Gå til innhold

Rådmannens innledning

Handlings- og  økonomiplan for 2016-2019 med virksomhetsplan og budsjett for 2016 er et resultat av et omfattende arbeid i kommunens administrasjon.

Organisasjonen har arbeidet kontinuerlig med å tilpasse tjenestenivået til tilgjengelige ressurser. Dette har resultert i at rådmannen kan legge fram et budsjett for 2016 som dekker det regnskapsmessige merforbruket i 2014. Dette er bra, og rådmannen vil gi anerkjennelse til de som har bidratt  til dette.

Elverum kommune får overføringer fra staten. Det er en forventning fra staten sin side at vi skal kunne gi et tilstrekkelig og forsvarlig tjenestetilbud til innbyggerne ut fra denne overføringen.

Elverum kommune er i vekst. Ut fra kriteriene i inntektssystemet, vil Elverum kommune få økte rammer fra staten som følge av veksten i antall innbyggere. Overføringen skal gi rom for å håndtere veksten Elverum kommune har. Det er derfor viktig at vi i hvert budsjettår klarer å tilpasse aktiviteten til tilgjengelige ressurser. Da vil økte inntekter, som følge av innbyggervekst, gi handlingsrom for ny aktivitet og ikke være med å saldere et for høyt driftsnivå.

Budsjettet for 2016 har kr 1 506 048 000 i driftsinntekter. Driftsutgifter før finanskostnader og avskrivninger utgjør kr 1 448 999 000.  Netto driftsresultat er kr 30 640 000 (2,03%). Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer. For budsjett 2016 må brorparten av resultatet dekke merforbruket kommunen hadde i 2014 som utgjør 26,7 millioner kroner. Når avsetninger er gjort sitter kommunen igjen med en buffer på ca 3,9 millioner kroner i 2016.

Det er i budsjettet for 2016 lagt inn nye tiltak som tilsammen utgjør en økning på 33,5 millioner kroner. Rådmannen har ikke funnet plass til å videreføre prosjektet Flykninger i arbeid pr 30.10.2015. Rådmannen må komme tilbake til nettokostnaden ved å videreføre prosjektet i forbindelse med saksframlegget til formannskapets møte den 27.11.2015.

Budsjettet er stramt. Gjennom budsjettåret endrer innbyggernes behov for tjenester seg. Det er derfor viktig å ha en buffer som kommunestyret kan disponere gjennom året til aktivitet som avviker fra det som er planlagt.

Handlings- og økonomiplanperioden legger opp til investeringer som utgjør brutto i størrelsesorden 1,4 milliarder kroner. Dette er tvingende nødvendig for å håndtere vekst og nye myndighetskrav innenfor tjenesteproduksjonen.

Kravet  til omstilling, kompetanseutvikling og effektivitet ligger over kommunen hele tiden. Det er nødvendig å vedlikeholde og erverve kompetanse, for å kunne fastsette tjenestetilbudet til det nivået Stortinget gjennom lover og forskrifter har forpliktet kommunen å yte overfor innbyggerne. Dette krever stor innsats både fra den politiske og administrative ledelsen i kommunen og ikke minst fra medarbeidere i de ulike sektorer.

 

Elverum 30.10.2015

KMBT_C454e-20151029174734

 

 

 

Kristian Trengereid, rådmann

Innholdsfortegnelse