Gå til innhold

Årsbudsjett 2016

Skole og Barnehage slås sammen til Oppvekstsektor

Kommunestyret fattet i sitt møte den 02.09.2015 sak KS-083/15 slikt vedtak om opprettelse av en Oppvekstsektor i Elverum:

  1. I regi av egen arbeidsgruppe med eget mandat, oppnevnt av rådmannen, er det utarbeidet utredning: «Felles oppvekstsektor i Elverum kommune» datert 16.04.2015. Det vises til denne utredningen og dens konklusjon.
  2. Kommunestyret tiltrer utredningens konklusjon og vedtar at sektor for skole og sektor for barnehage slås sammen til en felles sektor for oppvekst med virkning fra 01.01.2016. Rådmannen pålegges å sørge for at nødvendige organisatoriske, funksjonsmessige og administrative avklaringer gjøres fram til 01.01.2016. Prosessen skal gjennomføres i tråd med de forutsetninger som utredningen legger til grunn for at sammenslåingen skal bli vellykket – jfr. arbeidsgruppas konklusjon.

På dette tidspunkt var arbeidet med Handlings- og økonomiplan 2016 – 2019 kommet så langt at det med de mengder av budsjettkonteringer som ligger til grunn for de økonomiske budsjettoversikter og rammeberegningen, ikke har vært mulig å vise sektoren samlet i planen.

Rådmannen vil i budsjettsaken be kommunestyret om fullmakt til å slå disse rammene sammen ved utarbeidelsen av det detaljerte årsbudsjettet for 2016, slik at det i den løpende økonomirapportering til formannskap og kommunestyre gjennom året vil bli presentert som en sektor.
Tilskudd til flyktninger

Alle rene tilskudd til mottak av flyktninger er flyttet ut av Kultursektoren og over til et eget ansvar i Felleskapittelet som leder av Flyktningetjenesten rapporterer separat på. Dette er gjennomført for lettere å kunne følge fordelingen av disse midlene som går til mange forskjellige sektorer og staber, ut fra deres bidrag i det løpende arbeidet.

 

Driftsbudsjett - Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -465 480 -431 972 -413 285
Ordinært rammetilskudd -568 655 -554 025 -548 649
Eiendomsskatt verk og bruk -5 335 -5 335 -4 583
Eiendomsskatt annen fast eiendom -61 955 -40 495 -26 115
Andre direkte eller indirekte skatter -372 -360 -373
Andre generelle statstilskudd -43 574 -32 582 -44 346
Sum frie disponible inntekter -1 145 371
-1 064 769 -1 037 351
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte -29 381 -27 967 -52 334
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 643 55 548 54 223
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 61 542 53 005 51 366
Netto finansinntekter/-utgifter 91 805 80 586 53 255
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 26 659 0 0
Til ubundne avsetninger 3 502 3 969 0
Til bundne avsetninger 390 390 5 669
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 -513 -9 176
Bruk av bundne avsetninger -3 105 -3 513 -6 200
Netto avsetninger 27 447 333 -9 707
FORDELING
Overført til investeringsregnskapet 0 0 64 253
Til fordeling drift -1 026 118 -983 850 -993 740
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 026 118 983 850 1 020 399
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 26 659

Budsjettforskriftens budsjettskjema 1A viser kommunens ressurstilgang i form av inntekter, virkning av vedtatte finansposter og fondsbevegelser og hva som står til disposisjon for tjenesteproduksjon i driftsregnskapet.

Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber - Budsjettskjema 1B

 

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet, fordelt på sektor
Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
Netto driftsutgifter pr sektor
Rådmann 19 466 17 790 18 261
Teknikk og miljø 22 411 19 810 181
Eiendomsstab -13 343 -12 660 -21 027
Barnehage 146 263 140 400 143 463
Familie- og helse 89 311 84 108 119 406
NAV-leder 45 007 41 169 46 421
Skole 249 493 235 314 245 578
Kultur 60 739 58 110 68 979
Pleie-, rehabilitering- og omsorg 315 619 295 031 333 589
Personalstab 11 712 11 321 10 449
Service/IT-stab 13 360 14 383 13 448
Økonomistab 16 803 17 413 17 855
Felles/finans/div 49 277 61 662 23 795
Netto for sektorene 1026 008
983 851 1 020 398

Budsjettforskritenes budsjettskjema 1B spesifiserer linjen «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1 A på de enkelte sektorer og staber.

Sektorenes og stabenes netto rammer

Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor  (i 1000 kr)
Sektor/Stab Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
Rådmann 18 073 16 657 18 018
Teknikk og miljø 22 200 22 436 -3 506
Eiendomsstab -13 343 -12 660 -21 891
Barnehage 146 263 140 640 143 491
Familie- og helse 89 311 83 678 105 657
NAV-leder 44 007 41 658 38 528
Skole 244 756 230 974 239 259
Kultur 60 739 57 437 33 635
Pleie-, rehabilitering- og omsorg 315 619 289 444 325 764
Personalstab 11 712 11 003 12 805
Service/IT-stab 13 360 15 058 14 204
Økonomistab 16 803 17 783 18 622
Felles/finans/div -969 500 -914 107 -924 586
TOTAL 0 0 0

Tabellen viser sum inntekter og utgifter per sektor og stab inkludert finansposter som i henhold til budsjettforskriften skal vises i budsjettskjema 1A. Det er denne oppstilling over sektorer og stabers budsjettrammer som det rapporteres opp mot i måneds- og tertialrapporter gjennom året.

Hovedoversikt drift

Økonomisk oversikt – Drift
Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
DRIFTSINNTEKTER      
Brukerbetalinger -69 405 -67 636 -70 107
Andre salgs- og leieinntekter -114 856 -102 719 -106 387
Overføringer med krav til motytelse -176 574 -201 531 -227 960
Rammetilskudd -568 655 -554 025 -548 649
Andre statlige overføringer -43 574 -32 582 -44 346
Andre overføringer -2 277 -2 325 -9 695
Inntekts- og formuesskatt -465 480 -431 972 -413 285
Eiendomsskatt verk og bruk -5 335 -5 335 -4 583
Eiendomsskatt annen fast eiendom -61 955 -40 495 -26 115
Andre direkte og indirekte skatter -372 -360 -373
Sum driftsinntekter -1 508 483 -1 438 981 -1 451 500
DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter 742 565 751 712 786 325
Sosiale utgifter 193 332 193 599 216 268
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 172 785 160 284 185 142
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 167 668 143 417 151 210
Overføringer 137 354 128 390 117 748
Avskrivninger 65 000 60 000 59 612
Fordelte utgifter -24 810 -20 287 -20 117
Sum driftsutgifter 1 453 894 1 417 115 1 496 188
Brutto driftsresultat -54 588
-21 865 44 688
EKSTERNE FINANSINNTEKTER    
Renteinntekter og utbytte -29 381 -27 967 -52 334
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Bruk av interne lån 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -415 -392 -1 379
Sum eksterne finansinntekter -29 795 -28 358 -53 713
EKSTERNE FINANSUTGIFTER  
Renteutgifter og låneomkostninger 59 643 55 548 54 223
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 61 542 53 005 51 366
Utlån 18 31 164
Sum eksterne finansutgifter 121 204 108 584 105 753
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91 409 80 226 52 040
Motpost avskrivninger -65 000 -60 000 -59 612
Netto driftsresultat -28 180
-1 640 37 115
BRUK AV AVSETNINGER    
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -600 -1 113 -9 988
Bruk av bundne driftsfond -3 105 -3 513 -6 200
Sum bruk av avsetninger -3 705 -4 626 -16 189
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 64
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 26 659 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 4 835 5 876 0
Avsatt til bundne driftsfond 390 390 5 669
Sum avsetninger 31 884
6 266 5 733
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 26 659

Budsjettforskriftenes hovedoversikt drift viser kommunens inntekter, utgifter og finanstransaksjoner fordelt på de enkelte hovedposter

Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet

99 – FELLESKAPITLER BUDSJETTRAMMER Tall i 1000 kr

Tj. nr Tjeneste 2016 2017 2018 2019
1200 Administrasjon        4 187 7 825    9 062 9 062
1204 Div. adm. fellesutgifter       -4 271 -1191     -1191  -1191
1710 Amortisering premieavvik 13 952       16 452 18752 21 052
1804 Driftsreserver 44 121 46 521 45 321 45 321
1805 Seniortiltak   -1 390  -1 390  -1 390  -1 390
1807 Diverse fellesutgifter  3 869 3 869      3 869    3 869
2025 Skolesektor fellestjeneste 143    143    143         143
2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste   –       –            –           –
2541 Hjemmetjenester 2 000          4 000 6 000  8 000
3200 Kommuneskogen  -2 277        -2 156  -2 156      -3 156
3211 Konsesjonskraft      -372     -372          -372         -372
3254 Konsesjonsavgifter   –        –  –             –
3330 Kommunale veger    –   –   –                –
3801 Flerbrukshall 1 419         1 419      1 419 1 419
3920 Livssynsorganisasjoner 588            588         588         588
9900 Felles     61 969  75 708 80 045 83 345
1201 Arkiv/sekretariatstjenester       -34       -34               –                 –
3253 Elverum næringsfond         360                360          360          360
8700 Renter 42 649 44 108  49 811   46 704
8701 Bruk av lån/avdrag på lån  61 542  66 634 73 816   73 565
8702 Utlån til andre -455       -455    -455           -455
8703 Utbytte -12 305              –          – -12 105
8800 Interne finansieringstrans.      27 981      24 599 19 959 34 456
9901 Finans     119 738
     135 212
143 491
142 525
8000 Skatt på inntekt og formue -465 480    -475 201 -485 601 -495 822
8001 Eiendomsskatt -67 290    -67 800 -67 800  -67 800
8400 Rammetilskudd og gen.tilskudd -599 323 -605 102 -610 152 -613 181
8800 Interne finansieringstrans.  –      –   –                   –
9902 Skatt og rammetilskudd     -1 132 093 -1 148 103
-1 163 553
-1176 803
1100 Revisjon 2 044    2 044 2 044  2044
1204 Div. adm. fellesutgifter 1 825 1 825 1 825 1 825
2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste 1 454 1 454 1 454 1 454
2341 Aktiviser. sos. tilbud  – ikke lovhjeml.           394    394         394 394
2732 Arbeidstrening 983 983             983         983
3252 Næringstiltak              11           11          11       11
3390 Utrykning brann og ulykker 16 754       16 111   16 111  16 111
3900 Kirkelig administrasjon        8 229         8 229    8 229     8 229
9904 Stabssjef felles      31 694 31 051 31 051  31 051
1908 Felles VA anlegg       -3         -3              -3  -3
3400 Produksjon av vann  3 078        3 078    3 078 3 078
3450 Distribusjon av vann -14 388 -12 212 -12 212 -12 212
3500 Avløpsrensing       6 732  6 732  6 732  6 732
3530 Avløpsnett/inns.av avløpsvann  -18 494 -19 617 -19 617 -19 617
9906 VA området selvkostberegning         -23 075    -22 022   -22 022     -22 022
2830 Tilskudd/formid.lån husbanken          –       –               –        –
9907 Husbank lån/tilskudd                –           –              –      
8500 Generelt tilskudd flyktninger  -37 139  -38 581  -38 304   -39 004
9908 Flyktninger tilskudd fordeling     -37 139 -38 581  -38 304 -39 004
1200 Administrasjon     381   381        381 381
1201 Arkiv/sekretariatstjenester     1 848 1 848         1 848  1 848
1202 Felles IKT-tjeneste 3 703  3 703   3 703   3 703
1203 Informasjonsvirksomhet         2 941     2 941 2 941  2 941
1207 ERP-system Agresso        534            534       534  534
9909 Informasjonssjef felles     9 407  9 407    9 407  9 407
-969 500
-957 328
   -959 885
 -971502

Tabellen viser en spesifikasjon av budsjettrammene for de enkelte ansvar og tilhørende tjenester knyttet til felleskapittelet. Dette er i stor grad inntekter og utgifter som ikke kan knyttes til en sektor eller stab direkte.

Investeringsbudsjett - Budsjettskjema 2A

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 375 309 259 440 212 337
Utlån og forskutteringer 65 000 68 300 66 729
Kjøp av aksjer og andeler 3 400 9 992 8 280
Avdrag på lån 12 790 0 45 090
Dekning av tidligere års udekket 0 0 2 103
Avsetninger 0 2 116 18 664
Årets finansieringsbehov 456 499 339 848 353 203
FINANSIERING    
Bruk av lånemidler -376 477 -271 664 -206 913
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 -7 701
Tilskudd til investeringer 0 0 -269
Kompensasjon for merverdiavgift -61 732 -42 875 -31 303
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -12 790 -17 269 -32 616
Andre inntekter -2 222
Sum ekstern finansiering -450 999 -331 808 -281 024
Overført fra driftsregnskapet 0 0 -64
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Bruk av avsetninger -5 500 -8 040 -58 725
Sum finansiering -456 499 -339 848 -339 813
Udekket / Udisponert 0 0 13 390

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2A viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvorledes disse planlegges finansiert.

Investeringsbudsjett - Budsjettskjema 2B

Investeringsplan 2016-2019 – Budsjettskjema 2B
Tall i 1000 kroner
INVESTERINGER BRUTTO Budsjett
Investeringer som medfører økt finanskostnad (lån) 2015 2016 2017 2018 2019
Nyanlegg parker, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 319 0 0 0 327
Faste gatedekker 637 868 1 081 1 230 1 230
Eiendomsinngrep 214 220 220 220 220
Gatelysinvesteringer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 833 0 0 0 1 068
Rehabilitering bruer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 1 562 0 0 0 1 025
Kommunale veger oppgradering 4 164 5 205 5 205 5 205 5 205
Nye veger – byområder 3 123 3 123 5 205 5 205 5 205
Ydalir, ny veg X RV 25 10 000 8 000 5 125 10 250
Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak 10 000 4 400 6 000 0 0
Ny skole i søndre Elverum/Lillemoen 33 000 17 100 24 400 0 0
Vedlikeholds – og driftsmaskiner eiendom, utsatt jfr KS 48/15 330 0 0 0 338
Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger 51 754 100 390 226 120 69 000 23 000
IKT i skole 2 000 2 050 2 050 2 050 2 050
IT investeringer 1 700 1 743 1 743 1 743 1 743
Kjøp av biler – jevn utskifting 3 500 3 793 3 793 3 793 3 793
IKT tjenesteproduksjon, velferdsteknologi 2 600 1 200 1 200 1 200
Ny skole i sentrum – Ydalir 3 000 31 800 26 700 77 100 61 400
PRO kjøkken vannkjøler 337 0 0 0
PRO digitale dekodere TV signal institusjon 260 0 0 0
Plasthall for lagring av grus 500 0 0 0
Kjølerom kantine kommunehuset Folkvang 350 0 0 0
SUM BRUTTO INVESTERINGER   184 739 311 717 171 871 118 054
INVESTERINGER BRUTTO Budsjett        
Investeringer hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond 2015 2016 2017 2018 2019
Vann- og avløpsplanen 22 000 22 000 19 000 22 000 19 000
Biler og maskiner (miljø og teknikk) 1 800 1 500 1 500 1 500 1 500
Startlån til videre utlån 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000
Egenkapitalinnskudd EKP 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 1 900 1 900 1 900 1 900
Rundkjøring byggelånsrenter 900 900 900 900 900
Kjøp av kommunale boliger (Ikke fullt ut dekket av leieinntekter) 18 000 43 750 43 750 0 0
Grøndalsbakken – nytt bofellesskap 1 021 26 200 0 0 0
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne (personalbase finansieres av lån) 16 063 26 219 0 0 0
Jotuntoppen bo- og servicesenter (Demenssenter 24 enheter+16 omsorgsboliger) 0 70 000 69 400 0 0
SUM BRUTTO INVESTERINGER   258 969 202 950 92 800 89 800
SUM ALLE INVESTERINGER BRUTTO   443 708 514 667 264 671 207 854

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2B viser en spesifikasjon av de tiltak som planlegges gjennomført i form av investeringer og utlån. I vedlegget til økonomiplan vises en nærmere spesifikasjon av det enkelte tiltak med planlagt finansiering og hvilke driftskonsekvenser tiltaket fører med seg.

Hovedoversikt investering

Økonomisk oversikt – Investering

Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
INNTEKTER  
Salg driftsmidler og fast eiendom -7 701
Andre salgsinntekter -2 222
Overføringer med krav til motytelse 0 -6 197 -9 889
Kompensasjon for merverdiavgift -61 732 -43 708 -31 303
Statlige overføringer -269
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte 0
Sum inntekter -61 732 -49 905 -51 384
UTGIFTER      
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 374 409 257 707 174 570
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 833 82
Overføringer 37 203
Renteutgifter og omkostninger 900 900 422
Fordelte utgifter 60
Sum utgifter 375 309 259 440 212 337
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER      
Avdrag på lån 12 790 9 993 45 090
Utlån 65 000 65 000 66 729
Kjøp av aksjer og andeler 3 400 3 300 8 280
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 2 103
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 1 080 6 184
Avsatt til bundne investeringsfond 12 480
Sum finansieringstransaksjoner 81 190 79 373 140 866
Finansieringsbehov 394 767 288 908 301 819
FINANSIERING      
Bruk av lån -376 477 -266 464 -206 913
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån -12 790 -11 073 -22 728
Overført fra driftsregnskapet -64
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -4 600 -4 740 -1 388
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond -900 -6 631 -20 745
Bruk av bundne investeringsfond -36 592
Sum finansiering -394 767 -288 908 -288 430
Udekket / Udisponert 0 0 13 389

Budsjettforskriftenes hovedoversikt investeringer viser inntekter, utgifter og tilknyttede finanstransaksjoner, samt hvorledes dette er planlagt finansiert ved disponering av egenkapital og forbruk av lån.

Innholdsfortegnelse