Gå til innhold

Gebyrregulativ 2016 – vedtatt kommunestyret 17.12.2015

LEIEPRISER I ELVERUMHALLEN IDRETTSHALL
2016 2015
A Turneringer/arrangementer
Messehallen/turn + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 260,00 kr 250,00
Idrettshallen + 2 garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 470,00 kr 450,00
Idrettshallen + alle garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 520,00 kr 500,00
Bomberom + garderober/dusj (pr time à 60 min) kr 150,00 kr 140,00
Vestibyle kr 140,00 kr 130,00
B Idrettshallen
Arrangementer uten inntektsgivende tiltak pr døgn
(vaktmestertjenester faktureres i tillegg)
kr 6 720,00 kr 6 500,00
Idrettsarrangementer med egen avtale
Arrangement med inntektsgivende tiltak pr døgn
(tilsyn/vaktmester faktureres i tillegg)
kr 12 910,00 kr 12 500,00
Egne avtaler med f.eks Grundsetmart’n
Leie av utstyr
Tilsyn vaktmester per påbegynt time kr 540,00 kr 520,00
Scene-elementer med ben pr element for inntil 2 uker kr 150,00 kr 140,00
C Trening
Elverumshallen pr treningstime à 45 min kr 310,00 kr 300,00
Messehallen pr treningstime à 45 min kr 230,00 kr 220,00
Utleie av bomberom pr treningstime à 60 min kr 120,00 kr 110,00
Aktiviteter for barn og unge under 19 år gis  40 % rabatt
Avgift for bruk av klister pr.time kr 40,00 kr 30,00
D Kamper – 25 % av spilleinntekten
Minimumsleie kr 860,00 kr 830,00
Kretskamper kr 480,00 kr 460,00
E Garderobeutleie (hver seksjon har 1 eller 2 garderober + 1 dusj)
Garderobe en seksjon kr 140,00 kr 130,00
Garderober to seksjoner kr 250,00 kr 240,00
Garderober tre seksjoner kr 360,00 kr 360,00
Leie av lagerrom – egen avtale
UTLEIE AV SKOLELOKALER
1 Skolens lokaler kan lånes ut til sosiale og kulturelle formål utenom skoletid, såfremt denne bruken ikke i vesentlig grad begrenser skolens bruk av lokalene.   2016   2015
2 Rektor har det daglige ansvaret for tilsyn med skoleanlegget og forestår utlån i disse tilfelle:

 • arrangementer i skolens egen regi, eller i regi av skolens rådsorganer eller foreninger i skolens lokalmiljø
 • Idretts- og kulturaktiviteter der utlån/-leie avtales for det enkelte tilfelle
 • voksenopplæringskurs arrangert av kommunen eller av godkjent studieorganisasjon. Slik at bruk av skolelokalene som ikke har inntektsbringende siktemål, er gratis for brukeren.
 • For arrangementer av inntektsbringende karakter betales leie etter satsene i reglementets punkt 6. Brukeren betaler for ekstra renhold som måtte bli nødvendig på grunn av utvidet bruk, også i de tilfelle det ikke betales leie.

Utlån av skolens kroppsøvingsanlegg som trenings- og øvingslokaler for lokalt idretts- og kulturliv gjennom hele eller deler av skoleåret:
Søknad sendes den enkelte skole etter kunngjøring før skoleferien. Denne bruken av skoleanlegget er gratis for brukerne. Brukes skolens kroppsøvingsutstyr så som baller, apparater og matter, betales en avgift pr t/u pr halvår for dette.  Ekstra renhold betales av bruker.

Bruk av kroppsøvingsutstyr pr t/u pr halvår kr 330,00 kr 310,00
3 Utleie av skolebygg til overnatting skjer etter avtale med rektor og innkvarterings- ansvarlig for arrangementet, alternativt direkte med representant for brukerne. Rektor er ansvarlig for forhånsvarsling av brannvesenet. Rektor har ansvar for at arrangør/bruker blir gjort kjent med skolens brann- og sikkerhetsinnstruks. Rektor vurderer om overnatting krever at det etableres bakvaktsordning av vaktmester eller tilsynsansvarlig.

Uttak av strøm til campingvogner o.l skjer etter skolens anvisning, og kan bare skje i det omfang skolens tekniske anlegg tillater det.

Overnatting pr person pr overnattingsdøgn med bakvakt kr 80,00 kr 70,00
Overnatting pr person pr overnattingsdøgn uten bakvakt kr 80,00 kr 70,00
Uttak av strøm til campingvogn o.l pr døgn pr uttak kr 70,00 kr 50,00
4 Skolelokalene kan også leies bort til andre etter avtale med rektor:

 • Møter og samlinger i heimevern og sivilforsvar
 • Kortere kurs arrangert av andre enn nevnt under punkt 2 foran
 • Andre møter og foredragsvirksomhet, også av politisk eller religiøs art
 • For slik utleie betales husleie som nevnt i punkt 6
5 Bortleie skjer i alle tilfelle på slike vilkår:

 • Kravene i renholdsforskriftene for skoler må overholdes
 • Leieren må i hvert tilfelle oppgi en ansvarshavende blant dem som er tilstede, til skolens vedkommende ( rektor eller vaktmester).
 • Den fastsatte godtgjøringen kan kreves innbetalt på forskudd
 • Leietillatelsen kan når som helst tilbakekalles.
 • Leieren er ansvarlig for at skolens lokaler og inventar blir behandlet aktsomt og forsvarlig og står økonomisk ansvarlig for all skade som måtte oppstå.
 • All parkering av sykler og motorkjøretøyer skjer på anvist plass.
 • Det er forbudt å nyte rusmidler innfor skoleområdet. Videre er det forbudt å røyke på skolens arealer.
6 Utleieprisen for de forskjellige rom fastsettes slik: (Minimumsleie = 1 time)
Gymnastikksal m/garderobe og dusj kr 300,00 kr 290,00
Svømmebaseng m/garderobe og dusj kr 300,00 kr 290,00
Klasserom kr 160,00 kr 150,00
Øvrige rom kr 190,00 kr 180,00
Utgifter til brensel, lys og renhold fastsettes til 75 % av leieprisen.

Når leietillatelsen gis etter pkt. 4 kan disse satsene settes ned av rektor/driftsstyret etter søknad i hvert enkelt tilfelle. Rektor påser at leieforholdet blir gjort kjent for økonomisjef mht. innbetaling av leie.

7 Vaktmester/rektor sender månedlig oppgave over utleie av skolens lokaler til revisor.
LEIE FOR DE ENKELTE ROM I KOMMUNEHUSET FOLKVANG  2016 2015
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
A Elverum – Aulaen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 660,00 kr 1 600,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 870,00 kr 1 810,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 460,00 kr 3 350,00
Øving Aulan alle dager kr 500,00 kr 500,00
Timepris dagtid kr 250,00 kr 240,00
B Heradsbygd – Lille Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 190,00 kr 1 150,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 190,00 kr 1 150,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 2 220,00 kr 2 150,00
Timepris dagtid kr 140,00 kr 130,00
C Leiret – Store Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 610,00 kr 1 550,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 870,00 kr 1 810,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 3 460,00 kr 3 350,00
Timepris dagtid kr 250,00 kr 240,00
E Nordskogbygda  1. etg. H201 + Hernes 2.etg H301
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 600,00 kr 580,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 600,00 kr 580,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 190,00 kr 1 150,00
F Strandbygda 2 etg. A302
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 780,00 kr 750,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 780,00 kr 750,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 440,00 kr 1 390,00
LEIE FOR DE ENKELTE ROM I HELSEHUSET
Auditoriet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 780,00 kr 750,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 780,00 kr 750,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 1 440,00 kr 1 390,00
Kantina u/kjøkken og bemanning
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 2 370,00 kr 2 290,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 2 370,00 kr 2 290,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager pr dag kr 2 370,00 kr 2 290,00
Kursrom DATA u/instruktør
Dagtid 8:00 – 15:30 pr time kr 230,00 kr 220,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr time kr 230,00 kr 220,00
BETALING FOR LEIE AV LOKALER I UNGDOMMENS HUS
Frivillige lag, grupper eller organisasjoner med en klar barne- og ungdomsprofil: gratis bruk av lokalene til sin virksomhet på dager uten ordinær drift
Forutsetninger for gratis bruk er:
At arrangementet er lukket (for lagets medlemmer), og at ikke bruk av utstyr medfører kostnader, samt at lokalene ryddes etter bruk
2016 2015
Bursdager, seremonier, jubileer etc kr 1 000,00 kr 1 000,00
Større arrangementer som cuper, lan, turneringer, mønstringer.
Tilgang til hele huset unntatt øvingsrom
kr 4 060,00 kr 3 930,00
B Utleie av lokaler til andre brukergrupper (kort varighet, kveld eller dag)
Kafè kr 690,00 kr 660,00
Storsal kr 1 370,00 kr 1 320,00
Buldrerom kr 420,00 kr 400,00
Øvingsrom pr. mnd. i helger kr 2 000,00
Øvingsrom pr. ukedag/kveld kr 500,00
C Utleie av kjentmann
Hverdager 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 400,00 kr 380,00
Helger pr påbegynt time kr 510,00 kr 490,00
Fritid med Bistand
Egenandel transport pr. tur fritidsaktiviteter internt i Elverum kr 50,00 kr 0,00
Egenandel transport pr tur  fritidaktiviterer   til nabokommuner kr 100,00 kr 0,00
Kultursjefen har fullmakt til å godkjenne særskilte avtaler for hele Kultursektorens ansvarsområde.  Det kan omfatte avtaler med leietakere/arrangører som feks. Festspillene i Elverum og lignende.

Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv.  Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen

LEIE FOR DE ENKELTE ROM I RÅDHUSET
Utleie skjer ved at forespørsel bekreftes med underskrevet avtale.
“Store arrangementer” i Festsalen er: utleie til bl.a. dansefester, brylluper, og kommersielle arrangementer med inngangspenger.
Utleie som krever ekstra renhold på kvelder og i helger, belastes leietaker i tillegg til leiekostnadene.
Leie for det enkelte rom er fastsatt slik:
2016 2015
A Festsalen – vanlig arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 3 660,00 kr 3 540,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 3 870,00 kr 3 740,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl vask kr 5 400,00 kr 5 230,00
Øving Festsal alle dager Inkl vask kr 1 550,00 kr 1 500,00
Festsalen – stort arrangement
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 4 180,00 kr 4 040,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 6 270,00 kr 6 070,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager Inkl vask kr 8 610,00 kr 8 330,00
B Tårnet i Rådhuset
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 2 110,00 kr 2 040,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 2 110,00 kr 2 040,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl vask kr 2 660,00 kr 2 570,00
C Rådhusfoajèen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 2 630,00 kr 2 540,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 2 630,00 kr 2 540,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl vask kr 3 170,00 kr 3 070,00
D Kommunestyresalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 2 110,00 kr 2 040,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 2 110,00 kr 2 040,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl vask kr 2 660,00 kr 2 570,00
E Formannskapssalen
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang kr 1 750,00 kr 1 690,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang kr 1 750,00 kr 1 690,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 2 300,00 kr 2 220,00
E Grupperommet
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 1 200,00 kr 1 160,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 1 200,00 kr 1 160,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl vask kr 1 730,00 kr 1 670,00
F Peisestua
Dagtid 8:00 – 15:30 pr gang Inkl vask kr 1 200,00 kr 1 160,00
Kveld 15:30 – 24:00 pr gang Inkl vask kr 1 200,00 kr 1 160,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager  Inkl vask kr 1 730,00 kr 1 670,00
G Resturant Elvarheim
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 3 220,00 kr 3 110,00
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 4 350,00 kr 4 210,00
H Kantine Folkvang
Leie uten kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 3 220,00 kr 3 110,00
Leie med kjøkken (kun utleie etter kl 15. hverdager) Inkl vask kr 4 350,00 kr 4 210,00
VEILEDENDE UTLEIEPRISER VED KULTURHUSET I ELVERUM
2016 2015
A Storstua – lokale leietagere/foreninger Pr gang Pr gang
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 2 220,00 kr 2 150,00
Kveld 15:30 – 24:00 kr 4 660,00 kr 4 510,00
Fredag kveld, lørdag, søndag og helligdager kr 7 370,00 kr 7 130,00
Storstua – kommersielle leietakere alle dager Pr gang Pr gang
Alle dager kr 11 660,00 kr 11 290,00
Dobbeltforestillinger kr 15 310,00 kr 14 820,00
B Veslestua – lokale leietagere/foreninger Pr gang Pr gang
Dagtid 8:00 – 15:30 kr 1 650,00 kr 1 590,00
Kveld 15:30 – 24:00 kr 2 740,00 kr 2 650,00
Veslestua – kommersielle leietakere Pr gang Pr gang
Alle dager kr 4 840,00 kr 4 680,00
C Avgift for billettsystem – billettavgift
Bruk av husets billettsystem er obligatorisk.  Kurs og konferanser er unntatt.
Billettavgift pr solgt billett kr 25,00 kr 25,00
Provisjon av billettinntekter etter at husleie og billettavgift er trukket fra brutto inntekt:
(Lokale barne- og ungdomsaktiviteter der alle deltagere er under 18 år er fritatt for provisjon)
Lokale leietagere/foreninger 6 % 6 %
Kommersielle leietagere 7 % 7 %
D Utleie av teknikere
Lokale leietagere: Hverdager kl 09:00 – 24:00 pr påbegynt time kr 350,00 kr 340,00
Lokale leietagere: Helger pr påbegynt time kr 450,00 kr 440,00
Kommersielle leietagere hverdager og helg pr. påbegynt time kr 600,00 kr 500,00
D Utleie utstyr
Teknisk utstyr fra Kulturhuset leies ikke ut.
UTLEIE AV RÅDHUSPLASSEN
Leie pr. dag inkl. strøm kr 850,00 kr 850,00
UTLEIE AV MUSIKKPAVILJONGEN
Musikkpaviljong etter nærmere avtale Gratis Gratis
BILLETTPRISER VED ELVERUM KINO
Ledsagerbevis gir innehaveren adgang til arrangementer med en ledsager mot å betale kun for seg selv. Eksterne arrangører må forespørres om å akseptere ledsagerbevisordningen.

Vedtatt av rådmannen etter fullmakt. Prisene inkluderer kulturmoms med gjeldende sats.

 2016  2015
A Barneforestillinger kl 17:00
Pr person uansett alder kr 85,00 kr 80,00
Pr person uansett alder – 3D forestillinger kr 105,00 kr 100,00
B Ungdom/voksenforestillinger – Alle forestillinger
Pr person kr 105,00 kr 100,00
Pr person – 3D forestillinger kr 125,00 kr 120,00
C Rabattordninger
Barnefilmer/17:00 forestilling – Rabatthefte 6 forestillinger kr 525,00 kr 500,00
Ungdom/voksenforestillinger – Rabatthefte 6 forestillinger kr 625,00 kr 600,00
Honnørbillett voksen forestilling. kr 95,00 kr 90,00
Vernepliktige alle forestillinger kr 85,00 kr 80,00
ELVERUM BIBLIOTEK
2016 2015
Erstatning for tapte og ødelagt bøker/lydbøker kr 550,00 kr 540,00
Erstatning for tapt og ødelagte filmer kr 340,00 kr 330,00
Erstatning for tapt og ødelagt musikk cd kr 230,00 kr 220,00
Erstatning for tapt og ødelagt pc spill kr 360,00 kr 350,00
Erstatning for tapt og ødelagte tidsskrifter kr 70,00 kr 60,00
Kopiering av vitnemål med rett kopi bekreftelse kr 6,00
Kopiering i sort/hvit format A4 kr 4,00 kr 4,00
Kopiering i sort/hvitt format A3 kr 8,00 kr 5,00
Kopiering i farge format A4 kr 7,00 kr 7,00
Kopiering i farge format A3 kr 14,00 kr 14,00
Erstatning for tapt lånekort kr 40,00 kr 40,00
Gebyr for 1. gangs varsel om innlevering kr 60,00 kr 55,00
Gebyr for 2. gangs varsel om innlevering kr 130,00 kr 120,00
Fax innland pr side kr 10,00 kr 10,00
Fax utland pr side kr 15,00 kr 15,00
Scanning minstepris pr. sending deretter 1 kr. pr. side over 4 sider kr 4,00
Utskrift fra PC pr side kr 4,00 kr 3,00
2016 2015
A Svømmehallen
Voksenbillett kr 75,00 kr 70,00
Førstegangstjeneste/student kr 55,00
Barnebillett kr 30,00 kr 30,00
Klippekort, voksne kr 600,00 kr 560,00
Klippekort, barn kr 240,00 kr 240,00
Klippekort, honør kr 480,00 kr 450,00
Årskort, voksne kr 2 030,00 kr 1 890,00
Årskort, barn kr 810,00 kr 810,00
B Klubber/Idrettslag, stevner
Svømmestevne på helgedag
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg)
kr 3 800,00 kr 3 800,00
Svømmestevne på hverdager
(Tilsyn utover hallens ordinære åpningstid, og eventuelle vaktmestertjenester faktureres i tillegg)
kr 880,00 kr 850,00
B Klubber/Idrettslag, trening
Hele bassenget pr time kr 350,00 kr 330,00
Baneleie pr time kr 100,00 kr 90,00
C Ordinær utleie
Hele bassenget pr time kr 800,00 kr 800,00
Bare trimrommet kr 110,00 kr 110,00
Tillegg for tilsyn/badevakt pr påbegynt time kr 540,00 kr 520,00
Når hele bassenget leies kan trimrom benyttes uten tillegg.
D Garderober i underetasje
1 garderobe / 1 dusj pr time kr 130,00 kr 120,00
2 garderober / 1 dusj pr time kr 180,00 kr 170,00
3 garderober / 2 dusj pr time kr 210,00 kr 200,00
4 garderober / 2 dusj pr time kr 240,00 kr 230,00
Ved utleie av garderobene utenom badets åpningstider faktureres tillegg for tilsyn pr time kr 540,00 kr 520,00
SALG AV DOKUMENTER
2016 2015
A Publikum kan tegne abonnement på saksdokumenter til følgende organer:
Formannskapet pr år inkl porto kr 1 330 kr 1 280
Kommunestyret pr år inkl porto kr 800,00 kr 770,00
Andre komiteer/utvalg kr 800,00 kr 770,00
B Kjøp av andre offentlige dokumenter. Kopipris pr side
Sort/hvit format A4 kr 11,00 kr 10,00
Sort/hvit format A3 kr 11,00 kr 10,00
Farge format A4 kr 33,00 kr 31,00
Farge format A3 kr 44,00 kr 42,00
ALKOHOLLOVEN: SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER
2016 2015
Kunnskapsprøve – salgsbevilling pr gang kr 400,00 kr 400,00
Kunnskapsprøve – skjenkebevilling pr gang kr 400,00 kr 400,00
Etablerer prøve for serveringsvirksomhet kr 400,00 kr 400,00
Søknad om ambulerende bevilling pr. gang kr 310,00 kr 310,00
Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning en dag kr 1 000,00 kr 1 000,00
Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning flere dager, ekstra pr dag i tillegg kr 500,00 kr 500,00
Gebyr for ikke levert salgsoppgave fra bevillingshaver – pr arrangement kr 1 000,00 kr 1 000,00
Gebyr per omsatt vareliter alkoholholdig drikke følger satsene i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikke § 6-2. Avgiftene blir regulert hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet kr 0,00 kr 0,00
BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)
Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08
(Betaling innkreves over 11 måneder)Matpenger er inkludert i betalingssatsen
  2016   2015
A Heldagplass pr mnd kr 2 900,00 kr 2 850,00
B Delt plass pr mnd kr 2 300,00 kr 2 130,00
C Leksehjelptilbud:
Det gis fratrekk i betalingssatsen ut fra antall timer leksehjelp som gis i sfo-tiden Fratrekk pr time:
kr 100,00 kr 99,00
D Søskenmodrasjon ytes slik:
For barn nr. 2 eller flere: 20%
E Utleie av skolen til store årlige arrangemeneter rettet mot barn og unge, eksempelsvis Elverumsturneringen og håndballturneringen. Pris pr skole pr utleie. kr 10 000,00 kr 0,00
SEMESTERAVGIFT FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE KULTURSKOLE
2016 2015
Med virkning fra 01.08 fastsettes semesteravgiften slik:
A Semesteravgift for eneundervisning kr 1 600,00 kr 1 600,00
B Semesteravgift for undervisning i gruppe kr 1 300,00 kr 1 300,00
C Instrumentleie pr. semester kr 400,00 kr 300,00
D Note/Kopieringsavgift pr år kr 170,00 kr 160,00
E Materiell visuelle fag pr år kr 550,00 kr 530,00
NORSKOPPLÆRING FOR ELEVER VED ELVERUM LÆRINGSSENTER UTEN RETT TIL GRATIS OPPLÆRING
Det fastsettes timebetaling for elevene slik: 2016 2015
A Timepris for dagundervisning kr 70,00 kr 50,00
B Timepris for kveldsundervisning kr 100,00 kr 80,00
Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager ble innført 2015. Husholdninger med lavere inntekt enn 473 000 kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
I tillegg skal husholdninger med lavere inntekter enn 405 000 ha gratis kjernetid (20 timer per uke) når barn er 4 – 5 år.
 2016  2015
A Heldagplass pr mnd (statsbudsjettets maksimalsats) 01.01. – 31.12. kr 2 660,00 kr 2 580,00
Dagplass – betaling for enkeltdager kr 260,00 kr 250,00
Gebyr for henting av barn etter åpningstid; pr. påbegynt halvtime kr 580,00 kr 560,00
Matpenger pr mnd – endring med virkning fra 01.08 kr 280,00 kr 270,00
B Søskenmodrasjon ytes slik:
For barn nr. 2: 30 %
For barn nr. 3: 50 %
Matpenger er unntatt fra søskenmodrasjonen
BETALING FOR UTENLANDSVAKSINERING
Egenbetaling for utenlandsvaksinasjon er fastsatt slik:
Selve vaksinen og vaksinemateriell betales av den enkelte. Denne prisen varierer for de ulike vaksinene. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer, krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 16 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell.
  2016   2015
Vaksinasjon pr gang (fra fylte 16 år) kr 280,00 kr 250,00
Pris ved senere besøk ang. samme reiseprogram kr 180,00 kr 160,00
Familie kr 470,00 kr 400,00
Studenter / honnør / barn 12- 16 år kr 220,00 kr 200,00
Egenandel ikke møtt til time kr 280,00 kr 150,00
Enkel kontakt /resept kr 50,00 kr 40,00
Barn under 16 år, betaler kun for selve vaksinen og medgått materiell
BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 85,00 kr 0,00
BETALING FOR SERVERING AV MIDDAG
Prisen for servering av middag til eldre og uføre fastsettes slik:

Prisene forutsetter at det tegnes abonnementsavtale for minimum en måned ad gangen. Rådmannen, eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å avvike fra denne prisen i spesielle tilfelle etter vurdering av helse- og /eller sosial status.

  2016   2015
Utkjøring av middag med dessert kr 86,00 kr 84,00
Utkjøring av middag uten dessert kr 72,00 kr 70,00
Middag med dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 79,00 kr 77,00
Middag uten dessert kjøpt i kantine/institusjon kr 65,00 kr 63,00
VEDERLAG FOR HELSETJENESTER I HJEMMET
I medhold av forskrift FOR-2011-12-16-1349 om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter betalingssatser for hjemmehjelp dvs. praktisk bistand og opplæring i hjemmet:   2016   2015
1 Abonnementsordning for tjenester som ytes over lang tid
Månedsavgift ved inntekt 0 G – 2 G (inntil 180 136) kr 186,00 kr 186,00
Månedsavgift ved inntekt 2 G – 3 G (inntil 180 136 – 270 204) kr 728,00 kr 661,00
Månedsavgift ved inntekt 3 G – 4 G (inntil 270 204 – 360 272) kr 1 741,00 kr 1 323,00
Månedsavgift ved inntekt 4 G – 5 G (inntil 360 272 – 450 340) kr 2 836,00 kr 1 982,00
Månedsavgift ved inntekt over 5 G (over 450 340) kr 3 372,00 kr 2 636,00
De som er innlemmet i abonnementsordningen, men som ikke får hjelp under ferieavviklingen, fritas for månedsavgift i en måned.

Brukere av hjemmetjenester skal ikke betale høyere vederlag enn det kommunens utgifter til vedkommende tjeneste utgjør pr måned (sjølkost). De som er innlemmet i abonnementsordningen, skal dermed betale en lavere sats enn månedsavgiften, dersom antall timer vedkommende har fått hjelp er så lavt at kommunens kostnader, ved å gi hjelpen, ikke overstiger den månedsavgift brukeren skulle ha betalt etter sin netto inntekt.

2 Betalingssatsen uten abonnementsordning
Kommunens kostnad pr time (sjølkost) for hjemmehjelp, boveileder o.l kr 465,00 kr 450,00
I tilfelle hvor brukere har behov for nødvendig hjelp for et kortere tidsrom, gis pleie- og omsorgssjef fullmakt til å redusere betalingssatsen, eventuelt gi gratis tjenester. Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.
VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON
Vederlag  for opphold i institusjon er regulert i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet – forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester av FOR-2011-12-16-1349.

I medhold av forskriften § 3 og 4 er følgende maksimalsatser for egenandel i institusjon vedtatt:

  2016   2015
Kortidsopphold
Korttidsopphold pr døgn. Transport, kost og losji, medisiner o.l, samt nødvendig hjelp, er inkludert i satsen kr 147,00 kr 147,00
For dag eller nattopphold uten middag kr 77,00 kr 77,00
Satsene følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser i forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4.
Avlastningstiltak for personer  og familier, som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, er gratis. Personer på avlastningstiltak har også gratis kost og losji, men utgifter til medisiner, medisinsk forbruksmateriell, transport- og reiseutgifter, hygieneartikler, vask og reparasjon av privat tøy og egenandel for bruk av tjeneste, dekkes ikke.
Langtidsopphold
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon i eget vedtak. Den fastsatte egenandel skal ikke overstige de reelle utgiftene, og skal beregnes på følgende måte:Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Fribeløpets størrelse følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3 andre ledd.Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Kommunen gir fradrag for boutgifter i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem:1. Leiligheter: Inntil kr. 2.729.-  mot dokumentert betaling av husleie.2. Enebolig: Inntil kr. 1.632.- mot at det fremvises dokumentasjon på betalt strøm, kommunale avgifter og boligforsikring. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn eller delvis forsørger barn over 18 år, halveres beløpene. Det foreslås høyere fradrag for leiligheter enn eneboliger, da leilighets beboere gjennom sin husleie har høyere boutgifter.
BETALING FOR KOPI AV JOURNAL
Avgift for kopi av journal kr 85,00 kr 0,00
MILJØSERTIFISERING jf. MILJØFYRTÅRN ordningen
Satser for miljøsertifisering av bedrifter i Elverum kommune   2016   2015
1 Nysertifisering av bedrift, inkl mva  kr 3 000,00  kr 3 000,00
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva  kr 500,00  kr 500,00
2 Resertifisering av bedrift, inkl mva  kr 1 000,00  kr 1 000,00
Tillegg for bedrifter med 4 eller flere bransjekrav, inkl mva  kr 500,00  kr 500,00
BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER JORD- OG KONSESJONSLOVEN
Gebyr for behandling av saker etter jord- og konsesjonsloven fastsettes ved forskrift av Landbruks- og Matdepartementet. Gebyr merket med *)kan endres av departementet etter at kommunestyret har fattet vedtak.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
  2016   2015
1 Delingssaker etter jordloven *)
For delingssaker som behandles etter jordloven, i hht. gebyrsats fastsatt av Landbruksdepartementet p.t.  kr 2 000,00  kr 2 000,00
2 Konsesjonssaker*)For delingssaker som behandles etter konsesjonsloven, i henhold til gebyrsats fastsatt av Landbruksdepartementet. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.  kr 5 000,00  kr 5 000,00
3 Mindre overføring av landbruksareal – deling og konsesjon. Ved overføring av landbruksarealer mellom eiendommer hvor arealet ikke endrer formål som følge av overføringen.
Tinglysingsgebyret og ev. oppretting av matrikkelenhet kommer i tillegg.
3.1 Areal fra 0-15 daa – jordlovdeling og konsesjon  kr 2 500,00  kr 2 280,00
3.2 Areal fra 15,1 – 30 daa – jordlovdeling og konsesjon  kr 4 000,00  kr 2 280,00
4 Søknader i hht. forskrift om hold av vilt i fangenskap m.v. jfr. rundskriv 1/99  kr 2 560,00  kr 2 409,00
5 Fellingsgebyr hjortevilt
Voksen elg  kr 300,00  kr 300,00
Elg kalv  kr 300,00  kr 300,00
Voksen hjort  kr 150,00  kr 150,00
Hjort kalv  kr 150,00  kr 150,00
6 Timepris(kommer til anvendelse ved gjennomføring av avtalte oppdrag.)  kr 830,00  kr 800,00

 

BETALINGSREGULATIV FOR KARTKOPIER OG ANNEN KOPIERINGSTJENESTE
1 Normalt uttak av kopier for saksorientering er gratis.
Kopieringsoppdrag utover dette dekkes etter timepris, pluss papiromkostninger
 

kr 810,00

 

kr 750,00

2 Diverse bestemmelser
Det skal ikke tas betaling for kart som skal følge delingssøknad, byggesøknad, søknad om utslippstillatelse eller dokumenter som er en del av vår informasjonsplikt og naturlige serviceansvar.
Unntak er situasjonsplaner etter byggefor skriftenes kap. 14.5.
Andre offentlige etater, skoler og ideelle organisasjoner betaler ikke for enkeltkopier på papir. For større leveranser kan det avtales spesialpriser. Regulativet indeksreguleres hvert år etter Statens Kartverks indeks for kart- og oppmålingsarbeider.
GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN OG SEKSJONERINGSLOVEN
Lovhjemmel Matrikkelloven § 32, forskriftenes §16 og Lov om seksjonering §7. Tinglysingsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet og kommer i tillegg.   2016   2015
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² kr 15 680,00 kr 14 280,00
areal fra 501 – 750 m² kr 18 200,00 kr 16 580,00
areal fra 751 – 1000 m2 kr 20 900,00 kr 19 120,00
areal fra 1001 – 1250 m2 kr 23 750,00 kr 21 660,00
areal fra 1251 – 1500 m2 kr 26 570,00 kr 24 200,00
areal fra 1501 m² – 1750 m² kr 29 350,00 kr 26 740,00
areal fra 1751 – 2000 m2 kr 32 150,00 kr 29 280,00
pluss pr. påbegynt daa mellom 2 daa – 10 daa kr 2 690,00 kr 2 450,00
Økning pr. daa over 10 daa kr 1 350,00 kr 1 230,00
For arealer over 20 daa betales etter medgått tid. Minstepris kr 67 180,00 kr 61 180,00
For landbrukseiendommer og grunn til allmennyttige formål betales etter medgått tid. Minstepris kr 10 200,00 kr 9 300,00
 Ved samtidig oppmåling av minimum 6 tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis 10% reduksjon av gebyret. For punktfeste der merking og måling i marken er unødvendig, betales etter pkt. 1.2. Ommatrikulering av arealer der målebrev er med koordinater regnes 50% av 1.1.1
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Arealklasser følger 1.1.1. Gebyr 50% av 1.1.1.
For areal over 20 daa betales etter medgått tid.  Minstepris: kr 23 320,00 kr 23 320,00
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Arealklasser og gebyr følger 1.1.1.
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr for oppretting av anleggseiendom;
areal fra 0 – 2000 m³ kr 31 750,00 kr 28 920,00
areal fra 2001 m³ – , økning pr. påbegynt 1000 m³ kr 1 350,00 kr 1 230,00
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet
(Tidligere midlertidig forretning og registreringsbrev). Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning.I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.  Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. kr 6 720,00 kr 6 120,00
1.2.1 Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal  fra 0 – 250 m² kr 5 650,00 kr 5 160,00
areal fra 251 m² – 500 m² kr 10 050,00 kr 9 170,00
1.3.2 Anleggseiendom
For  anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
volum  fra 0 – 250  m³ kr 14 800,00 kr 13 480,00
volum fra 251 – 1000  m³ kr 16 610,00 kr 15 130,00
1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal 0 – 250 m² kr 14 800,00 kr 13 480,00
areal fra 251 m² – 500 m² kr 17 510,00 kr 15 950,00
areal fra 501 m²-, økning pr påbegynt 500 m² kr 4 920,00 kr 4 480,00
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
volum  fra 0 – 250  m³ kr 19 310,00 kr 17 590,00
volum fra 251 – 500  m³ kr 22 890,00 kr 20 850,00
volum fra 501 m³-, økning pr påbegynt 500  m³. kr 6 120,00 kr 5 580,00
1.5 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For første punkt kr 3 590,00 kr 3 270,00
For hvert nytt punkt kr 730,00 kr 660,00
1.6 Klarlegging av eksisterende grensepunkt der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For første punkt kr 5 660,00 kr 5 160,00
For hvert nytt punkt kr 2 840,00 kr 2 590,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter kr 4 490,00 kr 4 090,00
For hvert nytt punkt kr 730,00 kr 660,00
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
1.8 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 1 000,00 kr 810,00
 1.9 Urimelig gebyr
Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1.10 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. .Gebyret kreves inn etterskuddsvis, men før tinglysning.
1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
1.12 Kostnader for innhenting av relevante opplysninger
Kostnader utenom det som er nevnt over, som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.13 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 230,00 kr 230,00
Matrikkelbrev over 10 sider kr 460,00 kr 460,00
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING AV EIENDOMMER.
Lovhjemmel: Lov om seksjonering § 7.   2016   2015
1 Generelt
Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring.  Gebyret gjelder pr sak og ikke pr seksjon.  Rettsgebyr fastsettes ved statsbudsjettet hvert år, pr 2014 kr 860,-. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg.
2 Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring
3 ganger rettsgebyret kr 2 580,00 kr 2 580,00
3 Tillatelse til seksjonering med  nødvendig befaring
5 ganger rettsgebyret kr 4 300,00 kr 4 300,00
4 Betalingsbestemmelser
Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.  Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysningsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.
5 Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt 2. og 3.
Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.1.3.

 

OPPDRAG FOR TJENESTER UTFØRT AV EGET FORETAK
Oppdrag og tjenester utført av eget foretak, Org. Nr. 986 783 679
For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid. Medgått tid til beregning skal belastes oppdraget. For større utbyggingsprosjekter og anlegg gis foretaksleder anledning til å regne fastpris/anbud. Prisen skal baseres på timepris. Ved stiknings- og måleoppdrag skal det beregnes instrumentleie etter utleietid. Oppgitte timepriser er ekskl. mva. Alle oppdrag og tjenester faktureres med 25 % mva.   2016   2015
1 Plassering av tiltak og beliggenhetskontroll
For alle tiltak som krever godkjenning beregnes beløpet etter medgått tid.
kr 1 530,00 kr 1 390,00
2 Instrumentleie
GPS  – timepris kr 450,00 kr 410,00
Totalstasjon – timepris kr 200,00 kr 180,00
Niveller  – timepris kr 100,00 kr 90,00

 

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE- OG DELINGSSAKER  M.M.
2016 2015
Det fastsettes følgende gebyr for behandling av bygge- og delingssaker iht. pbl § 33-1. Tid til nødvendig tilsyn inngår og finansieres med 10% av gebyrinntektene. Eventuell tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt. Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres, og betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Hvis gebyret anses å bli klart urimelig i forholdt til det arbeid og de kostnader som kommunen har hatt med saken, kan rådmannen på eget initiativ eller etter søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet.
1 Boliger og fritidsboliger (tillatelse til tiltak)
A Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet kr 21.780,00 kr 18.150,00
B For søknader med mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales pr boenhet f.o.m. enhet nr. 2 t.o.m. enhet nr 20. kr 10.890,00 kr 9.075,00
C For søknader med mer enn en selvstendig boenhet i samme bygning, betales ved flere enn 20 boenheter i samme bygning pr boenhet: kr 5.445,00
2 Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, underbygging, hovedombygging, betales etter bruksareal.
A1 Grunnbeløp – til og med 15 m² kr 4.490,00 kr 3.740,00
A2 16 – 200 m² – pr m² kr 100,00 kr 83,00
A3 201 – 600 m² – pr m² kr 71,00 kr 59,00
A4 alt over 600 m² – pr m² kr 39,00 kr 22,00
B Bruksendring
Ved bruksendring betales 50 % av satsene i 2 A, men maksimum kr. 36.540,-.
C Driftsbygninger i landbruket                                                               For driftsbygninger i landbruket betales etter satsene i 2 A(1-4) , men maksimum kr 20.000,-
3 Arealuavhengige tiltak på bolig-, fritids- og landbrukseiendom
A Endring av tillatelse, forstøtningsmur, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser. kr 2 910,00 kr 2 420,00
B Arealuavhengige tiltak på annen eiendom enn bolig-, fritids- og landbrukseiendom
Endring av tillatelse, forstøtningsmurer, støyskjerm, brønn, dam og basseng, midlertidig tiltak, fasadeendring, riving, bygningsteknisk installasjon (separat installasjon eksklusiv ildsted/skorstein), tilknytning til offentlig nett, lednings- og kabelanlegg, tankanlegg, gjerde, terrenginngrep og p-plasser, skiltplaner (for enkeltskilt og reklameinnretninger betales det etter satsene under 3E) kr 5 810,00 kr 4 840,00
C Igangsettingstillatelse etter rammetillatelse, pr.stk kr 4 024,00 kr 3 353,00
D Skorstein og ildsteder
Oppføring, rehabilitering av skorstein kr 911,00 kr 759,00
E Skilt og reklame
Oppføring av enkeltskilt inntil 2 stk. (ved mer enn 2 skilt og skiltplaner for bygninger betales etter satsene i 3 B) kr 2 510,00 kr 2 090,00
4 Dispensasjoner
A Administrativ avgjørelse (fullt gebyr uavhegig av utfall) kr 5 410,00 kr 5 410,00
B Politisk avgjørelse (fullt gebyr uavhengig av utfall) kr 11.220,00 kr 9.350,00
5 Fradeling
A For behandling av søknad om deling av eiendom i regulert område betales kr 4 500,00 kr 2 970,00
B For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 2 300,00 kr 1 485,00
C For behandling av søknad om deling av eiendom utenfor regulert område betales kr 6 470,00 kr 5 390,00
D For hver ytterligere parsell i samme søknad betales kr 3 300,00 kr 2 750,00
6 For behandling av utslippssøknader
A Inntil 15 pe: kr 5 040,00 kr 4 200,00
B 15-100 pe kr 24 720,00 kr 20 600,00
C Over 100 pe kr 51 920,00 kr 43 260,00
7 Behandling av søknader som ikke kommer til utførelse:
A For ferdigbehandlede søknader som ikke kommer til utførelse betales 75 % av satsene for gjeldende behandling, unntatt dispensasjonsgebyret, som betales fullt ut se punkt 4.
B Ved avslag betales 75% av satsene for gjeldende behandling,  unntatt dispensasjonsgebyret som betales fullt ut, se punkt 4.
C Dersom søker velger å trekke saken før den er ferdigbehandlet, faktureres gebyret ut fra hvor langt i prosessen behandlingen har kommet. Ferdigbehandlet søknad settes til 75 % av ordinært gebyr. Prosesstart regnes fra mottakskontroll er gjennomført.
D Ved pålegg om søknad for ulovlig igangsatt byggearbeid eller arbeid igangsatt uten tillatelse, betales 100 % tillegg av satsene ovenfor pga merarbeid.
E Fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad og reviderte søknader som krever ny behandling belastes med 50 % av gjeldende behandling hvis søknad mottas innen ett år etter utløp av byggefrist.
F Merarbeid der arbeid ikke dekkes av regulativet faktureres med  kr. 1000 pr time. Dette gjelder også besvarelse av forespørsler som medfører en sammenstilling av informasjon.
8 Behandling av søknad om godkjenning av foretak og ansvarsrett.
A Lokal godkjenning kr 4 490,00 kr 3 740,00
B Personlig godkjenning (selvbyggere) kr 2 250,00 kr 1 870,00
C Søknad om ansvarsrett (der det ikke er gitt lokal eller personlig godkjenning) kr 840,00 kr 700,00
D Erklæring om ansvarsrett kr 840,00
E Endring av ansvarshavende kr 1 800,00 kr 1 500,00
9 Andre gebyrer
A Søknad om midlertidig brukstillatelse (skal brukes kun unntaksvis, se pbl. § 21-10, 3. ledd) kr 3 600,00
B Ferdigattest som rekvireres innen fastsatt frist i midlertidig brukstillatelse belastes ikke med gebyr. Hvis ikke settes gebyret til: kr 2 235,00
C Anmodning om tilleggsopplysninger pga. søknad ikke komplett og behandlingsdyktig, pr. gang kr 1 000,00
D Gjennomgang som fører til retur av søknad fordi den ikke inneholder den minimumsdokumentasjonen som kreves i forskriften kr 2 500,00
BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLANSAKER
1 Private planforslag PBL (Plan- og bygningsloven) kapittel 12
Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningsloven § 2-1 kreves det at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form før planforslaget tas opp til 1. gangs behandling. Digital arealplan skal være i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom planen løser kommunale oppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.
2016 2015
A Planprogram kr 17 500,00 kr 14 600,00
B Reguleringsplaner
Planareal inntil 10 daa kr 70 000,00 kr 58 330,00
Planareal inntil 20 daa kr 78 500,00 kr 65 600,00
Over 20 daa tillegg pr. påbegynt 10 daa kr 7 000,00 kr 5 850,00
Innenfor arealdelplanene for Elverum sentrum – Leiret og Vestad nord er gebyret kr 128 500,00 kr 107 140,00
Maksimalgebyr for reguleringsplaner settes til kr 155.000,-
Mindre reguleringsendringer, fast pris: kr 20.650,-
C Tilleggsgebyr
Når kommunen må utføre digitalisering av plankart og tilpasning av format for innlegging i GIS-database betales gebyr etter brukte timeverk.
Minstegebyr pr. planforslag kr 7 800,00 kr 6 493,00
Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 1 000,00 kr 915,00
D Konsekvensutredninger
Hvor planmyndigheten er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger, betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter kommunen måtte ha hatt til sakkyndig bistand.
Minstegebyr pr. planforslag kr 24 000,00 kr 20 000,00
Timepris – fritatt for merverdiavgift kr 1 000,00 kr 870,00
E Forlenget gyldighet av planvedtak.                                     Forlenget gyldighet av planvedtak ihht plan og bygningsloven §12-4 kr 9 600,00 kr 8 000,00
LEIE AV TORGPLASSER
A Torgplassene er på 12,5 m².
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
2016 2015
A Salg fra fast plass pr. år, uten strøm kr 3 430,00 kr 3 320,00
Salg fra fast plass pr. år, med strøm kr 5 430,00 kr 5 250,00
B Annet salg pr. dag, uten strøm kr 460,00 kr 440,00
Annet salg pr. dag , med strøm kr 490,00 kr 470,00
LEIE AV KOMMUNAL P-PLASS, GATEGRUNN, TORG ELLER PARK
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Rådmannen kan inngå avtale om reduksjon av gebyr dersom gebyret blir urimelig høyt.
FOLKVANGTOMTA
Pris pr dag. kr 5 170,00 kr 5 000,00
TORGET SØR
Pris pr. dag kr 5 350,00 kr 5 180,00
KOMMUNAL GATEGRUNN
Pris pr. dag og gatekvartal kr 5 350,00 kr 5 180,00
ELVARHEIMPARKEN, TRIANGELPARKEN
Uten vegstenging, intet gebyr. Evt. skader belastes søker. kr 0,00 kr 0,00
Pris pr. dag dersom trafikkomlegginger kr 5 350,00 kr 5 180,00
Det er utarbeidet særskilt avtale i 2015 for Grundsetmarten, Elverumsdagene og julegateåpning med  omfattende trafikktiltak og leiebehov.  Evt skader faktureres separat. kr 150.000,00 kr 150.000,00
PARKERINGSGEBYR
Parkeringsavgift langtid pr dag kr 25,00
Parkeringsavgift langtid pr time kr 12,00
Parkeringsgebyr i tråd med vegtrafikkloven (LOV-1965-06-18-4). Satser fastlagt av departement: kr 500,00 kr 500,00
Tilleggsavgift, statlig sats i hht vegtrafikkloven (LOV-1965-06-18-4) kr 300,00
FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER
Jfr. vedtekt til pbl §69 nr. 4, stadfestet 05.11.1984.
Prisen er fritatt for merverdiavgift
kr

294.300,00

kr

294.300,00

GRAVING I KOMMUNALE VEGER OG GATER
Gebyrene er fritatt for merverdiavgift.
Behandling av gravetillatelser, pr. sak kr 2 730,00 kr 2 640,00
Forringelsesgebyr ved ordinær graving i asfaltert veg pr. m² kr 230,00 kr 220,00
Dersom veg-/grøfte-areal ikke er istandsatt i hht. avtale innenfor fristen, påløper et ekstra gebyr pr. m². Gebyret gjelder også dersom graving er igangsatt uten godkjent gravetillatelse. kr 560,00 kr 540,00
GEBYR FOR BEHANDLING AV TILTAK UTEN GRAVING
På kommunalt trafikkareal som krever arbeidsvarsling og skiltplan kr 1 300,00
VANN- OG KLOAKKGEBYR
Gebyrsatsene er oppgitt ekskl. merverdiavgift. Gebyrene er merverdiavgiftspliktige, hvis ikke annet er spesifisert under det enkelte punkt.   2016   2015
1 Tilknytningsgebyr (engangsgebyr)
Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes
A I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales tilknytningsgebyr ifølge gjeldende forskrifter for vann- og kloakkgebyr etter følgende satser
VANN:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 35,00 kr 35,00
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 35,00 kr 35,00
KLOAKK:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 62,00 kr 62,00
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 62,00 kr 62,00
B I eksisterende og nye boligfelt, industrifelt, forretningsområder o.l. hvor refusjoner for veg, vann og avløp ikke er fastsatt på grunnlag av faktiske investeringer eller er innregnet i tomteprisen, betales et tillegg pr m2 til tilknytningsgebyr etter pkt A. Tillegget er fritatt for merverdiavgift.
VANN:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 116,00 kr 116,00
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 41,00 kr 41,00
KLOAKK:
For boliger pr. m²  beregnet areal kr 182,00 kr 182,00
For annen bebyggelse pr. m²  bruksareal kr 61,00 kr 61,00
C Eiendommer som tilknyttes vann og avløp i forbindelse med utvidelsen av forsyningsområdet i henhold til hovedplan VA, betaler et fast tillegg til tilknytningsgebyr alt. A. Tillegget er fritatt for  merverdiavgift.
Vann kr 16 800,00 kr 16 800,00
Kloakk kr 16 800,00 kr 16 800,00
D Tilknytningsgebyr for tilbygg mindre enn 8 m²  innkreves ikke.
2 Årsgebyr
A Boliger – med  vannmåler
Vann pr. m³  målt vannforbruk kr 9,91 kr 9,91
Kloakk pr. m³  målt vannforbruk kr 14,95 kr 14,95
Boliger – uten vannmåler
Vann pr. m² beregnet areal kr 15,86 kr 15,86
Kloakk pr. m² beregnet areal kr 23,92 kr 23,92
For svømmebasseng på eiendom hvor det ikke er vannmåler
Vanngebyr og kloakkgebyr etter beregnet forbruk tilsvarende bassengets størrelse pr. m³
VANN:
Bassengvolum fra 3 m³  til 20 m³ kr 396,00 kr 396,00
Bassengvolum fra 20 m³  til 40 m³ kr 792,00 kr 792,00
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 188,00 kr 1 188,00
KLOAKK:
Bassengvolum fra 3 m³  til 20 m³ kr 598,00 kr 598,00
Bassengvolum fra 20 m³  til 40 m³ kr 1 196,00 kr 1 196,00
Bassengvolum over 40 m³ kr 1 794,00 kr 1 794,00
B Næringsdrivende
Vann pr. m³  målt vannforbruk kr 9,91 kr 9,91
Kloakk
Bedrifter med avløpsvann som ikke avviker vesentlig fra vanlig boligavløpsvann betaler pr. m³ målt vannforbruk.
kr 14,95 kr 14,95
Ikke forurenset avløpsvann (kjølevann o.l.) som ledes til overvannsledning pr. m³ målt  vannforbruk
Det er en betingelse at det monteres vannmåler for det vann som slippes til overvannsledningen.
kr 2,25 kr 2,25
Vann pr. m³  målt vannforbruk, ved vannforbruk over 10.000 m³ pr. år. Storkunde etter avtale kr 3,37 kr 3,37
3 Gebyr for vannavstenging
For oppmøte i forbindelse med avstenging/-påsetting av vannforsyning betales et gebyr. kr 585,00 kr 585,00
INNFORDRINGSGEBYR
Omkostninger som påløper i forbindelse med innfordring av husleie, barnehage/SFO, pleie- og omsorgstjenester, kommunale eiendomsavgifter, diverse fakturering og plan- og byggesaker framgår i tabellen nedenfor.  Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende rettsgebyr (R) eller inkassosats (IS) fastsatt i forskrift 2016 2015
Purregebyr (0,1 IS) av gjeldende inkassosats kr 65,00 kr 65,00
Betalingsoppfordring (0,3 IS) av gjeldende inkassosats kr 195,00 kr 195,00
Saker til forliksråd (1 R) av gjeldende rettsgebyr kr 860,00 kr 860,00
Begjæring om utlegg (1 R) av gjeldende rettsgebyr kr 860,00 kr 860,00
GEBYR FOR TILKNYTNING TIL AUTOMATISKE ALARM¬MOTTAKER
Det fastsettes følgende satser for tilknytning til brannvesenets automatiske alarmmottaker ekskl. merverdiavgift, med unntak av noen som er inkl. merverdiavgift og som er merket.
Ikke avgiftspliktige ytelser er merket særskilt
  2016   2015
1 Avgiftsgruppe 1
Brannalarm
Kvartalsgebyr kr 1 598,00
2 Avgiftsgruppe 2
Brannalarm
Kvartalsgebyr kr 2 400,00
3 Avgiftsgruppe 3
Brannalarm
Kvartalsgebyr kr 3 202,00
4 Avgiftsgruppe 4
Brannalarm
Kvartalsgebyr kr 4 005,00
5 Avgiftsgruppe 5
Privatbolig/leilighet
Kvartalsgebyr (inkl. mva) kr 1 082,00
6 Avgiftsgruppe 6
Leilighetsbygg/blokker med felles brannvarslingsanlegg
6.1  Kvartalsgebyr   2-10 boenheter (inkl. mva) kr 695,00
6.2  Kvartalsgebyr   11-50 boenheter (inkl. mva) kr 603,00
6.3  Kvartalsgebyr   mer enn 51 boenheter (inkl. mva) kr 464,00
7 Avgiftsgruppe 7
Innbrudd
Kvartalsgebyr (inkl. mva) kr 403,00
8 Avgiftsgruppe 8
Heisalarm, gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110 sentralen
Kvartalsgebyr kr 802,00
9 Avgiftsgruppe 9
Heisalarm, gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110 sentralen
Kvartalsgebyr kr 403,00
10 Avgiftsgruppe 10
Teknisk alarm, gjelder bygg som har andre alarmer til 110 sentralen
Kvartalsgebyr kr 403,00
11 Avgiftsgruppe 11
Teknisk alarm, gjelder bygg som ikke har andre alarmer til 110 sentralen
Kvartalsgebyr kr 802,00
A Gjelder kunder som har abonnementsavtale med lokalt brannvesen
Tilknytninggebyr første alarm kr 4 550,00 kr 4 417,00
Tilknytningsgebyr av flere alarmer og heisalarm kr 2 274,00 kr 2 208,00
B Gebyr
Gebyr ved eierskifte eller endring av alarmoverføring
Tilknytningsgebyr av flere alarmer og heisalarm kr 773,00
NB! Gjelder alle kunder
C Unødige alarmer utover 1 grunnet manglende vedlikehold/ uaktsomhet. kr 6 413,00 kr 6 226,00
Unødige innbruddsalarmer utover 3 grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet. kr 630,00 kr 612,00
D Abonnementsgebyr på trygghetsalarmer
Med virkning fra 01.01 betales en abonnementsavgift på trygghetsalarmer. Fritatt for merverdiavgift.
Pris pr. mnd. kr 230,00 kr 220,00
E Leie av bil og mannskap
Leie av utrykningskjøretøy  pr. time (ihht. KS satser) kr 608,00 kr 635,00
Mannskap  pr. time (ihht. KS satser) kr 835,00 kr 840,00
Fritatt for merverdiavgift ved utrykning.
F Kursavgift for kurs arrangert av brann- og feiervesenet fastsettes i forhold til det enkelte kurs.
Fritatt for merverdiavgift
G Gebyr for behandling av søknad om fyrverkeri og tilsyn av utsalgssted. Fritatt for merverdiavgift. kr 2 970,00 kr 2 883,00

 

FEIE-OG TILSYNSGEBYR
Med virkning fra 01.01.16 fastsettes følgende betalingsregulativ for feiing og tilsyn i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Samtlige satser er ekskl. merverdiavgift.
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) innkrever+C13 feie- og tilsynsgebyrer på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.
  2016   2015
1 For vanlige røykpiper i bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer, ekskl. kjeller og uinnredet loft pr. pipe (røykløp) pr. år. kr 422,00 kr 410,00
Det foretas ikke feiing av piper (røykløp) dersom ildsted ikke er tilkoblet, eller i særskilte tilfeller, ildstedet (ene) er plombert av feiervesenet. I disse tilfellene kan det søkes fritak for feie-/tilsyns gebyr.
Feiing/tilsyn fritidsbolig pr. pipe (røykløp) pr. år (Trysil kom.) kr 211,00 kr 205,00
2 For bygninger med flere etasjer enn nevnt under punkt 1 betales et tillegg pr. etasje pr. år. kr 71,00 kr 69,00
3 For større røykpiper betales for medgått tid etter
sats pr. time.
kr 455,00 kr 442,00
4 Mannskap pr. time, fyrkjele feiing. kr 455,00 kr 442,00
5 Gebyr for ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp inntil 1 time, pr. påbegynte time nr. 2 er kr 455,- (pkt.4) kr 600,00 kr 582,00
Samtlige gebyrer er ekskl. merverdiavgift.
RENOVASJONSGEBYR
Det fastsettes følgende gebyrsatser for Sør- Østerdal Interkommunale renovasjonsselskap IKS. Alle priser er eks. mva. Ved manuell betaling av fakturering/betalinger, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på kr. 35,-.

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) innkrever renovasjonsgebyrene på vegne av kommunen, og representerer ved innfordring av kravene Elverum kommune hva gjelder bruk av legalpant i eiendommer.

  2016   2015
A Grunngebyr pr. år – husstander/husholdningsavfall kr 848,00 kr 820,00
B Volumgebyr pr år – tømming av restavfallsbeholder 1 gang pr mnd – ordinære husstander:
140 ltr. restavfall kr 967,00 kr 936,00
190 ltr. restavfall kr 1 512,00 kr 1 464,00
240 ltr. restavfall kr 1 911,00 kr 1 850,00
360 ltr. restavfall kr 2 867,00 kr 2 776,00
660 ltr. restavfall kr 5 258,00 kr 5 092,00
160 ltr. ekstrasekk (kjøpes i butikkene – 45 kr inkl mva) kr 36,00 kr 32,00
Samlet årlig renovasjonsgebyr  vil være Grunngebyr + Volumgebyr
C Leie av papirbeholder
140 ltr. papir kr 80,00 kr 76,00
240 ltr. papir kr 140,00 kr 132,00
360 ltr. papir kr 280,00 kr 264,00
660 ltr. Papir kr 688,00 kr 648,00
D Renovasjonsgebyr pr. år –  forenklet renovasjonsordning (kun sekkerenovasjon) – jfr retningslinjer for endring av abonnement:  (spredtbygde områder, lang privat gårdsveg, liten avfallsproduksjon)
Årsgebyr forenklet ordning kr 950,00 kr 920,00
E Fradrag i ordinært renovasjonsgebyr pr. år som følge av hjemmekompostering/bruk av egen gjødselkjeller for bioavfall – jfr. retningslinjer for endring av abonnement
Fradrag hjemmekompostering -kr 372,00 -kr 360,00
F Serviceabonnement pr. år – henting av avfall utover 3 meters-regelen.
3-10 meter kr 139,00 kr 134,00
11-20 meter kr 282,00 kr 272,00
over 20 meter  –  særskilt avtale
G Gebyr pr år for renovasjon av hytter og fritidseiendommer
Kategori 0 kr 1 694,00 kr 1 640,00
 – hytter/fritidseiendommer i områder med høy standard  og stor avfallsproduksjon (for eksempel Trysilfjellet)
Kategori 1 kr 1 060,00 kr 1 026,00
 – hytter/fritidseiendommer i regulerte hytteområder  med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet).
Kategori 2 kr 575,00 kr 556,00
 – hytter/fritidseiendommer i eller i tilknytning til regulerte hytteområder.  Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig vei/privat vei og hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur.  De fleste hytter hører inn under denne kategorien.
Kategori 3 kr 230,00 kr 222,00
 – omfatter hytter/koier med lav standard utenfor regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet.
H Bringeordning av sortert avfall til ministasjoner  – papp/papir, glass og tekstiler
Ministasjoner kr 0,00 kr 0,00
I Bringeordning til gjenvinningsstasjoner  – sorterte avfallsfraksjoner som papp/papir, treverk, metall, møbler, farlig avfall, hageavfall, kuldemøbler osv
Sortert avfall – Alle faksjoner unntatt restavfall kr 0,00 kr 0,00
Restavfall pr. m(minsteavgift. kr. 80,- inkl. mva) kr 155,00 kr 150,00
Kostnadene for håndtering av sortert avfall inngår i grunngebyret.
J Septikrenovasjon – Elverum kommune
For tømming av slamavskillere for eiendommer med fast bosetting betales pr. år for slamvolum opp til 6 m³ og tømming hvert 2. år kr 789,00 kr 764,00
For eiendommer med fast bosetting uten toalett og for fritidsbebyggelse betales pr. år for slamvolum opptil 6 m³ og tømming hvert 4. år kr 392,00 kr 380,00
  2016   2015
Festeavgift for graver ved kirkegårdene i Elverum kr 220,00 kr 210,00

Innholdsfortegnelse