Gå til innhold

11 Oppfølging: Politiske vedtak – Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Dette kapitlet redegjør for oppfølging og gjennomføring av vedtak som gjøres gjennom året i formannskapet og kommunestyret, og som er i prosess ved årsskiftet. Det rapporteres vedrørende status i disse vedtakene i tertialrapportene gjennom året og ved årsslutt. Vedtakene har forskjellig karakter, blant annet ved at noen står til gjennomføring over flere år. I det følgende rapporteres en tabellarisk status på de aktuelle vedtak (FSK=Formannskapet, KS=Kommunestyret).

Vedtaks- punkt og dato Beskrivelse Ansvarlig Kommentar / rapportering
KS 038/14 07.05.14. Kommunedelplan for kultur- minner og kulturmiljøer i Elverum. Line M. Rustad Planprogram ble vedtatt i kommune- styret i oktober 2014. Planarbeidet har vært stilt i bero grunnet mangel på kapasitet og personell med kompetanse.

Det er tatt initiativ for å videreføre og avslutte dette arbeidet i 2023 i tilknytning til arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.

KS 108/16 28.09.16. Salg av eiendom (Nysted). Kjell Karlsen Saken omfatter å utrede hvilke utviklingsmuligheter eiendommen Nysted kan ha i et byutviklings- perspektiv.

Arbeidet er satt på vent i påvente av utarbeidelse av kulturminneplan for sentrumsområdet. Leieavtalen med Elverum kunstforening er forlenget fram til 2031.

KS 063/18 30.05.18. Oppfølging av forvaltnings- rapport integrering av flyktninger. Hjørdis Bjølseth Elverum kommune skal utarbeide en plan for inkludering, noe som er inn- arbeidet i planstrategien. Arbeidet er så langt ikke prioritert iverksatt på grunn av manglende kapasitet.
KS 162/18 13.12.18

KS 077/19 19.06.19

Ny svømmehall – status og videre prosess Kristian Trengereid Flerbruksanlegget AS sitt arbeid pågår i samarbeid med valgt utviklingspartner.
KS 167/18 13.12.18 Trafikksituasjonen Hanstad syd, spørsmål om utbedringstiltak Tor Backe Kommunestyret vedtok i sak 071/22 22.06.2022 å gå inn for utbedring med flere mindre tiltak i stedet for bygging av forbindelsen mellom Grøndalsbakken og Henrik Ibsensveg.

Statens vegvesen har startet gjennomføring av noen tiltak, resterende tiltak gjennomføres i 2023.

KS 043/19 03.04.19 Utrede skolefritidsordningen i Elverum kommune. Hjørdis Bjølseth Dette arbeidet er nå i gang, SFO- ledernettverket er i gang med utredningen.
FSK 147/20 30.09.20 Planprogram for tilsving mellom Røros- og Solørbanen – 1. gangs behandling.  

Tor Backe

Planen ble vedtatt 24.02.22. Klagebehandling pågår fortsatt.
KS 030/20 25.03.20 Planstrategi Elverum kommune 2019 – 2023 Aasmund Hagen Kommunestyret har vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningslovens §10 å utarbeide planstrategi for Elverum kommune for perioden 2019 – 2023.

Arbeidet er forsinket relatert til oppsatt plan, på grunn av merarbeid med koronasituasjonen, og er fortsatt ikke iverksatt grunnet manglende kapasitet.

 

FSK 041/20 18.03.20 Hanstad, plan overordnet vegsystem Tor Backe Statens vegvesen orienterte formannskapet om alternative tiltak til bygging av vegforbindelsen mellom Henrik Ibsensveg og Grøndalsbakken den 15.06.22.

Statens vegvesen har startet gjennomføring av noen tiltak, resterende tiltak gjennomføres i 2023. Ny vurdering vil bli gjort av administrasjonen i lys av dette.

FSK 021/21 17.02.21 FSK112/21 18.08.21 FSK 141/21 06.10.21 KS 094/22 21.09.22 Avhending av Kirkeby oppvekstsenter Kjell Karlsen Fradeling av uteområdet må gjennomføres først, og er planlagt til våren når sesongen for kart- forretninger/oppmåling starter. Lag og foreninger har ryddet bygget for eiendeler, men det gjenstår en sluttrydding i regi av administrasjonen. Deretter kan eiendommen legges ut for salg.
FSK 088/21 16.06.21 FSK 139/21 06.10.21 Detaljregulering for Sandbakken 13 – 1. gangs behandling.

Detaljregulering Sandbakken 13 – prinsippavklaring for videre planarbeid.

