Gå til innhold

1 Innledning

Sammen med regnskapet og årsberetning gir årsmeldingen et utfyllende og helhetlig bilde av tjenesteproduksjon i Elverum kommune i 2022. Samlet gir dokumentene god informasjon til politikere, ansatte og innbyggere.

Elverum kommunen har i størrelsesorden 150 definerte tjenester for å gi Elverums befolkning de tjenester enkeltmennesker og grupper skal ha i henhold til lover, forskrifter samt ambisjoner vi for øvrig har i kommunen i henhold til planer på kort og lang sikt, vedtatt i kommunestyre og formannskap.

Elverum kommune er en stor arbeidsgiver. Det er til sammen 1408 årsverk og betydelig flere ansatte som hver dag året rundt bidrar til å gi kommunens innbyggere de tjenester de skal ha i henhold til lover og forskrifter. Koronasituasjonen påvirket også kommunens tjenesteproduksjon i 2022, mest det første halvåret. Samlet sykefravær ble på 9,7 prosent som er 2,2 prosentpoeng høyere enn målsatt.

Elverum kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2. hvert år. Undersøkelsen bygger på forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og derigjennom skape gode resultater. Forskningen er koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på tjenester. I 2022 var det 1304 ansatte som svarte, det gir en svarprosent på 70,3 prosent, mot 71 prosent deltagelse i 2020. Resultatene fra undersøkelsen i 2022 viser at Elverum kommune ligger på snitt eller over landsgjennomsnittet på alle faktorer. Vi scorer bedre enn gjennomsnittet for kommune- Norge på faktorene «Bruk av kompetanse», «Rolleklarhet» og «Mestringstro».

Det er mye å glede seg over når man leser årsmeldingen. Vi vil spesielt trekke frem at antall besøk og antall åpne dager på Ungdommens hus har økt. Ferieklubben har hatt en formidabel økning på antall deltakere noe som skyldes at aktiviteten ble forlenget med 3 uker. Antall deltakere ble økt fra 177 i 2021 til 1550 i 2022. Det er også gledelig å kunne fastslå at grunnskolepoengene for 2022 ble 43,7 poeng. Dette er bedre enn hva som var målsatt, 43 poeng.

Det fremgår også av årsmeldingen at kommunen har noen utfordringer. Kommunedirektøren vil trekke frem økte kostnader innenfor barnevernet og økning av antall hovedpersoner som mottar sosialhjelp.

Det er også verdt å merke seg at vi i 2022 hadde en befolkningsvekst på 133 innbyggere. Årsaken til veksten er hovedsakelig bosetting av flyktninger.

Elverum kommune har også, som private husholdninger, merket at prisene på strøm/energi og drivstoff økte i 2022. Kommunens langsiktige gjeld er svært høy. Sammenlignet med andre kommuner må Elverum kommune bruke vesentlig mer av løpende driftsinntekter til å betjene renter og avdrag. Grunnet god skatteinngang mot slutten av året fikk Elverum kommune et positivt netto driftsresultat på 1,31prosent.

Kommunens økonomiske handlingsrom bygger på flere faktorer. Befolknings- utvikling og god styring av til enhver tid tilgjengelige økonomiske ressurser er de viktigste faktorene. Kommunens økonomiske situasjon er anstrengt. Det siste årene er det mer inntekt på skatt som har gitt positivt utslag på netto driftsresultat. For å unngå at kommunen pådrar seg underskudd i årene som kommer må det være nøktern budsjettering og investeringene må holdes på et lavt nivå.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF