Gå til innhold

2 Overordnede mål og resultater

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere».

Kommunen har i tillegg til kommuneplanen et planverk på cirka 20 strategiske planer fordelt på seks samfunnsområder, og som er å forstå som nødvendig detaljering av kommuneplanen for å ha et operativt grunnlag for virksomheten. Dette planverket kan leses her.

Hvert år gjennomføres det brukerundersøkelser og andre registreringer/statistikker som viser resultater innenfor fire ulike dimensjoner: Samfunn – Økonomi – Organisasjon – Tjenestekvalitet:

Dimensjoner med indikatorer

Resultat

2020

Resultat

2021

Mål

2022

Resultat

2022

Lands-

gj.snitt

Samfunnsdimensjonen

Innbyggertall, 31. desember 21 292 21 435 21 451 21.568
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg relatert til referanseåret 2009 – 2010, korrigert i forhold til utetemperatur, areal og brukstid  

-23%

 

-22%

 

-21%

 

-21%

 

Økonomidimensjonen

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (anbefalt norm = 2,0%) 0,74% 3,11% 2% 1,31%
Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter (mål er 4,0 %) 1,44 % 3,33 % 4% 4,31%
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter (maks 100 %) 123 % 111 % 100% 108%
Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF (mål er 20 %) 12,8 % 48,4 % 20% 17,5%

Organisasjonsdimensjonen

Resultat

2020

Resultat

2021

Mål

2022

Resultat

2022

Lands-

gj.snitt

Sykefraværsprosent. * 9,1% 9,7 % 7,5% 9,7 %
Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (svar fra medarbeidere, skala fra 1-5 (1=svært uenig og 5=svært enig)).
1.Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende. 4,3 Ikke målt 4,3 4,3 4,3
2.Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer. 4,4 Ikke målt 4,4 4,4 4,3
3.Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig. 4,3 Ikke målt 4,3 4,3 4,3
4.Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte. 4,3 Ikke målt 4,3 4,3 4,2
5.Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger. 4,0 Ikke målt 4,0 4,0 4,0
6.Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert. 4,4 Ikke målt 4,4 4,4 4,2
7.Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. 3,6 Ikke målt 3,8 3,7 3,7
8.Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 4,5 Ikke målt 4,5 4,5 4,5
9.Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 4,1 Ikke målt 4,1 4,2 4,2
10. Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre. 4,7 Ikke målt 4,7 4,7 4,7

Tjenestekvalitetsdimensjonen

Resultat 2020 Resultat 2021 Mål 2022 Resultat 2022 Lands- gj.snitt
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift. (Tilsyn fra Statsforvalteren på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten). ** nei ja ja ja

Tabell: Mål og resultater for Elverum kommunes virksomhet målt på sentrale indikatorer innenfor 4 dimensjoner samfunn, økonomi, organisasjon og tjenestekvalitet. * = SSB har fraværsstatistikk per kvartal for landet – ikke for året under ett. ** = Se pålegg etter tilsynsbesøk senere i rapporten. *** = Alle brukerundersøkelsene har en skala fra 1 – 6, der 6 er best.

Innholdsfortegnelse

Last ned PDF