Tor Backe Revidert plan forventes fremlagt til ny 1. gangs behandling våren 2023
FSK 140/21 06.10.21 Detaljregulering Garvergården – 1. gangs behandling. Tor Backe Flere innsigelser har innkommet, avklaringer av disse pågår med bakgrunn i nye utredninger fra utbygger.
FSK 065/22 06.04.22 Detaljregulering av gang- og sykkelveg langs Henrik Ibsens veg – 1. gangs behandling Tor Backe Merknadsbehandling og oppretting av plandokumenter pågår og fortsetter inn i 2023.
FSK 097/22 01.06.22

 

 

FSK 137/22 07.09.22

Søknad om fradeling av skogteiger, sæter/reiselivsanlegg mv.

Klage på formannskapets avslag

01.06.22 på søknad om tillatelse til deling av landbrukseien- dommen Schulstad gård gbnr. 113 m.fl.

Tor Backe Formannskapets avslag på søknad om deling (delvis bruksrasjonalisering ) av landbrukseiendommen Schulstad gård i Hernes gnr. 113/1, 113/4, 112/4 og 190/2 er påklaget.

Klagebehandling skjedde i 3. tertial 2022. Klage avslått og oversendt statsforvalter til behandling.

KS 061/22 22.06.22 Arbeidsmiljø hjemmebaserte tjenester – tiltaksplan Aino Kristiansen Arbeid følges opp av administrasjonen jf. vedtak, sist jf. KS 032/23.
FSK 101/22 15.06.22 Deltakelse i læringsnettverk TØRN – sammen om fremtidens helse og omsorg Aino Kristiansen Deltakelse i læringsnettverk for utvikling og iverksetting av en ny organisering av arbeidet i helse- og omsorgstjenestene våren 2022 til høsten 2023 er gitt tilslutning fra formannskapet og følges opp i tråd med vedtak.

 

FSK 104/22 15.06.22 Behandling av klage på endring av byggetillatelse vedrørende påbygg til bolig, Fredensvoldv. 15. Tor Backe Klage sendt til behandling hos Statsforvalteren i Innlandet, klage avslått.
FSK 127/22 24.08.22 Behandling av klage på avslag om tilbygg og endring av garasje, Slåttrønningen 15, gnr. 11 bnr. 129. Tor Backe Formannskapet finner ikke grunnlag for å gjøre om vedtak av 12.05.2022 om avslag på tilbygg og endring av garasje. Saken oversendt Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. Klage avslått.
KS 110/22 26.10.22 Rammeavtale renhold – oppfølging av kommunestyrevedtak. Kjell Karlsen KS godkjenner 3 inngåtte rammeavtaler om kjøp av renholdstjenester datert 15.03.22. KS ber KD utrede muligheter og konsekvenser for at kommunen kan utføre renholdstjenestene i egenregi. Utredningen legges fram for KS til behandling i løpet av 1. halvår 2023.
KS 096/22 21.09.22

 

 

KS 106/22 26.10.22

Strategisk plan internasjonalt arbeid – fornyelse av planen for perioden 2023 – 2026

 

 

Status internasjonalt arbeid høsten 2022

Aasmund Hagen Prosessen for å fornye strategisk plan for internasjonalt arbeid iverksettes. Planen framlegges kommunestyret for godkjenning i løpet av vårhalvåret 2023.

KS gir sin tilslutning til de ambisjoner for arbeidet som kommer til uttrykk i saken.

Oppfølging skjer gjennom fornying av strategisk plan for internasjonalt arbeid.

KS 109/22 26.10.22 Oppgradering Rådhusplassen Tor Backe Avsatt 5 mill. kr fra kommunens driftsresultat i 2021 til utvikling av en forbedret rådhusplass. Utredning og planlegging pågår.
FSK 175/22 02.11.22 Detaljregulering for Glomma Park – 1. gangs behandling Tor Backe Innsigelser kommet til planforslaget. Arbeid for å løse innsigelsene pågår.
FSK 176/22 02.11.22 Detaljregulering for Skansen – 1. gangs behandling Tor Backe Saken forvente sluttbehandlet 1. tertial 2023
FSK 184/22 23.11.22 Detaljregulering for sanering av planoverganger i Bækkemovegen – 1. gangs behandling Tor Backe Saken forvente sluttbehandlet 1. tertial 2023.
FSK 150/22 21.09.22

 

FSK 185/22 23.11.22

Mindre endring av reguleringsplan for Hummeldalsvegen – sluttbehandling Mindre endring for Hummeldalsvegen – klagebehandling Tor Backe FSK vedtar mindre endring av reguleringsplanen for Hummeldalsvegen, plan-ID 2011002-01 med tilhørende plandokumenter.

Vedtaket påklaget men ikke tatt til følge, og saken er sendt til Statsforvalteren i Viken for videre behandling (6.12.2022)

FSK 186/22 23.11.22 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon, Langslettvegen 3 gbnr 13/228 Tor Backe Klagen ikke tatt til følge og sendt Statsforvalteren i Innlandet for videre behandling.

 

FSK 187/22 23.11.22 Behandling av klage på avslag om bruksendring fra uthus til bolig – gml. Trysilveg 26, gbnr 28/78 Tor Backe Klagen ikke tatt til følge og sendt Statsforvalteren i Innlandet for videre behandling.
KS 128/22 30.11.22 Søknad om tilskudd – Bybadstue i Elverum Kristian Trengereid Søknad om bybadstue behandles våren 2023. Elverum kommune vil etter at regnskap 2022 er revidert ha en bedre oversikt over status på kommunens frie disposisjonsfond.
KS 144/22 15.12.22 Tilstandsrapport barneverntjenesten 2022 Aino Kristiansen KS ber KD prioritere og intensivere arbeidet med å rette opp avvikene som er påpekt i tilstandsrapporten.

Kommunestyret ønsker tilbakemelding fra kommunedirektøren innen 01.05.23

KS 093/22 21.09.22 Avklaring av vedtak om revisjon av kommuneplanens arealdel Tor Backe Planoppstart varslet, planprogram lagt ut til offentlig ettersyn (sak FSK-039/23- 8.3.23)
KS 111/22 26.10.22 Mandat for kommunestyrekomite for utdanning – utarbeidelse av plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer Lena Haugseth Prosessen pågår.
KS 112/22 26.10.22 Mandat for kommunestyrekomite for Vekst og utvikling – fornyelse av hovedplan vann og avløp. Tor Backe Prosessen for å utarbeide Hovedplan vann og avløp 2025 – 2034 iverksatt.

Kommunestyrekomité for vekst og utvikling behandlet saken i møte 24.3.23, og vedtok planen utarbeidet som kommunedelplan.

KS 116/22 26.10.22 Mandat for kommunestyre- komite for utdannning – fornyelse av strategisk plan: Oppvekst i Elverum Hjørdis Bjølseth Lena Haugseth Prosessen for å utarbeide strategisk plan for Oppvekst i Elverum 2023-2027 pågår. Ambisjonen er å framlegge planen for kommunestyret for godkjenning innen 01.10.23
KS 147/22 15.12.22 Forvaltningsrevisjonsrapport – Tiltak for å forhindre barnefattigdom Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 01.10.23.

KS 151/22 15.12.22 IMDIs ønske om start av bosetting av flyktninger i 2023 før det er fattet politisk vedtak Hjørdis Bjølseth Kommunedirektøren gis fullmakt til å starte bosettingen av flyktninger i Elverum kommune i 2023, hvis det av kapasitetsmessige forhold er forsvarlig.

Fullmakten gjelder inntil endelig vedtak om bosetting er fattet 01.02.23.

Tabell: Oppfølging av politiske vedtak i formannskap og kommunestyre gjennom 2023. Status ved årsslutt.

Kommunestyret vedtar hvert år Handlings- og økonomiplan for den kommende 4-års periode med virksomhetsplan og budsjett for første år i 4-års perioden. Kommunestyrets vedtak er bindende for første året i denne perioden. Vedtaket har både punkter som gjelder de konkrete økonomiske rammer for virksomheten og verbalpunkter som skal følges opp gjennom året. Kommunestyrets vedtak for virksomhetsplanen og budsjettet for 2022 ble gjort i kommunestyret i KS-sak 142/21 per 15. desember 2021. I tabellen under redegjøres det kort for status på oppfølging av verbalpunktene i vedtaket ved utgangen av 2022.

Punkt i vedtak Tema for punkter i kommunestyrets vedtak (KS 142/21 – se fullstendig vedtak i møteprotokoll). Frist Ansvarlig Kommentar
 

pkt. 1

Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett 2022 for Elverum kommune vedtas slik det er framlagt fra kommunedirektøren, med vedtatte endringer som framkommer i forslaget fra AP, SV og Frp. 31.12.2022 Kristian Trengereid Gjennomført fortløpende gjennom året med arbeidsfordeling i organisasjonen basert på lederkontrakten mellom kommunedirektør og sektorsjefer/ stabssjefer. Se status ved årsslutt for øvrig i punktene under.
 

 

pkt. 2

Driftsbudsjettet for 2022 fordeles som netto rammebevilgninger til tjenesteområder.

Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte tjenesteområdenes budsjett- poster, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger.

01.02.2022 Kristian Trengereid Gjennomført.
pkt. 3 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2022: kr 129 006 000. 31.12.2022 David Sande Gjennomført. Låneopptak ble redusert til 70 millioner kroner i KS-vedtak 107/22.
pkt. 4 Lån fra Husbanken for videre formidling (startlån): kr 85 000 000. 31.12.2022 David Sande Gjennomført.
pkt. 6 Gebyrregulativ for 2022. 01.02.2022 David Sande Gjennomført.
pkt. 7 Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner. 01.02.2022 David Sande Gjennomført.
pkt. 8 Justering mellom budsjettrammer for tjenesteområder ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr. 31.12.2022 David Sande Gjennomført.
pkt. 9 Justering mellom budsjettrammer for kurante rutinemessige endringer. 31.12.2022 David Sande Gjennomført.
Verbal- punkt 1 Barnehageplass – Sommertilbud – Løpende barnehageopptak 31.12.2022 Lena Haugseth Sommertilbud er gjennomført. Det gjennomføres løpende supplerings- opptak. Saksutredning for innføring av flere telletidspunkt til opptak er påbegynt.

Det planlegges lagt frem til kommunestyret november 2023.

Verbal- punkt 2 Nullvisjon seksuelle overgrep 31.12.2022 Lena Haugseth Arbeidet med oppfølging av nullvisjonen tatt inn i arbeidet med kommunens plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Nullvisjonen inngår som et mål.
Verbal-punkt 3 Håndtering av fastlegekrisa 31.12.2022 Kristian Trengereid Fastelegekrisen på kort sikt ble håndtert per 1. tertial innenfor kommunestyrets vedtak – jfr. KS-sak 027/22 per 24.02.22.
Verbal-punkt 4 Planlegging for nye sjukehjemsplasser/ seniorboliger 31.12.2022 Aino Kristiansen Kommunestyrekomite for helse og omsorg utreder saken, som forventes ferdig til strategikonferansen 2023.
Verbal-punkt 5 Økt økonomisk handlingsrom 31.12.2022 Kristian Trengereid Arbeid er gjennomført i 2022 i form av tjenestegjennomgang, drøfting med- og tilbakemelding til formannskap og drøfting med hovedtillitsvalgte.

Det ble gitt orientering om status i arbeidet i kommunestyrets strategikonferanse per 08.06.22.

Arbeidet i 2022 er sluttført ved levering av Handlings- og økonomiplan 2023-2026 per oktober 2022.

 

Verbal- punkt 6 Halvert arbeidsgiveravgift 31.12.2022 Kristian Trengereid Arbeidet pågår, og forventes rapportert i løpet av 2023.
Verbal- punkt 7 Økt antall lærlingplasser 31.12.2022 Hjørdis Midjord Det ble gitt tilbud til 11 nye lærlinger fra august 2022, i tillegg til 7 som er midt i læreløpet, det vil si at vi pr 31.12.22 har 18 lærlinger. Det er lagt inn forslag om 21 plasser i budsjettet fra august 2023.

Målet er 1 pr 1000 innbygger.

Verbal- punkt 8 Parkmessig utvikling av Galgebergparken 31.12.2022 Tor Backe Ikke oppstartet av kapasitetsårsaker. Mandat må avklares nærmere.
Verbal- punkt 9 Involvering av eldrerådet i saksutredninger 31.12.2022 Kristian Trengereid Involveringen har blitt og blir fulgt opp i enkeltsaker i tråd med intensjon i verbalpunkt.
Verbal- punkt 10 Heltid/deltid 31.12.2022 Hjørdis Midjord Det er opprettet en ny stilling som GAT – ressurs per 01.11.22 for å øke kapasiteten på utvikling av alternative arbeidsplaner som kan gi mulighet for større stillinger. I tillegg er Elverum en av 30 kommuner som deltar i lærings- nettverket TØRN i KS regi.

TØRN- prosjektet skal finne nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Målsetting er riktig kompetanse til riktig tid, herunder også økte stillingsstørrelser.

Verbal- punkt 11 Flere el-biler i den kommunale bilparken 31.12.2022 Line M. Rustad Oppfølging er gjennomført og pågår i henhold til plan for kommunens biladministrasjon, med utskifting og overgang til stadig flere el-biler – jfr. også klima- og energiplanens ambisjoner.
Verbal- punkt 12 Arealregnskap 31.12.2022 Tor Backe Arbeidet pågår, forventes klart fase 1 medio 2023.
Verbal- punkt 13 Samfunnsanalyse – skolestruktur 01.07.2022 Aasmund Hagen Samfunnsanalysen ble lagt fram for- og vedtatt i kommunestyret per 31.08.22 – se sak 085/22.
Verbal- punkt 14 Sykefravær – Nærvær 31.12.2022 Hjørdis Midjord Det jobbes mot et lavere sykefravær i hele organisasjonen. Saken ble diskutert i administrasjonsutvalget 23.03.22 og konklusjonen ble at policydokumenter kunne opprettholdes som de er med fokus på nærværsarbeid, men at all rapportering, samt mål i årsbudsjett, skulle oppgis med sykefraværsprosent og ikke nærværsprosent.

Det rapporteres nå på sykefravær og ikke nærvær.

Tabell: Oppfølging av kommunestyrets vedtak på handlings- og økonomiplan 2022-2025. Status ved årsslutt 2022.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF