Gå til innhold

3 Økonomiske resultater og hovedtrekk i 2022

Måltallene er fastsatt ut fra kommunens økonomiske situasjon og må sees i et langsiktig perspektiv, dette fordi kommunens økonomiske situasjon har vært svært krevende. Netto driftsresultater har variert kraftig, disposisjonsfond er svært lave og lånegjelden er svært høy.

De økonomiske målene er ikke ambisiøse sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnittet, men målene må nåes dersom kommunen skal få en sunn driftsøkonomi som igjen gir økonomiske handlingsrom for kommunen. Tabellen nedenfor viser de økonomiske målene og status pr 31.12.2022.

Økonomiske mål Mål Status
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Minimum 2,0 %      2
Udisponert disposisjonsfond i % av brutto driftsinntektene Minimum 4,0 %      3
Netto lånegjeld1 i % av brutto driftsinntekter. Maksimum 100 %       1
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF2. Minimum 20 %       2
Avvik mellom regnskap og budsjettrammer Maksimum 1 %       1

Tabell: Økonomiske mål vedtatt av kommunestyret i sak 176/19, samt statusvurdering per årsslutt 2022.

Tallene under status betyr:

1 = ikke tilfredsstillende og må bedres.

2 = ikke tilfredsstillende, men har en positiv utvikling eller en negativ utvikling.

3 = tilfredsstillende og bra.

Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne finansierings-transaksjoner (renter og avdrag). Netto driftsresultat kan brukes til finansiering av fremtidige investeringer (egenkapital) eller avsettes til fond for senere bruk. For å ha en sunn kommuneøkonomi bør netto driftsresultat over tid være på 2 prosent av brutto driftsinntekter. Et lavere resultat vil ikke sikre kommunen nødvendige avsetninger til uforutsette hendelser og fremtidige investeringer.

Netto driftsresultat 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sum driftsinntekter – tall i hele tusen 1 673 959 1 707 828 1 773 163 1 812 296 1 944 960 2 021 128
Netto driftsresultat – tall i hele tusen -17 382 5 237 -9 683 -13 424 -60 570 -26 524
Netto resultatgrad 1,04 % -0,31 % 0,55 % 0,74 % 3,11 % 1,31 %
Mål i økonomireglement 2 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Avvik i forhold til økonomiskmål på 2 % 16 098 39 393 25 780 22 821 -21 671 13 898

Tabell: Netto driftsresultat i perioden 2017 2022.

I tabellen over ser vi at netto driftsresultat har variert relativt mye i perioden 2017 – 2022. Negativt netto driftsresultat svekker kommunens økonomiske situasjon, og inndekning av dette må gjøres med bruk av frie inntekter eller tidligere års avsetninger av frie midler. Netto driftsresultat i 2022 er positivt, men under 2 prosent av brutto driftsinntekter som er det økonomiske målet i økonomireglementet. Resultatet er 13,9 millioner kroner under målet om 2 prosent netto driftsresultat.

Gjennomsnittlig netto driftsresultat de siste seks årene er på 1,07 prosent. Hovedårsaken til de positive resultatene er merinntekter på skatt i forhold til budsjetterte inntekter. I 2022 var det hele 42,0 millioner kroner merinntekter på inntekts- og formuesskatt.

En tabell som viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter i perioden 2017 til 2026. En grønn linje viser det økonomiske målet på 2 prosent. Driftsresultatet har svingt fra 1 prosent i 2017 til litt over 3 prosent i 2021, og ned til cirka 1,2 prosent i 2022. Ifølge budsjettet vil det gå ned til minus 0,2 prosent i 2024 før det sakte går opp til 0,5 prosent i 2026.

Figur: Netto driftsresultat i perioden 2017 – 2026.

Netto driftsresultatet for 2022 er svakere enn i 2021, men noe bedre enn gjennomsnittet de siste 6 årene. Årsbudsjett 2023 og økonomiplanperioden har netto positivt driftsresultat, men godt under målet om 2 prosent av brutto driftsinntekter.

Det vil være helt avgjørende å ha fokus på økonomistyring i tiden som kommer for å kunne opprettholde kontroll og dermed et økonomisk handlingsrom. Kommunen har vært gjennom en periode med svært store investeringer i bygningsmasser, som igjen har økt kommunens driftsutgifter til renter, avdrag, drift og vedlikehold. Rentene har det siste året økt kraftig og signalene i finansmarkedene tilsier at tiden med lave renter er over og at en vi nå ligger på et nivå som vi vedvare i årene som kommer. Høy lånegjeld gjør oss sårbare dersom rentenivået går opp.

En kontinuerlig utfordring framover blir å prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig måte. Kravet til kontinuerlig forbedring, omstillingsevne, kompetanseutvikling og effektivitet vil fortsatt ligge over oss. Det vil være nødvendig å erverve og vedlikeholde kompetanse for å kunne fastsette tjenestetilbudet til det nivået Stortinget gjennom lover og forskrifter har forpliktet kommunene å yte overfor innbyggerne. Dette krever stor innsats både fra den politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike virksomhetene i kommunen.

Udisponerte disposisjonsfond er midler som ikke er disponert av kommunestyret til bestemte formål, og er de reservene som kommunestyret kan anvende til gode formål eller uforutsette hendelser.

Uforutsette hendelser bør så langt råd er dekkes av en reserve som ligger i driftsbudsjettet. Dersom det ikke budsjetteres med positive netto driftsresultat på 2 % av brutto driftsinntekter bør kommunen ha reserver i udisponerte disposisjonsfond. Tabellen nedenfor viser status i kommunens disposisjonsfond i perioden 2017 – 2022.

Disposisjonsfond 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Disposisjonsfond 31.12. 45 647 37 816 29 624 33 420 70 441 103 028
Disponerte fondsmidler 21 413 24 428 12 214 7 353 5 603 15 874
Udisponerte fondsmidler 24 234 13 388 17 410 26 067 64 838 87 154
Udisponerte fondsmidler i % av driftsinntekter 1,45 % 0,78 % 0,98 % 1,44 % 3,33 % 4,31 %
Avvik i forhold til økonomisk mål på 4 % 42 724 54 925 53 516 46 425 12 941 -6 309

Tabell: Disposisjonsfond i perioden 2017 – 2022.

Udisponerte fondsmidler og netto driftsresultater bør sees i sammenheng. Når kommunen har udisponerte fondsmidler er det mulig å budsjettere med negative netto driftsresultater, men uforutsette situasjoner vil da svekke kommunens disposisjonsfond ytterligere. Elverum kommune hadde ved utgangen av 2022 6,3 millioner kroner i udisponerte fondsmidler utover målet tilsvarende 4 % av brutto driftsinntekter.

Netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter påvirker kommunens økonomiske handlingsrom ved at renter og avdrag må betjenes av løpende driftsinntekter. Tabellen nedenfor viser status i kommunens netto lånegjeld i perioden 2017 – 2022.

Netto lånegjeld 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Langsiktig gjeld 2 265 112 2 689 665 2 815 240 2 846 526 2 814 702 2 855 323
– formidlingslån og andre utlån 520 654 580 501 606 637 626 240 652 041 670 387
Netto lånegjeld 1 744 459 2 109 164 2 208 603 2 220 285 2 162 661 2 184 936
Netto gjeld i forhold til driftsinntekter 104 % 123 % 125 % 123 % 111 % 108 %
Renteprosent 3,0 % 3,1 % 3,6 % 3,5 % 4,6 % 4,1 %
Avdragsprosent 3,8 % 3,7 % 4,0 % 4,6 % 2,1 % 2,9 %
Renter og avdrag i prosent av driftsinntekter 6,8 % 6,8 % 7,6 % 8,1 % 6,7 % 7,0 %

Tabell: Langsiktig gjeld i perioden 2016 2022.

Kommunens langsiktige gjeld er svært høy. Sammenlignet med andre kommuner må Elverum kommune bruke vesentlig mer av løpende driftsinntekter til å betjene renter og avdrag.

Årsaken til høy lånegjeld er alle store investeringsprosjekter som er gjennomført for å møte en forventet befolkningsvekst, endringer i befolkningssammensetning og krav til bygningsmasser.

Netto gjeld har økt med 440,5 millioner kroner fra 2017 til 2022. Dette innebærer også at kommunen har disponert mer av de løpende driftsinntektene til å betale renter og avdrag. Rentenedgang og et ekstraordinært lavt rentenivå i 2020 og 2021 har bidratt til at renteutgiftene ikke har økt i samme takt som økningen langsiktig gjeld. Rentene har det siste året økt kraftig og signalene i finansmarkedene tilsier at tiden med lave renter er over og at en vi nå ligger på et nivå som vil vedvare i årene som kommer. Høy lånegjeld gjør oss sårbare dersom rentenivået går opp.

I tillegg til økte utgifter til renter og avdrag vil det også påløpe økte utgifter til drift og vedlikehold av både eksisterende og nye arealer.

Nøkkeltallet beskriver hvor stor del av kommunens investeringer som finansieres med egenkapital. Det vil si den andelen av investeringene som ikke er lånefinansiert. Høy egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjetter.

Bruk av egenkapital for finansiering av investeringer reduserer behov for lånefinansiering, og bidrar dermed til å redusere kommunens lånegjeld. I økonomireglementet er det et mål å ha minimum 20 % egenfinansiering av investeringer. Tabellen nedenfor viser kommunens egenfinansiering av investeringer i perioden 2017 – 2022.

Investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Egenfinansiering av investering 7,2 % 3,0 % 3,5 % 12,8 % 48,4 % 17,5 %
Bruk av egenkapital 34 095 16 466 14 278 12 246 51 003 10 997
Økonomisk mål 20 % 96 195 93 804 80 806 19 081 21 086 12 597
Avvik i forhold til mål -62 099 -77 338 -66 528 -6 835 29 917 -1 600

Tabell: Egenfinansiering i perioden 2017 – 2022.

Egenfinansiering av investeringer har ikke vært tilfredsstillende i perioden 2017 – 2022. I 2021 var egenfinansiering av investeringer god, og årsaken ligger i stor grad på salg av salg av varige driftsmidler i tillegg til bruk av fond. For å redusere belastningen i framtidige driftsbudsjetter er det viktig å sørge for mest mulig egenfinansiering i årene som kommer.

Arbeidskapital er et resultat av den økonomiske styringen. Begrepet arbeidskapital består av omløpsmidler (betalingsmidler) fratrukket kortsiktig gjeld, og viser kommunens evne til å betale løpende forpliktelser. Arbeidskapitalen kan være et vanskelig begrep å forholde seg til, men det handler om tilgang og bruk av midler til drift og investeringer. Ubrukte lånemidler pr 31.12 er med og påvirker kommunens arbeidskapital.

Arbeidskapital 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Arbeidskapital 31.12.                             tall i hele tusen 110 600 166 863 188 387 208 284 239 307 302 870
Arbeidskapital i % av driftsinntekter 6,6 % 9,8 % 10,6 % 11,5 % 12,3 % 15,1 %
Korrigert arbeidskapital* -11 263 -3 851 -2 091 -6 268 -13 499 -11 937
Korrigert arbeidskapital i % av driftsinntekter -0,7 % -0,2 % -0,1 % -0,3 % -0,7 % -0,6 %

Tabell: Arbeidskapital i perioden 2017 2022. * Korrigert for premieavvik, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler.

Korrigert arbeidskapital viser kommunens reelle arbeidskapital når vi trekker ut premieavvik, bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler. Premieavvik er ikke reelle betalingsmidler fordi dette er beløp som ikke er disponible på kort sikt. Bundne fondsmidler bør også trekkes ut ettersom dette er midler som skal gå til bestemte formål som kommunestyret ikke selv bestemmer. Ubrukte lånemidler bør også holdes utenfor ettersom dette er midler som skal gå til finansiering av pågående investeringsprosjekter.

Korrigert arbeidskapital er negativ, og dette er en indikasjon på at kommunen må være forberedt på å ta opp likviditetslån/kassekreditt for å betale løpende forpliktelser. Negative driftsresultater frem i tid og bruk av fond for finansiering av drift eller investeringer vil svekke arbeidskapitalen ytterligere.

Positive netto driftsresultater i årene som kommer vil styrke kommunens arbeidskapital.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF