Gå til innhold

Økonomiplan

Økonomiplan Budsjettskjema 1A 
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue -465 480 -475 201 -485 601 -495 822
Ordinært rammetilskudd -568 655 -574 534 -579 634 -583 813
Eiendomsskatt verk og bruk -5 335 -5 335 -5 335 -5 335
Eiendomsskatt annen fast eiendom -61 955 -62 465 -62 465 -62 465
Andre direkte eller indirekte skatter -372 -372 -372 -372
Andre generelle statstilskudd -43 574 -45 016 -44 739 -45 439
Sum frie disponible inntekter -1 145 371
-1 162 923
-1 178 146
-1 192 246
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER        
Renteinntekter og utbytte -29 381 -18 158 -16 506 -30 192
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 643 62 186 66 236 64 710
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 61 542 66 634 73 816 73 565
Netto finansinntekter/-utgifter 91 805 110 662 123 546 108 082
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER        
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 26 659 0 0 0
Til ubundne avsetninger 3 503 29 780 27 140 42 637
Til bundne avsetninger 390 1 417 1 417 1 417
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -3 105 -2 428 -2 428 -2 428
Netto avsetninger 27 447
28 769
26 129
41 627
FORDELING        
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
Til fordeling drift -1 026 118 -1 023 492 -1 028 470 -1 042 537
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 026 118 1 023 492 1 028 470 1 042 537
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 1A viser kommunens ressurstilgang i form av inntekter, virkning av vedtatte finansposter og fondsbevegelser og hva som står til disposisjon for tjenesteproduksjon i driftsregnskapet.

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet, fordelt på sektor
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter pr sektor        
Rådmann 19 466 18 118 17 228 17 591
Teknikk og miljø 22 411 20 760 22 181 24 881
Eiendomsstab -13 343 -14 077 -6 617 -4 130
Barnehage 146 263 142 225 141 238 141 238
Familie- og helse 89 311 90 999 91 021 91 021
NAV-leder 45 007 44 911 45 111 45 111
Skole 249 493 248 469 245 164 251 814
Kultur 60 739 60 004 60 111 60 111
Pleie-, rehabilitering- og omsorg 315 619 309 929 309 265 307 875
Personalstab 11 712 11 712 11 712 11 712
Service/IT-stab 13 360 14 167 13 360 14 167
Økonomistab 16 803 16 803 16 803 16 803
Felles/finans/div 49 277 59 473 61 894 64 344
Netto for sektorene 1 026 118
1 023 491
1 028 470
1 042 537

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 1B spesifiserer linjen «Sum fordelt til drift» fra budsjettskjema 1A på de enkelte sektorer og staber.

Sum inntekt/utgift inkl finansposter per sektor
Tall i 1000 kroner
Sektor/stab 2016 2017 2018 2019
Rådmann 18 073 17 375 16 485 16 848
Teknikk og miljø 22 200 20 549 21 970 24 670
Eiendomsstab -13 343 -14 077 -6 617 -4 130
Barnehage 146 263 142 225 141 238 141 238
Familie- og helse 89 311 90 999 91 021 91 021
NAV-leder 44 007 43 911 44 111 44 111
Skole 244 756 243 732 240 427 247 077
Kultur 60 739 60 004 60 111 60 111
Pleie-, rehabilitering- og omsorg 315 619 309 929 309 265 307 875
Personalstab 11 712 11 712 11 712 11 712
Service/IT-stab 13 360 14 167 13 360 14 167
Økonomistab 16 803 16 803 16 803 16 803
Felles/finans/diverse -969 500 -957 328 -959 885 -971502
TOTAL 0 0 0 0

Tabellen viser sum inntekter og utgifter per sektor og stab inkludert finansposter som i henhold til budsjettforskriften skal vises i budsjettskjema 1A. Det er denne oppstilling over sektorer og stabers budsjettrammer som det rapporteres opp mot i måneds- og tertialrapporter gjennom året.

Økonomisk oversikt – Drift
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019
DRIFTSINNTEKTER        
Brukerbetalinger -69 405 -72 327 -110 990 -112 380
Andre salgs- og leieinntekter -114 856 -120 481 -122 001 -122 001
Overføringer med krav til motytelse -176 574 -176 774 -176 724 -176 574
Rammetilskudd -568 655 -574 534 -579 634 -582 813
Andre statlige overføringer -43 574 -45 016 -44 739 -45 439
Andre overføringer -2 277 -3 156 -3 156 -3 156
Inntekts- og formuesskatt -465 480 -475 201 -485 601 -495 822
Eiendomsskatt verk og bruk -5 335 -5 335 -5 335 -5 335
Eiendomsskatt annen fast eiendom -61 955 -62 465 -62 465 -62 465
Andre direkte og indirekte skatter -372 -372 -372 -372
Sum driftsinntekter -1 508 483 -1 535 661 -1 591 017 -1 606 357
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 742 565 737 453 770 948 778 598
Sosiale utgifter 193 332 195 672 197 972 200 272
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 172 785 182 357 191 464 197 383
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 167 668 163 825 164 325 164 325
Overføringer 137 354 141 396 141 106 140 544
Avskrivninger 65 000 65 000 65 000 65 000
Fordelte utgifter -24 810 -24 810 -24 810 -24 810
Sum driftsutgifter 1 453 894 1 460 894 1 506 006 1 521 313
Brutto driftsresultat -54 588
-74 766
-85 011
-85 044
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -29 381 -18 158 -16 506 -30 192
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Bruk av interne lån 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -415 -415 -415 -415
Sum eksterne finansinntekter -29 795 -18 573 -16 921 -30 606
EKSTERNE FINANSUTGIFTER        
Renteutgifter og låneomkostninger 59 643 62 186 66 236 64 710
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 61 542 66 634 73 816 73 565
Utlån 18 18 18 18
Sum eksterne finansutgifter 121 204 128 838 140 070 138 292
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91 409 110 265 123 150 107 686
Motpost avskrivninger -65 000 -65 000 -65 000 -65 000
Netto driftsresultat -28 180
-29 501
-26 861
-42 358
BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -600 -600 -600 -600
Bruk av bundne driftsfond -3 105 -2 428 -2 428 -2 428
Sum bruk av avsetninger -3 705 -3 028 -3 028 -3 028
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 26 659 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 4 835 31 112 28 472 43 969
Avsatt til bundne driftsfond 390 1 417 1 417 1 417
Sum avsetninger 31 884 32 529 29 889 45 386
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0

Budsjettforskriftenes hovedoversikt drift viser kommunens inntekter, utgifter og finanstransaksjoner fordelt på de enkelte hovedposter.

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019
FINANSIERINGSBEHOV        
Investeringer i anleggsmidler 375 309 446 267 196 271 139 454
Utlån og forskutteringer 65 000 65 000 65 000 65 000
Kjøp av aksjer og andeler 3 400 3 400 3 400 3 400
Avdrag på lån 12 790 15 481 18 560 21 450
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 456 499 530 148 283 231 229 304
FINANSIERING
Bruk av lånemidler -376 477 -403 591 -33 879 -145 395
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -61 732 -73 417 -34 674 -23 911
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -12 790 -47 640 -209 178 -54 498
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering -450 999 -524 648 -277 731 -223 804
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -5 500 -5 500 -5 500 -5 500
Sum finansiering -456 499 -530 148 -283 231 -229 304
Udekket / Udisponert 0 0 0 0

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2A viser summen av planlagte investeringer og utlån, og hvorledes disse planlegges finansiert.

Investeringsplan 2016-2019 – Budsjettskjema 2B
Tall i 1000 kroner          
INVESTERINGER BRUTTO Budsjett Budsjett   Budsjett  Budsjett  Budsjett
Investeringer som medfører økt finanskostnad (lån) 2015 2016 2017 2018 2019
Nyanlegg parker, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 319 0 0 0 327
Faste gatedekker 637 868 1 081 1 230 1 230
Eiendomsinngrep 214 220 220 220 220
Gatelysinvesteringer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 833 0 0 0 1 068
Rehabilitering bruer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan 1 562 0 0 0 1 025
Kommunale veger oppgradering 4 164 5 205 5 205 5 205 5 205
Nye veger – byområder 3 123 3 123 5 205 5 205 5 205
Grøndalsbakken – nytt bofellesskap 1 021 26 200 0 0 0
Ydalir, ny veg X RV 25 10 000 8 000 5 125 10 250
Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak 10 000 4 400 6 000 0 0
Ny skole i søndre Elverum/Lillemoen 33 000 17 100 24 400 0 0
Vedlikeholds – og driftsmaskiner eiendom, utsatt jfr KS 48/15 330 0 0 0 338
Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger 51 754 100 390 226 120 69 000 23 000
IKT i skole 2 000 2 050 2 050 2 050 2 050
IT investeringer 1 700 1 743 1 743 1 743 1 743
Kjøp av biler – jevn utskifting 3 500 3 793 3 793 3 793 3 793
IKT tjenesteproduksjon, velferdsteknologi 2 600 1 200 1 200 1 200
Ny skole i sentrum – Ydalir 3 000 31 800 26 700 77 100 61 400
PRO kjøkken vannkjøler 337 0 0 0
PRO digitale dekodere TV signal institusjon 260 0 0 0
Plasthall for lagring av grus 500 0 0 0
Kjølerom kantine kommunehuset Folkvang 350 0 0 0
SUM BRUTTO INVESTERINGER   210 939 311 717 171 871 118 054
INVESTERINGER BRUTTO Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett
Investeringer hvor finanskostnader er dekket av inntekter eller fond 2015 2016 2017 2018 2019
Vann- og avløpsplanen 22 000 22 000 19 000 22 000 19 000
Biler og maskiner (miljø og teknikk) 1 800 1 500 1 500 1 500 1 500
Startlån til videre utlån 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000
Egenkapitalinnskudd EKP 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 1 900 1 900 1 900 1 900
Rundkjøring byggelånsrenter 900 900 900 900 900
Kjøp av kommunale boliger (Ikke fullt ut dekket av leieinntekter) 18 000 43 750 43 750 0 0
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne (personalbase finansieres av lån) 16 063 26 219 0 0 0
Jotuntoppen bo- og servicesenter (Demenssenter 24 enheter+16 omsorgsboliger) 0 70 000 69 400 0 0
SUM BRUTTO INVESTERINGER   232 769 202 950 92 800 89 800
SUM ALLE INVESTERINGER BRUTTO   443 708 514 667 264 671 207 854

Budsjettforskriftenes budsjettskjema 2B viser en spesifikasjon av de tiltak som planlegges gjennomført i form av investeringer og utlån. I vedlegget til økonomiplan vises en nærmere spesifikasjon av det enkelte tiltak med planlagt finansiering og hvilke driftskonsekvenser tiltaket fører med seg.

Økonomisk oversikt – Investering
Tall i 1000 kroner 2016 2017 2018 2019
INNTEKTER        
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse 0 -32 159 -190 618 -33 048
Kompensasjon for merverdiavgift -61 732 -73 417 -34 674 -23 911
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter -61 732 -105 576 -225 292 -56 959
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 374 409 445 367 195 371 137 486
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 1 068
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger 900 900 900 900
Fordelte utgifter
Sum utgifter 375 309 446 267 196 271 139 454
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 12 790 15 481 18 560 21 450
Utlån 65 000 65 000 65 000 65 000
Kjøp av aksjer og andeler 3 400 3 400 3 400 3 400
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner 81 190 83 881 86 960 89 850
Finansieringsbehov 394 767 424 572 57 939 172 345
FINANSIERING  
Bruk av lån -376 477 -403 591 -33 879 -145 395
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån -12 790 -15 481 -18 560 -21 450
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -4 600 -4 600 -4 600 -4 600
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond -900 -900 -900 -900
Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering -394 767 -424 572 -57 939 -172 345
Udekket / Udisponert 0 0 0 0

Budsjettforskriftenes hovedoversikt investeringer viser inntekter, utgifter og tilknyttede finanstransaksjoner, samt hvorledes dette er planlagt finansiert ved disponering av egenkapital og forbruk av lån.

Forslaget legger opp til noe utvidelse av forsyningsområdet, jfr hovedplan vann og avløp. Det er medtatt ett ekstra faglig ønsket tiltak i 2016 som følge av behov for lagring av beredskapsmateriell og strømaggregat. Rehabilitering og oppgradering er økt noe som følge av generell prisstigning samt kjente kostnadsøkninger.

Tiltak/prosjekter

Tall i mill kroner

Tiltak

2016

Tiltak

   2017

Tiltak

  2018

Tiltak

  2019

Kommentar: (revisjon pr. 26.08..2015)
Ledningsnett
Sanering av ledningsnett vann

6,0

6,5 6,5

6,5

Rehabilitering av gamle vannledninger
Sanering av ledningsnett avløp

6,0

6,5 6,5

6,5

Rehabilitering av gamle avløpsledninger
Oppgradering overvannsnett

2,0

2,0 2,0

2,0

Behov for å løse overvannsproblemer. Problemene med styrtregn øker. Kan medføre skader på eiendom hvor kommunen blir erstatningspliktig
Oppgradering av hovedledningen til Elverum Renseanlegg

4,0

      Rehabilitering av gammel 800 mm, betong, hovedledningen til Elverum Renseanlegg.
Renseanlegg avløp
Vannbehandlingsanlegg
Driftsbygning vannverket

1,0

      Det er et behov for å lagre nødvannsutstyr i samarbeid med GIVAS og HIAS i et nytt bygg, samt lagring av  nødstrømsaggregat.
Utvidelse av forsyningsområdet
Utbygging Heradsbygd; herunder Kvithammerberget

1,0

      Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan
Søstugrenda  

3,0

2,0

  Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan
Strandbygda (Sundsvoll/

Voldmogrenda)

   

4,0

3,0

Utvidelse av forsyningsområdet jfr hovedplan. Oppstart etter ferdigstillelse av prosjekt Søstugrenda.
Nye utbyggingsområder
B1-B41 (samlede kostnader)

2,0

1,0 1,0

1,0

Gjelder kommunal klargjøring i forb. med  bl.a. privat utbygging. Det er synergieffekter å hente, i forhold til å utføre tiltak sammen med andre. Herunder vannledning i Ydalir/Prestmyra
SUM

22

19 22

19

 

Innholdsfortegnelse