløpig gevinstkartlegging viser lovende resultater.

–  Digital hjemmeoppfølging (HDO) gjennom- føres i samarbeid med Valdresregionen og Nord-Gudbrandsdalsregionen. Elverum kommune sitt bidrag i prosjektet er innen Psykisk helse.

Eiendomsstaben
Implementere nye tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for helse- og omsorgstjenester i kommunens renholds strategi, herunder sikre tett samarbeid med brukerne av byggene. Arbeidet er forsinket på grunn av pandemien, men planlagt sluttført i 2023.
Oppdatere avhendings-/rivningsplan for utdaterte formålsbygg. Det er gjennomført befaring av aktuelle bygg sammen med kommunestyrekomité for plan og eiendom. Planen oppdateres og fremmes til politisk behandling i løpet av 2023.
Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN-konseptet for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen. Eiendomsstaben har kontinuerlig fokus på helhetlige og kostnadseffektive leveranser, hvor grunnlaget er struktur, planer som grunnlag for effektiv og tilpasset bemanning, samt koordinert gjennomføring og oppfølging.

I tillegg standardisering og forenkling i gjennomføring av prosesser. I 2022 har dette medført at bemanningen er redusert med 2 årsverk som følge av naturlig avgang.

 

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Oppdatere kvalitetssystemet med manglende prosedyrer og rutiner. I 2022 har dette arbeidet vært begrenset av manglende tilgang til kvalitetssystemet Risk Manager. Dette som følge av overgang til nytt kvalitetssystem (Samsvar), som er under utvikling av samme leverandør.
Personalstaben
Personalsjef har sammen med en personalrådgiver gjennomført sertifiseringskurs i NeoPi3 (personlighetsprofil) høsten 2020, dette ble forsinket på grunn av koronavirusutbruddet.

Målet er å benytte verktøyet i videre lederutvikling og vi vil gjøre en pilot på kommunedirektørens ledergruppe høsten 2021. Verktøyet skal også kunne benyttes for å komplettere rekrutteringsprosessen ved ansettelse av nye ledere og andre nøkkelpersoner.

En ansettelse vil da vurderes ut ifra flere kilder som strukturert intervju, personlighetstest og erfaringsbakgrunn. Dette for i størst mulig grad å sikre rett person på rett plass. Målet er i løpet av 2021/2022 å ta i bruk verktøyet og å sikre nok kompetanse til å tolke resultatene.

Vi har etablert NeoPi3 som grunnlag for dag 5 i kommunens lederutviklingsprogram og i løpet av 2023 vil alle ledergrupper ha fått sin gjennomgang. Her bruker vi verktøyet som grunnlag for utvikling av eget lederskap.

I tillegg har vi etablert praksis for at verktøyet brukes i rekrutteringsprosess for stillinger i kap3 (ledere) og kap5 (rådgivere, ingeniører mfl.) da som grunnlag for annengangs intervju.

 

Nå er målet å få sertifisert 2 rådgivere til i løpet av 2023 da det er veldig sårbart at det kun er 2 ansatte som kan bruke verktøyet p.t.

Nærværsarbeid: I 2021 hadde vi fokus på å implementere nye rutiner for sykefraværsoppfølging i sektorer og staber, og det har vært et særlig fokus på det forebyggende perspektivet. Dette fokuset skal videreføres i 2022. Vi har videreført rutiner og praksis for både forebygging og oppfølging. Det jobbes tett mellom arbeidsgiver og NAV både på avdelingsnivå og overordnet gjennom personalstaben. Vi har også tatt i bruk nye virkemidler/ verktøy for å øke nærværsgraden og redusere sykefraværet.
HMS: I 2022 vil fokuset være på å implementere de nyetablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber i den hensikt å revitalisere arbeid omkring helse, miljø og sikkerhet. Tilbakemelding gjennom verneombudsapparatet er at lokale HMS/IA-utvalg er nyttige og gode arenaer hvor det blant annet jobbes forebyggende med arbeidsmiljøet.
I henhold til kommunens klima- og energiplan delmål 8.3 vil personalstaben sammen med sektor for kultur som organiserer biladministrasjonen i kommunen utvikle og sikre gode rutiner for bruk av kollektivtransport eller tjenestebiler som foretrukket reisemiddel for å redusere klimagassutslipp ved alle tjenestereiser. Dette arbeidet har vi ikke klart å prioritere i et år med underbemanning i staben mer eller mindre hele året. Vi følger opp med mål om å få dette på plass i løpet av første halvår 2023.
Økonomistaben
Videreføre arbeidet med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidet. Arbeid med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser er en kontinuerlig prosess.

I løpet av 2022 ble det videreutviklet flytskjemaer skjemaer ved skriving og registrering av arbeidsavtaler og lønnsmeldinger. Dette vil være tidsbesparende for sektorer og staber.

Etablere og utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre korrekt, rasjonell og effektiv bruk av kommunens personal- og teknologiressurser. I dette ligger det fordeling av oppgaver og roller ved bruk av kommunens HR-systemer (GAT Ressursstyring og Unit4 ERP). Høsten 2022 ble det opprettet en ny stilling som fagansvarlig for GAT, som i sammen med systemansvarlig for GAT, skal videreutvikle rutiner for bruk av GAT.

Det ble satt i gang et arbeid for å se på mulighetene for å innføre kalenderplaner, det vil si årsturnuser. Med kalenderplaner vil behovet for deltidsstillinger kunne reduseres samt en bedre ressursstyring.

7.3.4 Utfordring videre

Service- og IKT-staben opplever disse utfordringene:

 • Manglende økonomiske midler for å holde basisprogramvare og kjernesystemer oppdatert. Dette medfører at nyttig brukerfunksjonalitet ikke kan tilbys, utfordringer med hensyn på effektivisering av arbeidsprosesser og det oppstår forsinkelser i understøttelse av den pågående digital transformasjonen i kommunen.
 • Digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne utnytte muligheter og hente ut gevinster ved digitalisering. Erfaringsmessig er det et effektiviseringspotensial ved bedre utnyttelse av eksisterende og nye IT-systemer gjennom økt digital kompetanse. Manglende digital kompetanse øker risiko for brukerfeil. Dette er med på å sette krav til digital kompetanse både hos ansatte og ledere i kommunen. Det er derfor behov for å løfte den digitale kompetansen for å imøtekomme disse kravene, og en satsning på digitalisering må komme samtidig med en satsning på kompetanseutvikling.
 • Tilstrekkelig med ressurser til å håndtere langsiktige utviklingsoppgaver i tillegg til ordinær drift. Utfordringen er hele tiden å finne den rette balansen mellom utvikling og drift. Ressurser avsatt til utvikling må ofte nedprioritere sine utviklingsoppgaver for å håndtere driftsrelaterte problemstillinger som dukker opp.
 • Trusselbildet i det digitale rom er økende. Det er derfor behov for økt fokus på informasjons- sikkerhet og personvern i kommunen, herunder øke kommunens sikkerhets- og beredskapsevner innen datasikkerhetshendelser og datainnbrudd.
 • Valgperiodene for Stortings- og sametingsvalg/kommunestyre- og fylkestingsvalg binder opp store deler av Service- og IKT-staben som igjen medfører at kun nødvendige driftsoppgaver blir prioritert i denne perioden, og at utviklingsaktiviteter må settes på vent.

Eiendomsstaben opplever disse utfordringene:

 • Verdibevaring av kommunens bygningsmasse utgjør fortsatt den største utfordringen for framtiden. Vedlikeholdsbudsjettet for 2022 utgjorde cirka 13,7 millioner kroner. Dette skal ivareta verdibevaring av kommunens formålsbygg som nå utgjør cirka 144.700 m2. Av dette utgjør bygg som burde vært revet eller solgt cirka 5.800 m2.
  Vedlikeholdsetterslepet ble i 2018 kartlagt gjennom tilstandsanalyser av alle formålsbygg, og ble beregnet til å utgjøre cirka 300 millioner kroner. For å unngå vedlikeholdsetterslep er det anbefalt å budsjettere med 170 kroner per m2 Dette tilsier at kommunen bør bevilge 23,6 millioner kroner til vedlikehold årlig for å unngå ytterligere forfall i kommunal bygningsmasse som er nødvendig å benytte til tjenesteproduksjon.
  I 2022 ble det omsatt vedlikehold for 91 kroner per m2. Basert på gjennomført tilstandsanalyse, samt underbudsjettering av vedlikeholdet i ettertid, er gjeldende vedlikeholdsetterslep nå anslått til å utgjøre cirka 360 millioner kroner. Dette medfører at det i kommende budsjettprosesser fortsatt blir nødvendig å fremme ekstraordinære driftstiltak for øremerking av vedlikeholdsmidler til kostbare kritiske vedlikeholdstiltak, eksempelvis omlegging av tak med omfattende taklekkasjer over tid.
  Tilsvarende vil gjelde for tekniske anlegg som for lengst har passert forventet levetid. Tiltakene er nødvendige for å unngå at bygg må stenges som følge av risiko knyttet til HMS, herunder fukt- og råteskader som utvikler seg videre inn i bygningene over tid. Oppsummert er det nå særdeles stor risiko for at større oppdukkende og kritiske behov kan medføre at bygg blir stengt i mangelen av vedlikeholdsmidler.
  For å kunne opprettholde virksomhet i eksisterende bygningsmasse er det nå avgjørende at vedlikeholdsbudsjettet blir styrket.
 • Festeavtalen for Prestegårdsjordet med Opplysningsvesenets fond (OVF) utgjør fortsatt en potensiell økonomisk utfordring da det er uavklart om og når festeavtalen vil bli regulert med virkning fra 2017. Gjeldende årlig festeavgift utgjør 2,5 millioner kroner, og OVF har meddelt at de vil kreve avsavnsrente med virkning fra 1. januar 2017 når regulering er gjennomført.

Personalstabens opplever disse utfordringene:

 • 2022 var staben preget av underbemanning gjennom hele av året på grunn av vakant rådgiverstilling fra januar til august og igjen fra september til februar 2023. Dette har medført noe forsinkelse på planlagt revisjonsarbeid med eksisterende rutiner. Vi har de senere årene produsert mange nye retningslinjer og prosedyrer og nå er tiden inne for å kvalitetssikre oppdatering på disse samt sørge for at alt er godt implementert i organisasjonen.
  Vi fortsetter å holde interne kurs for ledere på bestilling samt utvikle flere e-læringskurs for ledere og ansatte.
 • Vi har klart å utvikle dag 5 i kommunens lederutviklingsprogram i 2022. Målet var å rulle ut dag 5 fortløpende fra andre halvår 2022 og pr februar 2023 gjenstår kun PRO og deler av skole/utdanning. Vi regner med å være gjennom alle ledergruppene før sommerferien
 • Ettersom vi har vært underbemannet gjennom nærmest hele 2022 har vi ikke satt i gang nytt kull til lederutviklingsprogrammet, kull 7, som var planlagt med oppstart høsten 2022.

Økonomistaben opplever disse utfordringene:

 • Økonomistaben har av naturlige årsaker hatt en del turnover. Rekruttering av nye medarbeidere med riktig kompetanse har vært vanskelig. Det er arbeidssøkers marked, og det er vanskelig å konkurrere på lønn uten å komme i ubalanse med øvrige medarbeidere.
  Ved utgangen av 2022 var det fire stillinger under rekruttering, samt at det var to ny medarbeider på vei inn. Vakante stillinger og noe sykefravær har vært, og er, utfordrende. Det å opprettholde tilfredsstillende kvalitet og tidsfrister på alle områder har vært krevende.

7.4.1 Fakta

Tjenesteområdet barnehage omfatter tjenestene:

 • Kommunal barnehagedrift
 • Privat barnehagedrift (det vil si kommunens økonomiske bidrag til private barnehager, samt den kommunale tilsynstjenesten overfor private barnehager)
 • Styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov
 • Tiltak for to-språklige
 • Ekstra assistanse og tilsyn/omsorg
 • Barnehagelokaler og uteanlegg
 • Skyss av barn som har vedtak om dette

I Elverum er det sju private barnehager og sju kommunale barnehager per 31.12.2022.

Målgrupper for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Kommunens planverk som ligger til grunn for barnehagetjenestene er særlig strategisk plan for utdanning 2017 – 2022.

7.4.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer.

2022 er et år barnehagene har ferdigstilt pågående utviklingsarbeid i forbindelse med kultur for læring samtidig som sektoren jobber med å samle informasjon og kunnskap for nye innsatsområder. De kommunale barnehagene har som planlagt gjennomført den nasjonale foreldreundersøkelsen i 2022.

Barnehage: Indikator tjenestekvalitet Mål

2022

Resultat

2022

Funksjon 201: Barnehage
Opprettholde 100 % barnehagedekning jamfør barnehagelovens rett til plass 100 % 100 %
Andel pedagoger i kommunale barnehager skal være 50 % jfr. Strategisk

plan

50 % 44,7 %
Andel fagarbeidere i kommunale barnehager skal være 40 % jfr. Strategisk plan. 35 % 43 %
Pedagogene har 1:1 pc. 100 % Ja
Alle kommunale barnehager gjennomfører 2 Hjerteromsmøter i året (m/foreldre). 2 Prosjekt
avsluttet
Alle barnehagene gjennomgår minst 2 ganger i halvåret temaer i Handlingsplan for inkluderende barnehagemiljø/KFL. (Sett i sammenheng med kompetanseløft)  

4

 

Ja

Barna i barnehage har tilgang til digitalt utstyr for å nå rammeplanens mål. Ja Delvis
Barn under 6 år i Elverum har minimum 90 min utetid hver dag. Ja Ja
Det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet i barnehagen skal sørge for at man opprettholder ervervet status som trafikksikker barnehage. Ja Ja
Retningslinjer mellom enhet for bosetting og introduksjon og barnehage brukes i bosetting og ved barnehageplass. Ja Ja
 

Indikator på tjenestekvalitet (Prosesskvalitet) i barnehagetjenesten

 

Resultat 2022

Nasjonalt
resultat 2022
Ute- og innemiljø 4.1 4.2
Relasjon mellom barn og voksen 4.5 4.5

 

Barns trivsel 4.8 4.7
Informasjon 4.3 4.3
Barnets utvikling 4.7 4.6
Medvirkning 4.2 4.3
Henting og levering 4.4 4.4
Tilvenning og skolestart 4.5 4.5
Tilfredshet 4.4 4.5

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde
Tall i hele tusen
Regnskap
2022
Opprinnelig
budsjett 2022
Regulert budsjett
2021
*Korrigert
avvik
Barnehage 176 317 175 113 176 422 734

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet barnehage har hatt mindreforbruk på 0,7 millioner kroner. Eiendomsdrift har et mindreforbruk tilsvarende 1,19 millioner. Av dette utgjør 0,8 millioner mindreforbruk på energikostnader.

