Gå til innhold

Handlingsplan

 

 

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 redegjør for hovedtrekkene  i den planlagte virksomheten for Elverum kommune de kommende fire år. Handlingsplanen gir en verbalbeskrivelse av prioriterte og planlagte tiltak. Økonomiplanen redegjør tilsvarende for det tilhørende budsjettet for fireårsperioden fordelt på investeringer og drift.

Handlingsplanen for den kommende fireårsperioden er det elementet i kommunens planhierarki (jfr. «Kommunal planstrategi for Elverum – 2012-2015») som skal søke å:

 1. ta tak i de mål og strategier som er beskrevet i kommuneplanen, kommunedelplaner og tema-/sektorplanene (de strategiske planene).
 2. ta tak i føringer for tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen som foreligger, som er nødvendig å håndtere og som ikke er redegjort for i planverket.

Resonnementet (punkt 1 og 2 over) er at kommunen skal søke å arbeide planmessig og omgjøre politisk prioriterte og vedtatte, langsiktige mål og strategier til praktiske tiltak. Samtidig må kommunen ha tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere muligheter og utfordringer som samfunnsutviklingen byr på «under reisen», og som planverket ikke har forutsatt.

Beskrivelsen i handlingsplanen struktureres innenfor de seks fokusområdene som er fastlagt som strukturen for samfunnsplanleggingen og beskrevet i planstrategien for Elverum. Disse er:

 • Klima og energi
 • By- og bygdeutvikling
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Verdiskaping og næringsutvikling
 • Natur, kulturmiljø og landskap
 • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

I tråd med kommunens planstrategi er ambisjonen å skape en «rød tråd» fra kommuneplan via kommunedelplaner/ tema-/sektorplaner og inn i Handlingsplan – Økonomiplan. Handlingsplanen danner basis for ytterligere detaljering som gjøres i planens første år, denne gang for 2016. Dette finnes i virksomhetsplan (grønne sider) og korresponderende årsbudsjett for 2016 (gule sider), beskrevet og fordelt per sektor/stab hvor tjenesteproduksjonen foregår (se senere kapitler).

Elverum kommune har strategisk plan: Energi- og klimaarbeid i Elverum  – 2014 – 2018. Utslippsreduksjoner  – Karbonbinding  – Forebyggende tiltak, godkjent i kommunestyret 19. juni 2014. Denne planen skal være utgangspunkt for klima- og energirelaterte tiltak som skal utføres i kommunen. Denne planen er en oppdatering og ytterligere forbedring av foregående fireårsperiodes plan. Nytt er bl.a. at forebyggende tiltak mot klimaendringer er tatt inn i planen.

Klima og energiarbeidet i Elverum kommune i perioden fra 2009 har i vesentlig grad dreid seg om energiøkonomiserings arbeid i kommunens egne bygg. Dette har for en stor del foregått i et samarbeid med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal gjennom Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjennom dette samarbeidet har en klart å opparbeide både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og er kommet langt med energiøkonomiseringstiltak i egne formålsbygg. Dette har skjedd ved offentlig-privat samarbeid med EPC-kontrakter som grunnlag (Energy Performance contracts). Dette arbeidet fortsetter.

Klima- og energiarbeidet i Elverum kommunes regi  for perioden 2016-2019 legges opp med tiltak som vist under  – jfr. ni temaområder med mål og strategier i planen Energi- og klimaarbeid i Elverum  – 2014 – 2018:

Temaområde
Tiltak som søkes gjennomført i perioden 2016-2019
 

 

 

Transport

 • Kollektivtransport innad i Elverum og til- og fra Elverum skal det arbeides for å styrke.
 • I by- og arealplanlegging og ved realisering av disse planene i utbygginger skal framkommelighet for gående og syklende prioriteres.
 • Elverum kommune og by skal praktisere et miljøvennlig og arealeffektivt utbyggingsmønster med siktemål å redusere transportarbeidet.
 • Det skal gjennomføre en  «sykkelkampanje» i perioden for å øke sykkelbruk innad i Elverum – dette skal være tverrfaglig samarbeid, jfr. folkehelsetiltak.
 • Det skal arbeides for å fortsette å bringe kommunens bilflåte over på lavutslippsbiler, hybrid og eller el. – dette vurderes ved innkjøp og den gradvise utskifting av bilparken.
 

 

 

 

 

Stasjonær forbrenning

 • ENØK i kommunale bygg – arbeidet fortsetter for å opprettholde den relativt høye «standing» Elverum og Sør-Østerdalsregionen har.
 • ENØK i private næringsbygg – opparbeidet kompetanse i det interkommunale samarbeidet søkes overført og anvendt også overfor private byggeiere i kommune/region.
 • ENØK i privatboliger –det vurderes om en klarer å skaffe seg kapasitet til å utvide arbeidet med å veilede på ENØK i privatboliger.
 • Elverum kommune skal legge til rette for fortsatt utvikling av Elverum fjernvarme basert på bioråstoff.
 • Både i nyutbygginger, påbygginger og restaurering skal det legges til rette for nye løsninger og innovativ bruk av fornybar energi basert på biomasse, jordvarme, vind og solenergi.
 • Søke å opprettholde og forsterke ordning for utskifting av ildsteder i private boliger.
Avfallshandtering/slambehandling
 • Samarbeide godt med Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonssleskap (SØIR) for å medvirke til at Elverums innbyggere bidrar ytterligere til bedre og økt kildesortering.
 

 

Jordbruk

 • Veilede og stimulere jordbrukere i Elverum til tiltak og bruk av støtteordninger som fremmer godt klimajordbruk.
 • Samarbeide med landbrukets rådgivingstjeneste om informasjon og rådgivingstiltak.
 • Veilede og stimulere landbruksnæringens utøvere til økt bruk av biomasse til oppvarming, biodiesel og bio-olje for transport- og produksjonsformål.
 

 

 

Arealplanlegging

Arbeide for at:

 • Nye større utbyggingsområder for bolig og næring hovedsakelig lokaliseres innenfor gang- og sykkelavstand til sentrum, og nært eksisterende kollektivtilbud.
 • Gode sykkel- og gangforbindelser sikres i reguleringsplaner.
 • Utslipp av klimagasser skal være et vurderingskriterium i reguleringsarbeidet.
 • Det legges til rette for fortetting av bebyggelse langs/ved eksisterende kollektivtilbud.
 • Det angis bestemmelser om maksimumsnormer i stedet for minimumsnormer for antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter.
 

 

 

Fornybar energiproduksjon

Arbeide for:

 • Økt produksjon av fornybar energi – bioenergi, vannkraft, grunnvarme, vindkraft
 • Overgang til bruk av fornybar energi og redusere energibehov i næringsbygg og husholdninger.
 • Tilrettelegging for ENØK-tiltak i offentlige og private bygg ved å veilede om alternativ, drive opplysning om støtteordninger – jfr.  f.eks. ENOVA.
 • Etablering av nærvarmeanlegg og gardsvarmeanlegg.
 • Etablering av mer klimavennlige kjøleløsninger på store bygg med kjølebehov.
 

 

 

 

Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner

Arbeide for:

 • En aktiv skogpolitikk og påvirkning til dette gjennom næringspolitikk.
 • Å sikre høyt investeringsnivå på Elverums skogarealer gjennom målrettet veiledning overfor skogeiere, slik at den den samlede netto tilveksten på skogarealene øker.
 • Bygging med fornybare og klimavennlige materialer, og spesielt bruk av tre i bygg og øvrige konstruksjoner i Elverum kommune.
 • Bruk av tre som byggemateriale utredes på linje med andre byggematerialer, og av fagmiljøer med relevant kompetanse på området, ved alle nye større byggeprosjekt i sentrum.
 

 

 

 

Kommunens egen virksomhet

Arbeide for at:

 • Kommunen skal vise vei ved selv å ta i bruk tre som byggemateriale i sine bygg.
 • Kommunen tilrettelegger for at det både i kommunens drift og ansatte kan bruke elbiler og ha tilgang til parkering med lademuligheter.
 • Det utformes anskaffelsesspesifikasjoner som stiller krav som fremmer utvikling av miljøeffektive løsninger ved innkjøp og bygg- og anleggsaktiviteter.
 • Kommunen som reguleringsmyndighet tilrettelegger for  økt bruk av fornybare materialer med lavt CO2-avtrykk i all byggevirksomhet gjennom utforming av egnede bestemmelser.
 • Det utarbeides årlig statusrapport i årsberetningen for temaene klima-, energi og miljø.
 • Tilgjengelig teknologi til å redusere behovet for arbeids- og møtereiser utnyttes.
Informasjon og samfunnskontakt
 • Det skal drives aktivt holdningsskapende arbeid overfor kommunens innbyggere for å redusere utslippet av klimagasser – jfr. alle tiltak som er beskrevet (ENØK, oppvarmingsalternativ, transportløsninger m.v.)
 

 

Forebyggende tiltak mot flom, skred og overvann

Arbeide for at:

 • Overvannshåndtering skal løses lokalt innen området (LOH) i alle nye utbyggingsområder. «Blågrønne» overvannsløsninger som kombinerer vannhåndtering og grønne områder i bystrukturen skal tilstrebes.
 • Grønnstruktur langs vassdrag sikres.
 • Flomveger i eksisterende og nye boligområder kartlegges og sikres.
 • Åpne overvannskanaler og bekker ikke lukkes.
 • Sidevassdrag kartlegges med tanke på flomrisiko, og områder det ikke bør bygges på identifiseres og hensyntas i alle byggesaker.
 • ROS-analysen for Elverum revideres, og eksisterende flomutsatt bebyggelse kartlegges.

I løpet av 2016 er ambisjonen at Elverum kommune skal utvikle og få på plass oppdatert planverk innenfor dette fokusområdet – jfr. planstrategi. Dette er:

 • Byplan for Elverum kommune
 • Samlet plan for boligbygging i Elverum kommune
 • Samlet strategisk plan for bygdeutviklingen i Elverum kommune

Fokusområdet er by- og bygdeutvikling fordi Elverum både er en by- og landkommune, med i størrelsesorden ¾ av befolkningen i by- og bynært område, ¼ av befolkningen i omkringliggende bygder. Dette krever et planverk som tar hensyn til de muligheter og utfordringer dette gir for å tilby og vedlikeholde både urbane og landlige bo- og leveområder– derfor byplan og plan for bygdeutvikling. I tillegg er det vurdert som nødvendig å arbeide på plass en samlet plan for boligbygging. Disse planverkene henger sammen, og forventes å kunne gi tilstrekkelig oversikt over de samlede, nødvendige og ønskede mål og strategier innenfor fokusområdet by- og bygdeutvikling.

Ved inngangen til Handlingsplanperioden 2016-2019 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Kommunedelplan – arealdelplan Elverum byområde
 • Kommunedelplan – Sentrumsplan
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.

Kommunens ressurser vurderes som begrensede i forhold til å håndtere disse ambisjonene, sett ut fra at Elverum skal utvikle seg som by. I løpet av 2014 og gjennom 2015 er det likevel etablert en relativt betydelig styrking av kommunens kapasitet og kompetanse ved at både ytterligere arealplanlegger og byarkitekt er tilsatt samt at konsulentbistand i byplanprosessen er leid inn. Det  er sektor for teknikk og miljø som vil være operativ utfører for de ansvar og ambisjoner som finnes  innenfor dette fokusområdet. By- og stedsutvikling blir til i samarbeid mellom private og offentlige interesser innenfor rammen av lovverk.

Selve byplanarbeidet kan følges her: Byen vår Elverum.

Med det planverk og erfaringer en har innenfor fokusområdet by- og bygdeutvikling, så legges det opp til at kommunen prioriterer følgende tiltak for perioden 2016-2019:

 • Nyutvikling og revidering av planer – byplan, boligbygging, bygdeutvikling. Prosesser på deler av dette er igangsatt, men det må tas høyde for at ressurssituasjonen kan begrense ambisjonene innenfor området. Dette oppfattes som sårbart og i enkelte tilfeller kritisk for å opprettholde overordnede mål og befolkningsutvikling spesielt, og by-/kommuneutvikling generelt.
 • Arealplanlegging – Byplanlegging – Reguleringsplanlegging – på dette området planlegges det og gjøres det jevnt arbeid med de ressurser kommunen har til rådighet. Det er et relativt stort arbeid å holde tritt med utbyggingstakten i kommunen, og planleggingen som må gjennomføres som følge av dette.
 • Byggesaksbehandling –Denne tjenesteproduksjon er riktig dimensjonert ut fra behovet i kommunen. Den fortsetter som stabil gebyrfinansiert tjenesteproduksjon. Brukerdialog og kommunikasjon skal utvikles.
 • Som følge av både privat og offentlig utbygging i Elverum, er det til enhver tid et betydelig antall prosjekter å følge i drøftinger, dialog, forhandlinger m.v. Dette arbeidet gir grunnlag for de forskjellige formene for arealplanlegging og byggesaksbehandling.
 • Elverum Tomteselskaps er et kommunalt eid selskap. Det inngår som en del av den kommunale satsingen for å tilrettelegge for bygge- og boområder. I årene som kommer, er det en forutsetning at administrasjonen og tomteselskapet har et løpende samarbeid for å sikre god produksjon hos begge parter.
 • Det er opprettet et eget prosjekt for byutvikling med politisk-administrativ styringsgruppe. Det legges opp til at dette arbeidet fortsetter i årene framover i regi av styringsgruppa. Arbeidet forøvrig baseres på utredede delprosjekter som søkes løst steg for steg.
 • Arbeidet for å holde fast ved og søke å utvikle Elverum som «skoghovedstad» og treby fastholdes. Treveilederen for bygging utvikles og oppdateres, føringer for trebyggeri søkes ytterligere utviklet. Arbeidet for å utvikle næringsutviklingstiltak, konferanser o.a. som er skog- og trerelatert fortsetter.
 • Kommunikasjons- og omdømmearbeid. Det legges opp til at arbeidet med å markedsføre Elverumregionen som bosted, arbeidssted og som et sted å besøke, fortsetter.

Rent konkret så planlegges det for og vil bli realisert betydelige investerings- og utbyggingsprosjekter innenfor fokusområdet by- og bygdeutvikling i Elverum gjennom perioden 2016 – 2019 – både i kommunal regi, annen offentlig regi og privat regi. Dette er prosjekter som har vært gjennom planlegging  og reguleringer med kommunal medvirkning og vil komme til realisering. Vesentlige utbygginger vil være:

 • Bydelen Ydalir med ambisjoner om forsknings- og utviklingsbasert støtte for å sikre klimariktig utbygging. Dette er gjennomføring av en bydel med planlagt 800 – 1.000 boenheter.
 • Ny Ydalir skole i kommunal regi – planlagt 2 parallell skole med inntil 350 elever.
 • Lillemoen skole i kommunal regi.
 • Elverum Helsehus i kommunal regi.
 • Jotuntoppen bo og servicesenter i kommunal regi.
 • Elverum videregående skole i fylkeskommunal regi. Utbygging og total renovering.
 • Utbygging av riksveg 3/25 på strekningen Omangsvollen – Grundset.
 • En rekke planlagte private utbyggingsprosjekter – så som: Nordmoområdet på Vestad i regi av Rema Eiendom, utbygging på Terningen Arena, utbygging av Kiwi i Fjeldsetlia, utbygging av Fjeldmora vest, Prestmyrbakken – næringseiendom.

I tillegg forventes at de samlede planalternativene for hovedveger inn til og i og rundt Elverum vil bli framlagt og en løsning vedtatt som grunnlag for senere utbygging.

I løpet av 2016 er ambisjonen at Elverum kommune skal utvikle og få på plass oppdatert planverk innenfor dette fokusområdet – jfr. planstrategi. Dette er:

 • Hovedplan vannforsyning og avløp – planen har en særstilling på grunn av gebyrfinansieringen som ligger til grunn for gjennomføringen. Denne planen ble godkjent i kommunestyret 30.09. 2015.
 • Samferdselsplan for Elverum kommune.

