Gå til innhold

Statlige styringssignaler

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2016 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner, herav er 4,7 milliarder kroner vekst i de frie inntektene (rammetilskudd og skatt). Denne økningen fordeler seg med 4,2 milliarder kroner til kommunene og 0,5 milliarder kroner til fylkeskommunene. (Veksten er regnet i forhold til anslått inntektsnivå i 2015 i revidert nasjonalbudsjett).

Veksten i frie inntekter i 2016 må ses i sammenheng med anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Det er til statsbudsjettet gjort beregninger som indikerer at demografiutviklingen kan gi en merutgift på omlag 2,1 milliarder kroner i kommunesektoren. Det antydes at 1,7 milliarder kroner av dette må dekkes av frie inntekter.  Merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenesteytingen med uendret standard og produktivitet.

Innholdsfortegnelse