Gå til innhold

9 Investeringsprosjekter

I tabelloppsettet under følger en oversikt over Elverum kommunes investeringsprosjekter per utgangen av 2022, med en kommentar på status i hvert enkelt prosjekt. Fyldigere omtale av de enkelte investeringsprosjektene finnes i Handlings- og økonomiplanen for de enkelte år, og for noen i særskilte saker som har vært oppe i formannskap og kommunestyre.

 

Beløp i 1000 kroner

Regnskap 2022 Regulert budsjett 2022  

Avvik

 

Kommentar

Fra bevilgningsoversikt: 88 926 106 529 -17 603
Investeringer i varige driftsmidler 81 890 101 962 -20 071
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsnivå (Vestad Omsorgsboliger) 3 018 8 000 -4 982 Prosjektet er noe forsinket og rebudsjettert for 2023 med bakgrunn i gjennomført anbudskonkurranse, jf. KS-sak 127/22.
Boliger til vanskeligstilte 235 500 -265 Reguleringsplanen er vedtatt. Det jobbes med konkurransegrunnlaget. Prosjektet er rebudsjettert og videreføres i 2023.
Kjøp av kommunale boliger 2022 3 336 7 000 -3 664 Det ble kun kjøpt 1 bolig i 2022 på grunn av mangel på tilbudte boliger i markedet. Prosjektet er rebudsjettert for 2023.
Oppgradering av rådhusplassen 281 281 0
IT investeringer 2022 1 537 2 150 -613 Mindreforbruk skyldes redusert behov for anskaffelse av IKT-infrastruktur i budsjettåret, samt forsinkelse i noen innføringsprosjekter
IT investeringer 2022 – velferdsteknologi 166 1 500 -1 334 Forsinket fremdrift for flere prosjekter.

Aktiviteter replanlagt og ubrukte midler må overføres til 2023.

IT investering 2022 Digi Helsestasjon/VSA/DP 173 173 0 Prosjektet er ikke gjennomført i 2022
Oppgradering av HR/Personalsystem (GAT og Unit4 ERP) 257 257 0 Prosjektet er utsatt
IKT i skole 2022 548 3 150 -2 602
Ydalir skole Newton rom 616 0 616
Utbygging og ombygging EUS 3 080 4 000 -921 Forsinket framdrift. Tiltaket er iverksatt og ubrukte midler må overføres til 2023.
Oppgradering Elverum kapell 359 2 238 -1 879 Forsinket framdrift innebærer at ubrukte midler må overføres til 2023.
Sørskogbygda kirkegård – kirkegårdsplan 28 28 0 Prosjektet er påbegynt, og er forventet sluttført i løpet av 1. halvår 2023.
Virksomhetssystem sentralkjøkken 0 375 -375 Prosjektet utsatt til 2023
Utskifting signalanlegg Sætre og Jotunhaugen 243 2 350 -2 107
Kombidampovn ved sentralkjøkkenet 206 250 -44
Kjøp av Deconx smittvernmaskiner 300 300 0 Smittevern maskiner er anskaffet.
Ettermontering av sprinkleranlegg Søndre Nyborg 787 6 378 -5 591 Forsinket framdrift. Tiltaket er iverksatt og ubrukte midler må overføres/budsjetteres i 2023. Prosjektet ferdigstilles innen 1. halvår 2023.
Tiltak for å hindre plastholdig granulat utenfor fotballbaner 95 20 75 Prosjektet er rebudsjettert og videreføres i 2023.
Personalbase Sandmoen 5 195 5 000 195 Prosjektet er ferdigstilt. Merkostnaden skyldes større prisoppgang enn forutsatt.
Omkostninger ved salg av eiendom 310 0 310 Ikke budsjetterte utgifter
Kjøp av biler – jevn utskifting 2022 4 918 5 500 -582

 

 

Beløp i 1000 kroner

Regnskap 2022 Regulert budsjett 2022  

Avvik

 

Kommentar

Maskiner (teknikk og miljø) 495 436 59 Større prisoppgang enn forutsatt på en maskin.
Driftsmaskiner eiendom 189 200 -11 Anskaffelsen er gjennomført.
Smestadtoppen 3 588 3 588 0 Prosjektet finansieres av refusjon fra private
Gatelysinvesteringer 6 568 5 951 617 Kostnadsavviket skyldes i hovedsak uforutsett stor prisoppgang på varer og tjenester.
Utbygging Grindalsmoen vest 3 056 3 022 34 Anleggsbidragsmodell +/- 0
Digitalisering av vegelementer 88 88 0
Innregulering av 3 stk G/S veger, langs samleveger sentrumsnært 1 066 925 142 Kostnadsavviket skyldes i hovedsak større kompleksitet i planarbeidet enn antatt.
Eiendomsinngrep 2022 14 100 -86 Liten aktivitet
GPS mottaker Geodata 2022 357 358 -2 KS 053/22
Hovedplan VA – alle anlegg 25 582 25 000 582 Større prisoppgang enn forventet
Gate, veg og park 14 193 12 494 1 699 Avviket skyldes i hovedsak uforutsett stor prisoppgang på varer og tjenester gjennom året.
Rehabilitering av bruer 313 349 -36 Lavere kostnad enn forutsatt
Makeskifte mellom E. Rogstadkjærnet og KF Elverum kommuneskog 692 0 692 KS-sak
Tilskudd til andres investeringer 2 468 0 2 468
Hovedplan VA – alle anlegg 96 0 96
Justeringsmoms Grundsetmoen, Ydalir, Olav Sætersveg, Øvre Sagåa 2 372 0 2 372
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 567 4 567
Egenkapitalinnskudd EKP 2 521 2 521 0 Innbetaling av årlig egenkapitalinnskudd
Egenkapitalinnskudd KLP 2 046 2 046 0 Innbetaling av årlig egenkapitalinnskudd
Totalsum 88 926 106 529 -17 603

Tabell: Investeringsprosjekter i Elverum kommune, status ved årsskiftet 2022/2023.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF