Gå til innhold

Kommunestyrets budsjettvedtak

KS-120/15 Vedtak Handlingsplan- og økonomiplan 2016 – 19 og budsjett 2016, vedtatt av kommunestyret 17.12.2015.

KS Vedtak:

 1. Formannskapets innstilling til kommunestyret 17.12.2015 til økonomiplan for 2016 – 2019 og årsbudsjett for 2016 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas med de endringer som fremkommer av fremlagte fellesforslag fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Team Elverum.
 2. Det avsettes for dekning av underskuddet i 2014 kr 26 659 417.
 3. Eiendomsskatten utlignes med 7 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr 300 000 og med 7 promille for næringseiendommer, verker og bruk.
 4. Investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr 376 500 000 til finansiering av kommunens investeringer i 2016. Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon.
 5. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2016, utgjør kr 61 542 251.
 6. I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 § 5 – 4 fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret 2016.
 7. Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra 01.01.2016 slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker.
 8. Det vedtas at driftstilskuddet til de private barnehagene for 2016 følger minimumssatsen på 100 %, som fastsatt i statsbudsjettet.
 9. Ut over de lovregulerte selvkostområder skal Elverum kommune ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for følgende områder: Behandling av private plansaker (reguleringsplaner), Bygge- og delingssaker og for Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering for kjøretøy, maskiner og utstyr.
 11. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom sektorrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året.
 12. Rådmannen gis fullmakt til å justere sektorrammer i henhold til vedtak KS 083/15 av 02.09.2015 Utredning av felles Oppvekstsektor.
 13. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket, herunder å fordele konsekvenser av innsparingstiltak ut på riktige sektorrammer.
 14. Prosjektet «Flyktninger i arbeid», som har vært prosjektfinansiert til 31.12.2015, vedtas videreført på bakgrunn av de gode resultater som oppnås. Tiltaket finansieres ved å reduksjon rådmannens udisponerte buffer med 1,5 millioner kroner og en reduksjon i bidragsbudsjettet for økonomisk sosialhjelp med kr 0,2 millioner kroner.
 15. Heltidsstruktur:
  Elverum kommune prioriterer igangsetting av tiltak og prosjekter som legger bedre til rette for heltidssturktur.
 16. Strukturendring i barnehagene i Leiret:
  Elverum kommune trenger moderne, arealeffektive og kostnadseffektive barnehager med tilstrekkelig bemanning, slik den beskrives i en vedtatt nasjonal bemanningsnorm fra og med 2020.
  Det innebærer at noen av de minste barnehagene i leide og/eller eldre bygg må vurderes lokalisert i nye bygg eller ved påbygging til andre eksisterende barnehager.
  I sentrum bør det også være mulig med bruk at ulike åpningstider for å dekke behovet for tidlig levering og sen henting av barn. Rådmannen utreder en slik strukturendring i Elverum sentrum så snart det er praktis mulig.
 17. Kommunestyret ber om at det i 2016 utarbeides en realistisk framdriftsplan mht kommunens økonomi, med tanke på å få komme i gang med rehabiliterng av Hanstad barne- og ungdomsskole inneværende økonomiplanperioden. Framdriftsplanen skal utarbeides av Oppvekstkomitéen innen budsjettkonferalen i juni 2016.
 18. Kommunestyret ber rådmann om å initiere kontakt med Hernes Institutt med mål om bruk av deres varmtvannbasseng til kommunens innbyggere, på tidspunkt hvor instituttet selv ikke benytter bassenget.
 19. Kommunestyret ber rådmannen utreder muligheten for å samarbeide med ideelle organisasjoner som f.eks Frelsesarmeen når det gjelder lavterskel tilbud innen rusomsorgen i Elverum.
 20. Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere muligheten for å utarbeide et hefte over frivillige lag og foreninger i Elverum, oversatt til de mest hensiktsmessige språkene blant ikke-vestlige innvandrere i Elverum. Målet er å sikre bedre integrering og økt livskvalitet gjennom å gi de som ikke snakker norsk en inngangsport til det frivillige samfunnet.
 21. Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyre der det pekes på muligheter for verdiskapning, økt sysselsetting og forsterket satsing på film, TV-produksjon og spilluvikling i vår kommune basert på mulighetene det nye og konsoliderte regionale filmfondet gir.
 22. 1. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om kommunens jordfond kan overføres til Elverum kommunes Stiftelse for Jord- skog og bygdeutvikling.
  2. Retningslinjer for bruk av fondets/stiftelsens avkastning skal godkjennes politisk.
  3. Saken fremmes for kommunestyret i mars 2016.

