Gå til innhold

Eiendomsskatt 2016 – 19 – Teknisk spillerom

For 2016 gir regelverket følgende spillerom innenfor eksisterende takstregler fra siste taksering i 2004. I kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2015 – 2018 er det forutsatt en skattetakst på 7 promille for 2016. Ved revisjon av Økonomiplanen i mai, ble det i tillegg vedtatt å gjennomføre en kontortaksering for 2016, innenfor gjeldende regelverk. Det gir følgende tekniske spillerom:

Eiendomsskatt grunnlag og skatteestimater                                 

Estimert takstverdi    12 637 284 300                      inkl. kontortaksering

Antall bunnfradrag    10 062           

2016
Bunnfradrag 2,00 2,50 3,00 3,50 4,10 4,25 4,50 5,00 5,50 5,75 6,10 7,00
0 25,27 31,59 37,91 44,23 51,81 53,71 56,87 63,19 69,51 72,66 77,09 88,46
50 000 24,27 30,34 36,40 42,47 49,75 51,57 54,60 60,67 66,74 69,77 74,02 84,94
100 000 23,26 29,08 34,89 40,71 47,69 49,43 52,34 58,16 63,97 66,88 70,95 81,42
150 000 22,26 27,82 33,38 38,95 45,62 47,29 50,08 55,64 61,20 63,99 67,88 77,90
200 000 21,25 26,56 31,87 37,19 43,56 45,16 47,81 53,12 58,44 61,09 64,81 74,37
250 000 20,24 25,30 30,37 35,43 41,50 43,02 45,55 50,61 55,67 58,20 61,74 70,85
300 000 19,24 24,05 28,86 33,67 39,44 40,88 43,28 48,09 52,90 55,31 58,67 67,33
350 000 18,23 22,79 27,35 31,90 37,37 38,74 41,02 45,58 50,14 52,41 55,61 63,81
400 000 17,22 21,53 25,84 30,14 35,31 36,60 38,76 43,06 47,37 49,52 52,54 60,29
450 000 16,22 20,27 24,33 28,38 33,25 34,46 36,49 40,55 44,60 46,63 49,47 56,77
500 000 15,21 19,02 22,82 26,62 31,19 32,33 34,23 38,03 41,83 43,74 46,40 53,24
550 000 14,21 17,76 21,31 24,86 29,12 30,19 31,96 35,52 39,07 40,84 43,33 49,72
600 000 13,20 16,50 19,80 23,10 27,06 28,05 29,70 33,00 36,30 37,95 40,26 46,20

 

Kommunen må gjennomføre en retaksering av eiendommene i henhold til gjeldende regelverk. Ut fra byggeprisindekser for vårt distrikt har eiendomsverdiene steget til om lag det dobbelte for boligeiendommer og om lag en halv gang for næringseiendommer, siden forrige taksering i 2004. Det er ikke fattet politiske vedtak om prinsippene for en ny taksering enda, men tabellen under viser hva utslaget kan bli dersom samme regelverk som forrige gang beholdes. Det understrekes fra rådmannen at dette er svært grove estimater og de er ikke egnet til annet enn å gi indikasjoner på inntektsnivåer i en økonomiplan.

 

Eiendomsskatt grunnlag og skatteestimater                                                                                                                                         

Estimert takstverdi    19 591 354 875                                                                                                                              

Antall bunnfradrag    10 062

Promille 2017-2019
Bunnfradrag 2,00 2,50 3,00 3,50 4,10 4,25 4,50 5,00 5,50 5,75 6,10 7,00
0 39,18 48,98 58,77 68,57 80,32 83,26 88,16 97,96 107,75 112,65 119,51 137,14
50 000 38,18 47,72 57,26 66,81 78,26 81,13 85,90 95,44 104,99 109,76 116,44 133,62
100 000 37,17 46,46 55,76 65,05 76,20 78,99 83,63 92,93 102,22 106,86 113,37 130,10
150 000 36,16 45,21 54,25 63,29 74,14 76,85 81,37 90,41 99,45 103,97 110,30 126,57
200 000 35,16 43,95 52,74 61,53 72,07 74,71 79,11 87,89 96,68 101,08 107,23 123,05
250 000 34,15 42,69 51,23 59,77 70,01 72,57 76,84 85,38 93,92 98,19 104,16 119,53
300 000 33,15 41,43 49,72 58,00 67,95 70,43 74,58 82,86 91,15 95,29 101,09 116,01
350 000 32,14 40,17 48,21 56,24 65,89 68,30 72,31 80,35 88,38 92,40 98,02 112,49
400 000 31,13 38,92 46,70 54,48 63,82 66,16 70,05 77,83 85,62 89,51 94,96 108,97
450 000 30,13 37,66 45,19 52,72 61,76 64,02 67,79 75,32 82,85 86,61 91,89 105,44
500 000 29,12 36,40 43,68 50,96 59,70 61,88 65,52 72,80 80,08 83,72 88,82 101,92
550 000 28,11 35,14 42,17 49,20 57,63 59,74 63,26 70,29 77,31 80,83 85,75 98,40
600 000 27,11 33,89 40,66 47,44 55,57 57,61 60,99 67,77 74,55 77,94 82,68 94,88