Merforbruk skyldes økte refusjoner for redusert foreldrebetaling tilsvarende 0,7 millioner til private barnehager. I tillegg ble det på slutten av 2022 fattet vedtak om ekstra pensjonstilskudd for 4 private barnehager.

Elverum har full barnehagedekning i henhold til loven. Det betyr at det er de barn som har rett til barnehageplass har barnehageplass. Elverum fyller retten til barnehageplass med ett opptak med fastsatt dato 1. mars. I 2022 var det pr 15.12.22 plassert 998 barn (0 – 6 år) totalt i private og kommunale barnehager.

De kommunale barnehagene har i 2022 gjennomført utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Gjennomgående er foreldre i Elverumsbarnehagene godt fornøyd med tjenesten de får, men det er forskjeller mellom barnehagene på enkelte områder.

I løpet av 2022 har barnehagene sammen med skole og PP-tjenesten startet opp arbeidet med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Tiltakene skjer i et regionalt samarbeid mellom kommunene i region Sør-Østerdal og universitet- og høgskolesektoren.

I 2022 fikk 29 barn i alderen 0 – 6 år spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31. 28 barn ble tildelt ekstra ressurser i forbindelse med tilrettelegging etter barnehagelovens § 37.

Elverumsbarnehagene hadde i 2022, 143 minoritetsspråklige barn i barnehagene. 100 % av disse hadde oppholdstid på 41 timer eller mer, det vil si full plass. Det er i et tidlig-innsats-perspektiv en god indikator med tanke på betydningen av god språkutvikling.

Bemanningsnorm – Barn per ansatt viser til antall barn per årsverk til grunnbemanningen. Grunnbemanningen er alle ansatte i barnehagen som jobber direkte med hele barnegruppen. Normen er 6 barn per voksen for barn over 3 år. I Elverum er antall barn 5,68 barn per voksen i gjennomsnitt per 15.12.2022.

Pedagognorm – Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Alle barnehagene i Elverum oppfylte per 15.12.2022 pedagognorm. Snittet er 12,7 barn pr. pedagog (omregnet til store barn hvor barn under 3 år teller dobbelt).

Nasjonale mål om pedagogisk bemanning – Pedagognorm er et krav i forskrift. Andel pedagoger i barnehager er et nasjonalt mål for sektoren og et signal til kommuner om prioritering.

I regjeringens barnehagestrategi Barnehagen for en ny tid er det et mål at pedagoger skal utgjøre 60 % av barnehagens bemanning innen 2030. Pr. 31.12.22 er andelen pedagoger i Elverumsbarnehagene 44,7 %.

7.4.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Delta i utviklingsarbeidet Kultur for Læring. I 2021/2022 arbeider alle barnehagene med kompetansepakken «Inkluderende barnehagemiljø, fritt for krenkelser, utarbeidet av SEPU (Senter for praktiskrettet utdanningsforskning). Arbeidet fortsetter inn i 2022 med kompetansepakker. Planlagt arbeid er ferdigstilt.
Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor det administrative arbeidet.

Utvikle ny IKT-strategi med fokus på rammeplanens mål.

Alle barnehagene har fått opplæring i bruk av digitalt samspillsverktøy i forbindelse med tverrfaglig samarbeid.

Alle barnehagene har tatt i bruk GAT til føring av timer og fravær. Arbeid med IKT-strategi avventes og ses i sammenheng med utarbeidelse av strategisk plan Oppvekst i Elverum.

Oppstart Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering i regionen Sør-Østerdal. Dette er en oppfølging av Meld.St. 6. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Stat.ped (statlige spesialpedagogiske støttetjenester) bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov. Alle barnehagene og spesialpedagogisk team har startet opp og følger gruppelederopplæring.

 

Arbeid med organisering av styrket tilbud førskole er pågående.

Hjerterom. En hovedsatsing som bygger på mål fra Strategisk plan for utdanning er utarbeidelse av en sosial handlingsplan for barn og unge i Elverum.

Barn og unge i Elverum skal vokse opp i et trygt, inkluderende miljø, og få de utviklingsmulighetene de trenger for å styrke sin personlige vekst, alene og sammen med andre. Høsten 2021 starter barnehagene opp verdiarbeidet «Hjerterom på timeplanen» i alle kommunale og 3 private barnehager.

 
Prosjektet er avsluttet. Arbeid med inkluderende praksis ivaretas i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

 

 
Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjeneste- tilbud til barn og unge i aldersgruppen 0- 24 år. Etablere samhandlingsmodell for tverrfaglig samhandling sammen med de andre sektorene. Pågående.

Alle barnehager gjennomfører tverrfaglige kontaktmøter mellom barnehage, pp-tjeneste, helsestasjon og barnevern. Alle enhetsledere i barnehager deltar i ledersamlinger i “Laget rundt barn, unge og deres familier”.

 

7.4.4 Utfordringer videre

Digitale arbeidsprosesser og samhandling: Vi vil fortsette å ha fokus på å kartlegge arbeidsprosesser innenfor tjenesteområdet for å identifisere muligheter for mer bruk av digitale verktøy som kan bidra til å frigjøre tid fra administrative oppgaver og/eller effektivisere prosessen. I forbindelse med pilot  0- 24 er vi i implementering av digital handlingsveileder og stafettlogg som bedre samhandling mellom barnehage, andre tjenester og foreldre.

Utvikle en IKT-strategi for barnehage med fokus på rammeplanens mål: Det er viktig å se IKT- strategi for barnehager i sammenheng med IKT-strategi for skole for å sikre progresjon i hele utdanningsløpet fra barnehage til skole. I tillegg må kompetansen heves for å være i stand til å nå rammeplanens mål.

Nasjonale føringer og strategier: Tilpasse og utvikle barnehagetjenesten i tråd med nasjonale føringer og strategier. Viktige føringer som må integreres i strategisk plan Oppvekst i Elverum er:

 • Program for folkehelsearbeid 2017 – 2027
 • Oppvekstreform og endringer i lovverk
 • Barnehage for en ny Nasjonal barnehagestrategi mot 2030 (ny i 2023)
 • Nasjonale faglige retningslinjer
 • Bedre tverrfaglig innsats -BTI-modellen implementeres som ledd i 0 – 24-piloten
 • Stortingsmelding 6 og omorganisering styrket tilbud førskole

Sektor for barnehage må prioritere å videreføre arbeidet med å ruste ledere i å stå i endrings- og utviklingsarbeid, samt få til effektiv ressursutnyttelse og god ledelse av tjenestene.

Andel pedagoger i barnehagene: Det er et nasjonalt mål at andelen ansatte i barnehager som er pedagoger skal opp på 60 % (Barnehage for en ny tid. Nasjonal barnehagestrategi mot 2030). Per 15.12.2022 er andelen pedagoger i Elverumsbarnehagene på 44,7 %.

7.5.1 Fakta

Tjenesteområdet skole omfatter tjenestene: grunnskole, skolefritidstilbud, voksenopplæring, skolelokaler, skoleskyss, kulturskole samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (interkommunal).

Målgrupper for tjenestene er:

 • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
 • Skolefritidstilbudet for barn på 1. – 4. trinn i grunnskolen, samt på 5. – 7. trinn for barn med spesielle behov.
 • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • PP-tjenesten for tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for utdanning 2017-2022. Det er igangsatt arbeid med ny strategisk plan som skal gjelde fra høsten 2023. Skoletjenestene i Elverum gis i én ungdomsskole, én kombinert barne- og ungdomsskole, en spesialskole, 7 barneskoler, et læringssenter (voksenopplæring) og en egen PP-tjeneste.

7.5.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene på tjenesteområdet skole nås, særlig i henhold til i strategisk plan «Utdanning i Elverum 2017 – 2022». Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Skole: Indikator tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2021 Resultat
2022
Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 <17 % 27 % 22 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 <17 % 21,7 % 28 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 <15 % 26,5% 29 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2 <20 % 30,6 % 30 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <20 % 23,1 % 28 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2 <15 % 26,9 % 29 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <15 % 12,8 % 16 %
Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1 og 2 <15 % 18,1 % 19 %
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 43 44,6 43,7
Andelen elever som får spesialundervisning i henhold til § 5.1 8,0 % 7,7 % 7,22 %
PC tetthet 1. – 7. trinn, antall elever pr. pc (nytt mål)
PC tetthet 8.- 10- trinn, antall elever pr. PC (nytt mål)
1,5

1,5

1

1

1

1

 

Kulturskolen: Indikator tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2021 Resultat 2022
Kulturskolen skal sammen med kultursektor arrangere felles forestillinger der elever og lærere deltar sammen med ansatte i kultursektor.  

3

 

1

 

3

Elverum Læringssenter: Indikator tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2021 Resultat 2022
Antall elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig) 90 % 90 % 89 %
Antall elever som fullfører grunnskole for voksne 100 % 100 % 100 %

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde
(Tall i hele tusen)
Regnskap 2022 Opprinnelig
budsjett 2022
Regulert budsjett
2022
Korrigert
avvik
Skole 318 405 295 590 312 645 – 2 481

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift

Resultatkommentar

Skole har et merforbruk på 2,48 millioner kroner. 732 000 kroner er knyttet til økte energikostnader. Resten er knyttet til mottak av flyktninger og økt elevtall, spesielt på Frydenlund. Skolen har måttet øke lærerårsverk med en kostnad på rett over 1 million kroner. I tillegg har skolene et merforbruk på 681 000 kroner til spesialundervisning.

Nasjonale prøver – Elverumsskolen har mål om at andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn ikke skal overstige 17 %. Andelen på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 20 % i lesing og regning, og ikke overstige 15 % i engelsk. Vi har svakere resultater, både i lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9. trinn enn hva som er målsatt.

Grunnskolepoeng – Grunnskolepoengene for 2022 er på 43,7 poeng. Dette er bedre enn hva som er målsatt.

Andel elever som får spesialundervisning– Elverum har 0,78 %-poeng færre elever som mottar spesialundervisning enn hva som er målsatt. Elverum har nå samme andel elever som mottar spesialundervisning som landet for øvrig.

Kulturskolen – Målet om tre forestillinger ble i 2022 gjennomført.

Elverum læringssenter samarbeider godt og tett med Enhet for bosetting og introduksjon og NAV, for å få til en god integrering av flyktninger som kommer til Elverum. I 2022 ble det en stor økning av flyktninger på grunn av krigen i Ukraina. Elevene som kommer fra Ukraina har grunnskole fra før, men trenger norskopplæring for raskt å komme inn i det norske samfunnet. Derfor er det en større økning på norskavdelingen enn grunnskoleavdelingen på Elverum læringssenter. Ved utgangen av 2022 var det 69 deltakere på introduksjonsprogrammet.

7.5.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført utviklingsarbeid. Resultatene fra utviklingsarbeidet er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Fortsette faggruppearbeidet for implementering av nye fagplaner i Fagfornyelsen. Dette er gjennomført.
Hjerterom er et viktig verktøy i det kontinuerlige arbeidet med Fagfornyelsens overordnede del. Lokalt vil skoler og barnehager samarbeide. Hjerterom er avviklet, men skolene jobber videre med tiltak rettet mot elevenes psykososiale miljø.
Oppstart av regionalt kompetanseløft for spesialpedagogikk med fokus på inkludering er en oppfølging av Meld. St. 6 (2019–2020) “Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”. Her blir PPT viktige bidragsytere. Målet er å sikre at kompetansen øker hos de som er tett på de elevene som har behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette arbeidet er i gang, og det er gjennomført ulike aktiviteter for å øke kompetanse. Det er foreløpig i hovedsak på et overordnet nivå, men planen er å starte implementeringen inn på skolene i løpet av høsten 2023.
Prosjekt KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør- Østerdal) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, skal ha fokus på kompetanseheving hos kroppsøvingslærere. Prosjektet favner alle grunnskolene i regionen og har også en forskningsdel. Dette prosjektet er godt i gang, og videreføres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
Utvikle ny IKT-strategi med fokus på økt kompetanse og variert undervisning. Dette arbeidet er ikke kommet i gang på grunn av kapasitet.
Barnevernsreformen som innføres fra 2022 vil medføre endringer for hele oppvekstfeltet. Dette må ses i sammenheng med kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppa 0-24 år og det pågående arbeidet på dette feltet. Skole vil særlig ha fokus på forebygging, tverrfaglig samhandling og skole-hjem samarbeidet. Arbeidet er i gang. Vi deltar i BTI- implementeringsgruppe og på fellesdager. Det er startet en opplæring for pilotering.
Kulturskolen: Arbeide videre med utfordringene fra rapporten «Fremtidens kulturskole – kulturskole 3.0». Kulturskolen skal være en ressurs i hele kommunen, og bidra til utvikling av både nye fag og arenaer. Kulturskolen i Elverum er med i et regionalt samarbeid om utvikling av fordypnings- programmet; Kulturaksen. P.t. er Kulturaksen musikk og Kulturaksen visuelle kunstfag i gang. Dette er en viktig del av å oppfylle ambisjonene i rammeplanen som fremtidens kulturskole bygger på. I tillegg arbeider vi med å gjøre små endringer i ressursbruk i retning av etterspørsel. Eksempel er økt stilling til visuelle kunstfag, og teater (her har vi fått inn en ny lærer i en liten stilling). I tillegg arbeides det aktivt for å utvikle fagområdene for gruppen som trenger særlig tilrettelegging.
Kulturskolen: Utvikle prosjektet «Digg It All» – å gjøre kulturskolen tilgjengelig for alle i Elverum kommune ved hjelp av digitale verktøy. Ikke som en erstatning for møtet mellom elev og lærer, men som supplement som setter oss i stand til å nå flere elever med flere og enda bedre tilbud. Elverum kulturskole arbeider med følgende i dette utviklingsarbeidet:

a)    Økt kompetanse og bruk av strømming av alle våre produksjoner/konserter/ forestillinger. Dette er viktig for å nå ut til flere mennesker, og også å dokumentere resultater som igjen danner grunnlag for utvikling for både lærere og elever. Vurdering for læring.

b)    Vi har et prøveprosjekt med bruk av enkelte apper som støtter spesifikke lærings-områder. Det første faget er motorisk oppøving for gitarelever. Noen elever får en økt med app –oppgaver (ipad) m gitar før ordiner spilletime, noe som gir bedre resultat uten ekstra lærerressurs.

 

 

c) Vi er koblet på et forskningsprosjekt sammen med Hamar kulturskole som handler om en superhurtig datalinje for samspill- undervisning uten latency (p.t. er den nede i 0,03 sekunder) Dette prosjektet har et langt perspektiv, og bruken av denne teknologien rammer mange flere enn bare kulturskolen. For oss kan det handle om lærerutveksling- oppfølging av elever som ikke kan møte fysisk –selvstendige kunstneriske prosjekter o.s.v.

Elverum læringssenter og enhet for bosetting- og introduksjon skal særlig følge opp: Kunnskaps- departementets handlingsplan (2021-2024) «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold». Dette følges opp.

7.5.4 Utfordringer videre

Trange økonomiske rammer i skolene er en utfordring. Skolene opplever å ha et svært lite handlingsrom, noe som gjør det vanskelig å sette inn gode tiltak i saker knyttet til elever. Det kan både være skolemiljøsaker og saker knyttet til enkeltelever. Reduksjonen av årsverk på kommunalt nivå har ført til at støtte av kommunal oppfølging/utviklingsarbeid, samt støtte ut i enhetene, blir vesentlig redusert.

Et tap av støttefunksjoner gir dårligere omdømme, og rekruttering blir vanskelig. Spesielt til skolelederstillinger er det per i dag utfordringer i rekrutteringen. Kommunen må ofte lyse ut stillingene flere ganger.

Disse utfordringene gir risiko for at elever som blir utsatt for mobbing/krenkende adferd ikke blir fanget opp og får hjelp da systemet ikke er på plass. Ved svært stram økonomi er mulighetene for faglig utvikling også redusert. Det øker risikoen for at skolene ikke har tilstrekkelig arenaer og muligheter for faglig kompetanseheving.

7.6.1 Fakta

Tjenesteområdet barnevern omfatter tjenestene barneverntjeneste:

 • Barneverntiltak i familien.
 • Barneverntiltak utenfor familien.
 • Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Barneverntjenestene produseres i hovedsak innenfor kommunens sektor for familie- og helse. Barnevernet er videre delt inn i et undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam. I omsorgsteamet ligger oppfølging av biologisk familie, fosterhjemmene og barna som er plassert.

Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp som virker til rett tid. De skal møte et samarbeidende barnevern som gir reell mulighet til medvirkning, og skal gis styrket rettssikkerhet. Det skal være god kvalitet i saksbehandling og oppfølging med rask behandling og gode beslutninger. Det skal gi likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier.

Bosetting og underhold av enslige mindreårige flyktninger inngår i tjenesteområdet barnevern. Tjenesten leveres av avdeling EMF (Enslige mindreårige flyktninger) i enheten bosetting og introduksjon i sektor for skole. Avdelingen har 10,5 årsverk. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er i regnskapet ført her sammen med drift.

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift har:

 • Barn med behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
 • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted /familie.
 • Enslige mindreårige flyktninger.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er særlig strategisk plan for Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan for integrering i Elverum 2015 – 2019 og deler av Kommuneplanens samfunnsdel.

7.6.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene for 2021 og 2022.

Barnevern: Indikator tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022
Funksjon 244: Barneverntjenesten.
Andel henlagte undersøkelsessaker med oppfølging fra andre enheter i kommunen NY 80 % 72 %

 

Funksjon 251: Barneverntiltak i familien
Andel familier om blir anbefalt hjelpetiltak, men som ikke ønsker hjelpetiltak fra barnevernet. NY 25% 23 %
Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres. 27 % 100 % 57 %

 

Funksjon 252: Barneverntiltak utenfor familien
Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem. 88 % 100 % 73 %
Oppfølging av fosterhjem i tråd med lovkrav slik at fosterhjemmene opplever at de er i stand til å ivareta omsorgsoppgaven.  

77 %

 

100 %

 

72 %

Andel barn som er i fosterhjem som har oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år 88 % 100% 85 %
Funksjon 285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt tjenesteområdet
Andel enslige mindreårige flyktninger i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 100 % 100 % 100 %
Antall enslige mindreårige flyktninger som bosettes 4 3 8

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde
(Tall i hele tusen)
Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Barnevern 72 256 52 850 62 772 -9 439

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Barnevern har et samlet merforbruk på 9,4 millioner kroner. Tjenesteområdet har hatt stort sykefravær og har måttet leie inn eksterne både til saksbehandling og til kjøp av tiltak i og utenfor hjemmet med ca. 2,9 millioner kroner utover budsjett. Det har vært 4 nye plasseringer i fosterhjem, og samlet har utbetaling til fosterhjem vært ca. 1,9 millioner mer enn budsjettert. Det har gjennom året vært krevende saker som krever spesielle tiltak og akuttplasseringer gjennom året.

Plassering i statlig institusjon har høyere pris etter barnevernreformen og gir samlet et merforbruk på ca. 1,9 millioner kroner. Det har vært større behov for bruk av sakkyndige i utredninger og vurderinger av omsorgsovertakelse enn tidligere som har medført et merforbruk på ca. 1,7 millioner kroner. Det har vært økte utgifter knyttet til drift av bolig for enslige mindreårige i Hamarvegen for ca. 1 million kroner mer enn budsjett.

Høyt sykefravær i barneverntjenesten er en av årsakene til at flere av målene ikke er nådd i 2022.

Etter noen år med lave bosettingstall for enslige mindreårige, bosatte vi i 2022 åtte ungdommer. Pr. 30.12.2022 var det totalt 20 enslige mindreårige i kommunen som er innenfor integreringsperioden på 5 år. 5 av disse bodde i Hamarvegen bofellesskap.

Resten bor på hybel med tilsyn og andre boformer. Oppfølgingen innbefatter jevnlig kontakt og miljøterapi i form av telefon og hjemmebesøk. Dette utføres i tråd med den enkeltes oppfølgingsplan. Ungdommene tar ofte kontakt, ser på Hamarvegen som sitt hjem og kommer ofte på besøk dit.

7.6.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Tiltak for å imøtekomme barnevernsreform/oppvekstreform. Barneverntjenesten arbeider sammen med andre enheter både i enkeltsaker og på systemnivå. Det er blant annet påbegynt arbeid med å utarbeide handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.
Fortsette å utvikle det tverrfaglige samarbeidet med andre enheter i kommunen for å forbedre forebyggende arbeid, for å redusere saker til overtagelse av omsorg. Det er iverksatt tverrfaglig kontaktmøter med barnehager, forebyggende enhet og barnevern for å styrke samarbeidet og det forebyggende arbeidet.
Fortsette å videreutvikle bruk av fagsystem og Digi- barnevern for gode styringsdata. Anbudsprosess påstartet, og barneverntjenesten vil få nytt fagsystem i løpet av 2023 som vil bidra til å sikre gode styringsdata.
Videreutvikle og implementere prosedyre «nærnettverk» som tiltak i barnevernet i Elverum kommune – jamfør lovendring i forbindelse med barnevernreformen. Barneverntjenesten jobber fortløpende for å videreutvikle og implementere prosedyre «nærnettverk». I alle saker der barn blir flyttet vurderes det om plassering i familie eller nære nettverk er en mulighet.
Utvikle tilbud om tiltak i kommunen i henhold til endringer i Lov om barneverntjenester – barnevernreformen. Arbeid med å utarbeide handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer er igangsatt.
Delta i interkommunalt samarbeid for å bedre kvaliteten på barnevernets akuttarbeid i alle faser. Barneverntjenesten deltar i det interkommunale samarbeidet om barnevernvakta.
Utarbeide plan for hvordan barneverntjenesten skal imøtekomme krav om helhetlig ansvar og oppfølging av fosterhjem. Det skal utarbeides ny plan i forbindelse med konklusjon etter tilsyn fra Statsforvalteren.
Utvikle spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og familier. Det er på grunn av kapasitetsutfordringer ikke utviklet nye spesialiserte hjelpetiltak til utsatte barn og familier, og denne tjenesten må kjøpes fra eksterne ved behov.
Utvikle plan for kompetanseutvikling. Kompetanseplan for sektoren er revidert for 2022.
Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Hensikt er å styrke tverrfaglig samarbeid og samhandling for å bedre kommunens samlede tjenestetilbud til barn og unge i aldersgruppen 0 – 24 år. Etablere samhandlingsmodell. Barneverntjenesten har faste møter med aktører: barnehage, Politiet, forebyggende enhet, NAV, skole, PPT og BUP for å styrke det forebyggende arbeidet.

7.6.4 Utfordringer videre

Barnevernreformen trådte i kraft 2022, og kommunen har fått et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Nye nasjonale føringer for fagsystemer, arbeidsmetoder, kompetansekrav og oppfølging i barnevernet skal innføres.

Kommunen kommer ofte for sent inn med forebyggende fokus og lavterskeltiltak, og må jobbe for å komme tidligere inn for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette betyr at vi må sikre bedre samhandling for å gi helhetlige tjenester tidligere. Det var en nedgang i antall meldinger i 2021, men antall meldinger har økt i 2022.

7.7.1 Fakta

Tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling omfatter tjenestene:

 • helsesykepleier – smittevern og vaksinasjonsprogram
 • helsestasjonstjeneste til barn mellom 0 – 5 år og jordmortjeneste
 • skolehelsetjeneste – for barn 6 – 20 år med tilstedetid på alle grunnskoler og videregåendeskoler og tilbud til høgskolestudenter
 • psykisk helsearbeid i helsestasjon for gutter, ungdom 0 – 24 år og skolehelsetjenesten
 • miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal
 • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger, helsestasjonslege og kommunepsykologer; frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper
 • tiltaksteam barn, unge og familier med familieveiledning og tiltak overfor utsatte barn og unge
 • NOK (SMISO Elverum) – Senter mot incest og seksuelle overgrep – et lavterskel tilbud og hvor Elverum er vertskommune; krisesenter – interkommunal tjeneste som utøves fra Krisesenteret i Hamar
 • tilskudd til private og interkommunale tiltak – tilskudd til Møteplassen
 • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold
 • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede –Sundsvoll dagaktivitetssenter
 • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand
 • avtaleleger – kommunens avtaler med fastleger; interkommunal legevakt (Åsnes, Våler, Åmot og Elverum)
 • turnusleger; tilsynsleger – i sykehjem, på helsestasjon og legetjenester på KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) for somatikk og psykiatri
 • fysioterapitjeneste – tilskudd til drift av private fysioterapitjenester; kommunal logopedtjeneste
 • Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb – tjenesten er for alle i alder 10 – 20 år, i tjenesten inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb/åpen hall, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer.

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som i samsvar med lov og forskrift, har rett til eller behov for, en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt samt barn og unge. Tjenestene gis i hjemmet, på alle aktuelle samtalearenaer som skole, barnehage, helsestasjon, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, samt som oppfølging ut i kommunene eller som tilbud på arenaer vi stiller til disposisjon for de vi er i interkommunalt samarbeid med.

Kommunens planverk som i særlig grad er styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd og de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023, Integrering i Elverum 2015 – 2019, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018, en legeplan og en fysioterapiplan.

7.7.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Helse – forebygging og behandling: Indikator tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022
Funksjon 231: Aktivitetstilbud til barn og unge.
Antall besøk Ungdommens hus 5292 10000 12257
Åpne dager Ungdommens hus 220 220 271
Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter 177 400 1550
Funksjon 232: Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager 95 % 90 % 95 %
Antall gruppetiltak/ veiledning / informasjon utover fast program i skolehelsetjenesten gruppe-nivå (skole)  

138

100  

119

Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0 – 5 år 2 2 2
Gjennomført målretta brukerundersøkelse som viser effekt av igangsatte tiltak 1 3 4
Funksjon 233: Annet forebyggende helsearbeid
Tilse 25 % av tilsynsobjektene som skal ha regelmessig tilsyn hvert år NY 25 % 0 %
Stedlig tilsyn i alle 5 kommuner minst en gang pr halvår (antall tilsyn) NY 10 7
Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6) NY 5,3 Ikke målt
Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. 17 % 20 % 44 %
Antall individuelle samtaler på Frisklivssentralen per måned NY 20 10
Funksjon 234: Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter. 15 18 16
Funksjon 241: Diagnose, behandling, re-/habilitering
Antall klagesaker i legevakt – mindre enn  

4

Mindre enn 5  

3

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Helse – forebygging og behandling 112 306 79 860 95 779 -11 259

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar 

Helse har et samlet merforbruk på 11,3 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak innleie av vikarer for å sikre at innbyggere har hatt tilgang på fastlegetjenester på Elverum helsesenter AS og Elverum kommunale legesenter. Det er også et lite merforbruk på legevakt for bruk av innleie og overtid ved sykefravær.

Gjennom hele året har mange ressurser vært omdisponert til arbeid med vaksinering, og også mottak av flyktninger. Året har også vært preget av arbeid med å etablere Elverum kommunale legesenter. Mye av utviklingsarbeidet er i gang igjen etter noe lavere kapasitet under pandemien.

7.7.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle mestringstilbud og arbeid ved frisklivssentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid. Med begrensede ansattressurser er Frisklivssentralens viktigste mål å opprettholde basistilbudet som er støtte til endring av levevaner, med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Det har vært ulike tilbud gjennom året; frisklivresept, gruppetrening og arbeid med ulike prosjekter (Sterk og stødig, Det utadvendte Revmatismesykehuset) samt ulike kurs (mestringskurs for kreftrammede, og kurs i depresjonsmestring).
Lavterskeltilbudene Fritt Fram, Åpen hall og Ferieklubb i Ungdommens hus utvikles for bedre å treffe målgruppa barn fra lavinntektsfamilier, jamfør FN’s bærekraft mål. Kultursektor har jobbet mer med kommunikasjon bredt ut til målgruppa barn og unge i Elverum.

Kunnskap om tilbud forankres godt i NAV, barnevern, helsestasjon, skole og barnehager. Arbeidet med laget rundt barnet bidrar til mer kunnskap. Vi mottok tilskuddsmidler fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigstiftelsen som har gjort at vi kunne opprettholde flere gratis tilbud.

Styrke, utvikle og skape arenaer for god dialog og samhandling i det forebyggende og helsefremmende arbeidet mellom forebyggende enhet, bolig og introduksjon, barnehager og skoler, foreldre/ foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere på tvers av enheter og sektorer. BTI (bedre tidlig innsats) modellen er besluttet som modell for å få god samhandling på tvers av enheter og sektorer i kommunen. Det arbeides med utvikling av modellen og implementeringen har startet.
Vurdere behov for organisasjonsendring vedrørende arbeid mot barn og unge. Det jobbes for å bedre samhandling på tvers for å sikre helhetlige tjenester, men ikke konkret med endring i organisering av tjenestene.
Være bidragsytere inn i prosjektet hjerterom på timeplanen som driftes sammen med utdanning. Hjerterom på timeplanen ble besluttet avsluttet i kommunen sommeren 2022.
Pilot 0-24 – ansvarlig for utarbeiding av samarbeidsmodeller og tiltak for tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer. Gjennom piloten er det iverksatt enkelte tiltak.
Avklare metoder for tidlig kartlegging og igangsetting av lavterskeltiltak barn, unge og familier. Tverrfaglige kontaktmøter er igangsatt i alle barnehager som bidrar til tettere tverrfaglig samhandling mellom tjenestene.
Handlingsplan fastlegetjenesten. Arbeidet med handlingsplan for fastlegetjenesten ble påbegynt høsten 2021. Dette arbeidet stoppet opp i 2022 på grunn av redusert kapasitet i ledelse og stab. Etablering av kommunalt legesenter har krevd store ressurser, og sammen med ubesatte stillinger har dette medført at arbeid med handlingsplan for fastlegetjenesten har blitt nedprioritert.
Utvikle aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Det har ikke vært muligheter for å utvikle tilbudet til målgruppen.

7.7.4 Utfordringer videre

Vi erfarer at det å få til en god tverrfaglig samhandling er krevende. Felles forståelse, helhet og koordinert tilnærming, ansvar og ansvarfordeling er alle krevende faktorer i dette arbeidet. Vi har fortsatt som hovedmål å komme tidligere inn, jobbe mer forebyggende og helsefremmende for å styrke barn og unge sin psykiske helse. Gjennom 2022 er det etablert et felles fora som samler alle ledere og rådgivere som jobber rundt barn og unge: Laget rundt barnet. Dette er ment som en felles arena for utviklingsarbeid for målgruppen.

Gjennom 2022 er samarbeidet mellom forebyggende enhet, skoler og barnehager utviklet gjennom felles arbeid i pilotprosjektet 0-24.

Det er utfordringer på flere områder:

 • Flere barn og unge har utfordringer (skolefravær, selvskading, lettere-moderate psykiske plager, rus) og kommunen har behov for flere tiltak.
 • Sammensatte utfordringer (psykisk uhelse) hos gravide og småbarnsforeldre og behov for foreldrestøttende tiltak på ulike nivåer.
 • Økende antall personer med behov for tilrettelagte aktiviteter og fritidsaktiviteter, spesielt innenfor området psykisk helse og rus.
 • Behov for lavterskeltiltak barn, unge og familier for tidlig kartlegging og igangsetting av tiltak.

I tillegg er de økonomiske rammer er det en utfordring følge nødvendig digital utvikling – blant annet i legevakt, forebyggende enhet og barnevern.Det er utfordringer med rus og psykisk helse hos flere barn og unge, og det er økt behov knyttet til oppfølging av flere flyktninger. Det er startet arbeid med å utarbeide handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette arbeidet fortsetter inn i 2023 og vil gi en oversikt over hvordan vi skal jobbe sammen på tvers av enheter og sektorer for å gi gode tjenester til barn, unge og deres familier i Elverum kommune.

7.8.1 Fakta

Tjenesteområdet Pleie og omsorg omfatter tjenestene:

 • Pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold
 • drift av kjøkken i institusjon
 • dagopphold og aktivitet
 • transporttjenester
 • hjemmetjenester – herunder helsehjelp og psykiskhelsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgsstønad, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig
 • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • innsatsteam rehabilitering
 • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån
 • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten
 • renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene som gis innenfor tjenesteområdet er innbyggere i Elverum som, i henhold til særskilt vedtak og i samsvar med lov og forskrift, har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er de strategiske planene Helse og omsorg i Elverum 2016 – 2020, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2022 og Integrering i Elverum 2015 – 2019. Helse- og omsorgstjenestene er lovpålagte og i stor grad regulert av lovverk, forskrifter og veiledere.

7.8.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Pleie og omsorg: Indikator tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022
Indikatorer felles for tjenesteområdet
Overordnet internrevisjon – gjennomført Nei Ja Ja
Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (29 avdelinger) 11 27 18
Andel saker med fristbrudd etter forvaltningsloven 2 0 % 3 %
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254)
Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi)  

20

 

150

 

18

Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens 64 73 54
Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke) 13,6 plasser 21 plasser 16 plasser
Andel brukere i henhold til prosedyre som er ernæringskartlagt hjemmebaserte tjenester 90 % 100 % 90 %
Andel nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap med gjennomført ernæringskartlegging. 100 % 100 % 100 %

 

Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år 100 % 100 % 100 %
Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste 110 30 34
Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon
Andel pasienter institusjon med ernæringskartlegging utført i henhold til prosedyre 100 % 100% 100 %
Andel pårørende institusjon som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter 100 % 100% 100 %
Andel pasienter med utført fallkartlegging 100 % 100% 97 %
Andel pasienter med langtidsvedtak med utført legemiddelgjennomgang  

100 %

 

100%

 

93 %

Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens 39 39 35
Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg (Gjennomføres i hovedsak annet hvert år)
Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).»  

Måles ikke

 

1,9

 

1,9

Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering).»  

Måles ikke

 

4,9

Feil undersøkelse sendt ut
Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.»  

2.0

 

Måles ikke

 

Måles ikke

Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får.»  

4,9

 

Måles ikke

 

Måles ikke

Brukerundersøkelse matombringing institusjon (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» 6 Måles ikke Undersøkelse
utgår
Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.» Måles ikke 5 5,6
Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Helhetsvurdering». Måles ikke 5 4,9

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Pleie og omsorg 515 563 418 824 468 080 -24 560

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

Pleie og omsorg har et merforbruk på 24,6 millioner kroner som skyldes flere forhold. Det er merforbruk på 2 millioner til brukerstyrt personlig assistanse som følge av at kommunen har fått 4 nye brukere i 2022. Det har tidvis vært ventetid for å få korttidsplass på sykehjem og som følge av dette har vi måttet betale for flere UK-døgn (utskrivningsklare pasienter fra sykehus) enn budsjettert med et merforbruk på ca. 1 millioner kroner.

Videre har pleie og omsorg et stort merforbruk på innleie av vikarer på 7,2 millioner, og kjøp av vikartjenester (særlig gjennom sommerferieavviklingen) med 4,3 millioner utover budsjett. Som følge av at det er vanskelig å få tak i vikarer har tjenesteområdet et merforbruk på overtid med nær 4 millioner kroner. Generelt har prisøkning på drivstoff, varer og tjenester medført merforbruk. Det ble 1 million høyere inntekt enn budsjettert på betaling av opphold i institusjon.

Sykefraværet var høyt, særlig første halvdel av 2022, noe som har medført en krevende bemanningssituasjon med stort behov for ekstra innleie. Sommerferieavvikingen har vært spesiell med mindre tilgang på sommerferievikarer. Driften har i stor grad normalisert seg etter pandemien, og mye av utviklingsarbeidet er i fokus igjen.

7.8.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid 2022 Gjennomføring – kommentar
Kontinuerlig forbedring: Fortsette forbedringsarbeidet gjennom LEAN, kontinuerlig forbedring og utvikling av en varig forbedringskultur

– lærende organisasjon.

Flere avdelinger i sektoren har gjennomført kulturanalyse og bruker LEAN metoder i forbedringsarbeidet på avdelingen. LEAN er også metoden i det nasjonale nettverket TØRN som gjennomføres på Moen sykehjem.

Sektoren har hatt en ledersamling i 2022 med deling og læring av forbedringsarbeid på tvers av avdelinger.

Pasientsikkerhet: Styrke pasientsikkerheten med spesielt fokus på tidlig oppdagelse av forverret tilstand og opplæring av instruktører. Flere ansatte har tatt ProAkt-kurs. Vi driver fortsatt med innføring og opplæring i avdelingene – dette er et kontinuerlig arbeid.
Demensomsorg: Arbeide med flyt og koordinering i demensomsorgen internt i kommunen. Utvikle aktivitetstilbudet til hjemmeboende personer med demenssykdom. Arbeide for at Elverum skal være et demensvennlig samfunn. Sektoren deltar i læringsnettverket «Rett tiltak til rett tid» sammen med andre kommuner i Innlandet. Fokusområder i arbeidet er å spre informasjon og utarbeidelse av ny nettside, utarbeidelse av en kompetansestige innen demens samt pårørendearbeid. Det er gjennomført flere kurs innen demensvennlig samfunn.
Pårørendearbeid: Systematisere arbeidet med pårørendearbeid i hele sektoren. Institusjon og hjemmetjenesten jobber med implementering av forhåndssamtaler. Arbeidet med å systematisere pårørendearbeidet i hele sektoren vil pågå ut over i 2023. Rus- og psykisk helsetjeneste deltar i et interkommunalt samarbeid med fire pårørendesamlinger i året.
Frivillighet: Styrke og utvikle samarbeidet med frivilligheten. Sektoren jobber sammen med frivilligheten på mange områder. Deltok på Frivillighetsbørsen, og inngikk ny avtaler om samarbeid med Frivillighetssentralen og Leiret fotball.
Leve hele livet: Implementere vedtatte tiltak i tråd med reformen. Arbeidet med å implementere og jobbe med tiltakene gjennomføres i tråd med handlingsplanen.
Velferdsteknologi: Fortsette arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Videreutvikle digitale løsninger ved Elverum sentralkjøkken for å kunne gi brukere mulighet til større valgfrihet når det gjelder mat. I hjemmetjenesten er arbeidet med implementering av E-lås pågående. Det er også innført 12 stk. elektroniske medisindispensere hos hjemmeboende brukere.

I institusjonstjenesten er nytt signalanlegg etablert på Lyngholtet sykehjem. Rus- og psykisk helse deltar i prosjekt digital hjemmeoppfølging med utprøving av assistert selvhjelp.

Innkjøpskonkurranse for ny digital løsning ved Elverum sentralkjøkken er ferdigstilt. Oppstart av implementering av nytt virksomhetssystem høsten 2023.

 

Psykisk helse- og rustjeneste: Implementere FACT- prosjektet (Flexible Assertive Community Treatment) med oppstart i drift fra høst 2021. Teamet skal tilby både kommunale- og spesialisthelsetjenester, og gi alle tjenester som brukeren har behov for, drive oppsøkende virksomhet med fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. Fact-team hadde oppstart i august 2022. Dette er et prosjekt som skal evalueres og vurderes for implementering i ordinær drift fra 2025. Kommunen har avgitt tre årsverk til prosjektet.
Videreutvikle mestringstilbud og brukerinvolvering innen rus- og psykisk helsetjeneste. Vi fortsetter med RPH (Rask psykisk helsetjeneste). Tilbudet implementeres gradvis i ordinær drift fra og med 2023. Det er stort press på tjenestene.

GRIP (lavterskel aktivitet for rusavhengige) jobber gjennom 2022 med økende antall gjester. De har også vært en del involvert i tiltak mot ungdom. Det har vært noe ekstra innsats for å gi et bedret tilbud til de kvinnelige gjestene. GRIP implementeres gradvis i ordinær drift fra og med 2023.

Rådgivende enhet for russaker er opprettet fra juni 2022. Enheten skal følge opp personer dømt til særreaksjon.

7.8.4 Utfordringer videre

Helse og omsorgstjenester – Fram til 2040 vil antallet personer over 80 år i distriktene nesten doble seg. Flere eldre vil øke utgifts- og sysselsettingsbehovet til pleie- og omsorgssektoren. Færre personer i yrkesaktiv alder vil gjøre at det blir færre tilgjengelige ressurser i form av skatteinntekter og arbeidskraft. Norge vil mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i 2035. Elverum kommune erfarer allerede i dag utfordringer ved rekruttering av sykepleiere.

Vi må legge til rette for robuste fagmiljøer hvor knappe ressurser kan benyttes der det er behov for å sikre faglige forsvarlige tjenester til pasienter og brukerne med behov for helse- og omsorgstjenester. Det vil være behov for ny oppgavefordeling, å øke antall institusjonsplasser, øke kapasiteten i hjemmebaserte tjenester og i rus- og psykisk helsetjeneste. Med stadig flere oppgaver og større forventninger til hva kommunen skal sørge for, er dette en av de største utfordringene for tjenesteområdet fremover.

Hjemmebaserte tjenester – Det er store variasjoner i antall oppdrag som tjenesten skal gi til brukerne. Antall tjenestemottakere er forventet å øke fremover som følge av demografi, og vi må planlegge for hvordan dette skal løses – både personalressurser og lokaler for personalbase. Avdeling Nord og Sør er to store avdelinger, og ved økning i tjenestebehov må en tredje avdeling opprettes.

Rus og psykisk helsetjeneste hadde en økning i antall henvendelser i 2022, spesielt innen poliklinisk virksomhet, men også helse- og omsorgstjenester. Økningen har vedvart de fem siste årene. Det er vanskeligere å få brukere innlagt i psykisk helsevern, og de som er innlagte kommer raskere tilbake til kommunen. Det betyr at tjenestene fra kommunen må dekke en større del av totalinnsatsen for brukerne.

Pakkeforløp er innført innen psykisk helsevern og rusfeltet. Dette øker behovet for koordinerte tjenester og pålegger også kommunene større ansvar. Dette merarbeidet er en utfordring for tjenestene som allerede er under sterkt press.

Vi har fortsatt for få tilrettelagte boliger for særlig ressurskrevende brukere, personer i aktiv rus og de som forsøker å få en rusfri tilværelse.

Dagaktivitet for hjemmeboende med demenssykdom – 1. januar 2020 ble det lovpålagt å sikre nødvendig aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom. Det er behov for å styrke denne tjenesten fremover, for å sikre at hjemmeboende med demenssykdom kan bo lengre hjemme, samt at pårørende kan få avlastning. Det er ønskelig å både variere aktivitetene, og vurdere utvidet åpningstid.

Institusjonstjenesten – det har tidvis vært stort press på korttidsplassene. Dette har medført bruk av UK-døgn. Den største utfordringen knyttet til institusjonstjenesten er at det ikke er tilstrekkelig stor andel plasser som er tilpasset pasienter med demenssykdom. Denne målgruppen trenger mindre bogrupper tilrettelagt for god balanse mellom aktivitet og hvile. Det er også økende press på tilbud innen alderspsykiatri.

Institusjonstjenesten har i perioder pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, hvor det tidvis er behov for å styrke bemanningen for å sikre forsvarlige tjenester og også forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Grunnbemanningen er lav, som igjen medfører behov for ekstra innleie for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Antall UK (utskrivningsklare pasienter) hvor kommunen har måttet betale døgnpris var i 2021 høyere enn de siste årene, noe som har vedvart gjennom 2022. Hvordan kommunen skal sikre tilstrekkelig plasser/boliger med døgnomsorg fremover for å møte økende andel eldre er en stor utfordring.

Vi ser også økende utfordringer med å få tak i kvalifisert personell, spesielt vikariater for sykepleiere, vi må derfor se på organisering av arbeidet, og hvordan vi kan sikre forsvarlige tjenester fremover hvis det som forventet blir knapphet på helsepersonell. Dette krever at vi må jobbe med hvem som utfører de ulike oppgavene, og lete etter andre måter å benytte sårbar kompetanse.

Interkommunal akutt døgnplass – tjenesten ble flyttet fra legevakt til sengepost 2 på Helsehuset i januar 2021. Beleggsprosenten på psykisk og somatisk akutt døgnplass er fortsatt lav, men har økt fra 27 % i 2021 til 44 % i 2022. Plassene har også i stor grad blitt benyttet til UK-pasienter i 2022 (180 døgn).

Fellestjenesten – enheten har flere seniorer, og er således sårbar med tanke på kompetanse. Det må legges til rette for gode overganger for å sikre kompetanseoverføring for å ivareta viktig arbeidsoppgaver.

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne – Det er ingen ledig kapasitet til nye brukere i bofellesskap. Det er økende behov for avlastningstilbud for barn og unge. Vestly avlastning har kapasitetsutfordringer, og Vestlytoppen på Jotunhaugen har vært i bruk gjennom hele 2022. Det er planlagt å bygge bofellesskap med 8 døgnbemannede leiligheter og 4 omsorgsboliger i Ydalir med byggestart i 2023.

7.9.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – tjenestebistand omfatter tjenestene sosial rådgiving og veiledning:

 • administrasjon og støttefunksjoner vedrørende bosetting og introduksjonsordningen
 • skjenkekontroll
 • gjeldsrådgiving
 • økonomirådgiving, rusomsorg og oppfølging i midlertidig bolig
 • boligforvaltning – ivaretagelse av eierinteresser og forpliktelser knyttet til kommunens ulike boligtyper som: omsorgsboliger, boliger i bofellesskap og øvrige kommunalt disponerte boliger samt to prosjekter i boligsosialt utviklingsprogram
 • kommunale sysselsettingstiltak og kommunale lavterskel sysselsettingstiltak
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger

Målgrupper for tjenestene er innbyggere i Elverum som har behov for:

 • Råd, veiledning, midlertidig bolig, oppfølging relatert til rus, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
 • Omsorgsboliger og boliger til vanskeligstilte som har behov for kommunal bolig.
 • Jobb eller aktivitet, for de mellom 18 og 67 år og har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene som gis er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019, alkoholpolitiske handlingsplan 2020 – 2024, Folkehelsearbeid i Elverum 2019 – 2023.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet gis av NAV, enhet for bosetting og introduksjon, boligsosialt team i Service- og IKT staben, sektor for kultur som ivaretar sysselsettingstiltak for brukere, eiendomsstaben som bidrar med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt disponerte boliger og sektor for pleie, rehabilitering og omsorg som ivaretar sysselsettingstiltak for utviklingshemmede og som ivaretar rusomsorg.

7.9.2 Mål og resultater

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2021. Virksomhets- planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste- området. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Sosial tjenestebistand: Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat

2021

Mål

2022

Resultat

2022

Funksjon 242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned 10 10 10
Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale 91% 80 % 70 %
Andel flyktninger som følges opp av minoritetsveileder og som skal være i arbeidsrettede tiltak eller utdanning 93 % 90 % 90 %
Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt i henhold til kartleggingsmal i en fells samtale med «makker» i markeds- eller oppfølgingsavdelingen i NAV  

62 %

 

90 %

 

62 %

Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale 46 % 70 % 44 %
Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp Ingen måling 80 % 73 %
Funksjon 243: Tilbud til personer med rusproblemer
Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon, LAR, kriminalomsorgen eller annet 65 % 50 % 72,5 %
Funksjon 265: Kommunalt disponerte boliger

 

Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager). 53* <30 22
Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2 68 170 51
Funksjon 273: Kommunale sysselsettingstiltak
Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar tilrettelagt arbeidstilbud i Askeladden eller Vedsentralen per år. 29 30 30
Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen per uke. 3 6 5

*Gjennomsnittstallet er høyere enn tertial-tallene. Dette skyldes at i tertialrapporteringen er tallene produsert månedsvis, men for året i sin helhet. 22 unike brukere har bodd i midlertidig bolig i 2021.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Sosial tjenestebistand 14 071 10 084 14 084 41

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

Sosial – tjenestebistand har ikke noe vesentlig økonomisk avvik på tjenestene.

Råd, veiledning og forebyggende arbeid – Målet om at andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale på 80%, har resultat på 70 %. Hovedårsaken til dette er at brukere som ønsker gjeldsrådgivning ikke evner å møte til avtalte møter og trekker seg fra samarbeidet med NAV. Målet om at 90 % av alle nye brukere som søker sosialhjelp skal kartlegges ved bruk av kartleggings-mal og i samarbeid med “makker” i annen avdeling er ikke nådd. Årsresultatet er på 62 %.

Vi har hatt fokus på dette og ser at vi har hatt god økning gjennom året, men at gjennomsnittet fortsatt er lavt. Målet om at 70 % av alle søknader om sosialhjelp skal være digitale er heller ikke nådd. Dette til tross for at det er blitt gjennomført ulike tiltak som blant annet utsendelse av infoskriv til alle aktive brukere på hvordan man søker digitalt.

NAV og Elverum læringssenter fortsetter å gi veiledning til brukerne får å øke deres digitale kompetanse. Andel av ungdommer under 25 år som er i målgruppen skal henvises til aktivitet for sosialhjelp har resultat på 73 % og målsetning om 80 %. Vi erfarer at det med noen ungdommer tar litt lenger tid å kartlegge deres behov og å komme i god nok relasjon og dialog for å henvise til aktivitet.

Tilbud til personer med rusproblemer – Andelen av rusmisbrukere som er i behandling og som følges opp av ruskonsulentene er 72,5 mot måltall 50 %.

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Tidligere inngått intensjonsavtaler med private utbyggere om tilvisningsrett for 30 boenheter. De første 5 leilighetene ble tilgjengelig og tildelt i 2021. Oppføring av resterende boliger er forsinket, og det er uavklart om disse vil bli bygd.

Det vurderes derfor en ny utlysning i 2023 for å sikre kommunen tilgang på flere tilvisningsboliger. Dette vil gi grunnlag for å redusere kommunens egeneide boligmasse.

7.9.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser, slik at kommunen er i stand til å møte framtidige behov. Arbeidsoppgavene knyttet til disse arbeidsplassene, må være varierte og oppleves som meningsfulle, slik at de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og ønsker. Kommunens tilrettelagte arbeidsplasser bør være samlet under felles ledelse, være samlokalisert der hvor dette er hensiktsmessig, og det bør etableres samarbeid med Frivillighetssentralen. Det er vedtatt å bygge om gamle helsestasjonen og samlokalisere tjenestene fra Sundsvoll og Askeladden. Det er i år ikke vært mulig å øke antall arbeidsplasser på Askeladden grunnet plassmangel.
Å avhende uhensiktsmessig boliger for å sikre optimal utnyttelse av boligporteføljen. Parallelt med dette inngås tilvisningsavtaler med private utleiere som vil øke mulighetene for avhending. Avhending av uhensiktsmessige boliger gjøres fortløpende i ordinær drift i eiendomsstaben. I 2022 ble det solgt 5 boliger med en samlet netto inntekt pålydende cirka 4,75 millioner kroner.
Arbeid med å skaffe hensiktsmessige tomter/småhusbebyggelse for etablering av forsterka boliger for de som er i aktiv rus med helseutfordringer og stort bistandsbehov, et samarbeid mellom eiendomsstaben, PRO, boligsosialt team og NAV. Arbeidet er krevende da det ikke er registrert hensiktsmessige tomter for lokalisering og etablering av slike boliger. Utfordringen er at «ingen” ønsker denne type virksomhet etablert i sentrumsnære boligområder.
Videreføre arbeidet med å utvikle rutiner for samarbeid mellom enhet for psykisk helse, enhet for bosetting og introduksjon, NAV, boligsosialt team og eiendomsstaben, herunder gjennomføring av regelmessig tilsyn knyttet til BOFA. I 2022 har arbeidet bestått i revisjon av gjeldende boligflyt prosedyre, som er overbygningen til det boligsosiale arbeidet. I boligflyt prosedyren henvises det til detaljerte rutiner, som blant annet vil omhandle bo oppfølging (BOFA). Utviklingsarbeidet fortsetter i 2023 med fokus på forbedret samhandling mellom virksomhetene for å forhindre utkastelser/bosted-løshet.
Prioritere utadrettet virksomhet og besøk i videregående skoler for å forebygge utvikling av rusmisbruk blant ungdom. Rus- og psykisk helsetjeneste har deltatt på flere foreldremøter og på samarbeidsmøter om denne målgruppen.

I tillegg var erfaringskonsulentene på noen oppdrag med tre ungdommer på ungdomsskolen.

Forbedret samhandling mellom eiendom, økonomi, boligsosialt team, PRO og NAV rundt rutiner/boligflytprosedyre ved boligtildeling for økt kontroll på boevne (forsikring, brann med mer), økonomi, bo-veiledning, for derigjennom å forhindre utkastelser/bostedløshet. Vurdere endring av sammensetning i boligtildelingsmøtet, hvor ledernivået er representert. Boligtildelingsmøte avholdes annen hver uke, hvor berørte virksomheter er representert for å sikre koordinering av tjenester i tilknytning til tildeling av bolig. I tillegg er det etablert et boligsosialt koordineringsforum som ledes av eiendomssjefen. Forumet har til hensikt å sikre koordinering mellom virksomhetene på et overordnet og strategisk nivå, hvor overordnede prosedyrer forankres som grunnlag for utarbeidelse av mer detaljerte rutiner.

Den største utfordringen er for øvrig knyttet til bo- oppfølging. Målet er å få til mer helhetlig oppfølging gjennom for eksempel etablering av et tverrfaglig oppfølgingsteam ledet av eiendomsstaben, som er utleier av boligene, og således har hjemmel til å gjennomføre tilsyn i den enkelte bolig. Utfordringen er spesielt ressurssituasjonen innen enhet for psykisk helse, som i utgangspunktet kun har bemanning knyttet til vedtak som gir grunnlag for refusjons-inntekter.

Vurdere etablering av mindre boliger for enslige, for å sikre reduserte boligkostnader/ sosialhjelpsbudsjettet og økt motivasjon for å eie egen bolig. Dette er vurdert med konklusjon om at tiltaket ikke er realistisk da det ikke er tilgang til 1-roms leiligheter. Erfaringen er videre at det ikke fungerer med samlokalisering i større boenheter, hvor den enkelte leietakere disponerer eget soverom.

7.9.4 Utfordringer videre

NAV er bekymret for kapasitet til å bistå innbyggere med økonomiske vanskeligheter, gitt samfunnets utfordringer med økte renter, økte strømpriser og øvrige prisøkninger. Tre gjelds- og økonomirådgivere leverte tjenesten i 2022. Disse avsluttet 123 saker i 2022 som er 10 % økning fra 2021. NAV har redusert bemanning til to gjelds- og økonomirådgivere fra 2023, som vil redusere vår kapasitet og øke ventetid for å få bistand.

Kommunalt disponerte boliger/boligsosialt arbeid – Brukere som av ulike grunner blir bostedsløse utgjør en utfordring. I mange tilfeller er årsaken til bostedsløshet forbundet med manglende boevne. Dette innebærer spesielt skadeverk og husleierestanser, som medfører tvangsfravikelse i henhold til husleielovens bestemmelser. For kommunen er utfordringen begrensede muligheter og ressurser til å skaffe midlertidig botilbud med tilstrekkelig oppfølging.

Investeringsprosjektet “Boliger for vanskeligstilte” ligger nå an til byggestart i løpet av 2023 etter at reguleringsplanen ble godkjent i 2022. Formålet med prosjektet er å sikre NAV tilgang til 6 mindre robuste boenheter som skal benyttes til å løse midlertidige boligbehov. Dette skal erstatte eksisterende tilbud om midlertidig bolig i Grønlivegen. NAV har 0,5 årsverk til administrering og oppfølging av tilbudet, og samarbeider tett med psykisk helse i arbeidet.

Det er fortsatt utfordrende økonomisk sett å avsette tilstrekkelig midler til vedlikehold av den kommunale boligporteføljen. Vedlikeholdsbudsjettet i 2022 utgjorde cirka 2 millioner kroner. Arbeidet med å registrere tilstanden i kommunens boligportefølje er et kontinuerlig arbeid.

Gjeldende status gir imidlertid et konkret grunnlag for vedlikeholdsplanlegging samt utarbeidelse av avhendingsplan for uhensiktsmessige boliger. Vedlikeholdsetterslepet i kommunale boliger er nå estimert til cirka 30 millioner kroner hensyntatt salg av boliger i løpet av 2022.

Vedlikeholdsbudsjettet er for øvrig marginalt, og medfører at flere av boligene ikke er utleiebare på grunn av uforholdsmessig stort utbedrings- og vedlikeholdsbehov. Ved utgangen av 2022 disponerer kommunen 428 boenheter til utleie. Samlet boligareal, inklusive boenheter som benyttes til personalbaser, utgjør 35.319 m2. For å unngå ytterligere etterslep bør årlig vedlikeholdsbudsjett økes til cirka 6 millioner kroner.

Tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemming – Askeladden tekstilverksted. Størrelse og utforming av dagens lokaler legger begrensninger på utviklingen av nye tilrettelagte arbeidsplasser. Det er stadig nye brukere som har behov for tilrettelagte arbeidsplasser, men lokalene begrenser antall nye som kan få innvilget plass. Dette medfører at vi må yte tjenester til disse på en annen arena en til en. Dette kan gi både større økonomiske utgifter for kommunen og et dårligere tilpasset tilbud for tjenestemottakeren.

Det er vedtatt ombygging i 2023, av lokaler i Skogvegen 3 (gamle helsestasjonen) slik at tilbudet fra Askeladden og Sundsvoll kan samlokaliseres.

7.10.1 Fakta

Tjenesteområde sosial – økonomisk bistand omfatter tjenestene:

 • mottak, bosetting og boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere
 • kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • økonomisk sosialhjelp inkludert utgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger samt videreformidling av tilskudd gitt av Husbanken som kan gis til vanskeligstilte

Målgrupper for tjenestene er:

 • Alle bosatte flyktninger innenfor fem-årsperioden, også enslige mindreårige flyktninger.
 • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV.
 • Personer som trenger råd og veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand.
 • Vanskeligstilte i egen eid bolig som kan søke tilskudd via kommunen for å opprettholde muligheten for å bo i egen bolig.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er Kommuneplanens samfunnsdel – særskilt kapitlet om Livskvalitet og velferd, strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016 – 2020, strategisk plan: Integrering i Elverum 2015 – 2019.

7.10.2 Mål og resultater i 2022

Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhets- planen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjeneste- området. Under vises indikatorene i målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Indikatorer på tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022
Funksjon 275: Introduksjonsordningen
Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år) 40 23 69
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert 64 % 50 % 50 %
Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase) Grunnskole voksne inkludert 86 % 80 % 82 %
Antall flyktninger som bosettes + familiegjenforente 18 20 112
Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 års perioden skal være økonomiske selvhjulpne eller kun ha supplerende sosialhjelp 71 % 70 % 75 %
Andel deltakere som hadde deltidsjobb ved siden av introduksjonsprogrammet 10 % 20 % 8 %*
Andel deltakere som hadde betalt arbeid som en del av introduksjonsprogrammet 7,5 % 10 % 6 %*
Funksjon 276: Kvalifiseringsordningen
Andel deltagere som avslutter i KVP og som skal gå over i arbeid eller utdanning 69 % 70 % 85 %
Andel av deltagerne i KVP via NAV som skal være i arbeidsrettede tiltak (tiltak i regi av NAV stat, aktivitetsplikt eller utdanning) 95 % 80 % 100 %
Funksjon 281: Ytelse til livsopphold
Andel av de som avsluttes i aktivitet for sosialhjelp som skal ha kommet over i jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak Ingen måling 85 % 83 %
283: Boligformål
Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år. 2 8 5
Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler  

55 %

 

60 %

 

70 %

*Ca. 50 % av deltakerne i 2022 startet introduksjonsprogrammet sent på året, slik at det har vært for liten tid til å få tilkytning til arbeidslivet.

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Sosial – økonomisk bistand 57 671 48 414 56 359 -1 289

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Sosial – økonomisk bistand har et samlet merforbruk på 1,3 millioner kroner. Merforbruket skyldes økte strømpriser for våre brukere, økte kostnader økonomisk sosialhjelp i NAV og Elverum læringssenter i forbindelse med økt mottak av flyktninger og regjeringens julegave i form av 1 000 kroner pr person som mottar økonomisk sosialhjelp.

Bosetting av flyktninger og introduksjonsprogrammet

Enhet for bosetting og introduksjon samarbeider tett med resten av tjenesteapparatet for å sikre gode og bærekraftige tjenester for bosatte flyktninger. Krigen i Ukraina har i 2022 ført til stor økning av flyktninger til Elverum kommune. Totalt ble det bosatt 112 personer. Tjenesteapparatet har omstilt seg raskt og samarbeidet godt slik at alle flyktningene har fått tilfredsstillende bolig, helsehjelp, økonomisk hjelp og oppfølging.

Det har også vært en stor økning av deltakere på introduksjonsprogrammet. Dette blir ivaretatt med et tett samarbeid mellom Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og NAV. Dette sikrer at både det faglige og det økonomiske perspektivet blir ivaretatt vedrørende den enkeltes integreringsplan og framdrift.

Ved utgangen av 2022 var det 69 deltakere på introduksjonsprogrammet.

Kvalifiseringsordningen (KVP). Det er hele 85 % av de som har gjennomført programmet som er kommet over i arbeid eller utdanning, noe som er godt over målet. KVP har benyttet både lønnstilskudd og kompetansehevende tiltak som en suksessfaktor. 100 % av de som deltok i programmet var i arbeidsrettede tiltak i 2022.

Ytelse til livsopphold

Det har vært en økning i antall hovedpersoner som mottar sosialhjelp gjennom 2022:

ÅR JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
2012 161 196 205 167 179 211 143 186 165 188 219 178
2013 170 201 238 204 214 195 198 193 180 224 251 211
2014 210 233 224 227 259 231 248 233 242 252 208 274
2015 247 243 236 239 211 264 259 217 285 276 243 260
2016 213 283 277 290 281 291 283 301 275 234 271 277
2017 225 281 315 281 267 317 245 297 301 249 290 320
2018 248 314 319 324 271 336 243 296 214 314 310 293
2019 251 304 311 302 280 269 289 282 254 302 294 264
2020 272 269 254 290 270 220 278 208 281 267 211 274
2021 199 248 259 228 200 231 264 210 265 243 241 241
2022 200 232 241 268 223 295 273 303 304 273 327 323

Tabell: Antall hovedpersoner per måned med utbetaling av sosialhjelp i Elverum.

 Årsaken til økningen skyldes betydelig økning i mottak av flyktninger og økte utgifter i samfunnet, som medfører økt behov for økonomisk sosialhjelp hos innbyggerne. Vi arbeider «tett på» brukere som har vært langvarige mottakere av økonomisk sosialhjelp. Dette medførte at 58 brukere ble veiledet over til andre ytelser, arbeid eller utdanning i 2022. Uten denne satsningen ville antall personer med utbetaling av økonomisk sosialhjelp vært 381 i desember 2022. Den økonomiske besparelsen er beregnet til 5 033 878 kroner i 2022.

År 2019 2020 2021 2022
Gjennomsnitt per måned 283 258 234 272

Tabell: Antall hovedpersoner i gjennomsnitt per måned med utbetaling av sosialhjelp de 4 siste år i Elverum.

I 2022 har det vært en økning av ungdommer som har behov for økonomisk sosialhjelp til sammenligning med tidligere år:

År 2019 2020 2021 2022
Gjennomsnitt per måned 44 44 37 59

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp.

 Det har vært en mindre økning av antall ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp som hovedytelse:

År 2019 2020 2021 2022
Gjennomsnitt per måned 23 27 20 24

Tabell: Antall ungdommer under 25 år i gjennomsnitt per måned som har mottatt økonomisk sosialhjelp som hovedytelse.

Selv om det har vært økning i antall ungdommer som har økonomisk sosialhjelp i 2022, ser vi at den største økningen er blant ungdom som trenger økonomisk sosialhjelp i tillegg til annen ytelse. Det kan være statlige ytelser, lønnsinntekt, studielån eller annet.

I 2022 startet vi en utvidet kartlegging av antall barn som har foreldre som mottar økonomisk sosialhjelp. I starten av året var det registrert 237 barn, mens i slutten av året telte vi 333 barn (under 18 år).

Boligformål

Fem husstander som leide kommunal bolig fikk kjøpt egen bolig i løpet av 2022. Flere kommunale leietakere søkte om startlån for kjøp av egen bolig, men deres økonomiske situasjonen tilsa ikke startlån enda.

Barnefamilier blir prioritert i vurdering av startlånsmidler. Andel barnefamilier av totale startlånsmottakere var 70 %, noe som er 10 % over årets målsetning. Årsaken til at andelen barnefamilier var så stor kan være at enslige med uføretrygd ikke lenger har økonomi til å kjøpe egen bolig, hovedsakelig grunnet høyere rente og økte forbruksutgifter.

7.10.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Øke bruk av aktivitetsplikt, bruk av lønnstilskudd i ordinært arbeid, bruk av utdanningstiltak og økt samhandling med videregående skole. Det er etablert et godt samarbeid med Ungdomsteamet i NAV og Elvis. Agena leverer tilbud til aktivitetsplikt gjennom «Vekstverkstedet» fra 01.09.22.
«Prosjekt 2020» er en ekstraordinær innsats med tettere oppfølging som avklarer langtidsmottagere av sosialhjelp mot statlige ytelser eller arbeid der hvor dette er mulig. Prosjektet er avsluttet og videreføres i ordinær drift og omtales «Tett på». Satsningen er økt med 1 medarbeider fra 2. halvår 2023, med et godt innsparingspotensial.

 

Organisasjonsutvikling i NAV Elverum, gjennom ABW-løsning og ny organisering med etablering av fagressursstilling for blant annet å sikre faglig høy kvalitet og etterlevelse av internkontrollen. Partnerskapet i NAV Elverum har ikke kommet i mål med etablering av ABW-løsning (aktivitetsbasert arbeidsplass) som vil gi økt samhandling i kontoret.

Kontoret er organisert i flere team på tvers av avdelinger/fagområder med mål om økt samhandling på tvers av nevnte. Faglederstilling er etablert og igangsatt.

Styrke bemanning gjeldsrådgivning og økonomisk forvaltning for å redusere bruk av økonomisk sosialhjelp. I tjenestegjennomgangen 2022 ble en stilling fjernet, da frivillig forvaltning ikke er en lovpålagt oppgave.
Benytte etableringstilskudd for å styrke økonomien for flere barnefamilier slik at de kan få startlån – «Eie først». 2 barnefamilier fikk etableringstilskudd for å muliggjøre boligkjøp.

 

7.10.4 Utfordringer videre

Det er økende antall sosialhjelpsmottakere i Elverum kommune, og derigjennom en økning i andel personer under 18 år i husholdninger med lavinntekt. I statistikk fra Bufdir finner vi høy andel av barnefattigdom i innvandrerhusholdninger, på 61 % i Elverum kommune, hvor landet i sin helhet har 44 %.

Det er forventinger til at flyktningene fra Ukraina skal være selvforsørget innen ett år (hurtigsporet). Vi ser at språkferdigheter er en utfordring for å nå målet, og det er utfordringer med å få på plass tilstrekkelig med språkpraksisplasser for målgruppa.

7.11.1 Fakta

Tjenesteområdet Kultur og religiøse formål omfatter tjenestene:

 • kino- og kulturhus
 • idrett og nærmiljø, kommunale idrettsbygg- og idrettsanlegg og flerbrukshall
 • folkebibliotek
 • tilskudd til frivillige lag og foreninger, museer og kunstformidling og støtte til den norske kirke

Målgrupper for tjenestene innenfor tjenesteområdet er alle kommunens innbyggere som benytter seg av kulturelle eller religiøse tjenester. Kulturaktiviteter og tjenester som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig. Også idrettslag, frivillige lag og foreninger er samarbeidspartnere og målgrupper for tjenesten. Målgruppen for religiøse formål er alle som sokner til den norske kirke.

Kommunens planverk som gjelder for tjenesteområdet er særlig Kommuneplanens samfunnsdel med sine mål og strategier og hvor tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet på mange områder bidrar til å oppfylle mål. Strategisk plan: «Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Elverum – 2014 – 2018» er også viktig underlag for tjenesteproduksjonen.

Tjenestene innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur. I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av TAIK for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Tjenestene som hører under religiøse formål ivaretas av Den norske kirke med tilskudd fra kommunen.

I 2022 har den samlede tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet tilsvart 20,2 årsverk, fordelt på gjennomsnittlig cirka 50 medarbeidere gjennom året, heri inkludert timelønte og vikarer.

Arbeidsstyrken på tjenesteområdet er fordelt på yrkesgrupper som bibliotekarer, produsent, sekretærer, servicemedarbeidere, kinomaskinist, lys- og lydteknikere, assistenter, badebetjenter og arbeidsledere.

7.11.2 Mål og resultater

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene i dette målekortet – mål og resultater.

Kultur og religiøse formål: Indikator tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022
Funksjon 370: Bibliotek.
Utlån per innbygger 2,2 3 2,3
Utlån av bøker/media for barn 22455 30 000 25 034
Antall besøkende per år 47037 80 000 57 025
Totalt antall arrangementer 28 130 138
Antall arrangementer for barn/unge 3 25 52
Funksjon 373: Kino
Antall besøkende på kino – barn 5910 6000 4595
Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover 23820 42000 30724
377: Kunstformidling
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne 2856 5000 3415
Antall besøkende på kulturarrangementer for barn 1836 5000 3444

 

380: Idrett
Antall veiledninger for søknad på spillemidler 80 80
Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus 2 3 1
Antall styremøter i Elverum Idrettsråd 10 11
381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Antall besøkende per år i Elverumshallen 300000 300000 300000
Totalt antall brukere Svømmehallen 47 407 75000 55728
Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad 10 264 15000 11191

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under:

Tjenesteområde

Tall i 1.000 kroner

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Kultur- og religiøse formål 50 369 46 061 52 412 2 160

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinært drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet kultur og religiøse formål har et mindreforbruk på 2,16 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet at 0,7 millioner kroner i leiekostnader er feilaktig budsjettert tjenesteområdet, noe som er rettet opp for kommende budsjettår.

Idrettshallene gikk bedre enn forventet etter koronapandemien og Elverum kulturhus fikk statlig kompensasjon etter søknad som følge av koronapandemien våren 2022.

Tjenesteområdet har et stort spenn i tjenester som gis. Noe er gratistilbud, noe er subsidiert av kommunen, noe er tilskuddsmidler/støtte og noen områder er markedsstyrt. Resultatene for 2022 viser at tjenestene leverer godt til tross for ettervirkning av koronapandemiens utfordringer og at tjenesteområdets aktiviteter har vært viktige i disse spesielle årene.

Elverum bibliotek hadde et tilnærmet normalår i forhold til arrangementer i 2022. Elverum kino og kulturhus nådde ikke mål for besøk i 2022 som følge av noe koronarestriksjoner på starten av året og mindre produksjon i koronaperioden medførte mindre tilgang til film og produksjoner i 2022. 2022 var nok et krevende år for filmbransjen og kulturlivet generelt.

Besøket i idrettshallene var som et normalår, svømmehallen nådde ikke mål for besøk i 2022 som følge av noe koronarestriksjoner på starten av året.

Driftsåret 2022 har vært preget av ettervirkninger etter koronarestriksjoner, spesielt på starten av året, dette vises ved lavere besøk på tjenesteområdets tilbud. Dette har også hatt konsekvenser på å nå forventet inntektskrav spesielt på kulturhus og kino da tilbudet om film og kulturproduksjoner ikke var tilbake til et normalår. Elverum kulturhus søkte og fikk kompensert noe av inntektstapet.

7.11.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under.

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Utarbeide en strategisk plan for kulturarbeidet i Elverum og bidra til kulturminneplan, i eventuelt 2023. Arbeidet ble startet opp og jobbes videre med i 2023
Utrede felles bookingsystem for kommunens utleielokaler og idrettsanlegg. Utredet vår/sommer 2022, kontrakt inngått med leverandør av «Bookup» høsten 2022. Løsningen er planlagt lansert første uka etter påske 2023, med idrettsanleggene som første utleieobjekter i system.

Ytterligere objekter planlegges lagt til fortløpende høsten 2023.

 

Utrede og utvikle et tilbud for studenter på kino, bibliotek, ungdommens hus og svømmehallen. Svømmehallen: Har hatt noe dialog med studentrepresentanter, men det resulterte ikke i noe konkret utover egen studentpris.

Kino: har en avtale med studentorganisasjon med studentfilm i kinoen, kino og pizza for 100 kr.

Bibliotek har jevn flyt av studenter gjennom året som benytter seg av tilbudet.

Fokusering på skeiv ungdom med prosjektsøknader fra biblioteket og deltagelse i Pride arrangement i Elverum sammen med frivilligheten. Det ble gjennomført Pride arrangementer i våre tjenester i samarbeid med Elverum Pride.
Tilrettelegge for at alle innbyggere kan delta på arrangementer som bidrar til psykisk og fysisk god helse. Kulturarrangementer bidrar til friskere folk, økt besøk og godt omdømme. Kino og kulturhus har utarbeidet salkart med oversikt over plasser så publikum kan velge sine plasser ut fra behov.

Summen av alle arrangementer gjennom hele året er viktige bidrag inn i folkehelsearbeidet i kommunen. Markering av verdensdagen for psykisk helse ble gjennomført med stands ute på rådhusplassen av biblioteket.

Bidra strategisk til hvordan kommunen samarbeider med frivilligheten med å avklarer forventninger til hverandre i Frivillighetens år 2022. Gjennomført Frivillighetsbørs i samarbeid med Frivillighetssentralen, Møteplassen, Elverum Vekst og Musikkrådet. Børsen bidro til å etablere kontakt mellom ulike lag og organisasjoner og mellom lag/organisasjoner og kommunale tjenester.

7.11.4 Utfordringer videre

Kulturtjenestene er i hovedsak kritisk lavt bemannet. 1 årsverk i administrasjonen, rådgiver, ble ikke erstattet i forbindelse med pensjonsavgang og satt på vent ut 2023 som følge av kommunens økonomiske situasjon. En stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer, både for å nå mål og skape faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

Elverum bibliotek har lav bemanning og lavt mediebudsjett sammenlignet med andre kommuner i Innlandet. Elverum Kulturhus er i en markedsstyrt bransje noe som kan være en stor utfordring.

Svømmehallens mangelfulle bygningstekniske standard utgjør en risiko for at anlegget må stenges på kort varsel. En stenging vil få dramatiske konsekvenser for kommunens evne til å sikre svømme- opplæring i grunnskolen, det vil være kritisk for eksistensgrunnlaget til Elverum Svømming, det vil skape store utfordringer for Høgskolen, og det vil skape generell støy blant kommunens innbyggere som benytter seg av anlegget.

7.12.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk forvaltning omfatter tjenestene:

 • arealplanlegging
 • kart- og oppmåling
 • bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
 • veterinærvakt
 • landbruksforvaltning
 • fiske- og viltforvaltning og viltfondet
 • eiendomsskattekontoret

Målgrupper for tjenestene er de som i tråd med lovverket har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene. De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er: Utbyggere (private og profesjonelleaktører); aktører i landbruket samt grunneiere/eiendomsbesittere, og brukere av kart og geografiske informasjonstjenester (GIS) som kommunen forvalter og tilbyr, så vel publikumsrettet som profesjonsrettet.

Kommunens planverk; tjenesteområdet er i særlig grad et lovpålagt forvaltningsorgan og i mindre grad styrtav strategiske planer. Men forvaltningen må utføres i tråd med kommunens planverk hvor alle juridisk bindende planer skal hensyntas (reguleringsplaner m/bestemmelser), og hvor planer gitt innenfor de fleste samfunnsområdene operasjonaliseres gjennom vedtak i tjenesteområdet.

Tjenesteområdet forestår blant annet utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner (Byplan f.eks.), og plan for klima og energi i Elverum.

7.12.2 Mål og resultater i 2022

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål 2022 Resultat 2022 Resultat 2021
Alle funksjoner
Antall saker omgjort av Statsforvalter på grunn av saksbehandlingsfeil. 0 0 0
Funksjon 301: Plansaksbehandling.
Andel 1. gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale. 100 % 100 % 100 %
Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak 100 % 60 % 80 %
Funksjon 302: Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser.
Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg.  

50%

 

62 %

 

59 %

Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr. 0% 0,8 % 0 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker) 75 % 75,7 % 79 %
Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker 90 % 94,1% 97 %
Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen 90 % 93 % 85 %
Funksjon 303: Kart og oppmåling.
Andel plassering av tiltak innen 5 dager. 100 % 100 % 100 %
Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen. 98 % 96,4 % 96 %
Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker) 0 % 0 % 0 %
Funksjon 329: Landbruksforvaltning.
Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker. 80 % 85 % 73%

 

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler. 100 % 100 % 100 %
Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke 85 % 84 % 92 %
Andel nærings- og økonomisaker behandlet innen 3 uker 80 % 85 % 90 %
Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldtavvik. 100 % 66 % 75 %
Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall. 100 % 99 % 100 %
Foryngelser som 3 år etter hogst skal tilfredsstille LMD standard til økt plantetetthet (jf KEP delmål 4.1) 90% 78 %
Utslipp CO2-ekvivalenter i snitt per dekar dyrka jord reduseres til: (jf KEP delmål 5.2) 0,136 Ikke målt

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Teknisk forvaltning 7 996 7 144 8 960 964

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

Tjenesteområdet har netto positivt avvik på 0,96 millioner kroner. Avviket skyldes merinntekter (gebyrinntekter og salgsinntekter) på cirka 0,5 millioner kroner og ubrukte lønnsmidler i forbindelse med vakanser, ubrukt vikarlønn og generelt mindreforbruk på i alt cirka 0,5 millioner kroner.

Tjenesteområdet har i stor grad god måloppnåelse, men målet på enkelte indikatorer er ikke nådd – i det alt vesentligste på grunn av kapasitetsutfordringer og stor saksmengde.

7.12.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I virksomhetsplanen for 2022 ble det presentert utviklingsarbeid som ble planlagt gjennomført i virksomhetsåret, tabellen under viser status på dette:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Innarbeide klimatilpasning i retningslinjer, kvalitetssystem etc. for relevante fagområder/funksjoner Ikke prioritert, bl.a. på grunn av kapasitet, og at oppgaven er utfordrende både tematisk og arbeidsmessig.
Oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Utført i tråd med plan.
Utarbeide og få vedtatt strategi for tilsyn og ulovlighets- oppfølging etter plan- og bygningsloven § 25-1. Ikke prioritert, bl.a. på grunn av kapasitet og det forhold at selve tilsynsvirksomheten fungerer godt.
Fortsette innfasingen av ny GIS løsning. Utført i tråd med plan.
Starte arbeidet med å utarbeide strategier og tiltak for gode klimaløsninger i private- og kommunale arealplanforslag i samsvar med PBL §3-1.g), jf. §1-1. Ikke prioritert, bl.a. på grunn av kapasitet, og at oppgaven er utfordrende både tematisk og arbeidsmessig.

Utviklingsarbeidet i 2022 har i større grad rettet seg mot internkontrollarbeid, evnen til å drive vesentlig utviklingsarbeid utover det har vært overvurdert da løpende drift må ha prioritet.

7.12.4 Utfordringer videre

Utfordringene er som tidligere stram økonomi og ressursknapphet, løpende drift tar det meste av tiden. Gitt en slank organisasjon med knappe administrative ressurser er det kun tid til «hverdagsutvikling» og ikke større utviklingsoppgaver/prosjekter. Det må etableres nøkternhet i forhold til evnen et så vidt lite tjenesteområde har til å gjennomføre større utviklingsoppgaver uten å få sentral hjelp til dette.

Tjenesten opplever også betydelige utfordringer når det gjelder å være konkurransedyktige opp mot privat næringsliv og nærliggende kommuner på lønn/betingelser.

Administrering av Eiendomsskatteoppgavene har for høy risiko knyttet til kontinuitetssikring.

En stor andel ansatte er å regne for nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer, både for å nå mål og skape faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

7.13.1 Fakta

Tjenesteområdet Teknisk drift omfatter tjenestene:

 • parkeringsordning
 • kommunale veger
 • rekreasjon i tettsted (parker mv.)
 • utrykning brann og ulykker – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
 • beredskapssenter – forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS
 • produksjon og distribusjon av vann
 • avløpsrensing
 • avløpsnett/innsamling av avløpsvann
 • gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall – forvaltes av Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Målgrupper for tjenestene er alle kommunens innbyggere, samt alle brukere av kommunale veger, parker og plasser, og alle som er tilknyttet og bruker offentlig vann og avløp.

Kommunens planverk som ligger til grunn for tjenestene er i særlig grad den strategiske planen «Hovedplan vann og avløp – 2015 – 2024». Øvrige sentrale planer i virksomheten er «Trafikksikkerhetsplan 2021- 2025», «Byplan for Elverum kommune» og Kommuneplanens arealdel/arealdelplaner/ områdeplaner, dessuten de mer generelt rettede planene for Energi- og klimaarbeid og Folkehelsearbeid.

7.13.2 Mål og resultater 2022

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et særskilt målekort med indikatorer. Oppfølging på indikatorene skal bidra til at de langsiktige målene nås i de strategiske planene på de punkter som er relevant for tjenesteområdet. Under vises indikatorene og resultatene som ble oppnådd i 2021 og 2022.

Teknisk forvaltning: Indikator tjenestekvalitet Mål

2022

Resultat

2022

Resultat

2021

Funksjon 332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og Rekreasjon i tettsted.
Andel behandlede feilmeldinger i Gemini melding etter 4 uker 100 % 100 % 100 %
Antall definerte trafikkfarlige punkter. 14 13
%-andel av antall km veger, gang- og sykkelveier med tilfredsstillende belysning med tanke barn og unges sikkerhet (100 % i 2025) 65 % 65 %

 

Funksjon: 340, 345, 350, 353: Produksjon og distribusjon av vann, Avløpsnett, Avløpsrensing og innsamling av avløpsvann.
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav 0 0 0
Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer 100 % 100 % 100 %
Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste) 10 % *) 30 %
Avvik fra drikkevannsforskriftene. 0 0 0
Folkehelsebarometeret; God drikkevannsforsyning – Elverum signifikant bedre enn landet som helhet JA JA

*) resultatene for 2022 ikke tilgjengelig ved avsluttet redaksjon

 

Økonomiske hovedtall for tjenesteområdet vises i tabellen under (tall i 1000 kr):

Tjenesteområde
(Tall i hele tusen)
Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik*
Teknisk drift 26 088 16 933 21 796 -4 292

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

Teknisk drift har et merforbruk på cirka 4,3 millioner kroner. Hovedårsaken er særlig den store økningen i energikostnader fra VA-sektoren på grunn av prisøkningen, samt økt husleiebelastning på grunn av renteoppgangen i 2022. Tjenesteområdet har god måloppnåelse på indikatorene i målekortet.

7.13.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2022 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle rutiner, prosedyrer, datafangst og tiltak relatert til trafikksikkerhetsarbeid i tråd med føringer gitt i strategisk plan: «Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025». Oppstartet, men mye gjenstår – videreføres i 2023.
Innarbeide klimatilpasning i retningslinjer, kvalitetssystem etc. for relevante fagområder/funksjoner. Ikke prioritert, bl.a. på grunn av kapasitet, og at oppgaven er utfordrende både tematisk og arbeidsmessig.
Gjennomføre utskifting av ledningsnett i henhold til Hovedplan for vann- og avløp. Gjennomført i henhold til plan.
Utforme parkeringsbestemmelser som gir fordeler til null- og lavutslippskjøretøy Utført – jfr. gebyrregulativet
Tilpasse virksomheten til ny vinterdriftsform. Gjennomført i henhold til plan.
Videreføre arbeidet for opplag/behandling av avløpsslam produsert ved kommunens renseanlegg hos Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. (Jf Klima- og energiplan delmål 7 strategi 8.) Pågår som planlagt, utviklingen følges nøye.

7.13.4 Utfordringer videre

Selvkostområdene i tjenesteområdet teknisk drift leverer tjenester med god kvalitet, men gebyrnivåene utfordres fremover av prisstigning på energi og kapital. Det pågår også en større organisatorisk omlegging av tjenesten, og sammenholdt med pågående store oppgaver som ny Hovedplan VA, ny gebyrforskrift VA, nytt slambehandlingsanlegg og tanker om fremtidig nytt renseanlegg blir det svært høy aktivitet i årene fremover.

Sammenholdt med mangel på fagfolk i dette markedet, våre utfordringer når det gjelder å være konkurransedyktige opp mot privat næringsliv og nærliggende kommuner på lønn/betingelser, og at vi heller ikke kan drive rekrutteringsarbeid på samme måte som næringslivet gjør, er det betydelige utfordringer innen dette fagfeltet både for oss og en rekke andre kommuner.

Tjeneste/funksjon 332 og 335 er også organisatorisk lagt om, og avhengighetene av årlige investeringsmidler er redusert. Men nye utfordringer oppstår etter omleggingen, bl.a. knyttet til vinterberedskap, forsterket av uforutsette omstendigheter. Som tidligere er stram økonomi og ressursknapphet en vedvarende tilstand. Det er utfordrende for administrasjonen alene å etablere forståelse hos innbyggerne for dette. Gitt en slank organisasjon med knappe administrative ressurser er det også svært begrenset rom til å drive utviklingsarbeid utover «hverdagsutvikling» uten å få sentral hjelp til dette i tjenesten veg/park/anlegg.

I dette tjenesteområdet også er en stor andel ansatte å regne som nøkkelpersonell, og fravær av enkeltpersoner kan skape store utfordringer, både for å nå mål og skape faglig forsvarlige tjenesteleveranser.

7.13.5 Rapportering vann- og avløpsinvesteringer 2022

Tiltak/prosjekter 2022 Millioner kroner eks.

mva.

Kommentar
Eksisterende ledningsnett
Rehab – Grindalsmoen 1 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehab -Tømmervegen 0,5 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehab – Gaarderløkka 8 Rehabilitering av gamle ledninger
Rehabilitering Finne Grønnsveg 3 Istandsetting og oppussing etter tidligere rehabiliteringer, og rehabilitering av siste ledningstrekk på Hanstad
Gamle Trysilveg 0,5 Omlegging v/Ydalir
Bureisevegen 0,5 Omlegging i forbindelse med vannlekkaje
Rehab vannledning mellom Henrik Ibsen og Grøndalsbakken 0,3
Diverse mindre rehabiliteringer + oppussing etter tidligere anlegg + asfaltering/kompletteringer 0,3 Kumutskifting i Marie Hamsunsveg, istandsetting av gang og sykkelveg, salg av renseanlegget Sørskogbygda
Sum 14,1
Utvidelse av forsyningsområdet/nyanlegg
Nytt ledningsanlegg mot Strandbygda 5,7 Utvidelse iht. hovedplan
Nytt ledningsanlegg mot Sørskogbygda 4 Tilknytning av Kirkekretsen til Elverum vannverk, ifm. sanering av Kirkekretsen vannverk samt nedleggelse av renseanlegg
Hamarvegen 0,5
P 109 – Grindalen 0,5
Østjordet 0,8
Sum 11,5
Total sum 25,6 Nyanlegg og rehabiliteringer

 

Investeringene i vann- og avløpsanlegg pågår kontinuerlig i henhold til vedtatt Hovedplan VA 2015 – 2024. For å opprettholde standard og funksjonalitet til disse anleggene, og i tillegg være forberedt på kommende klimaendringer, er denne årlige investeringsrammen i planen i gjennomsnitt satt til 25 millioner kroner. Regnskapet for 2022 viser en totalinvestering på ca 25,6 millioner kroner, avviket skyldes uforutsatt høy prisstigning.

Kombinasjonen av økt klimabelastning og slitasje/elde på deler av infrastrukturen peker i retning av intensivert rehabilitering i årene fremover. Dette vil bli adressert i kommende revisjon av Hovedplan VA.

7.14.1 Fakta

Tjenesteområdet næringsutvikling er i økonomisk omfang et lite tjenesteområde og omfatter tjenestene: kommunal næringsvirksomhet som i denne sammenheng er utbyttet kommunen erverver fra KF Elverum kommuneskoger, samt tjenesten tilrettelegging og bistand for næringslivet.

Målgruppe for tjenestene er næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum via enkelttiltak og flere forskjellige fellesprosjekter gjennom 2022, i særlig grad i regi av det kommunalt heleide selskapet Elverum Vekst AS.

Kommunalt planverk som i særlig grad har vært styrende for tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdet er:

7.14.2 Mål og resultater i 2022

Målekort – Konkrete mål for tjenesteproduksjonen i 2022 er vist i virksomhetsplanen for 2022. Virksomhetsplanen inneholder et eget målekort med indikatorer. Under vises indikatorene i dette målekortet og resultatene som ble oppnådd i 2022.

Næringsutvikling: Indikator tjenestekvalitet Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022
Funksjon 340: Tilrettelegging og bistand for næringslivet.
Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter. 35 15 35
Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk 34 30 31
Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid 14 15 15
Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet* Ny indikator i 2022 100 Resultat i løpet av 2023
Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet* Ny indikator i 2022 150 Resultat i løpet av 2023
Nærings-NM. Rangering i regi av NHO* Ny indikator i 2022 200 Resultat i løpet av 2023
Kommune-NM – Rangering i regi av NHO* Ny indikator i 2022 130 Resultat i løpet av 2023
Kommunebarometeret – Rangering i Kommunal Rapport* Ny indikator i 2022 75 68

 

Økonomisk ramme (budsjettet) for tjenesteproduksjonen på tjenesteområdet næringsutvikling og økonomisk resultat for 2022 vises i tabellen under.

Tjenesteområde

Tall i hele tusen

Regnskap 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regulert budsjett 2022 Korrigert avvik
Næringsutvikling 8 760 4 770 8 012 -748

* Koronarelatert forhold er ikke budsjettregulert. Avviket er korrigert for koronarelaterte forhold og viser hva som er avviket i ordinær drift.

Resultatkommentar

Næringsutvikling har et merforbruk på 0,75 millioner kroner. Cirka 0,55 millioner kroner av dette er kostnader som er akkumulert gjennom 2022 som forberedelse til gjennomføring av prosjekter innenfor det internasjonale arbeidet, av dette skulle 150.000 kroner vært viderefakturert, hvilket blir gjort i 2023. Restkostnaden på 400.000 kroner arbeides det for å dekke inn i 2023 og 2024, da prosjekter som var planlagt oppstartet i 2022 kommer i gang og gjennomføres med tilhørende inntekter.

Resterende merforbruk på tjenesteområdet på 0,2 millioner kroner oppstår som følge av kommunens bidrag til Mjøsbyen-samarbeidet på cirka 0,1 millioner kroner for 2022, noe som ved feil ikke var budsjettert, samt 0,1 millioner kroner som fordeler seg på merkostnader på flere pågående næringsutviklingsinitiativ som får støtte.

Ressursene på tjenesteområdet går i hovedsak til medfinansiering av prosjekter og tiltak og grunnfinansiering av kommunens selskap Elverum Vekst AS. Dette reguleres i en egen oppdrags- avtale mellom Elverum kommune og Elverum Vekst AS. Se forøvrig rapporter og årsmelding fra selskapet.

Elverum kommune bidrar videre med næringsutviklingsmidler til forsvarskoordinatoren i Sør- Østerdal sammen med Åmot kommune og Innlandet fylkeskommune, et mangeårig bidrag for å bidra til forvaltningen av Elverum kommunes rolle og muligheter som vertskapskommune for betydelige og økende tilstedeværelse fra Forsvaret. Vi har også et mangeårig samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Åmot kommune i prosjektet sivilt-militært samarbeid, og som har bidratt gjennom årene til studier, konferanser og utvikling av forretningsvirksomhet innenfor området samfunnssikkerhet.

Denne avtalen ble fornyet for nye 3 år fra 2021. Dernest bidrar kommunen med driftsmidler til HelseINN, Finnskogen Natur- og kulturpark, medlemskap i OsloRegionens Europa- kontor som ledd i utviklingen av det internasjonale arbeidet, Visit Innlandet som regionalt markedsføringsorgan for reiselivet, Zero Emission Neighbourhood-programmet (ZEN) som ledd i utviklingen av bydelen Ydalir, bidrag til filmfestivalen Movies on War, Klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal og Turistinformasjonen i Elverum. I sum bidras det til disse tiltakene med til sammen cirka 2,5 millioner kroner. Det foreligger rapporter fra alle disse tiltakene som viser regnskap og resultater.

Aktiviteten innenfor næringsutviklingen i Elverum vurderes som relativt høy, tatt i betraktning de svært begrensede ressursene en har innenfor området. Indikatorene som er etablert i målekortet søker å sette fokus på indikatorer en kan følge med på over tid for å måle kvantitet og kvalitet i det samlede attraktivtetsarbeidet, herunder næringsutviklingen. Det er krevende å skape resultater på kort sikt innenfor området, en må holde på over tid, og ha tro på at det vil gi resultater over tid.

Således trengs til enhver tid å ha et visst antall prosjekter i arbeid, da noen vil gi ønskede resultater, andre ikke. Elverum Vekst AS arbeider som eksempel gjennom året med en rekke prosjekter og initiativ, alt fra å bidra til å berge virksomhet som står i fare for avvikling i Elverum (Nortura) til å legge grunnlag for ny virksomhet – jfr. avtale under inngåelse med selskapet Green Mountain for kjøp av et større næringsareal på Grundsetmoen med tilhørende bygging av datasenter.

Gjennom 2022 er det gitt bevilgninger til ny virksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet gjennom bevilgninger fra kommunens næringsfond, herunder blant annet bidrag til etablering av Elverum Næringsforening. Det har stor betydning for den samlede utviklingen av Elverums attraktivitet at denne foreningen er etablert som et samlingspunkt, en samarbeidspartner og et talerør for næringslivet i kommunen.

7.14.3 Utviklingsarbeid i 2022 – planlagt og gjennomført

I tråd med virksomhetsplanen for 2021 har det vært gjennomført særskilt utviklingsarbeid, resultatene fra dette er kommentert under:

Planlagt utviklingsarbeid i 2022 Gjennomføring – kommentar
Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide enda bedre mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet.

I særlig grad vil dette for 2022 dreie seg om å operasjonalisere den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum – 2021 – 2026, som ble vedtatt i kommunestyret i september 2021, i et samarbeid mellom kommunens driftsorganisasjon, folkevalgte organer og kommunens selskap Elverum Vekst AS.

Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Elverum Vekst AS er en vesentlig operatør i dette arbeidet i samarbeid med kommunens aktuelle tjenesteproduksjon. Det er gjennomført en rekke utviklings- og samarbeidsprosesser gjennom året som bidrar til å styrke kommunens attraktivitet som involverer kommunens ressurser og medarbeidere, Elverum Vekst sine medarbeidere, representanter fra næringsliv og frivillig sektor.

Det vises også til årsmelding fra Elverum Vekst AS. Aktuelle gjennomførte utviklingsprosesser er: Mjøsbyen-samarbeidet, Zero Emission Neighbourhood (Ydalir), forsvarskoordinator- arbeidet, det internasjonalt rettede arbeidet (jfr. bl.a. medlemskapet i OsloRegionens Europakontor) m.m.

7.14.4 Utfordringer videre

Utfordringen videre er som for tidligere å fortsette å arbeide for samkjøre attraktivitetsarbeidet effektivt innenfor den selskapsstrukturen som nå er skapt, med det perspektiv å styrke Elverums samlede attraktivitet for både bosetting, næringsutvikling og besøk.

Dette henger tett sammen, og krever koordinert innsats mot riktige målgrupper over tid, og at vi gjennomfører de initiativene som gir størst effekt i nært samarbeid mellom Elverum Vekst, kommunen, næringslivet koordinert av den nystiftede Elverum Næringsforening, Terningen Innovasjonspark, Klosser Innovasjon, Sør-Østerdal Næringshage og frivillige organisasjoner.

I så måte er det forventning til at den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum, som ble godkjent av kommunestyre i september 2021 vil være et verktøy som bidrar til å forene kreftene, sette fokus, og bidra til målrettet arbeid over tid for å styrke Elverums posisjon som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke.

Elverum har noen særskilte utfordringer de kommende år – knyttet til:

 • å opprettholde og øke befolkningsveksten – da kommunen trenger det og har rom for det – jfr. særskilt store investeringer som er gjort innenfor barnehage, skole, helse og tilrettelegging for boligbygging de senere år.
 • å opprettholde størst mulig aktivitet ved sykehuset i Elverum – den struktureringsprosess som foregår i sykehuset Innlandet.
 • å styrke industriell produksjon, basert på de virksomheter som er i Elverum og på de utfordringer og muligheter det tiltrengte «grønne skiftet» krever og gir.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF