Gå til innhold

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan og årsbudsjett  forklarer hovedtrekkene i det som skal gjøres av administrasjonen i 2016.

Virksomhetsplanen tar tak i:

 1. Tiltak og aktiviteter som er beskrevet i handlingsplanen (fireårs-perspektiv) – planlagt i henhold til mål og strategier.
 2. Føringer for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling som anses som nødvendig å håndtere i ettårs perspektiv og som ikke er redegjort for i planverk– uforutsett og ikke langsiktig planlagt.

Administrasjonen er organisert i seks sektorer som ivaretar tjenesteproduksjon, forvaltning og samfunnsutvikling. I tillegg er det fem staber som er støttefunksjoner for sektorene, og funksjoner for enkelte tjenester er ivaretatt i hel- eller deleide selskaper og virksomheter.

I kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner/sektor-/temaplaner er mål og strategier beskrevet i forhold til seks fokusområder. I virksomhetsplanen beskrives arbeidet som skal gjøres. Dette betyr at tiltak slik de beskrives i handlingsplanen er brutt ned til arbeidsoppgaver/tjenesteproduksjon i hver enkelt sektor og stab. Dette er grunnlaget for:

 • rådmannens resultatavtale for driftsåret med sektor- og stabssjefer.
 • sektor- og stabssjefenes avtaler med sine enhetsledere.
 • arbeidsoppgaver og tjenesteproduksjon den enkelte medarbeider utfører.
 • oppfølging/rapportering gjennom året –  månedlige økonomirapporter, tertialrapporter og årsmelding.

Redegjørelsen for neste års (2016) aktivitet i sektorer og staber har følgende underkapitler:

 • Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten: hva som er fagområdet (ene) for sektor/stab samt lover/forskrifter. Videre redegjøres det for budsjettramme, antall årsverk, kompetanse og kapasitet.
 • Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid:  tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid som planlegges i 2016.
 • Arbeidsmål 2016 – målekort med indikatorer: arbeidsmålene for sektor/stab som er vurdert i forhold til overordnede mål. Målene synliggjøres i form av indikatorer i målekort. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om målene nås.

 

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Sektor for skole og sektor for barnehage ble gjenom kommunestyrevedtak 02.09.2015 vedtatt sammenslått til en felles oppvekstsektor med oppstart fra 1. januar 2016. Sektor for oppvekst er ansvarlig for og driver tjenesteproduksjonen organisert innenfor følgende enheter med tilhørende rammer:

 • Kommunale barnehager: tjenesteproduksjon i henhold til barnehageloven, pedagogisk plattform for barnehagene og kommunale enkeltvedtak som er styrende for virksomheten
 • Veiledning og tilsyn av private barnehager
 • Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder i henhold til §§ 5-7 i opplæringsloven.
 • Grunnskole med skolefritidsordning: opplæring gis innenfor rammen, opplæringsloven, og forøvrig i henhold til ambisjoner i kommuneplanen, skolepolitisk plattform samt andre kommunale planer, eksempelvis kvalitetsplan for SFO og handlingsplan for Læringslyst.
 • Elverum læringssenter: opplæring gis i henhold til introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.
 • Elverum kulturskole: musikk og kulturskoletilbud til barn og unge med bakgrunn i opplæringslovens §13.6.
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste: (PPT-tjenesten) organisert som en felles tjeneste for Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler og Hedmark fylkeskommune. Under PPT-tjenestens ledelse ligger også logopedtjenesten.

Barnehagetilbudet består av ti kommunale barnehager med 580 barn samt åtte private barnehager med 509 barn (ved inngangen av 2015)

Grunnskoleopplæringen med tilhørende skolefritidsordning (SFO) er ved inngangen til 2016 fordelt på åtte barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole, en ungdomsskole og Fjeldmora skole som er finansiert av fylkeskommunen. Elverum kulturskole og Elverum læringssenter er organisert som egne enheter, stasjonert i kommunehuset Folkvang.

For 2016 vil sektor for oppvekst ha ressurser til disposisjon for virksomhet planlagt og kjennetegnet av følgende faktorer:

 • Sektorens budsjettrammer: Barnehage 146,3 millioner  kroner og skole 243,05 millioner kroner, sammenlagt budsjettramme: 389,4 millionr kroner.
 • Totalt antall årsverk til disposisjon ved årets start: 505.
 • Kompetansenivået er gjennomgående høyt. Barnehagene har tilstrekkelig antall barnehagelærere i henhold til Barnehageloven. Lærere har godkjent lærerutdanning og lang erfaring, men de nye kompetansekravene til lærere på barnetrinnet i fagene norsk, engelsk og matematikk har ført til at kommunen mangler mange lærere med godkjent kompetanse til å undervise i disse fagene.
 • Kulturskolen og PPT har gjennomgående medarbeidere med utdanning på masternivå. Oppvekstsektoren har barneveiledere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere eller annen relevant utdanning og praksis.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Her er en kort beskrivelse av sektor for oppvekst sin tjenesteproduksjon. Tjenestene skal betjene de mål som sektoren har ansvaret for. Tjenesteproduksjonen foregår i barnehagene, skolene, i kulturskolen, PPT-tjenesten og Elverum læringssenter under ledelse av oppvekstsjef og med støtte fra en stab med fire pedagogiske rådgiver.

Barnehagen

Barna skal utvikle sin basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill med andre barn og voksne. I tillegg er sektoren tillagt veiledningsplikt og tilsynsansvaret med de private barnehagene i kommunen i hht. §8 og §16 i barnehageloven.

Barnehagesektoren har også ansvaret for at det gis spesialpedagogisk hjelp til barn både i de kommunale- og private barnehagene i hht. opplæringslova § 5 -7.

Grunnskolen

Elverumsskolen gir tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse i henhold til læreplanens kompetansemål. Følgende fem grunnleggende ferdigheter er integrert på det enkelte fags premisser:

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å bruke digitale verktøy

Sluttmålet for opplæringen er å utfordre og stimulere den enkelte til å realisere seg selv. Dette skal gjøres på måter som kommer fellesskapet til gode og fostrer til menneskelighet i et samfunn i utvikling (generell del av læreplanen).

Skolefritidsordningen (heretter SFO)

SFO produseres som et tilbud for elever fra 1. til og med 4. klassetrinn. Tilbudet skal være preget av trygghet, omsorg og opplevelser. Dette skal stimulere til vekst og utvikling, i naturlig samvær med andre barn og voksne. SFO er også et tilbud for elever med spesielle behov fra 5.-7. klassetrinn (jfr. kommunale vedtekter for SFO)

SFO i Elverum drives i tråd med kriteriene beskrevet i skolepolitisk plattform. Det er utarbeidet en felles kvalitetsplan for SFO i Elverum som ligger til grunn for tjenesteutøvelsen. Planen er ment som et førende arbeidsverktøy i utformingen av innholdet i Elverumsskolen SFO. Planen skal brukes av skolens ledelse og SFO- leder i den overordnede planleggingsfasen. Den brukes også av ansatte i SFO i utformingen av lokal plan i form av årshjul, detaljerte månedsplaner eller ukeplaner.

Elverum kulturskole gir barn og unge opplæring i kultur og kunstfag. Kulturskolen skal være et kompetansesenter innenfor ulike former for kulturuttrykk som er preget av høy faglig kvalitet, kreativitet og tverrfaglig miljø. Kulturskolen samarbeider tett med frivillige lag og foreninger. Kulturskolen kan formidle kunnskap om det lokale kulturlivet i kommunen. Kulturskolen kan formidle forespørsel til elevene om spilleoppdrag i forbindelse med ulike arrangementer.

Elverum læringssenter tilbyr grunnskoleopplæring i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Spesialundervisning og norskopplæring for voksne. Læringssenteret tilbyr også norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige som gir mulighet for kvalifisering til arbeidsliv og videre utdanning. Spesialundervisning til voksne som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) bistår skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov. PPT sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering av elever med spesielle behov og som ikke kan følge ordinær opplæring.

Logopedtjenesten kartlegger, utreder og behandler ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og svelgevansker hos elever med behov. I tjenesteutøvelsen inngår også å vurdere om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, undervisning og/eller rådgivning.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016:

 • «LEK GIR LÆRING» er et treårig kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene som er i samarbeid med kommunene i Sør-Østerdalsregionen, utviklingsarbeidet startet opp i august 2014.Hovedmålet er å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet ved å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner og styrke den enkelte barnehage som læringsarena.
 • Læringslyst er et flerårig prosjekt for å utvikle skolen og bidra til resultatforbedring i Elverumsskolen. Et av hovedområdene for utviklingsarbeidet i 2016 er å utarbeide og implementere kommunal plan for vurderingsarbeid i skolen. Erfaringer med det regionale utviklingsarbeidet er svært positivt, men krever tett oppfølging fra skolene. PPT følger også opp med direkte veiledning av lærere gjennom prosjektet «forbedret praksis», her er det spesielt to PP-rådgivere med spisskompetanse, sammen med pedagogisk rådgiver fra skolekontoret som bedriver veiledning av lærere i tråd med de standarder som er utviklet gjennom arbeidet med Læringslyst.
 • Pågående samarbeid mellom læringssenteret, flyktningetjenesten og NAV med mål om å få flyktninger raskere ut i arbeidspraksis og arbeid.
 • Fortsatt forsøk med foreldreskole med utgangspunkt i prosjektet «Styrke» som har vært gjennomført på Lillemoen/Melåsberget skoler.
 • Skolesektor deltar i prosjektet «Schools, learning and mental helath» Prosjektet er i regi av Høgskolen i Hedmark. Prosjektet er rettet mot elever på ungdomstrinnet og Elverum deltar sammen med Bergen kommune. Prosjektet er en del av et internasjonalt studie der en forsker på ungdoms psykiske helse sett opp mot de faglige prestasjoner. Prosjektperioden er ut 2017.
 • Deltakelse i den nasjonale satsingen: Ungdomstrinn i utvikling som er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Prosjektperioden er ut 2017.
 • Kulturskolen utarbeider lokal læreplan i Musikkfaget for grunnskolen, utprøvingen av planen vil foregå i samarbeid med Frydenlund skole.
 • Kulturskolen utarbeider ny rammeplan for kulturskolen i tråd med sentral veiledning for lokalt rammeplanarbeid.
 • Brasstastick for barn med spesielle behov. Initiativ ledet av kulturskolen i samhandling med grunnskolene og Elverum videregående skole.
 • I samarbeid med Lions i Elverum skal alle lærere på barnetrinnet få kurset «Dette er mitt valg». Dette er et viktig holdningsarbeid for å hindre mobbing og antisosial atferd i Elverumsskolen.
 • Elverum kommune er MOT kommune. MOT er et viktig holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom i Elverum. Det vil bli arbeidet for å knytte lag og foreninger med i arbeidet samt synliggjøre mot mer aktivt i hele kommunen i 2016.

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, skolepolitisk plattform, pedagogisk plattform for barnehagen og Handlings- og økonomiplan, har sektor for oppvekst sine arbeidsmål for 2016. Det er satt opp indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om arbeidsmålene nås.

På grunn av sammenslåing av skolesektor og barnehagesektor til en felles oppvekstsektor kan ikke resultat og mål for 2015 under punktet organisasjon tas med.

                                                 INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær i %

 94%

93%

 

BARNEHAGE                           INDIKATOR

TJENESTEKVALITET:

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Oppholdstimer per årsverk

12239

11800

———

Opprettholde 100 % barnehage dekning utfra (antall søkere) ihht loven

100%

100%

100%

Antall tilsyn etter § 16 i barnehageloven

4

3

3

Antall elever i språkpraksis fra Elverum Læringssenter

5

10

10

BRUKERUNDERSØKELSE (SKALA 1 – 6) (Måles 2 hvert år – neste 2017)
Trivsel

Måles ikke

5,2

——

Tilgjengelighet

Måles ikke

5,7

——

Resultat for brukerne

Måles ikke 5,1

——

Respektfull behandling

Måles ikke

5,4

——

Informasjon

Måles ikke

4,9

——-

Generelt

Måles ikke 5,3

——-

Fysisk miljø

Måles ikke

4,7

——-

Brukermedvirkning

Måles ikke

4,9

——-

 

SKOLE                                                     INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet

20,5%

<30 %

<30 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk

11,8 %

<30 %

<30 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet

12,3 %

<30 %

<30 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet

33,1 %

<30 %

<30 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet

27%

<30 %

<30 %
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk

31,2%

<18 %

<18 %

Nasjonale prøver 9. trinn: Leseferdighet

15,6

<16 %

<16 %

Nasjonale prøver 9. trinn: Regneferdighet

18,9

<16 %

<16 %

Grunnskole: NASJONALE PRØVER, prosentvis andel av elevene som ligger på nivå1 – MÅL:

 • Andelen av elever på nivå 1 på 5. trinn skal ikke overstige 30 %
 • Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 8. trinn skal ikke overstige 30%
 • Andelen av elever på nivå 1 og 2 på 9. trinn skal ikke overstige 18%
SKOLE                                                     INDIKATOR

TJENESTEKVALITET forts.

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

GRUNNSKOLEPOENG
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

38,7

38

39

BRUKERUNDERSØKELSE SFO (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

Respektfull behandling

5,2

4,8

5,2

Resultat for bruker

4,9

4,5

5

Brukermedvirkning

4,5

4,5

4,6

ELEVUNDERSØKELSE
Elevundersøkelse 7. trinn: Faglig utfordring

3,9

4,0

4,0

Elevundersøkelse 7. trinn: Mobbing på skolen

1,3

1

1

OBJEKTIVE MÅL
LUS-leseutvikling, % andel barn på nivå 3 i LUS-trappa ved skolestart – tidlig innsats

91 %

90 %

95 %

Andel skolestartere som mestrer utvalgte ferdigheter innenfor rammeplanens fagområde kropp, bevegelse og helse – tidlig innsats.

98 %

95 %

95 %

Økt svarprosent på brukerundersøkelse i barnehagen

50 %

Alle barn skal ha en å leke med (barnehagen)

95%

Pc-tetthet i grunnskolen /antall elever pr. pc)

5

3,3

2,6

KULTURSKOLEN (nye mål for 2015)

Andel foresatte som mener de får god informasjon av kulturskolen

——-

90%

90%

PP TJENESTEN
Andelen elever som får spesialundervisning ihht. § 5.1

8,9 %

9%

8,5%

ELVERUM LÆRINGSSENTER (nye mål for 2015)
Andel elever i grunnskolen som gjennomfører eksamen i løpet av tre år

———

70%

60%

Andelen som består norskprøve A1 skriftlig  og muntlig

90%

80%

Andelen som består norskprøve A2 skriftlig og muntlig

———-

60%

50%

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Samfunnsutviklingsstaben er en liten gruppering av kommunale medarbeidere bestående av:

 • Delvis av assisterende rådmanns arbeidskapasitet
 • Delvis av juridisk rådgivers arbeidskapasitet
 • Næringssjefens arbeidskapasitet
 • SLT-koordinator, folkehelsekoordinator og prosjektleder

Samfunnsutviklingsstaben er knyttet til rådmannskontoret og er en operativ stab som skal ivareta:

 • Selskapssekretariat – dvs. å være støttefunksjon, sekretariat og saksforberedende organ for å ivareta Elverum kommunes eierskap i selskaper og virksomheter.
 • Kommunens særskilte innsats på næringsutvikling.
 • Ledelse, initiativ og bidrag til overordnet strategisk planlegging for kommunen – planstrategi, kommuneplan, tema-/sektorplaner.
 • Dekke andel av kommunens juridiske behov.
 • Diverse prosjektledelse og koordineringsfunksjoner

For 2016 vil staben ha ressurser til disposisjon for sin virksomhet planlagt og kjennetegnet av følgende faktorer:

 • Stabens budsjettramme: 5,3 mill. kroner
 • Totalt antall årsverk til disposisjon: 4,0.
 • Kompetansenivået vurderes som formelt og reellt høyt i det team som danner staben, med medarbeidere på mastergrad og bachelorgrad-nivå samt variert erfaring.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Tjenesteproduksjonen er særlig knyttet til:

 • Næringsutviklingsarbeid fordelt på en rekke arbeidsoppgaver, slik som: 1. Bistand til gjennomføring av Omstillingsprosjekt for Elverumregionen 2. Bedriftsbesøk og bistand til virksomheter i Elverum med behov for assistanse (1. linje tjeneste); 3. Utvalgte konkrete prosjekter. Forøvrig følge opp nyutviklet næringsplan med tiltak i henhold til mål og strategier.
 • Selskapssekretariat skal bidra til å holde tak i kommunens samlede eierportefølje i selskaper og virksomheter. Dette gjelder ivaretakelse av intensjoner i eierskapsmelding, ivaretakelse av formaliteter og forberedelser til bemanning av styrer, gjennomføring av dialogmøter, generalforsamlinger, opplæring av styremedlemmer m.v.
 • Juridisk bistand – løpende juridisk bistand til kommunens øvrige sektorer, staber og selskaper både i en rekke konkrete enkeltsaker og generelt.
 • Sekretariat og koordineringsarbeid på SLT-funksjon, folkehelsekoordinator, diverse prosjekter med ekstern finansiering.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 er:

 • Oppfølging av ny «Strategisk Næringsplan for Elverum – 2014-2018».
 • Utarbeidelse og oppfølging av kommunens planstrategi for perioden 2016 – 2019.
 • Bistand til øvrige sektorer og staber i strategiske planprosesser.
 • Prosjektledelse for prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» – jfr. egen prosjektplan og egen styringsgruppe og tilknyttede konsulenter til «LEAN-arbeid».

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i tema/sektorplaner (strategiske planer), i Handlings- og økonomiplan) har samfunnsutviklingsstaben sine arbeidsmål for 2016. Arbeidsmålene kommer til uttrykk i de indikatorene som er satt opp for forhold som vurderes som vesentlig, i den forstand at de gir det antatt best mulige uttrykk for de mål som ønskes nådd, samt at indikatoren er mulig å registrere/måle.

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

MÅL 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/temamøter

3

3

3

Antall gjennomførte bedriftsbesøk

10

10

10

Gjennomføring av planprosesser i henhold til planstrategi

100 %

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Eiendomsstaben er ansvarlig for og driver tjenesteproduksjon organisert innenfor følgende områder med tilhørende rammer:

 • Utleie: eiendomsforvaltning, herunder ivaretakelse av eierinteresser og forpliktelser tilknyttet kommunens EBA (eiendom, bygg og anlegg) – 121.710 m2 formålsbygg og 34.843 m2 boliger (408 boenheter).
 • Drift: løpende driftstiltak i henhold til egen driftsplan, som sikrer ivaretakelse av kommunens eieransvar for egen EBA, herunder internkontroll, serviceavtaler og løpende utbedring av feil og mangler.
 • Vedlikehold: vedlikeholdstiltak i henhold til egen vedlikeholdsplan. Den skal sikre opprettholdelse av den bygningstekniske tilstand overlevert ved ferdigstillelse av nybygg, herunder oppgradere kommunens EBA i henhold til gjeldende forskriftskrav – eierstyrt utvikling.
 • Renhold: regelmessig og periodisk renhold i henhold til egen renholdsplan, som skal bidra til ivaretakelse av inneklima, samt redusere behovet for bygningsteknisk vedlikehold.
 • Byggeprosjekt: etablering av kommunale nybygg i henhold til vedtatt investeringsplan, herunder anskaffelse av boliger.

Eiendomsstaben implementerte i 2014 internhusleiemodellen, som skal bidra til areal- og kostnadseffektivisering. Modellen danner grunnlaget for fordeling og budsjettering av eiendomskostnadene.

Utdrag av forskrifter og lover, som forplikter eiendomsstaben som forvaltere av eiendom:

 • Byggherreforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Lov og forskrift innen El-sikkerhet
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Lov og forskrift om strålevern
 • Klima- og forurensningslov
 • Plan- og bygningsloven/TEK 10

Følgende faktorer kjennetegner ressurser eiendomsstaben har til disposisjon:

 • Stabens budsjettramme: -13,3 mill. kroner. Innføring av internhusleie er årsaken til at sektorens nettobudsjett blir -13,3 mill. kroner. Dette «overskuddet» skal gå til dekning av finanskostnader som er budsjettert under felleskapitlet 9901. Overskuddet skal også gå til dekning av kostnader for den bygningsmasse som ikke er underlagt internhusleieregime (Den norske kirke, MHBR, utleie til foreninger etc)
 • Totalt 97 årsverk til disposisjon.
 • Kompetansenivået vurderes som relativt høyt. Syv medarbeidere har formalkompetanse tilsvarende bachelor/ing.-nivå, to med teknisk fagskole, to med mesterbrev og 34 med fagbrev innen renhold, drift og vedlikehold. Innen ingeniørfaget er kompetansen ensrettet mot bygg og anlegg, og bør på sikt suppleres med tekniske fag innen brann, elektro og vvs for å sikre tilstrekkelig tverrfaglighet innenfor spesielt tilstandsbasert vedlikehold.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Tjenesteproduksjonen i regi av Eiendomsstaben skal betjene de mål som staben har ansvaret for.  Tjenesteproduksjonen foregår innenfor stabens fem enheter. Hver og en har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig knyttet til:

 • Forvaltning av eiendomsporteføljen med tilhørende fdv-dokumentasjon, herunder ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring.
 • Synliggjøring av eiendomskostnader relatert til tjenesteproduksjon (internhusleiemodellen).
 • Utleie av kommunale boliger med hjemmel i vedtak fra tjenestekontoret.
 • Gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen for å redusere etterslep.
 • Gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
 • Bidra til energiøkonomisering gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
 • Gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med fokus på framdrift og økonomi.
 • Avhende overflødig EBA i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.
 • Saksbehandling innen lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 er:

 • Styrking av brannfaglig kompetanse.
 • Videreutvikling av fagplaner i Facilit og Jonathan Clean(FDV-verktøy). Dette som grunnlag for å sikre riktig og effektiv bruk av budsjettmidler innen enhetenes ansvarsområder. Herunder å etablere egen 4-årig rullerende vedlikeholdsplan for formålsbygg, samt egen vedlikeholdsplan for boliger finansiert av leieinntektene.
 • Innføring av «Beste Praksis Renhold» basert på INSTA800. Dette som grunnlag for et konkurransedyktig og behovsprøvd renhold, hvor elektroniske renholdsplaner er tilgjengelig for brukerne.
 • Fortsette utviklingen av samarbeidet mellom eiendomsstaben og ulike behovshavere/aktører (Den norske kirke, Elverum Kommunale Industribygg og Elverum Tomteselskap) for å sikre tett koordinering og mer helhetlige løsninger. Etablering av fast møteforum mellom eiendomsstaben og sektor for teknikk og miljø for å sikre ansvarskoordinering og gjensidig forutsigbarhet.
 • Videreføre fokuset på økt bruk av tre i kommunens byggeprosjekter, jfr. kompetanseprogrammet for økt bruk av tre (Fylkesmannen i Hedmark og Oppland).
 • Innovative anskaffelser – koordinert med NHOs leverandørutviklingsprogram og ERNU.
 • Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til kjøling og oppvarming av bygg (Regionalt forskningsfond).
 • ZEB (Zero Emission Buildings – forskningsprosjekt) – utvikling av produkter og løsninger for eksisterende og nye bygg med tanke på nullutslipp av drivhusgasser (i  produksjon, drift og rivning).

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i tema/sektorplaner (strategiske planer), i Handlings- og økonomiplan) har eiendomsstaben sine arbeidsmål for 2016. Det er satt opp indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om arbeidsmålene nås.

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær

91,8 %

90 %

90 %

INDIKATOR

ØKONOMI

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Økonomi byggeprosjekter i hht. årsplan

97%

100 %

100 %

Økonomi byggeprosjekter i hht. entreprisekontrakter 100 %
Framdrift byggeprosjekter  i hht. årsplan 73% 100 % 100 %
Framdrift byggeprosjekter  i hht. entreprisekontrakter 100 %
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i % av samlede netto driftsutgifter 9% 8,0 % 9%
Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen per m2 128 100 170
Samlet arealer for førskolelokaler i m2 per. innbygger 1-5 år 6,5 6 6
Samlet arealer for skolelokaler i m2 per. innbygger 6-15 år 15,6 15 15
Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per. innbygger 1,0 0,9

SAMFUNN

Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. referanseåret 2009-2010, korrigert ift utetemp, areal og brukstid -21 % -21 % -21 %

TJENESTEKVALITET

I hvilken grad er du fornøyd med driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver 4,6 4,5 4,5
I hvilken grad er du fornøyd med renholders evne til å løse avtalte oppgaver 4,1 4,5 4,5
Hvor fornøyd er du med oppfølgingen av dine henvendelser til eiendomsstaben?  (eiendomssjef, enhetsledere, teamledere) 4,3 4,5 4,5
Hvor fornøyd er du med  utførelsen av planlagt vedlikehold (vedtatt årsplan) 4,2 4,5 4,5
I hvilken grad mener du som har bestilt et byggeprosjekt at prosjektet er utført iht inngått oppdragsavtale 4,1 4,5 4,5
Hvor fornøyd er du med eiendomsstaben sine samlede leveranser 4,3 4,5 4,5

 

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Økonomistaben yter tjenester til flere virksomheter, men selvfølgelig er økonomiforvaltningen til kommunen stabens hovedfunksjon. Det leveres økonomifunksjoner til følgende virksomheter:

 • Elverum kommune
 • Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS (tjenesteavtale regnskap, lønn, fakturering)
 • Elverum kirkelige fellesråd og menighetsrådene (tjenesteavtale regnskap og lønn)
 • Elverum Kommunale Pensjonskasse (systemdrift økonomisystem med lønn)
 • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS med datterselskaper (systemdrift, fakturafunksjoner og driftsbistand)
 • Terningen Arena Idrett og Kultur AS og Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS (tjenesteavtale regnskap og faktura)
 • Sekretær og økonomifunksjon for kommunens tre stiftelser

For kommunen kan nevnes følgende funksjoner med tilknyttede rammer:

 • Økonomiplan, årsbudsjett og regnskap regulert av bla. budsjett og regnskapsforskriftene knyttet til kommuneloven
 • Lønningsfunksjon regulert av hovedtariffavtalen og en rekke spesifikke lover og forskrifter på området
 • Kommunal fakturering og innfordring knyttet til regler om legalpant og innkreving av pengekrav
 • Økonomirådgivning og støtte til rapportering for øvrige sektorer og staber
 • Skatteregnskap og kemnerfunksjonen regulert av flere sett med lover og forskrifter
 • Innkjøpsfunksjon regulert av lov om offentlige anskaffelser. Gir støtte til avdelingene og gjennomfører etablering av rammeavtaler og kjøp over terskelverdi kr. 500.000

For 2016 vil økonomistaben ha ressurser til disposisjon for sin virksomhet planlagt og kjennetegnet av følgende faktorer:

 • Økonomistabens budsjettramme: 14,4 mill. kroner
 • Totalt antall årsverk til disposisjon: 27 årsverk, hvorav en innkjøper belastes investeringsprosjektene.
 • Kompetansenivået er gjennomgående høyt. Staben disponerer flere ressurser med master- og bachelor grader innenfor økonomi-, finans- og revisjonsområdet. I tillegg innehar noen også autorisasjon som regnskapsfører for private virksomheter. På sekretær- og konsulentnivå har personalet lang erfaring på sine arbeidsområder. En utfordring kan være at flere sentrale ressurser er i ferd med å nå pensjonsalder, men staben har god respons på sine stillingsutlysninger.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Innenfor kommunens økonomiforvaltning arbeides det med systematisk rutineutvikling og effektivisering for å kunne gi rom for økt støtte til ledere i øvrige sektorer og staber. Dette er nødvendig ved siden av de mer rutinemessige oppgavene knyttet til regnskap, lønn, reskontri og fakturering for å nå de mål som er beskrevet i målekortet.

Det er fortsatt funksjoner i økonomisystemet Agresso innenfor de moduler som benyttes for å kunne sette opp og ta i bruk flere funksjoner innen fakturering, kundereskontro, hovedbok, økonomiplan, årsbudsjett, leverandørreskontro med skanning av leverandørfakturaer, lønn, anleggsmodul og investeringsmodulen. I tillegg er det ønskelig å legge til rette for å kunne ta i bruk innkjøpsmodul og kontroll med bruken av kommnens innkjøpsavtaler.

Slik regjeringens forslag til statsbudsjett er presentert forutsettes skatteoppkreveren overført fra kommunen til staten den 01.06.2016. Dette medfører at ca 2,5 mill kroner er tatt ut av kommunens inntektsramme og belastet Økonomistabens ramme. En slik overføring vil medføre tap av 4 stillinger i innfordringsavdelingen. Denne posten var noe overraskende da Stortinget så sent som i juni 2015 sa nei til statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonene. Dersom endringen blir gjennomført vil Økonomistaben ha mulighet for selv å gjennomføre all inkasso av kommunale krav, og i så fall tilby overtallige ansatte annet likeverdig arbeid. Kommunen betaler i dag Lindorff som inkassobyrå betydelige beløp i saker hvor skyldner ikke kan gjøre opp for seg, i tillegg til at selskapet tar inn salær på alle saker som løses direkte fra skyldner. Mister kommunen skatteoppkreverfunksjonen vil kommunen kun ha en stilling på innkreving av kommunale krav, noe som blir ansett som svært usikkert både med tanke på fravær, men også i form at det fagligmiljøet rundt dette arbeidet utraderes.

Innenfor skatt og kemnerfunksjonen har det vært en del vakanser, og når enheten nå er fullt bemannet, vil man i tillegg til de løpende oppgavene også måtte konsentrere seg om oppgaver som nå har vært nedprioritert. Dette vil være nødvendig for å nå de mange krav skattemyndighetene setter til enheten.

Gjennom 2016 vi staben arbeide videre med en del utviklingsoppgaver som er påbegynt i 2014 og 2015, men også prioritere nye muligheter i økonomisystemet Agresso som kommunen ikke benytter i dag:

 • Økonomisystemet Agresso vil bli oppgradert i slutten av 2015, og dette vil gi kommunen flere nye muligheter for digitalisering av dokumentflyten, og nye og bedre tilgjengelige funksjoner som vil støtte organisasjonen i deres styring av egne ressurser.
 • Oppgraderingen vil føre til at en rekke interne prosedyrer og rutiner vil gjennomgås i løpet av 2016 med lean-prinsipper som metode, for å forenkle hverdagen hos våre brukere. Men dette vil også gi positive effekter innad i økonomistaben i forhold til å håndtere vekst i bilagsvolumer innenfor dagens ressursrammer.
 • Stabilisere driften vedrørende mottak av elektroniske fakturaer på EHF-format slik staten krever, og samtidig tilrettelegge for bruk av e-faktura mot våre privatkunder og bedrifter.
 • Legge til rette for bruk av timeregistering for personell og maskiner i både investering og drift, for å effektivisere de kostnadsfordelinger som gjøres manuelt i dag.
 • Styrke innkjøpsfunksjonen og gjennomføre opplæring av alle som bestiller varer og tjenester, samt etablere en mer brukervennlig presentasjon av våre rammeavtaler. Det er estimert ut fra erfaringer hos andre kommuner at dette kan gi reduserte kostnader ved rutinemessige kjøp av varer og tjenester. Til dette innføres et innkjøpsanalyseverktøy i et prosjektsamarbeid med Hamar kommune. Arbeidet ble startet i 2015, men vakanser gjør at arbeidet ikke er sluttført.
 • Planlegge og estimere kost/nytte ved implementering av innkjøpsmodul med rekvisisjoner, elektroniske bestillinger mot rammeavtaler basert på elektroniske varekataloger, og legge til rette for at disse rutiner presenteres i Agresso’s WEB-portal for alle i kommunen som skal bestille varer og tjenester mot disse avtalene. Det antas at dette vil kunne gi betydelig innsparinger på kommunens kjøp av varer og tjenester, men det vil kreve investering i lisenser og konsulentbistand og vil bli fremmet som egen sak.

Arbeidsmål 2016

Staben støtter de øvrige sektorer og staber i deres arbeid for å oppnå de langsiktige mål i kommuneplan og annet planverk. Stabens mål er knyttet til dette og spesifiserer i tillegg mål for gjennomføring av økonomiforvaltningen innenfor de lover og regler som styrer arbeidet. I tillegg fastsettes mål for skatteregnskapet direkte fra Skattedirektoratet og Skatt Øst.

Indikator

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær i %

93,0 %

96,0 %

96,0 %

Indikator

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Økonomiske rapporter gir et korrekt bilde og er levert til avtalte tider – ledere

4,3

4,5

4,5

Tilfreds med økonomiske analyser – ledere

4,0

4,5

4,5

Opplever økonomiavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel

4,9

4,5

4,5

Avvik vedr. tidsfrister og feil i leverte terminoppgaver

0

0

0

Tidsfrist for ferdigstillelse av kommuneregnskap

11. mar

15.feb

15.feb

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet

2

ingen

ingen

Uavklarte leverandørfakturaer eldre enn 90 dager

2,8 %

0,0 %

0,0 %

Andel av totalt utestående kommunale krav eldre enn 90 dager

17,0 %

25,0 %

25,0 %

Refusjonskrav sykepenger eldre enn 90 dager

70 %

30,0 %

30,0 %

Prisreduksjon kjøp varer/tjenester ved styrking av innkjøpsfunksjon

Ikke målt

3,0 %

3,0 %

Pålegg i rapport etter stedlig kontroll av skatteregnskapet

0

0

0

Andel av kommunens arbeidsgivere hvor planlagt regnskapskontroll er gjennomført. (Norm for plan er 5 % av arb.givere)

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Innbetalt restskatt, person, siste år av sum krav.

95,2 %

94,2 %

)*

)* Mål for innbetalt restskatt 2016 fastsettes av skattemyndigheten i desember

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Personalstaben er ansvarlig for – og driver støttetjenester innenfor følgende områder:

 • Lederstøtte: Støtte til cirka 85 ledere på flere nivåer innen områdene ledelse, HR- og personalforvaltning. Det er startet et lederutviklingsprogram. Basisopplæringen av ledere (ferdighetsopplæringen) er også laget i ny og forbedret utgave.
 • Helse, Miljø og Sikkerhet: Både systemarbeid, opplæring og oppfølging, samt tilrettelegging og oppfølging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og kommunens bedriftshelsetjeneste. Arbeidet er forsterket med økt grad av kompetanseoverføring til linjelederne.
 • Personalforvaltning: Utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid og sykefraværsoppfølging. Alle slike dokumenter skal være digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett. Staben leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
 • Rekruttering og kompetanse: Dette omfatter blant annet prosedyrer for ansettelser, kompetanseregistrering, analyser og tiltak. I tillegg administrerer staben lærlingeordningene. I årene framover forventes det store endringer i tilgang til kvalifisert kompetanse. Dette betyr endringer i både rekrutteringsmønster/-metoder og krav til interne kvalifiseringssystemer. Dette området er sterkt fokusert og omfatter også en rekke egne tiltak.
 • Tillitsvalgtområdet og vernetjenesten: Staben er administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningene og vernetjenesten.
 • Omstilling og endring: Kommunen står foran vesentlige endringer – både i form av offentlige pålegg og prioriteringer, men også ut fra kommunens egen situasjon. Dette vil i stor grad kunne påvirke den enkelte ansatte og deres arbeidsforhold. Personalstaben skal bidra med kompetanse for både å skape nødvendig endringsvilje og at endringene følger de lover og avtaler som gjelder for slikt arbeid. I tillegg skal staben drive kompetanseoverføring til linjelederne på området gjennom en serie aktiviter/kompetansetiltak.

Personalstaben har et spesielt ansvar i forhold til kommunens oppfølging av arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen. En rekke andre lov- og forskriftsmessige bestemmelser påvirker også tjenesten. Personalstaben har hovedansvaret for det overordnede systemet for å ivareta kommunens desidert mest omfattende ressurs: De ansatte (cirka 70 prosent av kostnadsbudsjettet)

Ressurser til disposisjon i staben er:

 • Stabens brutto budsjettramme er på 11,7 mill. kroner. Budsjettet er grovt sett tredelt. En del går til frikjøp av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Personalstaben administrerer 4,7 årsverk frikjøpte hovedtillitsvalgt/-verneombud. En del går til lærlingelønn og veiledergodtgjørelse. Per dags dato er det 13 lærlinger i de ulike sektorer og staber. En del til egne, faste ansatte.
 • Totalt antall egne årsverk til disposisjon: 3 rådgivere og 3 konsulent på HR-/personalspørsmål og personalsjef, totalt 7 årsverk.
 • Kompetansenivået er gjennomgående høyt, det vil si flest på can. mag/masternivå.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Personalstaben skal bidra til at de andre sektorene når sine mål gjennom daglig å levere tjenester og spisskompetanse til øvrige sektorer/staber innen områdene:

 • Ledelse/ledelsesutvikling og –oppfølging
 • Kompetanseutvikling
 • Rekruttering
 • Lønnspolitikk og belønningssystemer
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • HMS-tiltak og sykefraværsarbeid
 • Lover og regler innen fagområdet. Spesielt lede den personalmessige prosessen rundt nedbemanning i forhold til området
 • Organisasjonsutvikling og organisasjonskultur
 • Bistå ved konflikter og arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
 • Relasjonene til de ansatte og deres organisasjoner. Dette omfatter gjennomføring av alle nødvendige drøftinger og forhandlinger av overordnet karakter
 • Likestilling og mangfold
 • Arbeidsplassvurderinger og forflytningsteknikk

Planlagt utviklingsarbeid

Utviklingsarbeid i personalstaben i 2016 er planlagt innen følgende områder:

 • Arbeidsgiverstrategi: Dette arbeidet er allerede i gang, men vil bli bearbeidet og videreutviklet i 2016. Strategien utarbeides i samarbeid med organisasjonene og det politiske miljø, samt i nettverkssamarbeid i Hedmark og Oppland i regi av KS..
 • Kompetansestatus og GAP-analyser: Planen er å ha de første GAP-analysene på plass i 2015. Disse vil være et grunnlag for videreutvikling av rekrutteringsstrategien. Omstilling og endring vil gi utfordringer til blant annet egne systemer for interne kvalifiseringsprogrammer, enten alene, eller sammen med eksterne partnere/utdanningsinstitusjoner. (Se også kompetanse-«sekretariat»)
 • Rekrutteringsstrategi: Det skal utarbeides ulike prognoser for å se omfanget av avgang/pensjonering for de kommende år innenfor sektor/staber og innen ulike yrker, samt behov for ny kompetanse. Dette er grunnlaget for analyser i forhold til nyrekruttering, samt vurdering av hvilken type kompetanse som skal rekrutteres inn. Kompetansestrategiens ulike veivalg vil sterk påvirke dette området.
 • Kompetanse-«sekretariat»: Personalstaben vil se på muligheten for et sekretariat for å samordne interne og eksterne kompetansetiltak. Dette betyr å administrere påmeldinger, bestilling av rom, instruktører, bespisning osv. Hvilke kompetansetiltak som skal iverksettes styres av den ansvarlige for området i personalstaben. Ut fra denne «bestillingen» gjennomfører «sekretariatet» tiltaket.

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan og Handlings- og økonomiplan, har personalstaben følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid:

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014 MÅL 2015 MÅL 2016
Nærvær i % personalavdelingen 92,9 % 94 % 95 %
INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål

4,9

4,5

4,7

Personalavdelingen som initiativtaker til forbedringer og utvikling av organisasjonen

3,8

4,2 4,0

Opplever personalavdelingen som serviceinnstilt og fleksibel

4,9 4,5

4,7

Utvikle overordnet arbeidsgiverstrategi via partssamarbeid

Versjon 1

Gjennomføre revisjon av lønnspolitisk plan og forhandlingsmodell for å underbygge rekrutteringsstrategien.

ok

Vurdere behov

Gjennomføre GAP-analyse kompetansenivå kontra -krav. Status for kommunen

Ikke ferdig

Ja

Ha 80% av kommunens faste ansatte registrert i kompetansesystemet Dossier

Ikke ferdig

Ja

Ja

1000 fast ansatte med kompetanseprofil

Ikke ferdig

Ja

Utarbeide 1. versjon av kompetansestrategi

utsatt

Ja

Antall elevdager kompetansetiltak arrangert direkte via rådgiver personal innen prioriterte kompetanseområder

OK

500

1000

 

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjonen organisert innenfor følgende enheter med tilhørende rammer:

 • IKT-drift
 • Service og arkiv
 • Kommunikasjon
 • Felles prosjekter

I tjenesteproduksjon er det særlig disse lover og forskrifter som gjelder:

 • Kommuneloven
 • Offentlighetsloven
 • Arkivloven
 • Sikkerhetsloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift om behandling av personopplysninger
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)

Følgende faktorer beskriver de ressurser som service- og ikt staben har til disposisjon i 2016:

 • Stabens budsjettramme: 13,4  kroner
 • Totalt antall årsverk til disposisjon: 24
 • Kompetansenivået i service- og IKT staben er relativt høyt, både når det gjelder formal- og realkompetanse og vurderes som riktig for å utføre de oppgaver staben har.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Service- og IKT staben har tjenesteproduksjon både internt og eksternt og bidrar med drift- og støttetjenester på følgende områder:

 • IKT-drift har ansvar for brukerstøtte, drift og vedlikehold av kommunalt nett, servere, fellessystemer og fagapplikasjoner. De tekniske løsningene skal sikre at kommunen til enhver tid har en god, sikker og stabil drift.
 • Servicekontorets oppgaver er først og fremst knyttet til de publikumsrettede tjenestene i kommunen. Målet er at publikum skal få løst flest mulig av sine oppgaver og få svar på sine spørsmål – der og da.
 • Fellesarkiv eller «vårt felles dokumentsenter», har ansvar for digitalisering av all papirbasert innkommen post. Journalføring og kvalitetskontroll av all inn- og utgående post (sendt og mottatt på mail, digitale søknader, etc).  Postliste på nett hver dag før kl 15.00.
 • Kommunikasjonenheten, har ansvaret for at kommunen fremstår som enhetlig og samordnet i sin kommunikasjon med omverden. Enheten skal legge til rette for dialog og kommunikasjon med brukere og innbyggere og sørge for å gi innbyggerne og brukere tilgang til lik informasjon og en felles virkelighetsforståelse. Enheten arbeider for å skape kultur for god internkommunikasjon ved gode rutiner og systemer for intern støtte og bidrar til at organisasjonen tar aktivt i bruk kommunikasjon som et virkemiddel for å nå sine mål.
 • Staben har systemansvaret for følgende fellessystemer:
  • Internett og intranett, Sosiale medier – Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube og Vine
  • Acos websak Fokus – saksbehandlingssystem
  • Acos utvalgsbehandling inkl. portaløsning for poltikerne
  • Kvalitetssystemet
  • Bedre kommune – system for brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
  • Nye Ugleposten som blogg
  • Digital skjemaportalen
  • «Nabolaget mitt»
  • Digitalt kort og låsesystem for hele kommunen
  • Telefonisystem integrert mobil og fastnett med fraværsoppdateringer
 • Vedlikehold og oppdatering av hovedberedskapsplan og sørge for at de øvrige delplanene innen beredskap vedlikeholdes av den sektoren som har ansvar for delplanen. Planlegge og gjennomføre enkle øvelser for å vedlikeholde kompetansen.
 • Service- og ikt sjefen er programansvarlig for Boligsosialt utviklingsprogram, TAK på eget liv. Kommunen har gjennom programmet en unik tilgang til ulike læringsarenaer for kunnskapsutvikling og kompetansedeling.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 er:

 • Digitalisering av kommunen innen 2016, er forventningen fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Digitale tjenester skal etableres på en felles plattform som betyr en stor og gjennomgående oppgradering av vår IKT-arkitektur.
  • Digital post til/fra innbyggere
  • Standardprogrammer med åpne grensesnitt
  • Selvbetjente løsninger for publikum – nye portaler
  • Gode informasjonskanaler på sosiale medier
  • Sikkerhet gjennom bruk av nasjonale standarder
  • Sikker digital postflyt internt i kommunen

 

 • Kvalitetssystem – videreutvikle fellessystemet i nært samarbeid med sektorer og staber. Verktøy for fortløpende avvikshåndtering og forbedringer i hele tjenesteproduksjonen. Være behjelpelig med gjennomføring av ROS analyser i tjenesteproduksjonen
 • Prosjekt for test og oppgradering av klientløsningene for bruk mot ulike mobile enheter (nettbrett, mobil, bærbart, etc.), og forenklet administrasjon av løsningene.
 • Prosjekt for test og utvikling av skytjenester i feks. mail, fildeling, prosjektstyring, etc.
 • Internkommunikasjon ved gode rutiner og systemer, – utvikle og ta i bruk nye løsninger for å bygge en felles kultur.
 • Ta ansvaret for og sammen med hele organisasjonen utvikle kommunens kommunikasjonsstrategi.
 • Videreutvikle «ugleposten» på nett

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i Handlings- og økonomiplan) har service- og IKT staben sine arbeidsmål for 2016. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om arbeidsmålene nås.

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær i %

96,6 %

95 %

95%

ØKONOMI
Utgifter per tilknyttet PC i nett

9 582

10000

10500

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

SERVICEKONTOR OG FELLESARKIV
Dagens inngående post registrert og på nett innen kl 15.00 hver dag

98%

96 %

98%

Forbrukerrådets kommunetest for servicetjenester – rangering/plass i Hedmark

Ikke testet

4. plass

2. hver år

Opplever 1. linjetjenesten som nyttig, serviceinntilte og fleksible

4,8

4,5

4,5

KOMMUNIKASJON
Flest mulig skjemaer skal kunne håndteres og sendes digitalt fra innbyggere. Andelen digitale skjemaer er beregnet ut fra totalt antall

90%

Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – internett (hert 2. år)

4,4

Måles ikke

4,5

Brukertilfredshet målt i innbyggerundersøkelsen – sosiale medier (hert 2. år)

4,4

Måles ikke

4,5

Difi kåring  – kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder – antall stjerner

Ikke målt

5

4

Kommunikasjonsstrategi – utarbeidet og vedtatt i hht planstrategien

Nei

ja

ja

IKT DRIFT
Opplever brukerstøtte som tilgjengelig og nyttig på mail og telefon

5,0

4,5

4,8

Oppetid for servere, nettverk og fellessystemer (måles i tidsrommet 08.00 – 22.00, 7 dager i uka), oppetid = 5096 timer

99,4%

99 %

99%

Tilpassede desktoppløsninger til de ulike avdelingen, antall løsninger >1

3 stk

Opplever responsen på IKT-brukerstøtte som tilstrekkelig

5

5

5

Opplever IKT-drift som serviceinnstilt og fleksible

4,9

4,5

4,9

Tjenesteområder og særlig rammer for virksomheten

NAV er organisert inne i Elverum kommunes administrasjon på linje med øvrige tjenesteproduserende sektorer. Arbeids- og velferdsforvaltningsloven regulerer også hvilke kommunale oppgaver som skal legges til det lokale NAV-kontoret. Loven pålegger at det felles lokale NAV-kontoret som et minimum skal dekke kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning(minimumsløsning) I samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Elverum kommune og NAV Hedmark i 2008 ,sist endret i 2014, framgår det at følgende oppgaver i tillegg til «minimumsløsning» skal legges til NAV-kontoret i Elverum:

I samsvar med §§ 13 og 14 i arbeids- og velferdsforvaltningsloven skal det felles lokale kontoret være den lokale representasjonen til Arbeids- og velferdsetaten. Loven pålegger også at det felles lokale kontoret som et minimum skal dekke kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning.

Arbeids- og velferdsetaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven og andre lover hvor oppgaver er lagt til etaten.  Alle tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten skal, uavhengig av hvor de produseres, gjøres tilgjengelig for brukerne via det lokale kontoret.

Utover kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, råd og veiledning skal kontoret dekke følgende tjenester som i dag ligger til NAV i Elverum:

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ,Kap 3: Generelle oppgaver:
  • Informasjon og generell forebyggende virksomhet – Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. Kommunen skal søke å legge forholdene til rette for å utvikle og styrke sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet. Kommunen skal spre kunnskap om sosiale forhold og tjenester i kommunen.
  • Samarbeid med andre deler av forvaltningen
  • Samarbeid med frivillige organisasjoner
  • Boliger til vanskeligstilte
  • Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistan
 • Helse- og omsorgstjenesteloven ,Kap 3 § 3-2 pkt. 6 c Plass i institusjon og Kap 10, Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige..
 • Gjeldsrådgivning.
 • Kvalifiseringsprogrammet(KVP).

NAV – Elverum har følgende ressurser til disposisjon for sin virksomhet:

 • Sektorens budsjettrammer,  kommunal del ca 44,2 millioner kroner.
 • NAV har totalt 45 årsverk fordelt med henholdsvis 18 kommunale årsverk og 2 statlige årsverk. Inkludert i disse årsverkene ligger 4 prosjektstillinger IPS-prosjekt(individuell jobbstøtte for målgruppen mennesker med psykiske lidelser) og 3 stillinger som utgjør kompetansemiljøet for veteransaker(Nasjonalt senter). NAV Elverum jobber etter fullintegrert modell, det vil si at oppgaver tillegges den enkelte veileder ut fra kompetanse uavhengig av tilsettingsforhold.
 • Kompetansenivået ved NAV Elverum er relativt høyt med formell fagkompetanse fordelt på sosionomer, vernepleiere, førskolelærer, barnevernspedagog, sykepleier, lærere, fysioterapeut, økonomer, fagarbeidere samt at mange har ulike videreutdanninger. Flere har relevant realkompetanse gjennom tidligere arbeidsforhold i a-etat, trygdekontor, sosialkontor, barnevern, pleie- og omsorg, privat næringsdrivende, industri, bank, finans, skole, sykehus og andre kommunale og statlige arbeidsforhold.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

I tillegg til å være lokalkontor for Elverum har også kontoret funksjon som regionskontor. Dette  innebærer tildeling og fordeling av virkemidler samt oppfølging av avtaler med tiltaksbedriftene. Videre har kontoret et overordnet ansvar for å heve kompetansen i markedsarbeidet ved det enkelte kontor.

Kontoret ved NAV Elverum er innsatsstyrt og delt inn i fire avdelinger med en avdelingsleder for hver avdeling samt 1 felles leder for NAV i Elverum.

De fire avdelingene er:

 • Veiledningssenteret som betjener mottak, tar i mot og kvalitetssikrer søknader, gir råd og veiledning både i forhold kommunale og statlige ytelser.
 • Markedsavdelingen har ansvar for sykefraværsoppfølging og arbeidsledige i alle aldre. Jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og -eller tiltaksplasser. Avdelingen har et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole. Regionalt ansvar for oppfølging i forhold arbeidsmarked ved de andre kontorene i Sør-Østerdal. Ansvar for oppfølging av krigsveteraner.
 • Oppfølgingsavdelingen har ansvar for arbeidsavklaringssaker, oppfølging av brukere med spesielt tilpasset innsats og de som har behov for arbeidsrettet oppfølging, kvalifiseringsprogrammet og rus.
 • HR/Økonomi har ansvar for lønn, personal, budsjett, økonomisk sosialhjelp, controllerfunksjon i forhold til statens virkemidler og tiltaksbedriftene.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 er:

 • IPS-prosjektet (individuell jobbstøtte – Elverum er 1 av 6 piloter på landsbasis. Dette er et samarbeide mellom DPS (distriktpsykiatrisk senter), helse og NAV.
 • Aktivitetsplikt for de som mottar økonomisk sosialhjelp som «hovedinntekt»(det er søkt om kompetansemidler for å bygge opp dette tilbudet).
 • Hjem først og Veien til egen bolig , Elverum kommune har i samarbeid med NAV Elverum søkt  tilskuddsordningen til kommunalt rusarbeid for 2015 og fått innvilget midler til prosjektene. Disse to prosjektene samordnes da de har samme målgruppe, like arbeidsmetoder og mål. Det er signalisert midler også i 2016.

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner, strategisk plan for NAV Hedmark, Handlings- og økonomiplan, har NAV Elverum følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær

91%

95 %

94%

Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker sentrale medarbeiderundersøkelse som måler HKI (Human Kapital Indeks) Maks oppnåelige poeng 30

25,4

26

26

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet  (KVP)

23 30

30

70% av alle deltagere som avslutter i KVP skal gå over i arbeid eller utdanning. Måles hvert tertial. 81% 70 %

70%

Andel flyktninger som ikke er i arbeidsrettede tiltak og som følges opp av minoritetsveileder, skal ikke overstige 20%. Måles hvert tertial. [NY i 2014]  6%

20 %

20%

Antall brukere u/25 som mottar økonomisk sosialhjelp per mnd

50

40

40

Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager

22

20

20

Antall rusmisbrukere som er i behandling, rehabilitering og som får oppfølging av ruskonsulent i NAV.

55

60

30

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale  83%

80 %

80%

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per mnd.

10

10

Brukertilfredshet. NAV gjennomfører brukerundersøkelser hvert år . Brukertilfredsheten måles på en skala fra en fra 1 -6.

4,30

4,70

4,70

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Sektor for kultur er ansvarlig for og driver tjenesteproduksjon organisert innenfor følgende områder med tilhørende rammer:

 • Idrettshaller og servicetjenester: drift av svømmehallen, Elverumshallen og idrettsanlegget på Terningen Arena, transporttjenesten, jobbsentralen, hjelpemiddellageret og kommunens kjøretøyadministrasjon.
 • Kino og kulturhus: daglig kinovisning, framvising av sceniske uttrykk i kulturhuset og drift av to kantiner.
 • Bibliotek: sikrer alle innbyggere fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Er en møteplass for folk flest samt en kulturarena. Har arrangementer f eks. «Fredagstipset» hver fredag. Har billettsalg for kulturhuset, samt resepsjonstjenesten for rådhuset.
 • Forebygging, fritid barn og unge: Gnisten, et flerfaglig knutepunkt for lavterskeltilbud, Oppsøkende team (utekontakten), Oppfølgende team, Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb.
 • Aktivitet og Fritid med bistand: Drift av Sundsvoll aktivitetssenter, Askeladden tekstilverksted og fritid med bistand/ støttekontakt. Det søkes på tjenestene og vedtak fattes etter individuell vurdering i henhold til Helse-og omsorgstjenesteloven.
 • Flyktningtjenesten: Mottak, bosetting og boveiledning av flyktninger i henhold til introduksjonsloven.
 • Rådgivning, veiledning og oppfølging av frivillig sektor.

Følgende faktorer beskriver de ressurser som sektor for kultur har til disposisjon i 2016:

 • Sektorens budsjettrammer – netto budsjettramme på 60,1 mill. kroner.
 • Totalt antall årsverk til disposisjon ved årets start: 85
 • Kompetansenivået i sektor for kultur vurderes som godt når det gjelder de arbeidsoppgaver som skal utføres. Kompetansenivået varierer fra ufaglærte ansatte med relevant realkompetanse og fagarbeidere til de med høyere utdanning/formalkompetanse fra høyskole/universitet. Flere ansatte har spisskompetanse basert på videreutdanning. Det flerfaglige er prioritert med tverrfaglig samarbeid som arbeidsprinsipp.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Tjenesteproduksjonen i regi av sektor for kultur skal betjene de mål som sektoren har ansvaret for. Tjenesteproduksjonen foregår i regi av sektorens seks enheter og av rådgivere i stab/støttefunksjon. Alle seks enhetene har sin enhetsleder, under samlet ledelse av kultursjef og med støtte fra  stab med fag- og funksjonsområder. Overordnede mål og strategier for kommunen innebærer at en vil løfte frem og prioritere barn og unge, tilby et bredt kultur-, idretts-, frilufts- og fritidstilbud, drive bosettings- og integreringsarbeid og drive forebyggende folkehelsearbeid.

Sektor for kultur har følgende tjenester:

 • Fritids- og kulturtilbud for innbyggerne i Elverum.
 • Daglige kinoforestillinger for alle aldergrupper.
 • Bibliotek med arrangement, møteplassfunksjon og utlån av bøker og media.
 • Forebygging Fritid barn og unge, Drift av Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb, Gruppeaktiviteter i samarbeid med frivillige lag og foreninger, Utleie/utlån av Ungdommens hus, BUK (Barn og unges kommunestyre), Oppsøkende team (Utekontakt) og Oppfølgende team med helhetlig oppfølging av utsatt ungdom og enslige mindreårige flyktninger, Aktiv fritid, Ferieklubb, Etter skoletid tilbud for alle barn og unge, også de med nedsatt funksjonsevne.
 • Svømmehall med tilbud/utleie til spesifikke grupper og generelle åpningstider for alle.
 • Elverumshallen, som har full aktivitet og hvor all tilgjengelig treningstid benyttes.
 • Kommunalt hjelpemiddellager som er mellomledd mellom NAV og alle kommunens innbyggere hva gjelder hjelpemidler.
 • Transporttjenesten som i all hovedsak dekker PRO sitt behov for transport av personer med ulike vedtak fra tjenestekontoret.
 • Jobbsentral med lavterskel arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak, i hovedsak for voksne.
 • Kjøretøyadministrasjonen er en nyopprettet avdeling med eierskap til, og ansvar for, kommunens kjøretøyflåte.
 • Folkehelsearbeid med egen idrettspedagog med tilbud om aktivitet til innbyggere og ansatte. Egen rådgiver for fysisk aktivitet og idrett.
 • Aktivitet og fritid med bistand gir bistand til innbyggere som har rettigheter til, og behov for hjelp til å ha en meningsfylt hverdag og fritidstilbud .(Helse og omsorgstjenesteloven)
 • Sundsvoll aktivitetssenter er et aktivitetssenter for personer med utviklingshemming som gir gode opplevelser etter brukernes individuelle ønsker og behov. Stort fokus på fysisk aktivitet i tilbudet. ELVIS elever med funksjonsnedsetting har «aktivtetspraksis» på Sundsvoll.
 • Askeladden tekstilverksted er et lavterskeltilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Produksjon av strikk, vev og utsalg. Arbeidstrening for ELVIS elever med funksjonsnedsetting. Arbeidspraksistiltak  / språktrening i samarbeid med NAV og flyktningetjenesten.
 • Fritid med bistand/støttekontakt Fokus på fritid i karlegging og brukerens ressurser / ønsker og behov er i fokus. Tjenesten organiseres som deltagelse i aktivitetsgrupper, tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon eller individuell støttekontakt. Fokus på lav terskel, tilrettelegging for bruk av ordinære kulturtilbud og fysisk aktivitet.
 • Flyktningtjenesten har ansvar for mottak, bosetting og boveiledning av flyktninger.Flyktningtjenesten og Elverum Læringssenter har et felles ansvar for gjennomføring av
  • introduksjonsprogram som innebærer full arbeidsuke på 37,5 timer. Alle sektorer har et felles ansvar for kvalifisering og integrering av bosatte flyktninger. (Strategisk plan – Integrering i Elverum 2015 – 2019)
  • bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.
 • Rådgivning og arbeidsbistand innen idrett og kultur for organisasjoner og lag, idrettsråd, musikkråd, samfunnshus og grendehus, innvandrerrådet, 17.mai komité, spillemiddelsøknader, kulturminneforvaltning og internasjonalt arbeid.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 er:

 • Gnisten – et flerfaglig knutepunkt og lavterskeltilbud for ungdom. Med fokus på Ungdommens Hus som åpen og inkluderende møteplass for alle barn og unge 10-20 år.       MOT arbeidet skal også etableres og utvikles i enhet forebygging, fritid barn og unge med planlagt implementering av programmet og MOT spot kafe i Ungdommens Hus.
 • Ungdommens Hus skal videreutvikles mht deltagelse og inkludering spesielt i forhold til å forebygge marginalisering/segregering, radikalisering og voldelig ekstremisme av   utsatte grupper barn og unge.
 • Oppsøkende arbeid blant barn og unge. Etablere musikkstudio i Ungdommens hus.
 • Videreføre arbeidet rundt prosjektet FIA (Flyktninger i arbeid).
 • Elverum bibliotek har ikke kapasitet eller økonomi til eget utviklingsarbeid i 2016. Hedmark fylkesbibliotek har tatt initiativ til prosjekt om arenautvikling i 5 folkebibliotek – og Elverum er ett av dem.
 • Rådgivere kultur har fokus på de av sektorens mål og strategier som omfatter et bredt kultur-, idretts-, frilufts- og fritidstilbud. Jmfr kommuneplan, kommunedelplan idrett og friluftsliv, folkehelseplan og frivillighetsmelding.
 • Videreføre arbeid med ny kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, med fokus på medvirkning og informasjon
 • Fortsette og fullføre arbeid med ny Strategisk plan for internasjonalt arbeid.
 • Videreutvikle samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag/foreninger. Øke og vurdere tilskuddsordninger slik at de støtter mål i kommunalt planverk (Idrett, folkehelse og frivillighet).
 • Bidra til kompetansebyggende tiltak for idrett, skole og barnehage. «En region i bevegelse».
 • Jobbe for at vi skal ha frie midler som egenandel for å søke eksterne midler (YOG, Stiprosjekt, Gjensidigestiftelsen, tilskudd fra fylkeskommune)
 • Kongens nei, legge til rette for et samarbeide i Elverum for å utnytte alle de mulighetene filminnspillingen av Kongens nei gir Elverum.

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner,  Handlings- og økonomiplan, har sektor for kultur følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær i %

96,4%

95 %

95%

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

BIBLIOTEKET

Utlån per innbygger

2,8 3,5

3,0

Antall besøkende per år

68985

83 000

76 000

KULTURHUSET
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

6705

7 000

7000

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

4095

4 000

4000

Antall besøkende på kino – barn

13570

10 000

10 000

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

32360

38 000

38 000

Gjennomsnittlig besøk per. dag i kantina Elvarheim

15

33

33

KULTUR OG FRITID MED BISTAND / STØTTEKONTAKT
Tilfredse brukere (psykisk helse – skala 1 – 4)

3,5

Måles ikke

3,5

Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitttimer  pr måned.

12

8

12

Askeladden,  individuelt tilrettelagt  arbeid for 14 yrkeshemmede, gj.snitt timer pr uke

15,5

12

14

Sundsvoll aktivitetssenter, individuelt tilrettelagt aktivitet for 10 brukere, gj.snitt timer pr uke.

15,5

15

15

ELVERUMHALLEN/SVØMMEHALLEN
Brukertilfredshet svømmehallen (skal 1-6, der 6 er høyest)

Ikke målt

5

5

Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, der 6 er høyest) (1-6)

Ikke målt

5

5

Antall besøkende per.år i Elverumshallen

300 000

300 000

300000

Totalt antall brukere Svømmehallen

70912

80 000

80000

Svømmehallen antall besøkende på fellesbad

15578

19 000

19000

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen pr. uke 6

6

Månedlige oppdrag for hjemmeboende eldre (Jobbsentralen)

150

150

FOREBYGGING FRITID BARN OG UNGE
Planlagte åpnekvelder i sentrum og bygdene

254

300

250

Ferieklubb, antall deltagere

550

350

350

Sommeråpent Ungdommens hus 15 dager

15

0

0

Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus

111

111

111

Antall registrerte samtaler Utekontakten

1370

1 300

1000

IDRETT OG NÆRMILJØ
Antall veiledninger for søknad på spillemidler

60

50

50

Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus

4

4

4

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

12

10

10

FLYKTNINGETJENESTEN
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall)

6

3

5

Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 95 %

95%

Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

63

50

50

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program Grunnskole for voksne er inkludert.

50 %

50 %

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase)

82 %

60 %

80 %

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente

44

Inntil 50

Inntil 50

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Sektor for teknikk og miljø er ansvarlig for og driver tjenesteproduksjonen organisert innenfor følgende fagområder som også speiler sektorens inndeling i enheter:

 • Vann og avløp
 • Vei, park, anlegg og parkering
 • Arealplan
 • Byggesak inkl. eiendomsskattekontoret
 • Geodata
 • Landbruk og miljø

Rammene for arbeidet er et mangfold av lover og forskrifter slik det blant annet fremgår av det administrative delegasjonsreglementet. Av de mer sentrale nevnes:

 • Plan- og bygningsloven
 • Forskrift om vannforsyning og drikkevann og forskrift om begrensning av forurensning, med sine respektive lovhjemler herunder forurensningsloven.
 • Matrikkelloven, eierseksjoneringsloven
 • Vegtrafikkloven og vegloven
 • Konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven (landbrukslovgivningen)
 • Eiendomsskatteloven
 • Friluftsloven og lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Sektoren er delegert lokal forvaltningsmyndighet for saker som faller innunder disse lovene, og leverer i all hovedsak tjenester ovenfor innbyggerne innenfor det nevnte lovverkets rammer.

Sektoren samarbeider internt i særlig grad med servicekontoret/arkiv, økonomistaben, samfunnsutviklingsstaben og rådmannskontoret. Sektoren er kommunens største produsent av saker til politisk behandling.  Deler av sektoren er helt (VA) eller delvis selvkostfinansiert.

Arbeidet med å fornye, revidere og utarbeide nytt strategisk planverk for deler av sektorens tjenesteproduksjon er i stor grad samsvarende med  «Kommunal planstrategi for Elverum 2012-2015».  «Samferdselsplan for Elverum kommune»  og «Samlet strategisk plan for bygdeutviklingen i Elverum» gjenstår og vil bli tatt opp til drøfting i forbindelse med revisjon av planstrategien i 2016.

Følgende faktorer beskriver de ressurser sektor for teknikk og miljø har til disposisjon i 2016:

 • Sektorens netto budsjettramme eksklusive vann- og avløpsområdet (VA) er 22,2 mill. kroner, brutto 54,2 mill.kr. VA-området er fra 2015 budsjettert under felleskapittelet, netto budsjettramme er -23 millioner kroner.
 • Totalt antall årsverk til disposisjon i sektoren er 54. Mange av disse er prosjektfinansiert.
 • Kompetansenivået er formelt og reelt høyt med 11 medarbeidere på nivå master of science/siv.ing, 14 på nivå bachelor of science/ing., samt en rekke fagarbeidere.
 • Investeringer ekskl. VA utgjør ca 25 mill. kr. i 2016
 • Investeringer vann/avløp i 2015, se «Handlingsplan vann og avløp 2015 – 2018» i del 2.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Tjenesteproduksjon i regi av sektor for teknikk og miljø skal betjene de mål som sektoren har ansvaret for. Tjenesteproduksjonen foregår i regi av sektorens seks fagenheter.  Hver og en har sin enhetsleder, under samlet ledelse av teknisk sjef.

Hovedtemaene byutvikling, vekst og utvikling, og miljø fra kommuneplanens samfunnsdel er sentrale fagområder i sektoren. Dette fører igjen til at fem av seks fokusområder fra planstrategien tematisk i stor grad påhviler enheter i sektoren.  Det er: 1. Klima og energi, 2. By- og bygdeutvikling, 3. Samferdsel og infrastruktur, 4. Verdiskaping og næringsutvikling (landbruksdelen), 5. Natur, kulturmiljø og landskap.

Styringssignalene er at planleggings- og utviklingsoppgaver knyttet til disse temaene ønskes vektlagt, men sektoren har begrenset med midler og ressurser til å imøtekomme forventningene.

Tjenesteproduksjonen er særlig knyttet til:

 • Saksbehandling og forvaltningsoppgaver innen lovverk knyttet til enhetenes arbeidsfelt.
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunal infrastruktur samt drift av byens offentlige parker og grøntanlegg.
 • By- og arealplanlegging.

Spesifisert på enhetene er sentrale oppgaver blant annet:

 • Vann og avløp: drift, vedlikehold, rehabilitering og nyanlegg på vannverk, renseanlegg samt rørnett (vann-spillvann og overvann) for i størrelsesorden 80 prosent av kommunens befolkning. Tjenestene er gebyrfinansiert.
 • Vei, park, anlegg: Utøvelse av lokal veg- og parkeringsmyndighet, drift/ vedlikehold og utvikling av kommunalt vegnett, maskinell anleggsvirksomhet, trafikksikkerhetsarbeid, bydrift mm.
 • Arealplan: Er lokal planmyndighet og står for behandling av private planforslag. Utarbeider og forvalter kommunens egne arealplaner.
 • Geodata: Er lokal matrikkelmyndighet, forvalter kommunens kartverk, står for adressering, oppmålingsoppgaver, seksjoneringssaker, kart- og delingsforretninger mm.
 • Byggesak: Er lokal bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven, behandler byggesaker, delingssaker, utslippssøknader mm. Eiendomsskattekontoret er tillagt enheten.
 • Landbruk og Miljø: Behandling av lovsaker etter jordlov, konsesjonslov, viltlov, motorferdsellov mv. Informasjon og veiledning i miljø og landbruksspørsmål. Behandling av skogfondsaker, forvaltning av tilskuddsordninger, og landbruksrettet næringsutvikling.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 er:

 • Produktivitetsforbedring og kvalitetsarbeid med mål om at sektorens tjenester skal oppleves bedre av bruker, og at produksjonen samtidig blir mer tids- og ressurseffektiv.
 • Profesjonalisering av maskinentreprenørvirksomheten.
 • Utvikling av nye tomteområder, spesielt i samarbeid med Elverum Tomteselskap AS.
 • Arbeidet med ny byplan, ringvegutredning og kommunedelplan for overordnet vegsystem.
 • Omtakseringsarbeid for eiendomsskatt.
 • Digitaliseringsarbeidet.

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner,  Handlings- og økonomiplan, har sektor for teknikk og miljø følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.

                                                 INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær i %

 96%

95%

 

TJENESTEKVALITET                 INDIKATOR

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Antall saker omgjort av Fylkesmannen pga. saksbehandlingsfeil

0

0

0

LANDBRUK OG MILJØ
Ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker

78 %

85 %

85 %

Andel næringssaker sendt overordnet myndighet uten mangler

100 %

100 %

Andel skogfondsaker som behandles innen 1 uke

75 %

85 %

85 %

Andel nærings og økonomisaker behandlet innen 3 uker

95 %

90 %

90 %

AREAL- OG BYPLAN
1.gangsbehandling max 12 uker etter mottatt komplett planmateriale

85 %

100 %

100 %

 BYGGESAK/E-SKATT
Gjennomførte tilsyn i % av antall byggesaker

61 %

20 %

20 %

Overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr

0

0

0

Andel saker som har brukt byggsøk – nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker

16 %

20 %

20 %

Brukertilfredshet snitt, bedrekommune.no (hvert 2. år)

4,6

4,5

VANN OG AVLØP
Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

0

0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100 %

100 %

100 %

Plassering i tilstandsvurderingen BedreVA (innenfor de -% beste)

25%

10 %

10 %

Avvik fra drikkevannforskriftene

0

0

0

Brukertilfredshet snitt, (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

5,1

4,5

4,5

VEG, PARK OG ANLEGG
Innbyggerundersøkelse «Ryddighet og renhold på offentlige steder» (hvert 2. år)

Ikke målt

4,5

4,5

GEODATA
Plassering av tiltak innen 3 dager

100 %

100 %

100 %

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen

97 %

97 %

97 %

Oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven  § 18.3 (16 uker)

0 %

0 %

0 %

 

Kommunen styres i henhold lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Dette trenger vi for å ha et tilfredsstillende system for:

 • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – utføres i hovedsak av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre.
 • ledelse (ta i mot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under rådmannens ledelse.
 • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

 

Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten.
Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten.

 

«Handlings og – økonomiplan 2016-2019 –  Virksomhetsplan og årsbudsjett – 2016» er et vesentlig grunnlag for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet.

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Sektor for familie og helse er ansvarlig for -og driver tjenesteproduksjonen organisert i følgende enheter, med tilhørende rammer:

 • Psykisk helse-/rustjeneste – Enheten yter oppgaver til voksne etter helse- og omsorgstjenesteloven. Statlige føringer varsler opptrapping på rusområdet.
 • Helsestasjon – Enheten er delt inn i barn 0-5 år, barn 6-20 år, helsestasjon for ungdom (HFU), svangerskapsomsorg, helsestasjon for flyktninger, reisevaksinasjon og smittevern. Helsestasjonens oppgaver styres av helse og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, smittevernloven og kjønnslemlestelsesloven med tilhørende forskrifter. Det foreligger en rekke statlige anbefalinger og veiledere for driften.
 • Legevakt – legevakta er interkommunal, og drives i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, og en deltaljert pliktregulering i akuttmedisinforskriften.
 • Kommunehelsetjeneste forøvrig – Interkommunalt miljørettet helsevern, kommuneoverlege, kommuneleger, kommunepsykolog, familieteam og frisklivssentral yter oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven.
 • Barnevern – Enheten yter tjenester i henhold til Barneverntjenesteloven, og er delt inn i undersøkelsesteam, tiltaksteam, miljøterapi og oppfølging av fosterhjem/tiltak.

Sektoren har delansvar for å oppfylle mål i kommunenes strategiske planer for folkehelse, integrering, barnefattigdom og helse- og omsorg.

Følgende faktorer beskrver de ressurser sektor for familie og helse har til disposisjon:

 • Sektorens budsjettramme: 89,3 mill. kroner
 • Totalt 89,50 årsverk til disposisjon. Enhetene psykisk helse-/rustjeneste og helsestasjonen har felles leder, de andre enhetene har hver sin leder.  Sektoren ledes av sektorsjef med drifts- og utviklingsstøtte fra en stab på 1,8 årsverk.

Kompetansenivået i sektoren er gjennomgående høyt. De fleste har høgskole-/universitetsutdanning, mange med videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Familie og helse har et bredt spekter av oppgaver i helse- og omsorgstjenestene:

 • Psykisk helse-/ rustjeneste omfatter helsehjelp, praktisk bistand, opplæring og forebygging. Omlag 300 innbyggere forventes å søke tjenester i 2016, i tillegg til eksisterende brukere. Pykisk helsetjeneste er i reorganisering og endring etter innsparing og reduksjon av årsverk i 2015. Med færre ressurser forsøkes det å endre arbeidsmetodene for å levere riktige tjenester, med foreløpig usikkerhet om tiltakene fører til ønsket måloppnåelse.
 • Familieteamet ble etablert i 2015, og er et tverrfaglig team som jobber med lavterskel tjenester for familier/barn og gravide, og på systemnivå med kurs/veiledning.
 • Barneverntjenesten forventes å få rundt 210 bekymringsmeldinger i 2016, basert på tidligere års tall. Det er om lag 380 rapporterte brukere. Ca. 30 barn er plassert i fosterhjem, og 20 i institusjon, i tillegg til at det kontinuerlig jobbes med andre tiltak, som foreldreveiledning, MST, PMTO, avlastningshjem, støttekontakt m.v.
 • Det er interkommunalt legevakt for Elverum, Åsnes og Våler. Samlet gir legevakten et tilbud til 32.000 mennesker.
 • Sektoren administrerer og følger opp avtaler med fastleger, tilsynslege på kommunale sykehjem, leger i helsestasjon og i skolehelsetjeneste. Elverum er vertskommune for SMISO, og har et interkommunalt samarbeid om Hamar krisesenter.
 • Helsestasjonen utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid som omhandler både psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold for barn,unge, gravide og familier. Helsestasjonstjenesten har følgende hovedarbeidsområder:
  1. Individuelle tiltak: helseundersøkelser
  2. Miljørettede tiltak: systematisk miljørettet arbeid med aktuelle samarbeidspartnere.
  3. Helseopplysning:  gi råd, veiledning og undervisning individuelt og i grupper.
  4. Vaksinasjon: gi informasjon og tilbud i henhold til anbefalt statlig program.
 • Miljørettet helsevern skal også i 2016 utføre saksbehandling, lovpålagte kontroller, veiledning og avviksrapportering på en rekke områder i henhold til spesifikke forskrifter i fem kommuner.
 • Frisklivsentralen er en forebyggende tjeneste for å bidra til bedre folkehelse. De holder kurs og motivasjonssamtaler for livstilsendring (røykeslutt, kosthold, fysisk aktivitet m.m.), trening for gravide og for psykisk helse. Tilbudet er i stadig utvikling.

Planlagte utviklingsoppgaver i 2016 vil være:

 • Implementering av nye nasjonale anbefalinger i psykisk helsearbeid, jamfør statlig veileder «Sammen for mestring»; kunnskapsbasert praksis, recoveryorientert arbeid.
 • Planlegge etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene for mennesker med psykisk helse- og rusproblemer (plikten inntrer i 2017)
 • Strategisk arbeid mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, radikalisering, selvmord og selvskading.
 • Opptrappingsplan for rusarbeid, jamfør statlige føringer.
 • Innføre elektronisk verktøy for Klient-og resultatstyrt praksis for alle ansatte i klinisk arbeid.
 • Prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommne»: Sluttstille Lean-pilot i barneverntjenesten, starte i helsestasjonen.
 • Kompetanseheving ved legevakten, jamfør nye krav for leger og operatører i forskrift.
 • Forprosjekt velferdsteknogi, regionrådet Sør-Østerdal.
 • Rekruttering av tiltak i nærmiljøet, og oppfølging av fosterhjem i barneverntjenesten.
 • Kvalitetssikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp og saksbehandlingsrutiner.
 • Å fortsette arbeid med å implementere elektronisk meldingsutveksling mellom helsevirksomhetene.
 • Viderutvikle arbeidet ved frisklivsentralen i henhold til føringer for folkehelsearbeid.

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan,  handlingsplan- økonomiplan og kommunens strategiske planer for folkehelse, integrering, barnefattigdom og helse- og omsorg, har sektor familie og helse følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.

Indikator

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær

92,7 %

94%

93%

Indikator

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

BARNEVERNET
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

Ikke målt

5

ikke måle

Resultat for bruker (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

Ikke målt

5,1

ikke måle

Fristoverskridelse for gjennomgang av melding

4%

0%

0%

Antall lovpålagte tilsyn i fosterhjem

100%

100%

Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet lovpålagt tiltaksplan

60%

100%

100%

HELSESTASJONSTJENESTEN
Respektfull behandling (skala 1 – 6, der 6 er høyest)

4,5

4,5

Resultat for bruker

3,5

3,9

Tilgjengelighet

3,7

4,0

LEGEVAKT
Andel helsepersonell som tilfredstiller kompetansekrav i akuttmed.forskriften

80%

Fastleger som deltar i legevaktarbeid (tar legevakter)

72,0 %

70%

70%

Antall klagesaker/avvik – mindre enn

5

<10

<10

PSYKISK HELSEARBEID
Respektfull behandling (skala 1 -4, der 4 er høyest)

3,7

3,9

Ikke måle

Resultat for brukeren

3,4

3,5

Ikke måle

Brukermedvirkning

3,4

3,5

Ikke måle

Kortvarig oppfølging som avsluttes, og ikke går over i langvarig behov

90%

MILJØRETTET HELSEVERN
Avvik fra svarfrist på høringsuttalelser

0 %

0 %

0 %

Tilbakemelding etter tilsyn/befaring

<4 uker

<4 uker

<4 uker

FAMILIETEAM
Andel av pasienter som øker ORS-score fra første behandling til slutt

80%

FRISKLIVSSENTRAL
Andel av de gravide samt de som har født i løpet av de foregående 6 månedene som deltar i fysisk aktivitet ved frisklivssentralen.

20%

20%

20%

Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) er ansvarlig for og driver tjenesteproduksjonen organisert innenfor følgende enheter med tilhørende rammer:

 • Moen sykehjem og Sætre alders- og sykehjem med 140 plasser.
 • Jotunhaugen rehabilitering/sykehjem og Lyngholtet sykehjem med 56 plasser.
 • Hjemmebasert omsorg fordelt på følgende områder (nord, sør, sentrum, Sætre), Søndre Nyborg og Sandmoen omsorgsboliger og forsterket avdeling.
 • Enhet for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fordelt på følgende avdelinger: Loken, Sandbakken (interkommunalt bofellesskap), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Vestly avlastning.

Kommunens helse- og omsorgstjenester ytes med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester. Kommunen plikter å oppfylle kravene i forskrift om en verdig eldreomsorg, kvalitetsforskriften, og forskrift om habilitering og rehabilitering. Tjenestetilbudet skal være i overensstemmelse med lokale og nasjonale målsettinger, visjoner og faglige veiledere.

Følgende faktorer er beskrivende for de ressurser PRO har til disposisjon i 2016:

 • Sektorens budsjettramme: 315,6 mill. kroner
 • Totalt antall årsverk til disposisjon ved årets start: 460
 • Kompetansenivået består i hovedsak av personell med helsefaglig kompetanse: sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, miljøarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter – mange med etter- og videreutdanning

Arbeidsoppgaver og planlagt utviklingsarbeid

Tjenesteproduksjonen i regi av PRO skal betjene de mål som sektoren har ansvaret for. Et av målene er å sikre at den enkelte tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig. Videre skal den enkelte tjenestemottaker sikres et aktivt og meningsfylt liv og en tilværelse i fellesskap med andre. En verdig avslutning på livet, som ivaretar den enkeltes individuelle behov, skal også ivaretas.

Følgende tjenester fra sektoren spesifiseres:

 • Innenfor institusjonsområdet gis det tilbud om rehabiliteringsopphold, andre korttidsopphold og avlastning, langtidsopphold, samt interkommunal akutt døgnplass.
 • Helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne gis i brukers hjem, bofellesskap/omsorgsbolig eller som avlastning på Vestly avlastning eller i private hjem. Elverum har seks bofellesskap, en omsorgsbolig og en avlastningsavdeling til målgruppen.
 • Dagaktivitetsopphold er et tilbud til hjemmeboende som har behov for sosialt samvær og aktivitet. Målet er at tilbudet skal gi opplevelse av økt helse- og livskvalitet og bidra til at en skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.
 • Tjenestetilbudet innenfor hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringing. Omlag 480 personer mottar hjemmesykepleie og cirka 210 personer mottar praktisk bistand hjemmehjelp.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – praktisk bistand som hjelp til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål. 29 personer i Elverum kommune har BPA ordningen nå.
 • Ved særlig tyngende omsorgsoppgaver kan det tildeles omsorgslønn.
 • Elverum kommunale sentralkjøkken produserer og leverer mat til kommunens institusjoner, kok/kjølt middag til hjemmeboende og kommunal catering.
 • Tjenestekontoret saksbehandler og tildeler vedtak om helse- og omsorgstjenester.
 • Boligkontoret formidler Husbankens låne- og tilskuddsordninger, bostøtte og startlån til kjøp og utbedring, samt saksbehandler og tildeler kommunens utleieboliger.

Planlagt utviklingsarbeid i 2016 vil i særlig grad være rettet mot:

 • å ivareta rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark med fokus på fag- og kompetanseutvikling på ulike fagområder knyttet til eldreomsorg.
 • å sikre dokumentasjon av nødvendig helsehjelp.
 • å drive lindrende behandling, fallforebygging, ernæring, legemiddelhåndtering og demensomsorg som prioriterte fagområder i PRO.
 • å videreføre kreftkoordinator – prosjekt med fokus på å styrke samhandling rundt den kreftrammede og deres pårørende, heve kompetansen til personell i helse- og omsorgstjenesten, samt direkte pasient/pårørendekontakt.
 • å etablere interkommunale øyeblikkelighjelp senger med tilhørende behov for nye prosedyrer og kompetanseheving
 • å fortsette arbeid med å implementere elektronisk meldingsutveksling mellom helsevirksomhetene.
 • å bidra i arbeidet Boligsosialt utviklingsprogram i Elverum – aktiv deltakelse i prosjektet.
 • å videreutvikle systemet for kvalitetssikring og internkontroll i sektoren.
 • å redusere innleggelse og re-innleggelse i sykehus,
 • å se på vridning av tjenester med innsatsteam som et mulig tiltak for å styrke hjemmebaserte tjenester
 • å videreføre ledergruppeutvikling i sektoren
 • å styrke, videreutvikle og kvalitetssikre styringsdata – verktøy for styring og kontroll.
 • å starte prosjekt hverdagsrehabilitering – hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres i Elverum kommune?
 • å bidra som aktiv prosjektdeltaker i velferdsteknologiprosjektet i Sør-Østerdal regionen
 • å arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt med velferdsteknologi og overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer.
 • å samarbeide med Demensforeningen for å spre kunnskap om demenssykdom for Elverum kommunes innbyggere
 • å samarbeide med Sykehuset Innlandet for ny samarbeidsavtale og retningslinjer for utskrivelse av pasienter med behov for langtidsmekanisk ventilasjon i hjemmet
 • å samarbeide med MHBR om brannsikkerhet i brukers hjem – se på muligheter i trygghetsalarmen

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål (i kommuneplan, i helse- og omsorgsplanen, i handlingsplan – økonomiplan) har PRO fastlagt sine arbeidsmål for 2016. Det er satt opp indikatorer for forhold som vurderes som vesentlige. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og viser om arbeidsmålene nås.

Indikator

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nævær i prosent

91,1%

88 %

88 %

Andel høgskoleutdannede innen helse og sosialfag  i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne.

19,9%

22 %

30 %

Andel helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i enhet for personer med nedsatt funksjonsevne (NY)

60 %

60 %

Andel høgskoleutdannede i institusjonstjenesten

42 %

42 %

42 %

Andel høgskoleutdannede i hjemmebasert omsorg

50 %

50 %

50 %

Andel avdelinger som gjennomfører lokal internrevisjon på tjenestekvalitet (NY)

Ny

100 %


TJENESTEKVALITET

BRUKERUNDERSØKELSER SYKEHJEM 

Resultat 2014 MÅL  2015 MÅL 2016
Resultat for brukerne (forenklet undersøkelse – med kun ja/nei spørsmål) andel beboere som er fornøyd) %-vis hvor mange er fornøyd

92%

Ikke målt

92%

Respektfull behandling (forenklet undersøkelse – med kun ja/nei spørsmål) andel beboere som er fornøyd) %-vis hvor mange er fornøyd

96%

Ikke målt

96%

Brukermedvirkning (forenklet undersøkelse – med kun ja/nei spørsmål) andel beboere som er fornøyd) %-vis hvor mange er fornøyd

92%

Ikke målt

92%

Resultat for brukerne – pårørende(SKALA 1 – 6, DER 6 ER HØYEST)

4,5

Ikke målt

4,5

Respektfull behandling – pårørende(SKALA 1 – 6, DER 6 ER HØYEST)

5,0

Ikke målt

5,0

Brukermedvirkning – pårørende(SKALA 1 – 6, DER 6 ER HØYEST)

4,1

Ikke målt

4,1

ENHET FOR TJENESTER TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (skala 1 -6, der 6 er høyest)
Resultat for brukerne – pårørende

Ikke målt

4,5

Ikke målt

Respektfull behandling – pårørende

Ikke målt

4.5

Ikke målt

Brukermedvirkning – pårørende

Ikke målt

4,5

Ikke målt

HJEMMEBASERTE TJENESTER (SKALA 1 – 6, DER 6 ER HØYEST, DER 6 ER HØYEST)
Trygghet og respektfull behandling

Ikke målt

4,5

Ikke målt

Resultat for brukerne

Ikke målt

5,1

Ikke målt

Brukermedvirkning

Ikke målt

4,6

Ikke målt

INSTITUSJONSTJENESTEN
Andel beboere i institusjon med aktive tiltaksplaner

100 %

100 %

100 %

Fallutredning er utført på alle pasienter i henhold til prosedyre

100 %

100 %

100 %

Pasienter i spesialenhet skal være utredet for kognitiv svikt

Ny

100 %

Alle pasienter skal ha mål for habilitering/rehabilitering jf. FOR-2011-12-16-1256

Ny

100 %

HJEMMEBASERTE TJENESTER 
Ernæringskartlegging er utført på alle aktuelle brukere i henhold til prosedyre

10%

100 %

100 %

Andel brukere i hjemmebasert omsorg med aktive tiltaksplaner

100%

100 %

100 %

TJENESTER TIL PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Alle tjenestemottakere skal ha aktive tiltaksplaner i Gerica som journalføres daglig.

100%

100 %

100 %

Ernæringskartlegging gjennomføres på alle nye tjenestemottakere og de som er i risikogruppe i bofellesskap.

40%

100 %

100 %

Alle tiltaksplaner skal være oppdatert og kvalitetsikres av avdelingsleder og primærkontakt innen 1. april hvert år. (NY)

      Ny

100%

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt jfr Helse og omsorgstjenestelovens Kap 9 skal være tema på personalmøter minimum 4 ganger pr år.

Ny

100 %

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENSTEN

Brukere skal vurderes og få behandling innenfor rammene som er satt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten

Rød sone (Sak påbegynnes innen en uke ), ant. saker hvor frist ikke overholdes

0,0%

0,0 %

0,0 %

Gul sone (Sak påbegynnes innen en måned), ant. saker hvor frist ikke overholdes

0,0%

0,0 %

0,0 %

Grønn sone (Sak påbegynnes innen 3 måneder), ant. saker hvor frist ikke overholdes

8,16%

0,0 %

0,0 %

TJENESTEKONTORET
Antall brudd på forvaltningsloven

Ny

0

I forbindelse med rapportering 1. tertial 2016 vil det bli satt opp en prognose på antall årsverk per sektor/stab ved utgangen av 2016, som vil være styrende for rapporteringen gjennom 2016. I tillegg vil det da også være mulig å sammenligne med tellingene fra 2015 for å se utviklingen.

Fra og med 1. tertial 2015 benyttes nå en mer spesifisert og korrekt  oversikt over hvilke personalressurser som benyttes i tjenesteproduksjonen og som det utbetales lønn til på de gitte tellepunkter. Dette vil gi en vesentlig bedre oversikt over kommunens reelle innsats av ressurser i form av personell, og mindre endringer/forskyvninger som ikke endrer den totale innsatsen vil i større utstrekning være selvforklarende.

Grunnlaget hentes direkte ut fra lønnssystemet slik at tellingen er maskinell. Utgangspunktet for tellingen nå er aktuell lønnsprosent for de enkelte stillingskategorier, og disse summeres opp til lønnede årsverk.

Antall stillinger per 31.12.2014 som ble rapportert i årsmeldinga, er derfor ikke direkte sammenlignbart med rapporteringen per 31.8.2015.  Det er derfor kun oppgitt en total sum for hele kommunen, basert på ny tellemåte per 31.12.2014.

Sektorer og staber

Antall årsverk per.

31.12.2014

Antall årsverk per.

31.08.2015

Rådmannskontoret og samfunnsutviklingsstaben

6

Sektor for teknikk og miljø

54

Eiendomsstaben

97

Sektor for oppvekst

505

Sektor for familie og helse

86

NAV Elverum

23

Sektor for kultur

85

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg

460

Personalstaben

14

Service- og IKT-staben

24

Økonomistaben

26

Sum kommunen
1419
1380

 

Organisasjonskartet viser den administrative organiseringen med seks sektorer som har ansvar for tjenesteproduksjon og utvikling, og staber som støttefunksjoner. Det viser tre nivåer, de største sektorene har også et nivå fire med avdelinger som ikke er synlige her.

Figur: Organisering av administrasjonen med sektorer for tjenesteproduksjon og utvikling samt støttefunksjoner samlet i staber. Klikk på bildet for større versjon.
Figur: Organisering av administrasjonen med sektorer for tjenesteproduksjon og utvikling samt støttefunksjoner samlet i staber.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan med visjonen: ”Elverum har hjerterom”.  Det langsiktige målet i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Det finnes overordnede mål for hele organisasjonen (nivå 1) med tilhørende mål for sektorene/stabene (nivå 2).

Målnivåene er justert ut i fra strategivedtaket i kommunestyret i juni 2015, og den forventede økonomiske utviklingen i perioden (se målekortet under)

INDIKATORER

 

SAMFUNN

Resultat 2013  Resultat 2014  MÅL 2015 MÅL 2016   MÅL 2017  MÅL 2018 MÅL 2019 
Innbyggertall (1% økning årlig) 20563 20794 21000 21200 21400 21600 21800
Innbyggertilfredshet 4,4 Ikke målt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Reduksjon i energiforbruket i kommunale bygg ift. Referanseåret 2009 – 2010, korrigert ift. utetemp, areal og brukstid -2% -21,0% nivå som 2014 nivå som 2014 nivå som 2014 nivå som 2014 nivå som 2014
ORGANISASJON
Nærværsprosent 90,4% 92,50 % 92,50 % 92,50 % 92,5% 92,5 % 92,5%
Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – se tabellen under Medarbeidertilfredshet – ny endret metode og undersøkelse fra 2016 – se tabellen under
ØKONOMI
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (2% anbefalt av Fylkesmannen) -0,3% -02,6% 0,4% 1,8% 1,8% 1,4% 2,4%
Andel finanskostnader i % av frie inntekter (ekskl eiendomsskatt og flyktningetilskudd) *) 8,7% 9,1 % 9,2% 10,1% 10,5% 11,6% 11,1%
TJENESTEKVALITET
Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift.  (Tilsyn fra fylkesmann på ulike tjenesteområder blir rapport i tertialrapportene og årsrapporten) ja ja ja ja ja ja ja
BRUKERUNDERSØKELSER PÅ ULIKE TJENESTER (et gjennomsnitt av gjennomførte brukerundersøkelser i det enkelte rapporteringsår)
Resultat for bruker 5,0 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Respektfull behandling 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Tilfredshet med informasjon 4,6 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Ny og endret medarbeiderundersøkelse fra 2016

Kommunen tar i bruk et nytt forskningsbasert  verktøy, som er utviklet for kommunesektoren.  Denne metoden/verktøyet er basert på færre variabler:

 • Undersøkelsen er bygget med ulike påstander, der den enkelte skal svare på en skala fra 1 – 5 (1 = svært uenig og 5= svært enig).
 • Undersøkelsen er mer målrettet i forhold til medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling og lederutvikling.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres annet hvert år. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen presenteres  på 10 Faktorer (se tabellen under).

Metoden er vesentlig endret og sammenligning med tidligere resultater vil ikke være hensiktsmessig.  Resultatene gis på overordnet nivå for hele kommunen, per sektor/stab og på enhetsnivå.

Resultatene måles på en skala fra 1 – 5 (1 = svært uenig og 5= svært enig)

Medarbeidertilfredshet

MÅL

2016

Faktor  1: Oppgavemotivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende

4,0

Faktor  2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer

4,0

Faktor  3: Selvstendighet – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig

4,0

Faktor  4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte

4,0

Faktor  5: Mestringsledelse – ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger

4,0

Faktor  6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert

4,0

Faktor  7:Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet

4,0

Faktor  8:Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb å tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav

4,0

Faktor  9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode

4,0

Faktor 10: Nytteorientert motivasjon – nyttig og verdifullt for andre

4,0

 

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede langsiktige mål. Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen.

Figur: Illustrasjon av det samlede mål- og planhierarki i Elverum kommune.
igur: Illustrasjon av det samlede mål- og planhierarki i Elverum kommune.

 

Illustrasjon av sammenhengen mellom langsiktige overordnede planer (kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel) og detaljeringen av disse i kommunedelplaner og sektor/temaplaner (de strategiske planene), samt sammenhengen mellom 4-års syklusen og 1-års syklusen i henholdsvis handlingsplan – økonomiplan og virksomhetsplan (arbeidsprogram) – årsbudsjett. Planstrategien legger grunnlag for innhold, omfang og tidsperspektiv i dette planverket innenfor en kommunestyreperiode.
Illustrasjon av sammenhengen mellom langsiktige overordnede planer (kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel) og detaljeringen av disse i kommunedelplaner og sektor/temaplaner (de strategiske planene), samt sammenhengen mellom 4-års syklusen og 1-års syklusen i henholdsvis handlingsplan – økonomiplan og virksomhetsplan (arbeidsprogram) – årsbudsjett. Planstrategien legger grunnlag for innhold, omfang og tidsperspektiv i dette planverket innenfor en kommunestyreperiode.
Kommunens styringsplattform er opprettholdt som et grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet:
Kommunens styringsplattform er opprettholdt som et grunnlag for styrings- og ledelsesarbeidet:

Årshjulet synliggjør viktige milepæler gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

Figur: Årshjulet for styring
Figur: Årshjulet for styring

 

 

 

Innholdsfortegnelse