Gå til innhold

10 Tjenesteområder under tilsyn

Tabellen under viser registrerte avvik/pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn/revisjoner, frist for lukking av avvik samt utbedringstiltak, slik status er ved utgangen av 2022. Denne oversikten oppdateres i henhold til framdrift i arbeidet og rapporteres ved tertial og årsslutt.

Tjeneste/tilsynsområde Avvik/pålegg Frist lukking Tiltak
Sektor for familie og helse
Statsforvalter i Innlandet: Nasjonalt tilsyn av barn i fosterhjem. Tilsyn gjennomført 30.10. – 04.11.22. Elverum kommune har ikke et styringssystem som sikrer at barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem er forsvarlig.

Planlegging av oppfølging, gjennomføring, medvirkning og dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger er ikke i henhold til lov og forskrift.

Svar sendt 28.02.2023 med plan for lukking av lovbrudd.

Dialogmøte med Stats- forvalteren om planen er avtalt til april 2023.

Få på plass internkontrollsystem for barneverntjenesten.
Sektor for barnehage
Barnehage og PPT/barnehageloven § 31-35 Etterlevelseskontroll/tilsyn. Tema for kontroll: Sakkyndig vurdering, vedtak om -og gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp.

Utarbeide sakkyndig vurdering: 7 korrigeringer av 12 mulige korreksjonspunkter.

Fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp: 5 korrigeringer av 18 mulige korreksjonspunkter.

Gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp: 1 korrigering av 7 mulige korreksjonspunkter.

 

15.11.2022

Sluttrapport fra Statsforvalteren mottatt 15.09.22, kommunestyrekomité for utdanning er orientert om avvik 21.09.22.

Tiltak:

§ Saksbehandlingsplan.

§ Endringer i innhold/ vektlegging/ dokumentasjon i sakkyndig rapport.

§ Kompetansetiltak/ veiledning.

§ Endret mal for vedtak.

§ Endringer i innhold vedtak

§ Internkontrollrutine.

§ Endringer i maler og innhold korrigerer flere korreksjons- punkter.

Avvik og tilsyn er lukket.

Eiendomsstaben
MHBR har gjennomført et branntilsyn ved Hanstad skole etter å ha mottatt en bekymringsmelding.

Dette har resultert i en avviksrapport uten at det er gitt pålegg om utbedring med angitt frist.

Avvik 3: Krav til bruk av byggverket og rutiner for å sikre at kravene blir overholdt. Funn under tilsynet avdekket at krav og rutiner må etableres.

 

Tilbakemelding er gitt til MHBR innen frist for tilbakemelding. Avvik 3:

Rektor svarer ut dette avviket.

Eiendomsstaben utarbeider rutiner for opplæring i bruk av bygg. Arbeidet pågår.

 

Avvik 4: Etablering av grunnleggende systematisk internkontroll innen det brannforebyggende sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Ansvarlig for virksomheten har ikke sørget for at det systematiske forebyggende brannsikkerhetsarbeid er dokumentert.

Frist for å lukke avvikene er utsatt på ubestemt tid på grunn av Covid19.  

Avvik 4:

Rutiner lages for hvert tjenesteområde. Maler lagres i kvalitetssystemet. Dokumentasjon lagres i FDV- verktøyet Facilit, der MHBR har lesetilgang for kontroll.

Eiendomsstaben har lukket sin del av avviket, men det gjenstår å utarbeide rutiner og dokumentere brannsikkerhetsarbeid for rektor. Arbeidet pågår.

MHBR har gjennomført branntilsyn ved 4 sykehjem. Helsehuset, Jotunhaugen, Sætre og Lyngholtet. Det ble funnet til sammen 2 avvik og noen anmerkninger.

Anmerkningene var allerede registrert og dokumentert i kommunens egne intern- kontrollsystemer og blir behandlet og lukket fortløpende.

Avvik 1:

Sætre alders- og sykehjem. Eier har ikke sørget for at branncellebegrensende konstruksjoner i byggverket fungerer som tiltenkt. Manglende branntetting i branncellebegrensende konstruksjoner. Eier må sørge for å kartlegge omfanget, for deretter budsjettere og gjennomføre branntetting.

Ingen frist for lukking av avvik, men svar på tilsyns- rapporter sendes MHBR. Lukkede avvik er tatt ut av denne tabellen, avvik det arbeides med er listet. Avvik 1:

Kartlegging av omfanget utføres høsten 2022 som grunnlag prioritering i kommende vedlikeholdsplaner.

Avvik lukket.

Sivilforsvaret gjennomførte 23.11.2022 tilsyn ved offentlig tilfluktsrom på kjøpesenteret AMFI. Kommunen skal føre kontroll på offentlige tilfluktsrom.

Registrerte bygningsmessige avvik skal lukkes av byggeier jfr. tinglyst avtale fra 1978.

01.02.2025 Kontrolloppgave legges inn i internkontroll- systemet til eiendoms- staben. Avvik lukket.

Tabell: Registrerte pålegg for Elverum kommune som følge av tilsyn status per utgangen av 2022.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF