Gå til innhold

Vedlegg

Nedenfor er spesifisert nærmere oppbyggingen av sektorenes og stabenes rammer.  Oppstillingen består av følgende hovedelementer:

  • Basis 2016, som er lik opprinnelig budsjett 2015 med følgende endring: selvkostområdet vann og avløp er flyttet fra teknikk og miljø sin ramme og lagt inn under felles.
  • Budsjettekniske justering, som er lønns- og prisframskrivinger, samt virkninger av tidligere politiske vedtak som iverksettes eller får helårsvirkning i perioden.
  • Bak hver linje på gule sider, kan det ligge mange enkeltposteringer, nettovirkning vises.
  • Rådmannens forslag som er endringer rådmannen foreslår, skal tas inn i økonomiplanen.
  • Kommunestyrets vedtatte justeringer.
  • Tabellen spesifiserer hvorvidt driftskonsekvensene kommer fra drifts- eller investeringstiltak.

Vær oppmerksom på at det vil være forskjeller mellom spesifikasjonen under og oppstillingen i budsjettskjema 1B, som er en oppstilling i henhold til forskriftene, og som skal vise rammene til driftsformål eksklusive de poster som inngår i budsjettskjema 1A.

Rådmannen

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -1 043 -1 043 -1 043 -1 043
Folkehelse- SLT koordinator Budsjettekniske just. Drift -650 0 0 0
Driftsinntekt 1 693 -1 043 -1 043 -1 043
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 18 090 18 090 18 090 18 090
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 1 1 1 1
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 146 146 146 146
Forsvarskoordinator 2015-18 videreføring jfr KS 083/14 Budsjetteknisk just. Drift 6 12 19 -194
Omstilling, utvikl., ny næring og industriell prod, Øk.plan 14-17 Budsjetteknisk just. Drift 25 50 50 -25
LEAN effektivisering tjenesteproduksjon, øk.plan 14-17 Budsjetteknisk just. Drift 0 0 -400 -400
Østerdalen sivilt militært samarbeid videref., øk.plan 14-17 Budsjetteknisk just. Drift 0 0 -150 -150
Innsparing kontinuerlig forbedring Budsjetteknisk just. Drift -1 000 -1 000 -1 000 0
Samhandlingsreform 5 kommuner avsluttes 1.april 2015 Budsjetteknisk just. Drift -125 -125 -125 -125
Tjenestekjøp Visit Elverum, øk.pl 14-17 og øk.pl 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 21 -500 -500 -500
Medarbeider fra Eiendomsstab til Rådmannsstab Budsjetteknisk just. Drift 565 565 565 565
KS 53/15 Byregionprogrammet Budsjetteknisk just. Drift 215 215 108 0
FS 110/15 ENØK prosjekt Sør Østerdal Budsjetteknisk just. Drift 481 481 241 0
FS 53/15 Minnemarkering Midtskogen Budsjetteknisk just. Drift 10 12 12 12
Folkehelse- SLT koordinator Budsjetteknisk just. Drift 860 0 0 0
Justering Samhandlingsreform 5 kommuner avsluttes Budsjetteknisk just. Drift 46 46 46 46
Økt tilskudd kontrollutvalget Budsjetteknisk just. Drift 13 13 13 13
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift -39 -39 -39 -39
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -2 -2 -2 -2
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 13 13 13 13
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 35 35 35 35
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 44 44 44 44
Økt stilling varaordfører Kommunestyrets revidering Drift 360 360 360 360
Driftsutgift 19 766 18 418 17 528 17 891
Rådmann 18 073 17 375 16 485 16 848

Teknikk og miljø

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -31 868 -31 868 -31 868 -31 868
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -1 027 -1 027 -1 027 -1 027
Parkering – korttid i sentrum, Økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Parkering – langtid, Økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Reguleringsplaner – økte gebyrinntekter Budsjetteknisk just. Drift -641 -641 -641 -641
Byggesak. Endrede gebyrsatser (tilpasning til selvkost) Budsjetteknisk just. Drift 189 189 189 189
Geodata. Økte gebyrinntekter (tilpasning til selvkost) Budsjetteknisk just. Drift -658 -1 159 -1 159 -1 159
Prisøkning salgsinntekter – tilbakeføring jf gebyrøkning Budsjetteknisk just. Drift 86 86 86 86
Tilbakeføring av salgsinntekter, jf gebyrøkning Budsjetteknisk just. Drift 131 131 131 131
Tilbakeføring av salgsinntekter, jf gebyrøkning Budsjetteknisk just. Drift 10 10 10 10
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -200 -200 -200 -200
KS 013/15 pkt 4 og 7 Opphev parkeringsavgift korttid, forlenges Rådmannens forslag Drift 5 000 5 000 5 000 5 000
Driftsinntekt     -31 978 -32 479 -32 479 -32 479
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 50 954 50 954 50 954 50 954
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 38 38 38 38
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 582 582 582 582
Eiendomsskatt omtaksering KS 070/14 Budsjetteknisk just. Drift 2 000 -1 000 -1 000 -1 000
Reguleringsplan Prestegårdsjordet OVF Budsjetteknisk just. Drift 0 0 -300 -300
Nedbemanning  Økonomiplan 2015-18 Budsjetteknisk just. Drift -575 -575 -575 -575
Ny medarbeider Eiendomsskatt jf ROS analyse Budsjetteknisk just. Drift 0 600 600 600
Biler kjøpt i 2015 belaster sektor med renter/avdrag Budsjetteknisk just. Drift -21 -21 0 0
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift -43 -43 -43 -43
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -10 -10 -10 -10
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 135 135 135 135
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 31 31 31 31
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -500 -500 -500 -500
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 786 786 786 786
Vegvedlikehold opptrappingsplan Rådmannens forslag Drift 500 2 050 3 750 6 450
Regulering Søbakken B2 og B3 Rådmannens forslag Drift 300 0 0 0
Driftsutgift     54 177 53 027 54 448 57 148
Teknikk og miljø     22 200 20 549 21 970 24 670

Eiendomsstaben

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Rådmannens forslag Investering 0 -1 469 -1 469 -1 469
Boligkjøp 2016 Rådmannens forslag Investering -1 520 -4 559 -6 079 -6 079
Grøndalsbakken – nytt bofellesskap Rådmannens forslag Investering 0 -615 -615 -615
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -44 157 -44 157 -44 157 -44 157
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -293 -293 -293 -293
Elverum Frivilligsentral Økt tilskudd til husleie og data/tlf Budsjetteknisk just. Drift -159 -159 -159 -159
Driftsinntekt     -46 128 -51 252 -52 771 -52 771
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Rådmannens forslag Investering 158 631 631 631
Jotuntoppen bo- og servicesenter Rådmannens forslag Investering 0 861 2 066 2 066
Ny skole i søndre Elverum Rådmannens forslag Investering 0 975 1 275 1 275
Ny skole i sentrum Ydalir Rådmannens forslag Investering 0 0 0 1 406
Boligkjøp 2016 Rådmannens forslag Investering 189 378 378 378
Grøndalsbakken – nytt bofellesskap Rådmannens forslag Investering 0 391 391 391
Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger Rådmannens forslag Investering 0 0 7 285 8 366
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 31 497 31 497 31 497 31 497
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 27 27 27 27
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet -539 -539 -539 -539
Økte driftskostnader Søbakken skole (utvidet areal) Budsjetteknisk just. Drift 1 340 1 340 1 340 1 340
Søbakken skole rehabilitering Økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 370 370 370 370
Nedbemanning Økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -862 -862 -862 -862
Medarbeider fra Eiendomsstab til Rådmannsstab Budsjetteknisk just. Drift -565 -565 -565 -565
Innsparingstiltak: redusert vedlikehold. Tilbakeføring Budsjetteknisk just. Drift 0 1 500 1 500 1 500
Biler kjøpt i 2014 belaster sektor med renter/avdrag Budsjetteknisk just. Drift -119 -119 0 0
Biler kjøpt i 2015 belaster sektor med renter/avdrag Budsjetteknisk just. Drift -71 -71 0 0
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift 241 241 241 241
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -18 -18 -18 -18
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 609 609 609 609
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 535 535 535 535
Justering av leasing overgang lånefinansiering Rådmannens forslag Drift -5 -5 -5 -5
Driftsutgift     32 785 37 174 46 154 48 642
Eiendomsstaben     -13 343 -14 077 -6 617 -4 130

Oppvekst

Barnehage

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
Barnehage
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -16 907 -16 907 -16 907 -16 907
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -95 -95 -95 -95
Rev. nasj.bud. 2015 Inntektsbasert foreldrebetaling lokal beregn. Budsjetteknisk just. Drift 1 500 1 500 1 500 1 500
Rev. nasj.bud. 2015 Gratis kjernetid 4- og 5-åringer Budsjetteknisk just. Drift 459 459 459 459
Driftsinntekt     -15 043 -15 043 -15 043 -15 043
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 157 307 157 307 157 307 157 307
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 61 61 61 61
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 433 433 433 433
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift 27 27 27 27
Øk.plan 2015-18 Nedbemanning Budsjetteknisk just. Drift -1 437 -1 437 -1 437 -1 437
Øk.plan 2015-18 Innsparing kontinuerlig forbedring Budsjetteknisk just. Drift -1 997 -3 235 -4 472 -4 472
Øk.plan 2015-18 Opprettholde antall bhg-plasser Budsjetteknisk just. Drift 262 262 262 262
Øk.plan 2015-18 Økt driftstilskudd Budsjetteknisk just. Drift 500 1 500 2 000 2 000
Prisframskriving tilskudd private barnehager Budsjetteknisk just. Drift 1 338 1 338 1 338 1 338
Økt  driftstilskudd private barnehager Budsjetteknisk just. Drift 4 200 1 000 1 000 1 000
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -28 -28 -28 -28
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 1 246 1 246 1 246 1 246
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 31 31 31 31
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -1 800 -2 200 -2 200 -2 200
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 715 715 715 715
Videredeltakelse Prosjekt Kvalitetsutvikling Rådmannens forslag Drift 450 250 0 0
Driftsutgift     161 306 157 268 156 281 156 281
Barnehage     146 263 142 225 141 238 141 238

Skole

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
Skole            
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -44 530 -44 530 -44 530 -44 530
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -735 -735 -735 -735
Øk.plan 2015-18 Økt brukerbetaling SFO Budsjetteknisk just. Drift -245 -245 -245 -245
Øk.plan 2015-18 Økt elevkontingent Kulturskolen Budsjetteknisk just. Drift -110 -110 -110 -110
Driftsinntekt     -45 620 -45 620 -45 620 -45 620
Ny skole i søndre Elverum Rådmannens forslag Investering 0 176 -1 929 -1 929
Ny skole i sentrum Ydalir Rådmannens forslag Investering 0 0 0 6 650
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 279 501 279 501 279 501 279501
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 147 147 147 147
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 1 547 1 547 1 547 1 547
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift 16 16 16 16
Øk.plan 2015-18 Nedbemanning Budsjetteknisk just. Drift -862 -862 -862 -862
Øk.plan 2015-18 Samdrift Lillemoen/Melåsberget Budsjetteknisk just. Drift 0 -1 000 -2 200 -2 200
Øk.plan 2015-18 Innsparing kontinuerlig forbedring Budsjetteknisk just. Drift -898 -898 -898 -898
Øk.plan 2015-18 Styrking tidlig innsats  –  opphører Budsjetteknisk just. Drift -800 -800 -800 -800
Øk.plan 2015-18 Økt lærertetthet 1. – 4. klasse Budsjetteknisk just. Drift 1 000 1 000 1 000 1 000
Øk.plan 2015-18 Opprettholde driftstilsk. til skolesektor Budsjetteknisk just. Drift 700 700 700 700
Takstøkning Hedmark Trafikk skoleskyss utover ord. framskriving Budsjetteknisk just. Drift 600 600 600 600
Utvidet SFO 5.-7. klasse dekkes av PRO Budsjetteknisk just. Drift 460 460 460 460
Statsbudsjettet –  økt mva på skolebarntransport Budsjetteknisk just. Drift 131 131 131 131
Statsbudsjettet  –  Ekstra naturfagtime 5 – 7 trinn Budsjetteknisk just. Drift 319 319 319 319
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -67 -67 -67 -67
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 2 667 2 667 2 667 2 667
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjetteknisk just. Drift 1 000 1 000 1 000 1 000
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 31 31 31 31
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -500 -500 -500 -500
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 3 233 3 233 3 233 3 233
Innkjøp og fonying av lærebøker, nødvendig tiltak Rådmannens forslag Drift 450 250 250 250
Prosjekt flyktninger i arbeid (FIA) kommunestyrets revidering Drift 1 700 1 700 1 700 1 700
Driftsutgift     290 376 289 352 286 352 292697
Skole     244 756 243 732 240 427 247077

Familie og helse

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -20 133 -20 133 -20 133 -20 133
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -654 -654 -654 -654
Endring refusjon ressurskrevende brukere Budsjetteknisk just. Drift 1 577 1 577 1 577 1 577
Internkjøp kultur/bofellesskap og barnevern, 1. tertial -15 Budsjetteknisk just. Drift -800 -800 -800 -800
2 stillinger Psykolog Rådmannens forslag Drift -300 -600 -600 -600
Driftsinntekt     -20 310 -20 610 -20 610 -20 610
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 104 241 104 241 104 241 104 241
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 330 330 330 330
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 943 943 943 943
Biler kjøpt i 2014 belaster sektor med renter/avdrag Budsjetteknisk just. Drift -22 -22 0 0
Nedbemanning -økning i økoplan fra 2016 Budsjetteknisk just. Drift -1 150 -1 150 -1 150 -1 150
Skolehelsetjenesten – økning i økoplan fra 2017 Budsjetteknisk just. Drift 0 650 650 650
Økning dekning pasientskadesaker Budsjetteknisk just. Drift 200 200 200 200
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -16 -16 -16 -16
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 722 722 722 722
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 45 45 45 45
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -985 -985 -985 -985
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 627 627 627 627
25 % stilling kommuneoverlege Rådmannens forslag Drift 300 300 300 300
2 stillinger Psykolog Rådmannens forslag Drift 935 1 870 1 870 1 870
Nye stillinger legevakte Rådmannens forslag Drift 410 813 813 813
Økt ramme til beredskapstillegg – pålagt bakvakt i ny forskrift Rådmannens forslag Drift 300 300 300 300
Helsesøster flyktninger – ny 100% stilling Rådmannens forslag Drift 740 740 740 740
Barnevernet – økt grunnramme barn utenfor hjemmet Rådmannens forslag Drift 2 000 2 000 2 000 2 000
Driftsutgift     109 621 111 609 111 631 111 631
Famile og helse     89 311 90 999 91 021 91 021

NAV

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -2 743 -2 743 -2 743 -2 743
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -54 -54 -54 -54
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -114 0 0 0
Driftsinntekt -2 911 2 797 -2 797 -2 797
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 43 001 43 001 43 001 43 001
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 7 7 7 7
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 746 746 746 746
Øk.plan 2015-18 Nedbemanning Budsjetteknisk just. Drift -575 -575 -575 -575
Øk.plan 2015-18 Økning økonomisk sosialhjelp Budsjetteknisk just. Drift 300 500 700 700
Øk.plan 2015-18 Innsparing kontinuerlig forbedring Budsjetteknisk just. Drift -400 -800 -800 -800
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -4 -4 -4 -4
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 144 144 144 144
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -280 -290 -290 -290
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 149 149 149 149
Økt sosialhjelp og 1 stilling aktivitetskoordinator Rådmannens forslag Drift 4 075 4 075 4 075 4 075
Justering av leasing overgang lånefinansiering Rådmannens forslag Drift -46 -46 -46 -46
Redusert økonomisk sosialhjelp Kommunestyrets revideringer Drift -200 -200 -200 -200
Driftsutgift 46 918 46 708 46 908 46 908
NAV 44 007 43 911 44 111 44 111

Kultur

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -39 287 -39 287 -39 287 -39 287
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -999 -999 -999 -999
Driftsinntekt     -40 287 -40 287 -40 287 -40 287
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 97 397 97 397 97 397 97 397
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 147 147 147 147
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 1 150 1 150 1 150 1 150
Biler kjøpt i 2014 belaster sektor med renter/avdrag Budsjetteknisk just. Drift -106 -106 0 0
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift 94 94 94 94
Nedbemanning øk.plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -1 213 -1 213 -1 213 -1 213
Tre døgn i april/Reiselivseffekt øk.plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 500 0 0 0
Økt egenandel bolig for enslig mindreårige øk.plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -1 000 -2 000 -2 000 -2 000
Internkjøp kultur/bofellesskap og barnevern, 1. tertial -15 Budsjetteknisk just. Drift 800 800 800 800
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -17 -17 -17 -17
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 593 593 593 593
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjetteknisk just. Drift 3 366 3 366 3 366 3 366
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 32 32 32 32
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -4 370 -3 005 -3 005 -3 005
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 475 475 475 475
Oppheve kuttvedtak på årsverk bibliotek Budsjetteknisk just. Drift 500 500 500 500
Motpost ekstratilskudd 1 og 2 synliggjøre utgift for å mota tilskudd Budsjetteknisk just. Drift 2 425 2 425 2 425 2 425
Justering av leasing overgang lånefinansiering Budsjetteknisk just. Drift -348 -348 -348 -348
Tilskudd til idrettsrådet Kommunestyrets revideringer Drift 500 0 0 0
Kulturformål barn/unge Kommunestyrets revideringer Drift 100 0 0 0
Driftsutgift     101 26
100 291 100 397
100 397
Kultur     60 739
60 004 60 111 60 111

Pleie-, rehabilitering og omsorg

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
Jotuntoppen bo- og servicesenter Rådmannens forslag Investering 0 -1 736 -4 166 -4 166
Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger Rådmannens forslag Investering 0 0 -36 233 -37 623
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -102 920 -102 920 -102 920 -102 920
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -2 371 -2 371 -2 371 -2 371
Endring refusjon særlig ressurskrevende brukere Budsjetteknisk just. Drift -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Driftsinntekt     -109 691 -111 427 -150 091 -151 481
Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger Rådmannens forslag Investering 0 0 38 000 38 000
PRO digitale dekodere TV signal institusjon Rådmannens forslag Investering 27 23 23 23
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 397 951 397 951 397 951 397 951
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 739 739 739 739
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 2 349 2 349 2 349 2 349
Utvidet SFO 5.-7. klasse dekkes av PRO Budsjetteknisk just. Drift -460 -460 -460 -460
Nedbemanning, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -6 325 -6 325 -6 325 -6 325
Brannsikkerhet nattbemanning Moen, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 0 -3 950 -3 950 -3 950
Krefkoordinator videreføring øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 136 136 136 136
Innsparing kontinuerlig forbedring, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -2 839 -2 839 -2 839 -2 839
Heldøgns bemanning Søndre Nyborg, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 2 000 2 000 2 000 2 000
Opprettholde Sætre alders- og sjukehjem, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 4 350 4 350 4 350 4 350
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -88 -88 -88 -88
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 4 203 4 203 4 203 4 203
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 31 31 31 31
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 2 196 2 196 2 196 2 196
Økning BPA Rådmannens forslag Drift 9 800 9 800 9 800 9 800
Innsparing UK ikke realisert – Omlegging tjensten ikke valgt Rådmannens forslag Drift 2 600 2 600 2 600 2 600
Økt bemanning Loken bofellesskap Rådmannens forslag Drift 2 500 2 500 2 500 2 500
Økt bemanning Jotunhaugen omsorgsbolig 3 etg. Rådmannens forslag Drift 1 700 1 700 1 700 1 700
Kommunal øyeblikklig hjelp tatt inn i rammetilskudd Rådmannens forslag Drift 5 000 5 000 5 000 5 000
Justering av leasing overgang lånefinansiering Rådmannens forslag Drift -560 -560 -560 -560
Driftsutgift     425 310 421 356 459 356 459 356
Pleie-, rehabilitering og omsorg     315 619 309 929 309 265 307 875

Personalstaben

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -407 -407 -407 -407
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -13 -13 -13 -13
Driftsinntekt     -421 -421 -421 -421
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 11 410 11 410 11 410 11 410
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 10 10 10 10
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 80 80 80 80
Økt frikjøp hovedvernombud Budsjetteknisk just. Drift 165 165 165 165
Lønnsjustering lærlinger Budsjetteknisk just. Drift 63 63 63 63
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift 259 259 259 259
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 53 53 53 53
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 45 45 45 45
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 48 48 48 48
Driftsutgift     12 133 12 133 12 133 12 133
Personalstaben     11 712 11 712 11 712 11 712

Service- og IKT staben

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
IKT tjenesteproduksjon, velferdsteknologi Rådmannens forslag Investering 0 -1 300 -1 300 -1 300
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -2 582 -2 582 -2 582 -2 582
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -82 -82 -82 -82
Elverum Frivilligsentral Økt tilskudd til husleie og data/tlf Budsjetteknisk just. Drift -15 -15 -15 -15
Driftsinntekt     -2 679 -3 979 -3 979 -3 979
IKT tjenesteproduksjon, velferdsteknologi Rådmannens forslag Investering 0 1 300 1 300 1 300
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 16 965 16 965 16 965 16 965
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 40 40 40 40
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 118 118 118 118
Endring internhusleie i 2015 videreføres – helår 2016 Budsjetteknisk just. Drift -296 -296 -296 -296
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -4 -4 -4 -4
Nedbemanning,jfr øk.pan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -288 -288 -288 -288
Innsparing kontinuerlig forbedring, jfr øk.plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -175 -535 -535 -535
Valg justeres i basis, jfr øk.plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -807 0 -807 0
Korrigering kontinuerlig forbedring til felles Budsjetteknisk just. Drift 175 535 535 535
Retting digitalisering, annonser, papir, 1. tertial 2015 Budsjetteknisk just. Drift 675 675 675 675
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 141 141 141 141
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 39 39 39 39
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -650 -650 -650 -650
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 89 89 89 89
Justering av leasing overgang lånefinansiering Rådmannens forslag Drift 17 17 17 17
Driftsutgift     16 040 18 146 17 340 18 146
Service- og IKT-staben     13 360 14 167 13 360 14 167

Økonomistaben

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -2 775 -2 775 -2 775 -2 775
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -90 -90 -90 -90
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -300 -300 -300 -300
Driftsinntekt     -3 165 -3 165 -3 165 -3 165
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 20 188 20 188 20 188 20 188
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 12 12 12 12
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 120 120 120 120
Erkjentlighetsgaver ansatte, samles på personal Budsjetteknisk just. Drift -5 -5 -5 -5
Nedbemanning, jfr økoplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -288 -288 -288 -288
Innsparing kontinuerlig forbedring, jfr økoplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -525 -525 -525 -525
Statsbudsjettet: Uttrekk skatteoppkreving Budsjetteknisk just. Drift -2 435 -2 435 -2 435 -2 435
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 103 103 103 103
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 31 31 31 31
Helårsvirking av lønnsoppgjør 2014/2015 Budsjetteknisk just. Drift 331 331 331 331
Uttrekk skatteoppkrever oppheves Kommunestyrets revideringer Drift 2 435 2 435 2 435 2 435
Driftsutgift     19 968 19 968 19 968 19 968
Økonomistaben     16 803 16 803 16 803 16 803

Felles/finans/div

Tiltak (i 1000 kroner) Vedtakstype Inv/Drift 2016 2017 2018 2019
Startlån Rådmannens forslag Investering -813 -1 625 -3 185 -4 680
Finansvirkning endring ubrukte lånemidler Rådmannens forslag Investering -2 948 -3 567 -634 -1 010
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet -1 232 814 -1 232 814 -1 232 814 -1 232 814
Prisøkning salgsinntekter Budsjetteknisk just. Fremskrevet -198 -198 -198 -198
Endret utbytte e-verket, øk plan 13-16 Budsjetteknisk just. Drift 2 000 2 000 2 000 2 000
Korr. utbytte everket ihht avtale øk plan 14-17 Budsjetteknisk just. Drift 300 500 500 500
Red. utbytte K-skogen 2015 og-16, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 0 -879 -879 -879
Fryse eiendomsskatt på dagens nivå, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -3 460 -3 460 -3 460 -3 460
Endr. eiendomsskatt øk plan 13-16 Budsjetteknisk just. Drift 3 460 3 460 3 460 3 460
Eiendomsskatt estimat retaksering 17 og 18, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 0 -37 000 -37 000 -37 000
Eiendomsskatt 7 promille, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -21 790 0 0 0
Eiendomsskatt 6,1 promille, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 15 030 15 030 15 030 15 030
Renteutgifter gjeldende låneportefølje – startlån Budsjetteknisk just. Drift -454 -104 175 465
Økt integreringstilskudd viderefordelt til sektorer Budsjetteknisk just. Drift -5 618 -7 061 -6 784 -7 484
Vann økte driftsinntekter (tilpasning til selvkost) Budsjetteknisk just. Drift -337 -337 -337 -337
Vann bruk/avsetning selvkostfond (tilpasning til selvkost) Budsjetteknisk just. Drift -1 150 0 0 0
Avløp økt bruk av selvkostfond (tilpasning til selvkost) Budsjetteknisk just. Drift -220 -1 343 -1 343 -1 343
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -14 700 0 0 0
Rammetilskudd og skatt endring Budsjetteknisk just. Drift -45 703 -61 303 -76 803 -90 203
Forskriftskrav endret  inntektsføring utbytte EEV Budsjetteknisk just. Drift 0 12 105 12 105 0
Avløp økte gebyrinntekter Budsjetteknisk just. Drift -955 -955 -955 -955
Tilbakeføring av prisvekst inntekter, jf økte gebyrer Budsjetteknisk just. Drift 44 44 44 44
Redusert kompensasjonstilskudd skole, kirke, omsorg Budsjetteknisk just. Drift 300 400 450 600
Justering kapittel om Frivilligsentral Budsjetteknisk just. Drift 96 96 96 96
Justering kapittel Tilskudd/formidl.lån Husbanken Budsjetteknisk just. Drift 143 143 143 143
Redusert renteinntekt ihht. rente- og likviditetsutvikling Budsjetteknisk just. Drift 500 500 500 500
Estimert økning avskrivninger Budsjetteknisk just. Drift -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Uttrekk skatteoppkrever reverseres Kommunestyrets revideringer Drift -2 435 -2 435 -2 435 -2 435
Driftsinntekt     -1 316 721 -1 323 802 -1 337 324 -1 364 959
Nyanlegg parker, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan Rådmannens forslag Investering 0 0 0 3
Faste gatedekker Rådmannens forslag Investering 6 40 90 150
Eiendomsinngrep Rådmannens forslag Investering 1 10 20 31
Gatelysinvesteringer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan Rådmannens forslag Investering 0 0 0 9
Rehabilitering bruer, utsatt jfr KS 48/15 rev. øk plan Rådmannens forslag Investering 0 0 0 9
Ydalir, ny veg X RV 25 Rådmannens forslag Investering 68 456 828 1 070
Vann- og avløpsplanen Rådmannens forslag Investering 187 1 254 2 360 3 684
Nye veger byområdet Rådmannens forslag Investering 21 142 386 638
Kommunale veger oppgradering Rådmannens forslag Investering 35 237 480 730
Plasthall for lagring av grus Rådmannens forslag Investering 3 23 23 22
Kjølerom kantine kommunehuset Folkvang Rådmannens forslag Investering 2 16 16 16
12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Rådmannens forslag Investering 178 881 145 144
Jotuntoppen bo- og servicesenter Rådmannens forslag Investering 476 2 352 4 771 1 899
Ny skole i søndre Elverum Rådmannens forslag Investering 116 780 1 922 1 898
Ny skole i sentrum Ydalir Rådmannens forslag Investering 216 1 450 2 693 6 453
Kirkevegen 147 eksist del A og B inneklimatiltak Rådmannens forslag Investering 30 201 481 475
Boligkjøp 2016 Rådmannens forslag Investering 372 1 838 3 359 2 917
Grøndalsbakken – nytt bofellesskap Rådmannens forslag Investering 178 880 568 563
Helsehuset m/tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger Rådmannens forslag Investering 683 4 578 15 379 11 127
Vedlikeholds- og driftsmaskiner Rådmannens forslag Investering 0 0 0 3
IKT i skole Rådmannens forslag Investering 14 93 189 288
PRO kjøkken vannkjøler Rådmannens forslag Investering 2 15 15 15
PRO digitale dekodere TV signal institusjon Rådmannens forslag Investering 2 12 12 12
IT investeringer Rådmannens forslag Investering 12 79 161 245
IKT tjenesteproduksjon, velferdsteknologi Rådmannens forslag Investering 18 119 174 231
Kjøp av biler – jevn utskifting Rådmannens forslag Investering 26 173 350 532
Startlån Rådmannens forslag Investering 813 1 625 3 185 4 680
Finansvirkning endring ubrukte lånemidler Rådmannens forslag Investering 2 641 3 229 584 924
16/basis Fremskrevet budsjett Fremskrevet 313 665 313 665 313 665 313 665
Lønnsvekst Budsjetteknisk just. Fremskrevet 22 22 22 22
Prisvekst varer og tjenes Budsjetteknisk just. Fremskrevet 2 235 2 235 2 235 2 235
Biler kjøpt i 2014 belaster sektor med renter/avdrag Budsjetteknisk just. Drift -34 -34 0 0
Retting digitalisering, annonser, papir, 1. tertial 2015 Budsjetteknisk just. Drift -850 -1 210 -1 210 -1 210
Ny saldering KS vedtak 15-18, ut av basis Budsjetteknisk just. Drift -1 968 -1 968 -1 968 -1 968
EHF Cup 2015 FS 092/14 Budsjetteknisk just. Drift -150 -150 -150 -150
NHO innsparing, øk plan 13-16 Budsjetteknisk just. Drift -500 1 500 1 500 1 500
Omorg/effekt.prosjekt, øk plan 14-17 Budsjetteknisk just. Drift -500 -500 -500 -500
Kontinuerlig forbedring, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -9 000 -10 600 -11 800 -11 800
Kontinuerlig forbedring fordelt på sektorer, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 7 849 9 847 11 084 11 084
Red. avsetn kommuneskog utbytte fin. av finansinnt TAIK Budsjetteknisk just. Drift 0 1 000 1 000 0
Kompetanseutvikling kommunalt ansatte, øk plan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift 0 1 000 1 000 1 000
Renteutgifter gjeldende låneportefølje Budsjetteknisk just. Drift -2 427 -3 586 -4 427 -6 443
Avdragsutgifter gjeldende låneportefølje Budsjetteknisk just. Drift 8 508 3 266 -2 089 -2 137
Renteutgifter gjeldende låneportefølje – startlån Budsjetteknisk just. Drift 454 104 -175 -465
Lønn sentralt oppgjør K4 2015 Budsjetteknisk just. Drift 28 28 28 28
Amortisering av premieavvik Budsjetteknisk just. Drift -2 500 0 2 300 4 600
Anslag ansiennitetsopprykk, sentrale forh 2015, helårsv Budsjetteknisk just. Drift 1 550 1 550 1 550 1 550
Vann bruk/avsetning selvkostfond (tilpasning til selvkost) Budsjetteknisk just. Drift 0 1 027 1 027 1 027
Lederlønn 2015 helårsvirkning Budsjetteknisk just. Drift 0 0 0 0
KS 48/15 Revidert økonomiplan 15-18 Budsjetteknisk just. Drift -4 980 -2 900 -2 900 -2 900
Tidligere års underskudd Budsjetteknisk just. Drift 26 659 0 0 0
Økt forsikringspremie Budsjetteknisk just. Drift 200 200 200 200
Økt tilskudd MHBR 3% pris- og lønnsvekst Budsjetteknisk just. Drift -615 -615 -615 -615
Statsbudsjettet: Utdanning deltidbrannpersonale MHBR Budsjetteknisk just. Drift 643 0 0 0
Elverum Frivilligsentral Økt tilskudd til husleie og data/tlf Budsjetteknisk just. Drift 174 174 174 174
Justering lønnsreserve Budsjetteknisk just. Drift -4 000 0 0 0
Økt tilskudd revisjonen Budsjetteknisk just. Drift 157 157 157 157
Estimert økning avskrivninger Budsjetteknisk just. Drift 5 000 5 000 5 000 5 000
Balansering av økonomiplanen – avsetning til fond Budsjetteknisk just. Drift 3 963 26 640 22 000 36 497
Økt antall ressurskrevende brukere egenadelen Rådmannens forslag Drift 0 2 000 4 000 6 000
Justering av leasing overgang lånefinansiering Rådmannens forslag Drift 0 0 0 0
Rådmannens saldering av økonomiplanen ut Kommunestyrets revideringer Drift -3 963 -26 640 -22 000 -36 497
Ny saldering i hht kommunestyrets vedtak Kommunestyrets revideringer Drift 1 503 24 780 20 140 34 637
Driftsutgift     347 219 366 473 377 437 393 456
Felles/finans/div     -969 502 -957 330 -959 887 -971 504

PRO

Tjenestekontoret – økte utgifter til BPA

BPA økning 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 0 0 0 0 0
Kjøp av tjenester 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000 39 200 000
Sum driftsutgifter 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000 39 200 000
Netto påvirkning på drift 9 800 000 9 800 000 9 800 000 9 800 000 39 200 000

Beskrivelse av tiltaket: Brukerstyrt personlig assistanse er en lovpålagt tjeneste overfor brukere med varige og store behov for praktisk bistand. Tjenesten utføres i dag av eksterne leverandører som er godkjent leverandører av tjenesten  i henhold til en Tjenestekonsesjons avtale med kommunen. Denne avtalen trådde i kraft 010115 og varer i 4 år.  I januar 2015 ble BPA som tjeneste rettighetsfestet: Betingelsen er at du har et langvarig assistansebehov, at du har behov for mer enn 25 timer assistanse i uka og at du er yngre enn 67 år. Funksjonshemmede barn kan få avlastning i form av BPA.

Flere av disse brukerne vil være ressurskrevende brukere for kommunen som utløser refusjon, noe som ikke er hensyntatt i økning for 2016. Refusjonsinntekt meldes på eget skjema. Intern teknisk korrigering av midler fra Sandbakken bfs. til Tjenestekontoret er hensyntatt i  beløpet med 2,240 mill.

Mål som påvirkes: Vi ser en økning og det er flere som får tjenesten innvilget brukerstyrt. Tjenesten er lovpålagt i henhold til Pasient og bruker rettighetsloven og lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Lovbrudd/pliktbrudd på tjeneste hvor det er klageadgang. Fylkesmannen er klageinstans.

 UK-døgn, endring av budsjett – ikke gjennomført tiltak fra 2015

UK døgn Kontinuerlig forbedring 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 0 0 0 0 0
Kjøp av tjenester 2 588 560 2 588 560 2 588 560 2 588 560 10 354 240
Sum driftsutgifter 2 588 560 2 588 560 2 588 560 2 588 560 10 354 240
Netto påvirkning på drift 2 588 560 2 588 560 2 588 560 2 588 560 10 354 240

Beskrivelse av tiltaket: I handlings- og økonomiplan for 2015-2018 ble tiltakspakken med vridning av tjenesteprofil ved nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem ikke vedtatt. Avvikling av bruk av UK døgn på sykehuset var en del av denne helhetlige tiltakspakken, og som beskrevet er det ikke gjennomførbart å velge et tiltak i tiltakspakken Kontinuerlig forbedring. Tiltak nr. 24; Avvikling av bruk av UK døgn til sykehuset ble tatt ut av tiltakspakken og rammen til PRO ble redusert for 2016. Da dette tiltaket ikke lar seg realisere uten vridningspakken, vil PRO måtte fortsette å benytte seg av UK døgn på sykehuset. Budsjett til UK døgn kan derfor ikke reduseres med 2,489 mill (budsjett 2015) slik vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2015-2018.

Mål som påvirkes: Økonomi, og lovpålagte forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Merforbruk ved å benytte UK døgn på sykehuset, eller uforsvarlige tjenester ved å ta ut pasienter fra sykehuset til et kommunalt tjenestetilbud som ikke er tilstrekkelig og forenlig med pasientens behov.

Økt bemanning Jotunhaugen omsorgsbolig, 3.etg

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 1 745 120 1 745 120 1 745 120 1 745 120 6 980 480
Sum driftsutgifter 1 745 120 1 745 120 1 745 120 1 745 120 6 980 480
Netto påvirkning på drift 1 745 120 1 745 120 1 745 120 1 745 120 6 980 480

Beskrivelse av tiltaket: Jotunhaugen omsorgsboliger har fått endret beboersammensetning fra 1.9.2015. Ut flyttet en bruker med vedtak på 1 time pr uke og inn flytter bruker som har behov for 1:1 på dag og kveld på grunn av tilleggssykdom. I tillegg er det iverksatt skjermingstiltak rundt en bruker som medfører at vedkommende alltid må ha ett personalet tilgjengelig.ø Vedtak er gitt etter lov om helse- og omsorgstjenster § 9-5b og c. Det er i hht gjeldende lovverk § 9-9 krav til kvalifisert personalet for gjennomføring av tiltaket. Tidsperspektivet på tiltaket er usikkert, men en må påregne at dette vil være iverksatt minimum i ett år med mulighet for korrigering eller forlengelse. Det er behov for økning på 1 årsverk for gjennomføring av vedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens § 9-5 b og c og 1,65 årsverk knyttet til bruker som flytter inn i bofellesskapet september 2015.

Mål som påvirkes: Omsorgsplan 2010 – 2015 pkt . 2.2-6 – Det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ift brukers behov. Arbeidsmål PRO 2016  -Samsvar mellom bruk av tvang og makt jf. kap 9 Helse- og omsorgstjenesteloven, andel avvik.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Brudd på Helse og omsorgstjenestelovens kap 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering. Brudd på AML § 4.1 – generelle krav til arbeidsmiljøet og § 4.3 – krav til det psykososiale arbeidsmiljøet,  samt  tilhørende forskrift om Organisering , ledelse og medvirkning §10-1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet.

Økt bemanning Loken bofelleskap

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 2 473 120 2 473 120 2 473 120 2 473 120 9 892 480
Netto påvirkning på drift 2 473 120 2 473 120 2 473 120 2 473 120 9 892 480

Beskrivelse av tiltaket: Loken bofellesskap har hatt en økning i vedtakstimer på ca 100 timer pr uke i løpet av 2015 uten at det finnes økonomisk dekning for dette. Det har sammenheng med endret helsetilstand hos 3 av brukerne, noe som fører til økt behov for hjelp og skjermingstiltak i fbm vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og sosialtjenestelovens kap 9. I tillegg til de 3 brukerne med endret helsetilstand, har bofellesskapet fått ansvaret for oppfølging av en ny bruker som bor i geografisk nærhet til bofellesskapet uten at ressurser fulgte med. Økt bemanning gjelder både i forhold til  å kunne utføre lovpålagte tjenester overfor brukere samt sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte som er i en situasjon hvor de blir utsatt for fysisk angrep fra bruker. Bofellesskapet har vært driftet 2/3 av året med redusert bemanning på 1,5 årsverk i forbindelse med at innleggelse av bruker på spesialsykehus. Det er behov for å øke bemanningen med 3,6 årsverk. Bemanningen økes slik at det alltid er 2 ansatte på natt, samt økning på dag/kveld slik at skjermingsvedtak etter Helse – og sosialtjenestelovens kap 9 kan gjennomføres. Vedtak av denne typen krever at 2 personer alltid er tilstede for gjennomføring.

Mål som påvirkes: Omsorgsplan 2010 – 2015 pkt . 2.2-6 – Det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse ift brukers behov. Arbeidsmål PRO 2016  -Samsvar mellom bruk av tvang og makt jf. kap 9 Helse- og omsorgstjenesteloven, andel avvik.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Brudd på Helse og omsorgstjenestelovens kap 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering. Brudd på AML § 4.1 – generelle krav til arbeidsmiljøet og § 4.3 – krav til det psykososiale arbeidsmiljøet,  samt  tilhørende forskrift om Organisering , ledelse og medvirkning §10-1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet.

Familie og helse

Barnevern – økt grunnrammen barn utenfor hjemmet

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Økt Grunnramme 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
Tekst 0 0 0 0 0
Sum driftsutgifter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
Netto påvirkning på drift 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000

Beskrivelse av tiltaket: Barnevernet har gjennom flere år hatt økt saksmengde, meldte saker og omsorgsovertagelser.  Kostnader forholder seg til sentrale satser og domsavsigelser i fylkesnemnda som kan kreve ekstra tiltak /utredninger /oppfølging.

Mål som påvirkes: Kommunens pålagte oppgaver i henhold til barnevern.  Budsjett hos barnevern /kommunens totalbudsjett.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Overforbruk av budsjett , da man ikke kan ikke velge bort saker eller tiltak i dommer i barnevernsaker.

Legevakt – krav til bakvakt lege

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000
Sum driftsutgifter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000
Netto påvirkning på drift 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000

Beskrivelse av tiltaket: Ny akuttforskrift fra 1. mai 2015,  inneholder kompetansekrav til vaktkjørende leger. Når legen ikke har spesialistkompetanse må denne ha bakvakt. Dette skal lønnes etter sentralt forhandlet takst, som er berdeskapsgodtgjørelse som beskrevet i SFS 2305 (særavtale mellom KS og legeforeningen). Sum i regnearket er Elverum kommune sin andel av utgiften i det interkommunale samarbeidet.

Mål som påvirkes: Lovverket brytes ved å ikke ha rett legekompetanse på plass. Derfor må vi ha erfarne bakvakter med rett kompetanse.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Det vil være lovbrudd å bruke leger uten godkjent kompetanse. Det må søkes fylkeslege om dispensasjon for to mnd av gangen, dette er kun mulig i en overgangsperiode.

Økt bemanning legevakt

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 410 000 813 000 813 000 813 000 2 849 000
Netto påvirkning på drift 410 000 813 000 813 000 813 000 2 849 000

Beskrivelse av tiltaket: 1. mai 2015 kom det en ny forskrift om akuttberedskap i kommunene. Denne fordrer ressurser både på helsepersonell og utstyrssiden, for å holde lovkravene.

Det er behov for å øke helsepersonell tilsvarende 4 årsverk  for å sikre lovfestet drift, samt sikre forsvarlig drift på natt. Det er økt fokus på vold og trusler i ny forskrift, det er ikke helsemessig forsvarlig å jobbe alene på natt. Dette viser også vår ROS analyse på dette punktet.  Dessuten vil økning av helsepersonell sikre enda raskere og mer rasjonell drift, mindre vikar/sykevikar innleie og selvsagt enda bedre service til  pasientene.

Det er tenkt som en gradvis økning i antall ansatte, 2 første året – så ytterligere 2 neste år slik at opplæring er ferdig til etablering av ny legevakt i Helsehuset. Kostnadene fordeles på de 3 kommunene , og det er Elverum sin andel som vises i budsjettforslaget.

 Mål som påvirkes:  Å kunne oppfylle lovpålagte krav

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Vi klarer ikke å oppfylle lovpålagte krav i henhold til akuttmedisinsk forskrift og lovverk for beredskap i kommunene. Det vil bli økt klagepågang som følge av for lang svartid på legevakt.  Vi opplever en økt pågang på legevakta, befolkningen krever rask og effektiv legehjelp. Fylkeslege må underrettes dersom vi driver utenom lovkravene, både på helsepersonell og lege.

25% økning i stillingen som kommuneoverlege

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 300 300 300 300 1 200
Sum driftsutgifter 300 300 300 300 1 200
Netto påvirkning på drift 300 300 300 300 1 200

Beskrivelse av tiltaket: 25% økning  av stilling som kommuneoverlege, erstatter 25% stilling som tidligere gikk  til arbeid som folkehelsekoordinator. Stillingen er planlagt inn mot samfunnsmedisin og utvidelse av den interkommunale løsningen vi i dag har med 5 kommuner innen miljørettet helsevern.  Det vil da og kunne være aktuelt med salg av tjenester innen samfunnsmedisin til de samme kommunene, om stilling utvides.

Mål som påvirkes: Få et bredere fagmiljø til å kunne utføre de  lovpålagte oppgavene innen samfunnsmedisin ut fra hva som er lovpålagt.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Lovpålagte oppgaver kan ikke utføres.

Psykologer

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Tilskudd/ eksterne prosjektmidler 0 0 0 0 0
Tilskudd -300 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 100 000
Sum driftsinntekter -300 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 100 000
Lønn inkl sosiale utgifter 935 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000 6 545 000
Sum driftsutgifter 935 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000 6 545 000
Netto påvirkning på drift 635 000 1 270 000 1 270 000 1 270 000 4 445 000

Beskrivelse av tiltaket: Det er ansatt en psykolog i sektor for familie og helse. Denne arbeider i familieteamet med barn og unge. Sektoren ønsker å ansette to psykologer til. Den ene av de to vil ha spesielt ansvar for voksne og eldre. Den tredje vil arbeide blant annet på kommunal akutt døgnplass  (KAD-psykisk helse) for psykiske lidelser, som er et pålegg til kommunen i samhandlingsreformen psykisk helse..

Staten har sterke føringer om at kommunen må ha behandlingskompetanse og dette blir et pålegg i kommunene fra 2019. Kommunen blir pålagt å etablere KAD-psykisk helse fra 01.01.17. Det gis gode tilskudd til lønnsmidler i inntil 6 år fra direktoratet til kommunene i en oppbemannings periode frem til pålegget trer i kraft i 2019. Etter dette vil en ikke få noen lønnstilskudd..

 Mål som påvirkes: Kommunens mulighet til å fylle pålagte vilkår om behandlerkompetanse i kommunene. Det kommende pålegget om å ansette psykologer i kommunen.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen vil ikke ha nok – og riktig – behandlerkompetanse til å utføre pålagte oppgaver, da spesielt i forhold til voksne og eldre og KAD-psykisk helse. Samhandlingsreformen innen psykisk helse vil bli gjeldende i de kommende år, erfaringer  fra samhandlingsreformen og somatisk helse har medført store økonomiske utgifter. Vi må derfor ansatte fler psykologer for å motvirke dette inne psykisk helse.

Helsesøster – flyktning

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 680 680 680 680 2 720
Kjøp av tjenester 60 60 60 60 240
Sum driftsutgifter 740 740 740 740 2 960
Netto påvirkning på drift 740 740 740 740 2 960

Beskrivelse av tiltaket: Elverum kommune har vedtatt å ta inn flere flyktninger tilsvarende en økning på ca. 25%. Helsetjenestene for flyktninger skal utføre faglige anbefalinger fra direktoratet jmf. IS-1022, Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og IS-1398, Bosetting av flyktninger med ressurskrevende helseproblemer.   Helsetjenestene innebærer kartlegging, kontroll, vaksinering og informasjon og undervisning til nyankomne flyktninger, og er omfattende og tidkrevende. En stor økning i antall nye flyktninger til kommunen vil innebære et redusert tilbud.

 Mål som påvirkes: Kommuneplanens mål om livskvalitet og velferd.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Ikke i stand til å utføre faglige anbefalinger fra direktoratet jmf. IS-1022, Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og IS-1398, Bosetting av flyktninger med ressurskrevende helseproblemer. Kartlegging og oppfølging av psykososiale forhold og informasjons- og undervisningsarbeid må vike til fordel for somatisk helsekontroll og vaksinasjoner.

 

NAV

Økt ramme sosialbudsjettet

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 575 000 575 000 575 000 575 000 2 300 000
Kjøp av tjenester 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 14 000 000
Sum driftsutgifter 4 075 000 4 075 000 4 075 000 4 075 000 16 300 000
Netto påvirkning på drift 4 075 000 4 075 000 4 075 000 4 075 000 16 300 000

Beskrivelse av tiltaket:Forventet behov ut over skissert ramme innenfor økonomisk sosialhjelp. Dette er i tråd med utviklingen de seneste år for dette området i Elverum kommune herunder prognose for 2015 og likeledes i landet for øvrig. Det er grunn til å anta at sjansen for forverring på området isolert sett er større enn forbedring gitt de signalene som kommer om lavere sysselsetting i landet som helhet, i første rekke innenfor oljebransjen, men med ringvirkninger for annen virksomhet og landets økonomi på sikt.

Med å påvirke denne utviklingen på sosialsiden i negativ retning er reduksjon i statlige tiltakspenger som fører til at brukere som ikke oppebærer annen statlig ytelse i mindre grad kan søkes inn på statlige tiltak som medfører rett på statlige tiltakspenger. Økonomisk sosialhjelp blir da utveien for en del av disse brukerne.

Etablering av systematiske tiltak, spesielt organisert tilbud for aktivitet i kommunens regi matchet opp mot aktivitets plikten i kommunens regi, kan redusere behovet for sosialhjelp på sikt. Det opprettes en stilling for å koordinere aktivitets plikten i kommunen med en utgift på kr 575.000, det forventes at antatt økning i sosialhjelp vil kunne reduseres med 1 million til kr 3,5 million fra 2016.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at utbetaling av sosialhjelp er en lovpålagt ytelse som må innvilges etter søknad som vedtak ved kartlagt behov.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Dette er et resultat av lovpålagte ytelser som behovsprøves etter søknad og fattes som vedtak.

Oppvekst

Barnehage – prosjekt kvalitetsutvikling

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 0 0 0 0 0
Kjøp av tjenester 450 000 250 000 0 0 700 000
Sum driftsutgifter 450 000 250 000 0 0 700 000
Netto påvirkning på drift 450 000 250 000 0 0 700 000

Beskrivelse av tiltaket:I 2013 fikk barnehagene i Sør-Østerdal + Våler kommune i oppdrag fra Regionrådet i Sør-Østerdal å utarbeide et 3-årig kvalitetsutviklingsarbeid – LEK GIR LÆRING. I 2014 ble det fattet et politisk vedtak at barnehagene i Elverum skulle delta i utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeidet startet opp august 2014 og avsluttes juli 2017. Utviklingsarbeidet har fått støtte fra KS, samt støtte fra Fylkesmannen i 2014. Søknad om kompetansemidler fra Fylkesmannen for 2015 ble avslått med begrunnelse at skolene i Sør-Østerdal har fått midler til prosjektet Ringer i vann og at andre deler av fylket måtte prioriteres i 2015. En søknad om skjønnsmidler er sendt Fylkesmannen. Kommunene skal bidra med en egenandel + kostnader til  lisens dataprogram. Barnehagene dekker vikarutgifter over eget budsjett. Barnehagesektor har dekket kommunens egenandel + lisens til dataverkprogram  i 2014 og 2015 over eget budsjett ved å spare inn på andre budsjettposter. Barnehagesektor har ikke mulighet til å dekke utgiftene til kommunens egenandel + lisens til dataverktøy i 2016 og 2017.

Mål som påvirkes: Kvalitetsheving i barnehagene.  Nasjonale føringer.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Barnehagesektoren må vurdere å trekkes seg fra utviklingsarbeidet. Dette vil få store konsekvenser for de øvrige kommuner i Sør-Østerdal + Våler kommune.

Skole – Innkjøp og fornyelse av læremidler

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Kjøp av varer 450 000 250 000 250 000 250 000 1 200 000
Netto påvirkning på drift 450 000 250 000 250 000 250 000 1 200 000

Beskrivelse av tiltaket: Vi har flere år ikke kunne ta oss råd til å kjøpe inn nye samt supplere eksisterende læreverk. Vi arbeider  for at barneskolene skal ha samme læreverk i norsk, engelsk og matematikk. Ungdomstrinnet trenger også sårt nye læreverk, spesielt er det trengende å fornye lærebøkene i norsk på u-trinnet. 

Mål som påvirkes:Elevenes læringsresultater

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket:Gamle læreverk gir dårligere grunnlag for å bedrive god undervisning!

Kultur

Oppheve kutttiltak for Elverum bibliotek

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000
Netto påvirkning på drift 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

Beskrivelse av tiltaket: I kommunestyrets vedtak 27.5.15 ble biblioteket kuttet tilsvarende ett årsverk. Etter strategikonferansen ble vedtaket: Bibliotek – viktig rolle i forhold til integrering og sosial utjevning, møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, konsekvensene av endret åpningstider fra høsten 2015 søkes løst i budsjettet for 2016 – 2019. Ved å oppheve kuttvedtaket vil Elverum bibliotek igjen kunne gå tilbake til tidligere gjeldende åpningstider og drift.

Mål som påvirkes: Biblioteket har redusert åpningstider og utadrettet virksomhet pga kuttet i budsjettvedtaket 27.5.15. Både besøk og utlån påvirkes av dette, og målene er således nedjustert for 2016, noe som i praksis betyr en negativ konsekvens i forhold til integrering, sosial utjevning, lik tilgang til informasjon og litteratur for innbyggerne våre.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Etter avtale med rådmannen har kuttet i inneværende år blitt gjennomført ved å ikke bruke vikar, og på den måten holde et 20% vikariat ubesatt – samt reduksjon i bok/mediebudsjettet. Om kuttvedtaket ikke omgjøres, så vil biblioteket måtte avvikle en full stilling, og samtidig redusere bokinnkjøpet ytterligere.

Teknikk og miljø

Regulering B2 og B3 Søbakken

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Kjøp av tjenester 300 0 0 0 300
Sum driftsutgifter 300 0 0 0 300
Netto påvirkning på drift 300 0 0 0 300

Beskrivelse av tiltaket: I kommuneplanens arealdel ligger det inne framtidige boligarealer på Søbakken delfelt B2 og B3. Kommunen har et samarbeid med Elverum Tomteselskap om utarbeidelse av en områdereguleringsplan for å legge til rette for boligbygging. Reguleringen omfatter så store arealer at det kreves en helhetlig plan for utvikling, der det er stort fokus på relastisk gjennomføring og opparbeidelse av infrastruktur. Planarbeidet er godt i gang, men krever noen midler for å fullføre reguleringsarbeidet. For å utarbeide et fullstendig planmateriale med de utredninger som kreves, samt planbeskrivelse og bestemmelser vil det være nødvendig å kjøpe konsulenttjenester i samarbeid med Elverum Tomteselskap.

Mål som påvirkes: Ved å legge til rette med regulering av framtidig boligarealer vil det legges til rette for at kommunen kan vokse i samsvar med målsetningen om 1 % vekst. Denne veksten vil bli styrt på en god måte, med bl.a. fokus på en kostnadseffektiv drift av infrastruktur. Kommunen vil være attraktiv bostedskommune og private utbyggere vil ønske å bygge boliger og etablere næringsvirksomhet i kommunen.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Kommunen vil ikke få tilrettelagt med tilstrekkelig med boligtomter og fullført det planarbeidet som er godt i gang allerede. Utbyggere får ikke forutsigbarhet for videre utbygging og det blir et mindre mangfold i tilgangen på boligtomter i Elverum.

Vegvedlikehold opptrapping

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0
Lønn inkl sosiale utgifter 500 000 1 250 000 2 000 000 3 550 000 7 300 000
Kjøp av tjenester 0 100 000 300 000 400 000 800 000
Kjøp av varer 0 700 000 1 450 000 2 500 000 4 650 000
Sum driftsutgifter 500 000 2 050 000 3 750 000 6 450 000 12 750 000
Netto påvirkning på drift 500 000 2 050 000 3 750 000 6 450 000 12 750 000

Beskrivelse av tiltaket: Bakgrunnen for tiltaket er at nåværende rammer  på drift og vedlikehold av kommunale veger gir et så stort etterslep og redusert kvalitetsnivå, at det nå bare er rammer til å gjennomføre helt nødvendige nødtiltak  som går på farlige forhold. Videre har utviklingen i værsituasjonen i de siste årene også vist seg å kreve mer vedlikehold av vegnettet. Målsettingen med tiltaket er å løfte ressurstilgangen til 85 % av gjennomsnittet for Kostragruppe 7. Kostragruppe 13 (ny sammenligningsgruppe fra 2014) brukte i 2014 162 175 kr/pr. km veg brutto utgifter, mens Elverum kommune brukte 42 423 kr/km veg brutto utgifter, dvs. ca. 26 %. For 2015 ble rammen for Elverum redusert  med ytterligere 500.000 kr, i vedtak i kommunestyret 25.02.2015,i  sak 013/15. Dette er det helt nødvendig å få kompensert med ny bevilgning.

Mål som påvirkes: Situasjonen har etterhvert blitt slik at opptrapping må til hvis det skal gjøres mer enn ordinær brøyting.

Konsekvens av ikke å gjennomføre tiltaket: Da blir det i hovedsak kun brøyting og nødvedlikehold.

Teknikk og Miljø

  Biler og maskiner

Teknikk og miljø 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000
Lånebehov 0 0 0 0 0
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4 800 000
Andre inntekter 0
Inntekt MVA-kompensasjon 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000
 Årlig driftsresultat         0

Kommentar: Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2015-2018. Det er nødvendig å holde en jevn plan for nyinvesteringer i biler og maskiner, for å gjennomføre drift, vedlikehold og  investeringer  i kommunal infrastruktur.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Biler og maskiner er  nødvendig innsatsfaktor  og anleggsmiddell i alt vårt arbeid

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende investeringer til biler og maskiner vil redusere  produksjonskapasiteten og på sikt føre til avvikling av tjenesten.

 Eiendomsinngrep

Teknikk og miljø            2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 220 000 220 000 220 000 220 000 880 000
Lånebehov 176 000 176 000 176 000 176 000 704 000
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Inntekt MVA-kompensasjon 44 000 44 000 44 000 44 000 176 000
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskonsekvenser:
Renteutg annuitet 0 0 0 0
Avdrag annuitet 0 0 0 0
Renteutg serielån -1 496 -2 992 -6 216 -9 747
Avdrag serielån 0 -7 040 -14 080 -21 120 25 år
Driftsutgifter -1 496 -10 032 -20 296 -30 867 -62 691
Årlig driftsresultat -1 496 -10 032 -20 296 -30 867 -62 691

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Urasjonell saksbehandling, plunder og heft, svak gjennomføringsevne

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Dette er midler som brukes til løpende behov for innløsning av tomtegrunn m.v., og har også betydning for gjennomføring av veganlegg , ny kommunal bygningsmasse, m.v.

Faste gatedekker

Teknikk og Miljø 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 868 000 1 081 000 1 230 000 1 230 000 4 409 000
Lånebehov 694 400 864 800 984 000 984 000 3 527 200
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Inntekt MVA-kompensasjon 173 600 216 200 246 000 246 000 881 800
 Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -5 902 -11 805 -27 764 -47 790
Avdrag serielån 0 -27 776 -62 368 -101 728 25 år
Driftsutgifter -5 902 -39 581 -90 132 -149 518 -285 133
Årlig driftsresultat -5 902 -39 581 -90 132 -149 518 -285 133

Prosjekter: Planlagte tiltak for 2016 er: Elvarheimgata partier til Galgeberget bru og ved Lokket. Fortau  mot Elvarheimparken inkl . ny kantstein, Gerhard Munthes veg nord, Bekkbakken, partier av Gamle Trysilveg, gsv fra Sentrum Park til Folkvang, gsv  vest for Pershagen.

Kommentar: Videreføring av tidligere års praksis.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Bevilgning av  investeringsmidler vil bidra til å ta inn noe av dagens etterslep på  å bedre veg standarden, redusere akutt vedlikehold, og gir bedre trafikksikkerhet. Spesielt legges fokus på fortau og sykkelbaner for å øke andelen myke trafikanter med de miljøfordeler dette medfører.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende midler til dekke rehabilitering, vil gi stadig dårligere kvalitet, og antall klagesaker vil øke.  Omdømme konsekvens.

Gatelysinvesteringer

Teknikk og miljø                       2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 0 0 0 1 068 000 1 068 000
Lånebehov 0 0 0 854 400 854 400
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Andre inntekter 0
Inntekt MVA-kompensasjon 0 0 0 213 600 213 600
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
 Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån 0 0 0 -9 185
Avdrag serielån 0 0 0 0 25 år
Driftsutgifter 0 0 0 -9 185 -9 185
Årlig driftsresultat 0 0 0 -9 185 -9 185

Prosjektfase: Gjelder i all hovedsak utskifting av gatelys.  Nyanlegg håndteres i det vesentligste av  utbyggere.

Kommentar: Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2015-2018. KS 48/15, Revidert økonomiplan: årlig bevilgning skyves ut i perioden.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Denne bevilgningen vil gi en samordnet gjennomføring av utfasing av bl.annet gamle kvikksølvlamper /gammel  armatur mellom Eidsiva Energi og Elverum kommune . Dette  medfører betydelige besparelser da e-verket  dekker mya av anleggskostnadene(kabel/grøft) Utskifting av  av gatelys er et viktig ENØK-tiltak, og gir økt trafikksikkerhet.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Uten deltakelse med midler fra Elverum kommune, vil Eidsiva Energi gjennomføre sine kabelprosjekter alene, uten samordning med Elverum kommune. Elverum kommune må eventuelt starte egne prosjekter, som vil gi større kostnader uten samordning. Mange av dagen lyktestolper er forøvrig så gamle og råtne at det er innført klatreforbud. Konsekvensen av manglende vedlikehold er fjerning av lysanlegg.

Kommunale veger oppgradering

 Teknikk og miljø 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 5 205 000 5 205 000 5 205 000 5 205 000 20 820 000
Lånebehov 4 164 000 4 164 000 4 164 000 4 164 000 16 656 000
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Inntekt MVA-kompensasjon 1 041 000 1 041 000 1 041 000 1 041 000 4 164 000
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskonsekvenser:
Renteutg annuitet 0 0 0 0
Avdrag annuitet 0 0 0 0
Renteutg serielån -35 394 -70 788 -147 072 -230 602
Avdrag serielån 0 -166 560 -333 120 -499 680 25 år
Driftsutgifter -35 394 -237 348 -480 192 -730 282 -1 483 217
Årlig driftsresultat -35 394 -237 348 -480 192 -730 282 -1 483 217

Kommentar: I tråd med Handlings- og økonomiplanstrategien 2016 – 2019

Beskrivelse: Følgende planlegges gjennomført:   Storgata sør med parkeringslommer og ny beplantning. GSV mellom Fylken og Søbakken skole. Ringlivegen østre del. Henrik Ibsens veg partier. Bygdeveger, gjenstående grøfting og oppgrusing. Prærienvegen ferdigstillelse. Hagaroavegen må heves og forsterkes.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Grundig belyst ved flere anledninger

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Grundig belyst ved flere anledninger

Nyanlegg parker

Teknikk og miljø            2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 0 0 0 327 000 327 000
Lånebehov 0 0 0 261 600 261 600
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Andre inntekter 0
Inntekt MVA-kompensasjon 0 0 0 65 400 65 400
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
 Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån 0 0 0 -2 812
Avdrag serielån 0 0 0 0 25 år
Driftsutgifter 0 0 0 -2 812 -2 812
Årlig driftsresultat 0 0 0 -2 812 -2 812

Prosjektfase: Kirkestua, rabattbeplantning. Elvarheimparken, ny beplantning, bord og benker. Gamle posthuset, ny beplantning, arrondering. Pernille, sikringstiltak. Badeplasser, div tiltak for universell utforming.

Kommentar: Videreføring av tidligere praksis. KS 48/15 Revidert økonomiplan 2015-18, investeringen skyves ut i perioden.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Investeringer vil redusere etterslepet på standarden og kvaliteten på de kommunale parkanleggene.  Det vil bli lagt vekt på å gjøre parkanleggene mindre  vedlikeholdskrevende . Velstelte parker og  vakre sommerblomster vil gi økt bolyst og trivsel.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende midler vil bety fortsatt økt etterslep  på standard og kvalitet på kommunale  parkanlegg. Reduserte bevilgninger vil bety at vi må senke ambisjonsnivået.

Nye veger byområdet

 Teknikk og miljø                         2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 3 123 000 5 205 000 5 205 000 5 205 000 18 738 000
Lånebehov 2 498 400 4 164 000 4 164 000 4 164 000 14 990 400
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Inntekt MVA-kompensasjon 624 600 1 041 000 1 041 000 1 041 000 3 747 600
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
 Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -21 236 -42 473 -119 890 -204 552
Avdrag serielån 0 -99 936 -266 496 -433 056 25 år
Driftsutgifter -21 236 -142 409 -386 386 -637 608 -1 187 639
Årlig driftsresultat -21 236 -142 409 -386 386 -637 608 -1 187 639

Prosjekt: Olav Sæters veg forlengelse til Løvbergsmosaga, GSV forlengelse i Skogvegen til Loken, videreføre Welhavens veg til og med ny innkjøring til renseanlegget på Helset.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Olav Sæters veg videreføres først til saga og på sikt helt opp til Langholsvegen. Fortau/gsv til Loken trygger ferdselen  for de mange eldre som har bosatt seg på St.Hanshaugen og Loken. Videreføring av Welhavens veg gir store forbedringer for trafikksikkerheten i Johan Falkbergets veg med skole og barnehage.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Utsettelse av ønsket byutvikling, mulig forsinkende effekt Ydalir

Plasthall for vinterlagring av grus/pukk, mv

 Teknikk og miljø           2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 500 000 0 0 0 500 000
Lånebehov 400 000 0 0 0 400 000
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
 Inntekt MVA-kompensasjon  100 000 100 000
Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -3 400 -6 800 -6 528 -6 256
Avdrag serielån 0 -16 000 -16 000 -16 000 25 år
Driftsutgifter -3 400 -22 800 -22 528 -22 256 -70 984
Årlig driftsresultat -3 400 -22 800 -22 528 -22 256 -70 984

Prosjektfase: Oppføring av ny eller brukt plasthall for tørr lagring av knuste masser

Kommentar: Strøgrus og omfyllingsmasser kan ikke brukes om de inneholder is og snø. Tidligere har vi leid hall i Ydalir. Hallen ble fylt med tørre masser om sommeren. Dette har opphørt.  Ny hall kan oppføres på kommunens driftssentral.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Tørre masser kan brukes som strøgrus på islagte veger. Tørre omfyllingsmasser rundt rør i veggrunn forhindrer setninger.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Iset strøgrus går ikke gjennom strøkassa med mindre det halvblandes med salt. Salt på gsv gir håpløs framkommelighet. Snø i omfyllingsmasser gir setninger i vegbane så vegbanen må bygges opp 2 ganger og forsinke og fordyre ferdigstilling.

Rehabilitering bruer

Teknikk og miljø            2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 0 0 0 1 025 000 1 025 000
Lånebehov 0 0 0 820 000 820 000
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
 Inntekt MVA-kompensasjon  205 000 205 000
Driftskonsekvenser:
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Renteutg serielån 0 0 0 -8 815
Avdrag serielån 0 0 0 0 25 år
Driftsutgifter 0 0 0 -8 815 -8 815
Årlig driftsresultat 0 0 0 -8 815 -8 815

Kommentar: I henhold til rapport fra lovpålagt bruinspeksjon. KS 48/15 Revidert Økonomiplan 2015-18, investeringen skyves utover i perioden.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Sikre framkommeligheten på våre veger. Sikre bruer og rekkverk i henhold til krav.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Mulig stengning. Kommunen kan bli erstatningspliktig ved brudd på regelverk. Tømmertransporten er svært sårbar.

Vann og avløpsplanen

Teknikk og miljø 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 22 000 000 19 000 000 22 000 000 19 000 000 82 000 000
Lånebehov 22 000 000 19 000 000 22 000 000 19 000 000 82 000 000
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
Andre inntekter 0
Inntekt MVA-kompensasjon 0 0 0 0 0
Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -187 000 -374 000 -720 040 -1 163 640
Avdrag serielån 0 -880 000 -1 640 000 -2 520 000 25 år
Driftsutgifter -187 000 -1 254 000 -2 360 040 -3 683 640 -7 484 680
Årlig driftsresultat -187 000 -1 254 000 -2 360 040 -3 683 640 -7 484 680

Prosjektfase: Rehabilitering og nyanlegg av vann- og avløpsanlegg pågår kontinuerlig, iht hovedplan vann og avløp.

Kommentar: Investeringenes finansiering inngår i gebyrgrunnlaget for vann og avløp.

Ydalir; ny veg X RV 25

Teknikk og miljø            2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 10 000 000 8 000 000 5 125 000 10 250 000 33 375 000
Lånebehov 8 000 000 6 400 000 4 100 000 8 200 000 26 700 000
Tilskudd / refusjoner 0
Egenkapital / fond 0
 Inntekt MVA-kompensasjon  2 000 000  1 600 000  1 025 000  2 050 000 6 675 000
Driftskonsekvenser:
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
 Renteutg serielån -68 000 -136 000 -252 160 -330 006
Avdrag serielån 0 -320 000 -576 000 -740 000 25 år
Driftsutgifter -68 000 -456 000 -828 160 -1 070 006 -2 422 166
Årlig driftsresultat -68 000 -456 000 -828 160 -1 070 006 -2 422 166

Prosjektfase: Nytt planløst vegkryss i Prestmyrbakken Rv25 med tilknytting til Olav Sæters veg og Prestmyrvegen

Kommentar: Bevilgningen erstatter  tidligere samleveg  Ydalir -Loken. Prosjektet er koordinert med Tomteselskapets utvikling av Ydalir området

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Investeringene i Olav Sæters veg og Prestmyrbakken er forutsetting for den store Ydalirutbyggingen.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Utbyggingen av Ydalir kan ikke realiseres uten denne nødvendige infrastrukturen pga varslede innsigelser/rekkefølgebestemmelser.

Investeringsprosjekter Eiendom

12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 26 219 400 0 0 0 26 219 400
Lånebehov 20 975 520 -16 524 000 0 0 4 451 520
Tilskudd / refusjoner 16 524 000 16 524 000
Inntekt MVA-kompensasjon 5 243 880 0 0 0 5 243 880
Driftskonsekvenser: 
Gjengs leie 0 1 468 500 1 468 500 1 468 500 4 405 500
Driftsinntekter 0 1 468 500 1 468 500 1 468 500 4 405 500
Renteutg serielån -178 292 -356 584 -33 713 -32 648
Avdrag serielån 0 -524 388 -111 288 -111 288 40 år
FDV Boliger / FDVR fellesareal -135 708 -542 830 -542 830 -542 830 -1 764 198
FDVR  base -21 938 -87 750 -87 750 -87 750 -285 188
Driftsutgifter -335 937 -1 511 552 -775 581 -774 516 -3 397 586
Årlig driftsresultat -335 937 -43 052 692 919 693 984 1 007 914

Kommentar: Investeringsbeløpene tar utgangspunkt i prosjektkostnad angitt i forprosjektet av  30.04.2014 ,  Forprosjektet viser en prosjektkostnad på  kr. 45 870 000,-. Det er lagt til kostnader for tilkobling av fjernvarme, rydding av tomt inkl. mulig forurensning i grunnen, utvendig eltilførsel og utomhus VA . Totalt kr.: 1 250 000,-.  Itillegg er det lagt til EK’s andel av kostnader  reguleringsarbeidet med kr. 400 000,-

Dette gir en total investering på kr.: 47 520 000,-   Fra dette er det trukket fra tidligere bevilgning på kr.: 6 500 000,- for  2014 og kr.: 16 063 462,- for 2015 slik at sum periode utgjør kr.:  24 956 538,- + 2,5 % indeksregulering pr. år siden 2014, tilsammen kr. 26219400. I beregningen av leieinntekter, er det benyttet «gjengs leie» prinsippet, og forventet tilskudd fra husbanken er tatt inn i beregningsgrunnlaget .  Gjengs leie pr. boenhet er beregnet til kr. 10 198,- pr. måned  inkl. energikostnad for oppvarming. FDV kostnad bolig er beregnet  inklusive energikostnader for oppvarming, samt FDVR kostnader for fellesrom .  Inntekt av forventet tilskudd fra Husbanken er lagt til året etter forventet ferdigstillelse. FDV  kostnad bolig  er bergenet på bakgrunn av: Vedlikeholdskostnad kr. 170,- pr. m2 pr. år, forvaltningskostnad kr. 40,- pr. m2 pr. år, energikostnad for oppvarming kr. 150,- pr. m2 pr. år. FDVR kostnad fellesareal / base tar utgangspunkt i et nøkkeltall på kr.: 650,- pr. m2.  Arealene i prosjektet fordeler seg på følgende måte: Boliger: 675 m2, Base: 135 m2, Fellesarealer: 460 m2. Arealer til teknisk er da fordelt mellom base og fellesareal. Tallene for leieinntekter og FDVR utgifter tar utgangspunkt i at bygget skal stå ferdig og innflyttingsklart 4 kvartal 2016. I tidligere kalkyler er det lagt  inn en innsparing på 1,2 mill ved redusert natt bemanning pga samlokalisering. Denne innsparingen er ikke realistisk da sektoren i dag ikke kjenner til aktuelle brukere med natt bemanning som vil kunne flytte inn i denne boligen. Behovet for bemanning i boligen avhenger av behovet til de som flytter inn , og hva de har av eksisterende tjenester som skal følge brukeren inn i boligen. Det er derfor vanskelig å beregne driftsutgifter til bemanning før vi vet hvem som flytter inn. Det er lagt til rette for at brukere og bemanning fra midlertidig opprettet bofellesskap Søndre Nyborg følger med over til dette bofellesskapet.

Aktuelle problemstillinger: Framdriften er avhengig av tidshorisont for behandling av levert planforslag, bygging av rundkjøring RV 3,  og etablering av nødvendig infrastruktur i området. Det er opplyst fra teknisk sektor, som koordinerer utbygging av rundkjøringen, at det planlegges byggestart for rundkjøringen  våren 2016.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Kommunen kan tilby samlokaliserte omsorgsboliger til personer med nedsatt funksjonsevne i hovedsak er målgruppen yngre voksne med psykisk utviklingshemning.  Boligene vil gi et større og mer robust fagmiljø, og således en faglig god tjeneste, samt være driftseffektive. Disse 12 leilighetene vil være et godt alternativ for de som ønsker å bo i tilknytning til flere.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Målgruppen vil måtte skaffe seg annen bolig i Elverum, noe som medfører at kommunen vil i større grad måtte gi tjenester desentralisert. Dette medfører totalt sett større utgifter pga manglende stordriftsfordeler og sårbarhet, og sannsynlig færre muligheter til deltakelse i et sosialt fellesskap i hverdagen for målgruppen.

Boligkjøp 2016

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 43 750 000 43 750 000 0 0 87 500 000
Lånebehov 43 750 000 35 000 000 -8 750 000 0 70 000 000
Tilskudd / refusjoner 8 750 000 8 750 000 17 500 000
Inntekt MVA-kompensasjon 0 0 0 0 0
Driftskonsekvenser:
Gjengs leie 1 519 800 4 559 400 6 079 200 6 079 200 18 237 600
Driftsinntekter 1 519 800 4 559 400 6 079 200 6 079 200 18 237 600
Renteutg serielån -371 875 -743 750 -1 390 156 -1 166 813
Avdrag serielån 0 -1 093 750 -1 968 750 -1 750 000 40 år
FDV -189 000 -378 000 -378 000 -378 000 -1 323 000
Driftsutgifter -560 875 -2 215 500 -3 736 906 -3 294 813 -9 808 094
Årlig driftsresultat 958 925 2 343 900 2 342 294 2 784 388 8 429 506

Kommentar: Det er lagt til grunn investering i 25 boliger i 2016 og 25 boliger i 2017 basert på mottatt boligbestilling fra stormøte i boligtildelingen. Det er beregnet en gjennomsnittspris pr. bo – enhet på kr. 1 750 000,- (Det er gjennomsnittsprisen for boligene anskaffet siste 3 år i Elverum kommune, justert for prisstigning.) Det er lagt til grunn en gjennomsnitt størrelse på 72m2 tre roms leilighet. Dette er gjennomsnitts størrelsen på boligene som er anskaffet siste 3 år. Gjennomsnittlig gjengs leie er beregnet til kr.:  10132,- / mnd. pr. leilighet / bolig. (med dagens utgangspunkt for beregning ). Dette er gjennomsnitts leien for de 46 sist anskaffede boligene  i kommunen. Det vil måtte være noe usikkerhet i dette da areal og snittpris kan variere, samt at gjengs leie beregningen for 2016 og 2017 vil være forskjellig fra dagens beregning ved at grunnlaget for 5 års gjennomsnittet blir flyttet fra 2011 – 2015 til 2013 – 2017. Investeringskalkylen har lagt til grunn et gjennomsnittlig tilskudd fra husbanken på 20 %. Denne inntekten er lagt til året etter investeringene, da Husbankens rutiner de siste år har lagt opp til dette. Det er lagt inn FDV kostnader kr.: 210,- pr m2 (170,- til vedlikehold og 40,- til forvaltning og drift). Disse kostnadene til FDV og drift er også lagt inn ved beregning av markedsleien, (som igjen danner grunnlaget for gjengs leien), slik at disse postene balanserer mot hverandre.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Utleie av kommunale boliger skal i utgangspunktet være et nullspill økonomisk,  men ved å benytte gjengs leie prinsippet, vil ikke alltid leieprisen være eksakt lik nødvendig leie for å dekke kostnadene. Den kan variere noe over og noe under.Det vil derfor normalt ikke være noen større økonomiske konsekvenser ved å gjøre investeringene.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Mange vanskeligstilte i Elverum vil stå uten botilbud, samt at kommunen ikke vil kunne oppfylle bosetting av flyktninger.

Grøndalsbakken – nytt bofellesskap

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 26 200 000 0 0 0 26 200 000
Lånebehov 20 960 000 -6 885 000 0 0 14 075 000
Tilskudd / refusjoner 6 885 000 6 885 000
Inntekt MVA-kompensasjon 5 240 000 0 0 0 5 240 000
Driftskonsekvenser:
Gjengs leie 0 615 480 615 480 615 480 1 846 440
Driftsinntekter 0 615 480 615 480 615 480 1 846 440
Renteutg serielån -178 160 -356 320 -216 597 -210 959
Avdrag serielån 0 -524 000 -351 875 -351 875 40 år
FDV Boliger -125 852 -125 852 -125 852 -377 556
FDVR  base -100 500 -100 500 -100 500 -301 500
FDVR fellesareal -165 000 -165 000 -165 000 -495 000
Driftsutgifter -178 160 -1 271 672 -959 824 -954 186 -3 363 842
Årlig driftsresultat -178 160 -656 192 -344 344 -338 706 -1 517 402

Prosjektfase: Forprosjekt var ferdig april 2015.Detaljprosjektet startet juni 2015 og skal leveres ferdig til Elverum kommune medio november 2015. Anbud legges deretter ut på Doffin november/desember 2015, og forventes inn fra entreprenører medio januar 2016. Det vil deretter bli valgt entreprenør i slutten av januar 2016, der hvor tildeling av kontrakt vil skje. Etter dette vil det være en klagefrist for andre entreprenører på 21 dager. Igangsettingssøknad til bygningsmyndighetene kan sendes i begynnelsen av februar 2016 og antatt byggestart vil være medio mars 2016. Byggeperioden vil være ca. 10 mnd.

Kommentar: Grøndalsbakken bofellesskap er et nytt bo-fellesskap med 5 bo-enheter samt fellesareal og personalbase. Det bevilget 0,7 MNOK i 2014 og 1,021 MNOK 2015.                                                                       Forprosjektet ble ferdigstilt i  april 2015, og viser en kostnad på ca. NOK 24 700 000,-. Dette er den faktiske kostnaden. Det viser seg etter at forprosjektet er ferdig, at hele prosjektet blir ca 7 MNOK dyrere enn  opprinnelig estimert. Dette skyldes større grunninvesteringer enn antatt, som krav til etablering av ny trafostasjon og anleggsbidrag fjernvarme. I tillegg er bo-fellesskapet blitt noe større enn utgangspunktet. Dette skyldes ulike minimumskrav fra bruker/forskrift. Den første kalkylen viste et areal på 538 m2 BRA, mens det faktiske arealet blir 572 m2 BRA. Økningen i areal skyldes bl. annet personalfasiliteter og økt fellesareal. For å få et riktig kostnadsbilde av bofellesskapet så ganger vi opp BRA med en brutto/netto-faktor som er satt til 1,3. Da får vi et BTA (bruttoareal) på 744 m2. I tillegg kommer det 5 stk. uteboder til hver av leilighetene på til sammen 41 m2 BTA. DVS totalt BTA er 785 m2. Etter at forprosjektet ble ferdigstilt har det kommet behov for en omregulering av eiendommen som følge av krav til parkering og minimumsavstand til friområde. I tillegg har teknisk sektor signalisert at krav om bygging av gang- og sykkelveg vil komme med tilhørende finansieringsbehov fra prosjektet. Dette utgjør økte kostnader med hensyn til total kostnadsramme, og er estimert til 1,5 MNOK. Tilskudd og momskompensasjon utgjør i sum 12,7 MNOK.Det er lagt inn 5 x 1 337 400,- i investeringstilskudd fra Husbanken (maksimumssatser 2015). Beregnet gjengs leie til 10 258,-.                 FDV-kostnader er lagt inn med (45+47+200) kr/m2 for boligene  (5* 78m2= 390 m2) og utebodene (41 m2). FDVR-kostnader for fellesarealer og personalbase (estimert til hhv. 220 m2 og 134 m2) er lagt inn med 750 kr/m2.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Sandbakken bofellesskap kan flytte opp til Grøndalsbakken, og arealene på Sandbakken overtas av PRO.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: PRO vil ikke kunne overta Sandbakken bofellesskap.

Jotuntoppen Bo- og omsorgssenter

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 70 000 000 69 400 000 139 400 000
Lånebehov 56 000 000 55 520 000 -60 692 000 0 50 828 000
Tilskudd / refusjoner 60 692 000 0 60 692 000
Inntekt MVA-kompensasjon 14 000 000 13 880 000 0 0 27 880 000
Driftskonsekvenser:
Husleie demens enkel 759 000 1 821 600 1 821 600 4 402 200
Husleie demens dobbel 205 800 493 920 493 920 1 193 640
Husleie omsorg enkel 545 350 1 308 840 1 308 840 3 163 030
Husleie omsorg dobbel 225 800 541 920 541 920 1 309 640
Driftsinntekter 0 1 735 950 4 166 280 4 166 280 10 068 510
Renteutg serielån -476 000 -952 000 -1 983 080 -628 030
Avdrag serielån 0 -1 400 000 -2 788 000 -1 270 700 40 år
FDV – boenheter demens -141 544 -339 706 -339 706 -820 955
FDV – boenheter omsorg -130 320 -312 769 -312 769 -755 857
FDVR – peronalbase 1 -78 840 -189 215 -189 215 -457 270
FDVR – personalbase 2 -32 480 -77 951 -77 951 -188 382
FDVR – dagaktivitet -63 016 -151 239 -151 239 -365 494
FDVR – fellesområder -414 463 -994 711 -994 711 -2 403 886
Driftsutgifter -476 000 -3 212 663 -6 836 670 -3 964 320 -14 489 654
Årlig driftsresultat -476 000 -1 476 713 -2 670 390 201 960 -4 421 144

Prosjektfase og fremdrift: Ferdig forprosjekt 06.2015. Detaljprosjektering høsten 2015. Kontrahering entreprenør januar 2016. Oppstart riverarbeid februar/mars 2016.Byggestart  mars/april 2016. Ferdig bygg medio 2017.

Kommentar: Tallene er indeksregulert med byggekostnadsindeks 2,5 %.

Underetasje/sokkel: Dagaktivitetssenter for personer med demens, to personalbase r, fellesvaskeri, samt renholdsrom og garasje. I tillegg kommer fellesfunksjoner som lager, varemottak, avfallsrom og rom for tekniske installasjoner.

  1. etasje: 24 omsorgsboliger for personer med demens. Etasjen inneholder også betydelige fellesarealer som gjør boligene godt egnet for målgruppen. (20 enkle a 38,4m2 og 4 doble a 48,6m2, beregnet for par)
  2. etasje: 17 omsorgsboliger og to fellesstuer. (13 enkle a 38,4m2 og 4 doble a 48,6m2, beregnet for par)

Totalt investeringskostnad kr. 186 200 000,-. (Det er tidligere bevilget kr. 46 800 000,- til prosjektet, da med 24 omsorgsboliger for personer med demens, personalbase og dagaktivitetssenter.  Husleie er foreløpig beregnet til kr. 7  590,-/mnd. for enkle leiligheter (tilrettelagt i 1. etg.) og kr. 10 290,-/mnd. for doble leiligheter (tilrettelagt i 1. etg.). Kr. 8 390,-/mnd. for enkle omsorgsleiligheter i 2. etg. og kr. 11 290,-/mnd. for doble omsorgsleiligheter i 2. etg. Husleie og driftsutgifter er lagt inn for 5 mnd. i 2017. Det erberegnet fullt tilskudd fra Husbanken. 41 stk. x kr. 1 377 000,- per omsorgsbolig og kr. 4 235 000,- for dagaktiviteten.

Driftsmidler til økt bemanning i pleie og omsorg er ikke hensyntatt, da utgangspunktet er at dagens hjemmebaserte tjenseter skal dekke døgnbemanning i 24 omsorgsboliger for personer med demens. Det er stor usikkerhet til helse- og omsorgsbehovet til de som skal bo i boligene, og derved usikkert om dagens ressurser i hjemmebaserte tjenester vil være tilstrekkelig.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Avhjelpe press på sykehjemsopphold, spesielt for målgruppen personer med demens. Kommunen har en institusjonstung tjensteprofil, og etablering av omsorgsboliger for personer med demens vil gi kommunen trinnet i omsorgstrappen som mangler – heldøgns omsorgsboliger. Dekningsgrad for institusjonsplasser og omsorgsboliger med døgnbemanning vil bedres. Ved å bygge 17 av de 40 planlagte omsorgsboligene i 2. etasje av demenssenteret bidrar dette til bedre utnyttelse av tilgjengelig tomt med tilhørende inndekning av relativt store infrastrukturkostnader (parkeringskjeller, riving av Jotunvegen 2-12, innløsing av bolig i Jotunvegen 12, samt etablering av ny adkomst).

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Forskning viser at omlag 80 % av beboere på sykehjem har kognitiv svikt/demenssykdom. Kommunens sykehjem har få plasser tilpasset denne målgruppen. Ved å ikke etablere 24 omsorgsboliger for målgruppen, vil kommunen ligge langt etter sammenlignbare kommuner når det gjelder tilpasset heldøgnsomsorg for målgruppen, og dagens press på sykehjemsplasser vil vedvare, fordi kommunen ikke har alle trinnene i omsorgsgtrappen tilpasset personer med demens. Personer med demenssykdom er ofte somatisk godtfungerende, og lever lenge med sin demenssykdom.

Helsehuset m/ tilleggsfunk. og 24 omsorgsboliger

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 100 390 000 226 120 000 69 000 000 23 000 000 418 510 000
Lånebehov 80 312 000 184 002 000 -65 976 000 -14 648 000 183 690 000
Tilskudd / refusjoner 121 176 000 33 048 000 154 224 000
Inntekt MVA-kompensasjon 20 078 000 42 118 000 13 800 000 4 600 000 80 596 000
Driftskonsekvenser:
Gjeng leie omsorgsboliger 0 1 390 000 1 390 000
Inntekt utleie BUP 1 254 300 1 254 300 2 508 600
Nto budsj følger rehab + finansiering ø.hj. og UK 14 155 000 14 155 000 28 310 000
Nto budsj følger korttids 14 700 000 14 700 000 29 400 000
KMF medfinansiering 1 000 000 1 000 000 2 000 000
Brukerbetaling 558 060 558 060 1 116 120
Fiansiering interkom. Ø.hj. 4 566 000 4 566 000 9 132 000
Driftsinntekter 0 0 36 233 360 37 623 360 73 856 720
Renteutg serielån -682 652 -1 365 304 -4 806 730 -3 193 792
Avdrag serielån 0 -3 212 480 -10 572 560 -7 933 520 25 år
FDVR HEL nybygg / rehab -7 284 700 -7 284 700 -14 569 400
Netto budsjettøkning PRO -38 000 000 -38 000 000 -76 000 000
FDVR omsorgsboliger -1 080 900 -1 080 900
Driftsutgifter -682 652 -4 577 784 -60 663 990 -57 492 912 -123 417 338
Årlig driftsresultat -682 652 -4 577 784 -24 430 630 -19 869 552 -49 560 618

Prosjektfase: Forprosjekt ferdigstilt september 2015. Detaljering startes.

Framdrift Helsehuset:

2015: Forprosjekt, detaljering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag

2016: Utlysning, kontrahering og byggeprosess

2017: Ferdigstillelse i løpet av 2017

Kommentar: Prosjektet er mer enn 4 måneder forsinket på grunn av manglende rammeavtaler med rådgivende ingeniører 2. halvår 2014.
I tillegg har det vært nødvendig å få avklart leieavtale med Sykehus Innlandet/BUP som grunnlag for forprosjektet. Planskisser for BUP er nå justert i flere omganger, og har resultert i signert intensjonsavtale. Leieinntekter er tatt inn på inntektssiden i kalkylen. Momskompensasjonen for 2017 er nedjustert med kr.3 106 000,- da arealene som bygges for BUP / utleie ikke har MVA kompensasjon. Areal nybygg Helsehuset: 8540 m2, Ombygging eksisterende arealer;  2315 m2.

Kostnad; Totalkostnaden for Helsehuset 2017 m/ omsorgsboliger på Moen, samt også inkludert Helsehuset, tilleggsfunksjoner er i forprosjektet beregnet til kr. 395 520 654,- Kostnader til omsorgsboligene på Moen er da ikke beregnet i dette forprosjektet.  Kostnadene for Omsorgsboligene på Moen er tillagt etter  beregninger gjennomført i 2014 og indeksregulert kostnad for bygging på tilsammen kr. 92 000 000,-. Tilsammen kr.487 520 654,-. Det er tidligere bevilget tilsammen kr. 69 011 000.-  i tidligere vedtak slik at totalbehov bli  418 510 000,-.

Dette er mer enn  30 % høyere enn opprinnelig estimat. Differansen skyldes i hovedsak utbygging av tilleggsfunksjoner samt legevakt og funksjoner rundt denne som  som ikke ligger inne i gjeldende økonomiplan (jfr. egen redegjørelse fra helse- og omsorgstjenesten) og ikke var beskrevet. Det skyldes også stor usikkerhetsmargin på tidligkalkylene og en kombinasjon av forhøyet brutto/nettofaktor, utfordringer rundt behov for forsterking av bærekonstruksjon i eksisterende bygningsmasse og omlegging av infrastruktur utomhus. Kostnader til strakstiltak branntekniske oppgraderinger ved Moen sykehjem var også en del av opprinnelig estimat med estimert kostnad på kr. 5 000 000,-. Dette prosjektet er nå avsluttet med en totalkostnad på ca. kr. 3 900 000,-

Prosjektet «Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak» kommer i tillegg, og ble i forprosjektet estimert til 23 MNOK, og dette samsvarer med opprinnelig estimat. Prosjektene «Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak» og ”Tilleggsfunksjoner” inngår som en naturlig del av hovedprosjektet «Helsehuset alt 3» Vi har valgt å legge «tilleggsfunksjonene» inn i kalkylen for Helsehuset 2017 m/ omsorgsboliger på Moen, mens «Kirkevegen 47 – eksisterende fløy A og B inneklimatiltak » foreløpig er opprettholdt som egen kalkyle(se egen kalkyle under)

Inntekten av gjengs leie for omsorgsboligene har kun ½ års sum i 2019 da prosjektet ikke forventes innflyttingsklart før i slutten av 2 kvartal 2019.  Årlig gjengs leie inntekter vil fra 2020 blir kr. 2 780 000,-

FDVR kostnader  Helsehuset  nybygg / rehab er basert på kr. 750,- pr m2 for nybygg og 380,- pr. m2 for eksisterende som ombygges, (høyere renholdkostnader i helsedelen). FDVR kostnad omsorgsboliger er basert på kr. 360,- pr. m2 for leiligheter, (ca. 1440 m2), og kr. 750,- pr. m2 for fellesarealer, (ca. 750 m2).

Det er lagt til grunn et investeringstilskudd fra Husbanken på kr. 1 683 000,- /sykehjemsplass , samt finansiering av øyeblikkelig hjelp senger med 4.566.000,- og rammen for utskrivningsklare pasienter  2.440.000,-. Kalkylen har hensyntatt eksisterende rammer (utgifter og inntekter), som vil følge korttids- og rehabiliteringsplasser som blir flyttet fra Jotunhaugen og Moen sykehjem.

Aktuelle problemstillinger; I forbindelse med skisseprosjektet har utleie av parkeringsarealet bidratt til utfordringer. I forbindelse med kjøp av eiendommen ble det inngått avtale med Sykehus Innlandet (SI) om langtids leie av 236 parkeringsplasser frem til 2023 med tilhørende opsjonsmuligheter. Store deler av parkeringsarealet vil måtte inngå som tomt for tilbygget, og dette innebærer at det er behov for å redusere antall p-plasser i leieavtalen. Likeledes bidrar dette til utfordringer for det samlede parkeringsbehovet tilknyttet nytt helsehus. SI har også behov for adkomst over kommunen sin eiendom i forbindelse med etablering av ny dialyseavdeling. Dialogen mellom SI og Elverum kommune for å finne en løsning, som bidrar til en omforent helhetlig plan skal avklares og formaliseres. Dette er nå gjennomført og forankret gjennom en intensjonsavtale.

Som følge av utfordringene med å løse parkeringsbehovet er det i skisseprosjektet også utredet parkeringshus. Kostnadene er estimert til 50 MNOK. Dette er foreløpig ikke videreført i forprosjektet, da parkeringsproblematikken syntes løst gjennom dialog med Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen , men utfordringer rundt reguleringen kan igjen aktualisere behovet for parkeringshus. Dette vil eventuelt komme som et tillegg til estimerte byggekostnader dersom ikke parkeringsbehovet kan løses på annet vis. Avklaring av dette må skje gjennom dialog med EKI AS og Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen snarest.

Helsehuset må fraflyttes under ombyggingen. Dette betyr at det vil påløpe kostnader til ut- og innflytting, samt endrede leieforutsetninger. Dersom plassbehovet ikke kan dekkes i egne lokaler (f eks Svenskebyvegen 10, Skogvegen 16) kan det bli behov for eksterne løsninger som vil være kostnadsdrivende.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Utbygging av helsehuset gir mulighet til å i større grad kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Utbyggingen gjør oss i stand til å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Elverum som regionsenter tar sitt ansvar og sikrer døgnopphold for øyeblikkelig hjelp som er lovpålagt fra 2016, samt sørger for at kommunens innbyggere sikres et tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold slik samhandlingsreformens intensjon tilsier. Et helsehus med det innhold som er skissert vil kunne bety mye for fremtidig rekkurtering av kompetent arbeidskraft, noe som vil være avgjørende for å sikre god kvalitet på kommunens helse- og omsorgstjenester.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Kommunen blir i mindre stand til å påvirke utgifter knyttet til kommunal medfinansiering for spesialist helsetjenester, og tilrettelegger ikke for faglig forsvarlig lovpålagt tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp fra 2016. Kommunen må tilby sine innbyggere døgnopphold for øyeblikkelig hjelp på annen måte, mest sannsynlig i en annen kommune. Kapasiteten i hjemmebasert omsorg og ved institusjonene er sprengt, og kommunen må fortsette å betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende i sykehus.

Kirkevegen 147, eksisterende del A og B i helsehuset – Inneklimatiltak

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 4 400 000 6 000 000 0 0 10 400 000
Lånebehov 3 520 000 4 800 000 0 0 8 320 000
Inntekt MVA-kompensasjon 880 000 1 200 000 0 0 2 080 000
Driftskonsekvenser:
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Renteutg serielån -29 920 -59 840 -148 646 -142 605
Avdrag serielån 0 -140 800 -332 800 -332 800 25 år
Driftsutgifter -29 920 -200 640 -481 446 -475 405 -1 187 411
Årlig driftsresultat -29 920 -200 640 -481 446 -475 405 -1 187 411

Forprosjekt ferdigstilt 10.09.2015

Kommentar: Kostnadene er i forprosjektet estimert til 23 MNOK, som tilsvarer tidligere estimat.  2,6MNOK bevilget 2014, 10 MNOK bevilget 2015. Eksisterende  kontorlokaler i fløy A og B tilfredsstiller ikke dagen krav til ventilasjon, akustikk og lydtetthet. Det  ble gjennomført strakstiltak i 2014 (akustikk kr 0,4 MNOK). Usikkerheten er nå ca. 10%, i hovedsak opp mot konjunktur og marked. Ingen vesentlig endrede driftskostnader FDVR  i hht areal da lokalene brukes pdd.  Det kan bli mindre justeringer grunnet  mer teknisk utrustning i arealene.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Godkjente kontorlokaler i forhold til arbeidsmiljøloven .

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Lokalene egner seg ikke til den bruken kommunen har definert

Ny skole i sentrum -Ydalir

Ny skole i sentrum -Ydalir 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 31 800 000 26 700 000 77 100 000 61 400 000 197 000 000
Lånebehov 25 440 000 21 360 000 61 680 000 49 120 000 157 600 000
Inntekt MVA-kompensasjon 6 360 000 5 340 000 15 420 000 12 280 000 39 400 000
Driftskonsekvenser:
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Renteutg annuitet 0 0 0 0
Avdrag annuitet 0 0 0 0
Renteutg serielån -216 240 -432 480 -821 021 -2 113 608
Avdrag serielån 0 -1 017 600 -1 872 000 -4 339 200 25 år
FDVR -1 406 250 -1 406 250
Skoledrift -6 650 000 -6 650 000
Driftsutgifter -216 240 -1 450 080 -2 693 021 -14 509 058 -18 868 399
Årlig driftsresultat -216 240 -1 450 080 -2 693 021 -14 509 058 -18 868 399

Prosjektfase: Utredning: Det er  behov for midler til gjennomføring av prosjektering  av infrastruktur samt skisseprosjekt  for ny skole i sentrum

Kommentar: Mva av 27 MNOK til grunnerverv er ikke kompensasjonberettiget.

Behov2-parallell barneskole  – 4.500 m2, 197 MNOK, med inntil 350 elever  (tilrettelagt  for 4 parallell). Inkluderer  Infrastruktur vei, vann og avløp. Planleggingen av skolen skal hensynta behov for en fremtidig barnehage i samme område. Grunnerverv – skole og barnehage.

Framdrift;

2015: Anskaffelsestrategi, grunnerverv og skisseprosjekt samt prosjektering infrastruktur

2016: Forprosjekt skole, grunnerverv/tomtekjøp

2017: Byggestart infrastruktur  (ETS)– detaljprosjektering og anbud skole

2018: Byggestart ny skole (17 mnd byggetid)

2019: Ferdigstilles til skolestart i august.

 KostnadEstimert til ca. 197 MNOK (>30 % usikkerhet) . Inkluderer  inventar og utstyr, skoletomt og infrastruktur  (kabel, VA, Vei) til felt B1 – B4O1.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Elevtallsutviklingen tilsier at det er behov for ny skole i sentrum senest 2020.  Ny skole vil dekke dette behovet.  FDVR-kostnader (750 kr/m2) vil påløpe fra aug 2019. I tillegg vil skolefaglige driftskostnader påløpe fra samme tidspunkt.  (1 parallell skoledrift antatt frem til 2022) Kostnader  skoledrift første år  kr. 6,7 MNOK.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Manglende lokaler /skoleplass i forhold  til elevtallsutviklingen.

 Ny skole i Søndre Elverum

Ny skole i Søndre Elverum 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 17 100 000 24 400 000 41 500 000
Lånebehov 13 680 000 19 520 000 0 0 33 200 000
Inntekt MVA-kompensasjon 3 420 000 4 880 000 0 0 8 300 000
Driftskonsekvenser:
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Renteutg serielån -116 280 -232 560 -594 138 -570 000
Avdrag serielån 0 -547 200 -1 328 000 -1 328 000 25 år
Skoleskyss -176 150 -176 150 -176 150 -528 450
FDVR 1 300 m2 nye klasserom -975 000 -975 000 -975 000 -2 925 000
FDVR  400 m2 ny gymsal -300 000 -300 000 -600 000
Redusert lærerbemanning 1 428 750 1 428 750 2 857 500
Redusert kontaktlærere 68 000 68 000 136 000
Redusert inspektør 160 000 160 000 320 000
Redusert barneveil. og merkantil 448 400 448 400 896 800
Driftsutgifter -116 280 -1 930 910 -1 268 138 -1 244 000 -4 559 328
Årlig driftsresultat -116 280 -1 930 910 -1 268 138 -1 244 000 -4 559 328

Kommentar: Tallene er indeksregulert med byggekostnadsindeks 2,5 %.

Opprinnelig kostnadkalkyle 90,3 MNOK. Politisk  vedtak om å avsette totalt 43,3 MNOK i Øk-planperioden 2014-2017. Det er tidligere bevilget kr. 300.000,- og kr. 33,0 MNOK for 2015.

Administrasjonen forsøker å gjennomføre  en forenklet og byggherrestyrt anskaffelse ved å se på handlingsrommet innenfor teknisk forskrift  (TEK 10) for å komme innenfor en redusert prosjektramme fra opprinnelig kalkyle 90,3 MNOK ned til 66,1 MNOK ekskl. infrastruktur. Usikkerhet priskalkyle  større enn  30 %. Vurdert risiko fremdrift 25 % pga kort byggetid og uavklart regulering. Konseptet er tilsvarende skoleprosjektene Vestad og Hanstad. Hensikten med dette er å redusere prosjekteringskostnader samt legge til rette for økt industrialisering med gjenbruk av både prosjekteringsgrunnlag og byggeprosesser.

Omfang: Indeksregulert investering kr. 74,8  MNOK , inkl. infrastruktur.

Nytt undervisningsbygg med 8 klasserom, grupperom og tilhørende fasiliteter. Tilbygg ca.1 300 m2. Rehabilitering skole, ca. 2 000 m2. Frittliggende ny gymsal  400 m2 (Byggestart tidligst 2017) Tomt (Inkludert i kalkylen).

Infrastruktur : 7 MNOK – Kostnadsestimat fra august 2015 på utbedring og utvidelse av eksisterende avkjøring.  Eiendomsstaben anser det som nødvendig å gjøre denne investeringen med hensyn på trafikksikkerhet og tilgjengelighet til skolen.

Fremdrift

2015 Planlegging, prosjektering og markedsdialog. Anbuds utsendelse.

2016 Kontrahering, rehabilitering,  byggestart nytt undervisningsbygg i massivtre. Nytt undervisningsbygg og rehabilitert skole ferdigstilt og klar til bruk skolestart januar 2017.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Bygge om Lillemoen til en tilfredsstillende skole som også skal inkludere elevene fra Melåsberget skole til «Ny skole i Søndre Elverum». Driftsutgifter påløper fra januar 2017. Melåsberget skole frigjøres, og det må tas stilling til hva som gjøres med de ledige arealene (salg/alternativ bruk). Inntil videre planlegges  det ved Melåsberget skole tomgangsdrift fra 2017, som vil medføre en redusert kostnad for FDVR med kr 500.000 pr år.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Deler av skolen er i svært dårlig forfatning. I tillegg dekker ikke dagens fasiliteter behovet ved en sammenslåing mellom Lillemoen og Melåsberget.  Det vil også skape stor usikkerhet om hva som skjer med skolesituasjonen i Heradsbygd.

Vedlikeholds – og driftsmaskiner eiendom

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 338 000 338 000
Lånebehov 0 0 0 270 400 270 400
Inntekt MVA-kompensasjon 0 0 0 67 600 67 600
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Renteutg serielån 0 0 0 -2 907
Avdrag serielån 0 0 0 0 25 år
Driftsutgifter 0 0 0 -2 907 -2 907
Årlig driftsresultat 0 0 0 -2 907 -2 907

Kommentar: Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2015-18, men årlig bevilgning skyves ut i perioden jfr KS vedtak  48/15 Revidert økonomiplan.

Kantine Kommunehuset kjølerom

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 350 000 0 0 0 350 000
Lånebehov 280 000 0 0 0 280 000
Inntekt MVA-kompensasjon 70 000 0 0 0 70 000
Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -2 380 -4 760 -4 570 -4 379
Avdrag serielån 0 -11 200 -11 200 -11 200 25 år
Driftsutgifter -2 380 -15 960 -15 770 -15 579 -49 689
Årlig driftsresultat -2 380 -15 960 -15 770 -15 579 -49 689

Prosjektfase:Nytt kjølerom kantina Kommunehuset Folkvang

Kommentar: I Kjølerommet i kantina på Kommunehuset Folkvang er det nå mye mugg og det renner vann langs veggene.  Dette er ikke forsvarlig i forhold til internkontroll og regler for hygiene.  Hvis vi får en kontroll av Masttilsynet vil kjørerommet blir stengt, og da må kantina stenges.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Fortsatt kunne ha drift i kantina på Kommunehuset Folkvang.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Stenge kantina nåværende driftsform.  Det er ikke mulig å drive kantina med dagens standard uten kjølerom.

Service- og IKT staben

IKT – Velferdsteknologi

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 2 600 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 6 200 000
Lånebehov 2 080 000 960 000 960 000 960 000 4 960 000
Inntekt MVA-kompensasjon 520 000 240 000 240 000 240 000 1 240 000
Driftskonsekvenser: 
Trygghetsalarm – innbyggerbetaling 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 900 000
Driftsinntekter 0 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 900 000
Renteutg serielån -17 680 -35 360 -52 186 -70 682
Avdrag serielån 0 -83 200 -121 600 -160 000 25 år
Drift av trygghetsalarmer etter digitalisering -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -3 900 000
Driftsutgifter -17 680 -1 418 560 -1 473 786 -1 530 682 -4 440 707
Årlig driftsresultat -17 680 -118 560 -173 786 -230 682 -540 707

Prosjektfase: Forprosjekt m/karlegging

Bruk av velferdsteknologi  skal være en integrert del av tjenestene i Elverum kommune i løpet av 2020.

Beksrivelse av prosjektet: For å møte fremtidens omsorgs utfordringer må velferdsteknologi være en integrert del av tjenestene i Elverum kommune i løpet av 2020. Det er naturlig  å starte med  digitalisering av trygghetsalarmer  siden analoge  telefoner  fases ut innen utgangen av  2018. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene igangsetter arbeidet med overgang til full digitale løsninger så fort så mulig. Kommunen må ta ansvar for hele kommunikasjonskjeden med det økonomiske ansvaret dette medfører. Overgang til digital kommunikasjons plattform krever mye forarbeid og planlegging, og dette må følges av endringer i arbeidsrutiner, saksbehandling med videre i tjenestene. Husbanken setter kriterier i sine tilskuddsordninger for at alle bygg for omsorgsformål er tilrettelagt for velferdsteknologi.

For å klare dette må sektorene samarbeide på tvers; IKT-drift, Eiendom,  PRO og Familie og Helse. Velferdsteknologi må inn i kommunens planverk og forankres i politisk og administrativ ledelse.  Jfr kommuneplanens samfunnsdel så står det at omsorgstjenestene skal være innrettet mot å gi enkeltmennesker muligheter til å mestre egent liv, med tjenester gitt på riktig nivå med god kvalitet.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Kommunen melder seg på i den digitale utviklinga innen tjenesteproduksjon.  Det er helt nødvendig å gjøre en grundig kartlegging  og forprosjekt for å få på plass en sikker og velfungerende plattform for denne nye type velferdsteknologi .

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Kommunen har ikke gjort de nødvendige forberedelsene og vil ikke være i stand til å håndtere bruk av digital teknologi i sin tjenesteproduksjon.

IKT-investeringer 2016 – 2019

Investeringskalkyle 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 1 743 000 1 743 000 1 743 000 1 743 000 6 972 000
Lånebehov 1 394 400 1 394 400 1 394 400 1 394 400 5 577 600
Inntekt MVA-kompensasjon 348 600 348 600 348 600 348 600 1 394 400
Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -11 852 -23 705 -49 250 -77 222
Avdrag serielån 0 -55 776 -111 552 -167 328 25 år
Driftsutgifter -11 852 -79 481 -160 802 -244 550 -496 685
Årlig driftsresultat -11 852 -79 481 -160 802 -244 550 -496 685

Årlig bevilgning for å opprettholde en kontinuerlig sikker og stabil drift av servere og nett i hele kommunen.

Økonomistaben

Kjøp av biler-jevn utskifting 2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 3 793 000 3 793 000 3 793 000 3 793 000 15 172 000
Lånebehov 3 034 400 3 034 400 3 034 400 3 034 400 12 137 600
Inntekt MVA-kompensasjon 758 600 758 600 758 600 758 600 3 034 400
Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -25 792 -51 585 -107 175 -168 045
Avdrag serielån 0 -121 376 -242 752 -364 128 25 år
Driftsutgifter -25 792 -172 961 -349 927 -532 173 -1 080 853
Årlig driftsresultat -25 792 -172 961 -349 927 -532 173 -1 080 853

 

Årlige bevilgning for å holde en jevn utskifting på tjenestebilene.

Oppvekst

IKT investeringer Skole

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 2 050 000 2 050 000 2 050 000 2 050 000 8 200 000
Lånebehov 1 640 000 1 640 000 1 640 000 1 640 000 6 560 000
Inntekt MVA-kompensasjon 410 000 410 000 410 000 410 000 1 640 000
Driftskonsekvnser:
Renteutg serielån -13 940 -27 880 -57 925 -90 823
Avdrag serielån 0 -65 600 -131 200 -196 800 25 år
Driftsutgifter -13 940 -93 480 -189 125 -287 623 -584 168
Årlig driftsresultat -13 940 -93 480 -189 125 -287 623 -584 168

Årlig bevilgning jfr økonomiplan 2014-2017

Pleie-, rehabilitering og omsorg

Digitale dekodere for TV signaler i institusjonstjenesten

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 260 250 0 0 0 260 250
Lånebehov 208 200 0 0 0 208 200
Inntekt MVA-kompensasjon 52 050 0 0 0 52 050
Driftskonsekvenser: 0
Renteutg serielån -1 770 -3 539 -3 398 -3 256
Avdrag serielån 0 -8 328 -8 328 -8 328 25 år
Driftsutgifter -27 200 -23 240 -23 240 -23 240 -96 920
Driftsutgifter -28 970 -35 107 -34 966 -34 824 -133 867
Årlig driftsresultat -28 970 -35 107 -34 966 -34 824 -133 867

Prosjektfase:  Overgang fra analoge til digitale  TV signaler  ved Moen og Sætre sykehjem.

Kommentar: Løsning for Moen sykehjem er en egen sentral, i steden for mange små dekodere, siden sykehjemmet er så stort. Dette vil sikre overgangen fra analog til digitale tv-signaler. Sætre sykehjem  kan ha en bakkepakke. Lyngholtet og Jotunhaugen løses ved å bytte ut dekodere.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Pasienter ved sykehjemmene  vil få se TV. Løsningen som er beskrevet ovenfor er den økonomisk beste løsningen  på sykehjem med størrelse som Moen sykehjem.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Pasienter får ikke se TV på sine rom eller i fellesareal.

PRO kjøkken vannkjøler

2016 2017 2018 2019 Sum periode
Investeringsbeløp 337 000 0 0 0 337 000
Lånebehov 269 600 0 0 0 269 600
Inntekt MVA-kompensasjon 67 400 0 0 0 67 400
Driftskonsekvenser:
Renteutg serielån -2 292 -4 583 -4 400 -4 217
Avdrag serielån 0 -10 784 -10 784 -10 784 25 år
Driftsutgifter -2 292 -15 367 -15 184 -15 001 -47 843
Årlig driftsresultat -2 292 -15 367 -15 184 -15 001 -47 843

Prosjektfase: Vannkjøler Elverum kommunale sentalkjøkken – engangsinvestering.

Kommentar: Økt produksjonsmengde medfører behov for ekstra vannkjøler for å i vareta masttilsynet forskrifter.

Konsekvenser ved å gjøre investeringen:

Forskriftsmessig kjøling av mat. Overholder forskrift, og utsetter ikke pasienter/brukere for matforgiftning.

Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen:

Overholder ikke krav til matlovforskriften, og kan utsette pasient/bruker for matforgiftning.

Her finner du søknader og innspill til årets økonomiplan som kommer fra ulike organisasjoner, frivillige lag og foreninger m.m

Innholdsfortegnelse