Tabellene under viser vedtatte budsjettjusteringer for inntekter, utgifter og spesifikasjon av reserve til driftsfond:

Elverum kommune Økonomiplan 2016 – 2019
 Driftsbudsjett Tall i hele tusen kroner
År 2016 2017 2018 2019
Reserve til driftsfond etter foretatte endringer 1 503 24 780 20 140 34 637
Netto endring av fondsbruk og -avsetning mot rådmannens forslag -2 460 -1 860 -1 860 -1 860
Sum virkning av egne valgte tiltak og foreslått disponering i rådmannens budsjettforslag: 33 082 28 500 23 860 38 357
Rådmannens avsetning til generelt driftsfond: 3 963 26 640 22 000 36 497
Avsatt til dekning av tidligere års underskudd 26 659 0 0 0
Sum rådmannens avsetninger til driftsfond 30 622 26 640 22 000 36 497
Valgte endringer for sunn kommuneøkonomi 0 0 0 0
Valgte endringstiltak for inntekter 0 0 0 0
Valgte endringstiltak for utgifter 2 460 1 860 1 860 1 860
Valgte endringstiltak for driftskonsekvenser av investeringer 0 0 0 0
Netto virkning av egne valgte tiltak 2 460 1 860 1 860 1 860

 

Sunn kommuneøkonomi 2016 2017 2018 2019
Bygningsmessig vedlikehold 11 400 14 200 14 200 14 500
Veivedlikehold 10 000 11 500 13 200 15 900
Kompetanseutvikling 1 200 4 300 4 300 4 300
Netto driftsresultat (disponeres i regnskapssaken) 30 600 31 300 28 700 44 200

 

Tabellene under viser endring i inntekter:

Elverum kommune Økonomiplan 2016 – 2019
Driftsbudsjett Inntekter i hele tusen kroner
År 2016 2017 2018 2019
Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 33 082 28 500 23 860 38 357
Summering av valgte tiltak 0 0 0 0
Nr Tiltaktsbeskrivelse
I 1

 

Tabellene under viser endring i utgifter:

Elverum kommune Økonomiplan 2016 – 2019
Driftsbudsjett Utgifter i hele tusen kroner
År 2016 2017 2018 2019
Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 33 082 28 500 23 860 38 357
Summering av endring sunn kommuneøkonomi 0 0 0 0
Summering av valgte tiltak 2 460 1 860 1 860 1 860
Nr Tiltaktsbeskrivelse
Egen endringer til «Sunn kommuneøkonomi
U 1 Bygningsmessig vedlikehold 0 0 0 0
U 2 Kompetanseutvikling 0 0 0 0
U 3 Veivedlikehold 0 0 0 0
U 4 Netto driftsresultat (disponeres i regnskapssaken) 0 0 0 0
U 5 Endring dekning av tidligere års underskudd 0
U 7 Tilskudd til idrettsrådet 500
U 8 Økt stilling varaordfører (stillingen økes til 80 %) 360 360 360 360
U 9 Prosjekt Flyktinger i arbeid (FIA) + 200 intern rammeoverføring fra økonomisk sosialhjelp 1 500 1 500 1 500 1 500
U 10 Kulturformål barn/unge (styrking av kultursektoren) 100

 

Tabellene under viser endring og driftskonsekvenser av investeringer:

Elverum kommune Økonomiplan 2016 – 2019
Driftsbudsjett Driftskonsekvens av investeringer hele tusen kroner
År 2016 2017 2018 2019
Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte 33 082 28 500 23 860 38 357
Summering av valgte tiltak 0 0 0 0
Nr Tiltaktsbeskrivelse
Inv 1

 

 

Innholdsfortegnelse