Fokusområdet samferdsel og infrastruktur er for første gang, og i forbindelse med utviklingen av planstrategi for Elverum for 2012-2015, løftet fram som et eget område med forslag til tilordnet planverk. Dette er gjort ut fra tanken om at alle samferdsels- og infrastrukturelle utfordringer og behov i et lokalsamfunn er tjent med å sees under ett. Det er helt grunnleggende fysiske samfunnsstrukturer det gjelder, så som veg, bane, vanntilførsler, avløp, energiforsyning, datanettverk m.v. med tilhørende kommunikasjonstrafikk.  Ved inngangen til handlingsplanperioden 2016-2019 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Hovedplan vannforsyning og avløp – jfr. nylig godkjent plan (se over).
 • Et omfattende lovverk og forskrifter – i særlig grad Plan- og bygningsloven med forskrifter.
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til reguleringsarbeid e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor samferdsel og infrastruktur prioriteres på følgende tiltak for perioden 2016-2019:

 • Nyutvikling og revidering av planer – samferdsel. Det er planen å starte planprosessen på strategisk plan for samferdsel i 2016, men det må tas høyde for at ressurssituasjonen kan begrense ambisjonene innenfor området betydelig, samt at det skal vurderes om dette planverket skal inngå som en del av byplanen
 • Vann og avløp – dette er en stabil, gebyrfinansiert tjenesteproduksjon på forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vann- og avløpssystemer i kommunen i henhold til rullerende strategisk plan. Enheten kan over år vise til meget gode faglige resultater. Vannforsyning og avløpshåndtering i Elverum er av landets beste. Det planlegges for at dette fortsetter langs samme linje med utbygginger som koordineres med øvrige utbygginger.
 • Vegbygging og vegvedlikehold – bygdeveger og bygater. Dette er helt grunnleggende infrastruktur for at lokalsamfunnet skal fungere. I økonomiplanen ligger midler til vegvedlikehold, nå etter mange år med reduksjon, legges det opp til en gradvis opptrapping gjennom hele perioden 2016 – 2019. Det er også gjennom de siste år tatt, og vil i de nærmeste årene bli tatt, et løft for å oppgradere standarden på kommunale veger.
 • Vegutredning Elverum – samarbeid Statens vegvesen. Det er gjennomført en egen ringvegutredning i Elverum kommunes regi i løpet av 2014, som en del av å utvikle beslutnings-underlaget for overordnet vegsystem i –og rundt Elverum. Statens vegvesen gjennomfører samtidig sitt utredningsarbeid i henhold til forhåndsvarslede alternativer. Dette arbeidet er forsinket i forhold til opprinnelige planer. Utredningene vil etter planene være klare i 2016.
 • Bredbåndutbygging – det foreligger planer for å starte utbygging av bredbånd ytterligere i Elverum i et samarbeid mellom det offentlige ved kommune og fylkeskommune, bredbåndselskaper og potensielle abonnenter i de aktuelle geografiske omrpder gjennom dugnadsbidrag.

Fokusområdet verdiskaping og næringsutvikling har tre strategiske planer:

 • Strategisk næringsplan for Elverum 2014-2018 – oppdatert plan godkjent per 22.10.2014.
 • Overordnet eierstrategi for Elverum kommune – skal utvikles i 2016.
 • Strategisk plan: Internasjonalt arbeid – ferdigstilles i 2016.

Den oppdaterte Strategiske næringsplanen vil være utgangspunkt for næringsutviklingsarbeid som skal utføres i kommunens regi de kommende år.

Den alt vesentlige delen av kommunens ressurser til næringsutviklingsarbeid vil bli sluset inn i selskapet ElverumRegionen Næringsutvikling AS (ERNU AS), selskap som eies sammen med nabokommunene Elverum og Åmot. I løpet av 2013 er det også som deleid datterselskap av ERNU AS opprettet Sør-Østerdal Næringshage AS i den hensikt å bidra i nyskapingsarbeidet overfor de eksisterende bedrifter og gründere.

Kommunen har ressurs gjennom egen næringssjef. Næringssjefen inngår i et funksjonelt samarbeid med ElverumRegionen Næringsutvikling AS gjennom kontorfellsskap, men er fortsatt ansatt i Elverum kommune og tilknyttet Samfunnsutviklingsstaben.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2016 – 2019 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Strategisk Næringsplan (se over)
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor verdiskaping og næringsutvikling  prioriteres på følgende tiltak for perioden 2016-2019 – jfr. næringsplanen:

 • linjetjeneste overfor bedrifter, gründere og nyskapere for å bistå disse med de første vurderinger og hjelpe de videre inn i virkemiddelapparat bestående av det en sjøl har i form av ERNU AS, Sør-Østerdal Næringshage AS samt Innovasjon Norge m.fl.
 • Saksforberedelse og utredningsarbeid for å sikre god bruk av næringsfondspenger.
 • Forvalte og bidra til utvikling av større og mindre næringsutviklingsinitiativ som er oppe.
 • Forsterke og videreutvikle høgskolesamarbeidet. Elverum kommune er inne i flere funksjonelle samarbeid med Høgskolen i Hedmark (Terningen Nettverk, samarbeidsfora med øvrige vertskommuner for høgskole, praktiske fagsamarbeid på flere nivåer). Det er ambisjoner om å styrke å utvikle dette samarbeidet, og så involvere næringsliv for å søke å få til et funksjonelt «Triple-Helix»-samarbeid.
 • Bidra til å gjennomføre det planlagte 5-årige prosjektet «Omstilling til ny næring og ny industriell produksjon» (2014-2018). Dette er et utviklingsinitiativ som vurderes som helt avgjørende å bidra til å gjennomføre de kommende år, gitt de utfordringer bl.a. industrien i Elverum har, og de muligheter som er identifisert og arbeides med overfor Forsvaret, innenfor bioøkonomien, innenfor farmasøytisk industri og folkehelsesegmentet.
 • I tillegg er det vurdert som godt langsiktig næringsarbeid (jfr. utfordringene for Elverumsamfunnet slik det ble beskrevet i planstrategien) å sørge for god skole, gode skoleresultater og hindre frafall i videregående skole slik at barn og unge blir godt rustet for arbeidslivet.

Dette fokusområdet handler om ansvaret for å forvalte og utvikle natur og landskap (jord, skog, utmark m.v.) for bruk og vern samt kulturvern. Det dreier seg altså om å legge rammer for forvaltning av landarealene innenfor Elverum kommunes grenser samt kulturvernet (bygninger, konstruksjoner, installasjoner o.a.)

I Elverum kommune forvaltes dette i stor grad i henhold til omfattende lovverk, forskrifter og ordninger innenfor jord- og skogbruket. Dette ivaretas særlig av sektor for teknikk og miljø – enhet for landbruk og miljø. Det kulturvernrelaterte ivaretas av sektor for kultur.

Det legges opp til at kommunens kulturvernplan skal forsøkes oppdatert gjennom 2016. Arbeidet gjøres på grunnlag av et registreringsarbeid som er startet opp i 2014, men ikke sluttørt grunnet ressursmangel.  Videre er det gitt mandat fra kommunestyret i henhold til planstrategi for å produsere en ny, samlet strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap i Elverum. Dette blir en  samling beskrivelser av det målrettede arbeid som foregår innenfor området. Arbeidet er forsinket grunnet kapasitetsutfordringer, men skal forsøkes gjennomført i 2016.

Ved inngangen til handlingsplanperioden 2016-2019 baseres den kommunale tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling innenfor dette fokusområdet i vesentlig grad på følgende:

 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Lover og forskrifter som regulerer saksbehandling
 • Særskilte vedtak i kommunestyre og formannskap, i tilknytning til de årlige budsjetter, i tilknytning til enkeltsaker e.a.

Det legges opp til at arbeidet innenfor natur, kulturmiljø og landskap prioriteres på følgende tiltak for perioden 2016-2019:

 • Nyutvikling og revidering av planer – kulturvernplan og strategisk plan for forvaltning av natur, kulturmiljø og landskap. Planprosessene planlegges utført i 2016, med de begrensninger som tilgjengelige ressurser gir.
 • Enhet for landbruk og miljø, innenfor sektor for teknikk og miljø, driver kontinuerlig forvaltning og tjenesteproduksjon i henhold til omfattende lovverk innenfor jord- og skogsektoren. Dette arbeidet fortsetter som bidrag til å holde og utvikle Elverums posisjon i skogsektoren. Arbeidet tenkes synliggjort i større grad ved å produsere en samlet strategisk plan for hele forvaltningsområdet (se omtale over).
 • Det pågår prosjekter og initiativ for å søke å få til større grad av trebyggeri i Elverum. På dette området bidrar fagkompetansen i kommunen til å løfte fram og holde fast i initiativ som både har betydning for profilering, som klimatiltak og som byutvikling. Dette arbeidet fortsetter, og mye tyder på at langsiktig arbeid innenfor dette området nå bærer frukter ved at flere og flere utbyggingsprosjekter synes å bli planlagt og realisert med klimariktige, trebaserte konsepter.

Fokusområdet helse, livskvalitet og oppvekstmiljø er det området hvor kommunen som tjenesteprodusent har sin absolutt største andel av virksomheten. Innenfor dette området finner vi barnehage-, skole-, helse-, omsorg og sosialtjenester og kulturrelaterte tjenester. Dette omfatter i størrelsesorden 80-90 prosent av det årlige kommunale driftsbudsjettet.

Tjenesteproduksjonen innenfor dette samfunnsområdet foregår i henhold til en betydelig mengde lover og forskrifter, samt kommunale sektor-/temaplaner med mål og strategier.

Kommunen har nå følgende oppdaterte godkjente planverk innenfor dette samfunnsområdet:

Følgende planverk som er tilknyttet til dette samfunnsområdet skal oppdateres og utvikles i 2016:

 • Strategisk plan: Helse og omsorg i Elverum – 2016-2020.
 • Strategisk plan: Oppvekst i Elverum – 2016-2019.
 • Boligsosial plan for Elverum kommune.

Det legges opp til at arbeidet innenfor helse, livskvalitet og oppvekstmiljø prioriteres på følgende tiltak for perioden 2016-2019:

 • Utbygging av Helsehus samt rehabilitering av Moen sykehjem. Dette er en betydelig investering for Elverum kommune i kommende fireårs periode – se investeringsoversikt.
 • Utbygging av Jotuntoppen bo og servicesenter – se investeringsoversikt.
 • En rekke faglige utviklingsinitiativ som pågår innenfor både sektor for pleie, rehabilitering og omsorg og sektor for familie og helse fortsetter over flere år – se omtaler under sektorene i Virksomhetsplan for 2016.
 • Planlegging for -og oppstart av investeringsprosjektene på Lillemoen skole og nye Ydalir skole.
 • Sektor for barnehage og sektor for skole skal slås sammen fra 01.01.2016 og arbeide seg sammen under en felles ledelse i en sektor for oppvekst.
 • Utviklingsarbeidet i Elverumskolen fortsetter, basert på den kompetanse som er ervervet i prosjektet «Læringslyst».
 • Flyktninger i arbeid (videreføring av FIA) – Vedtatt videreføring i kommunestyret 17.12.2015.  Gode resultater og erfaringer så langt viser at det er mulig å spare mange år i det kommunale apparatet ved tidlig yrkesretting av kvalifiseringsløpet. FIA bidrar til at norskopplæringen blir tidligere relatert til arbeidsrettet norsk/bansjenorsk framfor tradisjonell skoleunderivsning.  Elverum Læringssenter endrer undervisningen for de som skal videre i et yrkesrettet løp, som samkjøres med kursene i FIA.
 • Fortsettelse av jevn og god drift i barnehagene støttet av utviklingsarbeid som foregår i interkommunalt kvalitetsutviklingsprosjekt.
 • Flyktningtjenestens arbeid vil stadig få økt oppmerksomhet og vil med sannsynlighet måtte øke i omfang, gitt Elverums nødvendige bidrag på linje med alle i kommuner i Norge, for å ivareta en stor flyktningstrøm til Europa.
 • Jevn og relativt stor kulturproduksjon på kino, kulturhusarrangementer og bibliotek fortsetter. Elverum kommune bidrar betydelig både økonomisk og praktisk, i samarbeid med frivillige og øvrige organisasjoner, på en rekke kulturarrangementer som festspill, Grundsetmartn, Elverumsdager, Jakt- og fiskedager, filmfestival (Movies on War), 17. mai, fotball- og håndballturneringer m.v.

Innholdsfortegnelse