 

Kommunen har i dag en reduksjonsfaktor på 25 % av markedsverdi og et sett med sonefradrag som gjelder som gjelder områder utenfor tettstedet før man kommer frem til takstgrunnlaget som inngår i beregningen over. I tillegg er en del eiendommer fritatt. Alle disse forutsetningene kan endres ved en ny taksering, og er noe av det første det må tas politisk stilling til i forbindelse med en retaksering. Disse forutsetningene blir liggende fast frem til neste retaksering.

I tillegg kan kommunestyret ved det årlige budsjettvedtaket endre både promillesats og bunnfradrag innenfor regelverket det enkelte år. Det reelle skattenivået i kroner kan således tilpasses de prioriteringer man gjør i forhold til investeringer og utgifter. Rådmannen har lagt virkningen inn i økonomiplanforslaget med 4,1 promille for 2017 og 2018, slik vedtaket i kommunestyret til Økonomiplan 2015 – 2018 ga signal om.

Ved gjennomgang av råbudsjettet i september ble det bedt om en sammenligning av hvilke gebyrnivåer våre nabokommuner og kommunene på Hedmarken benytter. SSB har sammenligningstall mellom kommuner basert på 120 m2 standard bolig, og disse viser:

 

Årsgebyrer for eiendomsrelaterte kostnader i 120 m2 standard bolig (2015)
IKS-levert i Elverum Hamar Ring-saker  Løten Stange Våler (Hedm.) Elverum Trysil Åmot
Årsgebyr for avfallstjenesten 2015  1 858  1 857  2 516  2 222  2 564  2 360  2 284  1 832
Årsgebyr for septiktømming  2015  1 580  1 089  1 482  255  1 674  764  3 143  1 200
Årsgebyr for feiing og tilsyn 2015  381  609  500  608  533  434  386  429
SUM  3 819  3 555  4 498  3 085  4 771  3 558  5 813  3 461

 

Fakturert fra kommunen i Elverum Hamar Ring-saker  Løten Stange Våler (Hedm.) Elverum Trysil Åmot
Stipulert årsgebyr avløp i 2015 for 120 m2  4 368  6 696  4 654  4 666  4 223  2 703  6 612  6 750
Stipulert årsgebyr vann i 2015 for 120 m2  2 675  2 675  2 675  2 675  2 675  2 675  2 675  2 675
Eiendomsskatt standard bolig  i 2015 for 120 m2  7 350  4 326  3 600  6 300  2 340  3 477  1 814  3 168
SUM  14 393  13 697  10 930  13 641  9 238  8 855  11 101  12 593
TOTAL GEBYRBELASTNING PÅ STANDARD BOLIG 120 M2  18 212  17 252  15 428  16 726  14 009  12 413  16 914  16 054
Gjennomsnitt
Esitmater virkning av å legge seg på dette kommunenivået  58,349  48,690  30,330  43,396  16,059  –    45,289  36,636 39,821

 

Tabellen viser gebyrene for renovasjon og feiing/tilsyn, som i Elverum leveres via interkommunale selskaper. Og gebyrene for VA-området og eiendomsskatt som faktureres fra kommunen. Totalt sett kommer Elverum kommune ut som den billigste kommunen i total gebyrbelastning på en standard bolig.

Den nederste linjen viser et grovt estimat på hvilket spillerom vi har for økning i vår eiendomsskatt i mill. kroner, for å ligge på nivå med denne kommunen i total belastning pr standard bolig. I tillegg vises tilsvarende spillerom basert på gjennomsnittet av de øvrige kommunene. I klartekst betyr det at hvis vi legger oss på en gebyrbelastning lik gjennomsnittet av de andre kommunene, ville det gi oss 39,8 mill kroner i økte inntekter ut over nivået vi lå på i 2015.

Rådmannen gir ingen anbefaling av hvilket nivå vi skal legge eiendomsskatten på, men påpeker at vi har et spillerom her i forhold til de ønsker som er fremkommet om ytterligere investeringer i infrastruktur og flere velferdstjenester enn det som er tatt inn og beskrevet i dette økonomiplan forslaget.

Innholdsfortegnelse