Gå til innhold

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner, strategisk plan for NAV Hedmark, Handlings- og økonomiplan, har NAV Elverum følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær

91%

95 %

94%

Medarbeidertilfredshet samlet, NAV Elverum bruker sentrale medarbeiderundersøkelse som måler HKI (Human Kapital Indeks) Maks oppnåelige poeng 30

25,4

26

26

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet  (KVP)

23 30

30

70% av alle deltagere som avslutter i KVP skal gå over i arbeid eller utdanning. Måles hvert tertial. 81% 70 %

70%

Andel flyktninger som ikke er i arbeidsrettede tiltak og som følges opp av minoritetsveileder, skal ikke overstige 20%. Måles hvert tertial. [NY i 2014]  6%

20 %

20%

Antall brukere u/25 som mottar økonomisk sosialhjelp per mnd

50

40

40

Antall brukere u/25 år som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og har mottatt sosialhjelp i mer enn 30 dager

22

20

20

Antall rusmisbrukere som er i behandling, rehabilitering og som får oppfølging av ruskonsulent i NAV.

55

60

30

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale  83%

80 %

80%

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per mnd.

10

10

Brukertilfredshet. NAV gjennomfører brukerundersøkelser hvert år . Brukertilfredsheten måles på en skala fra en fra 1 -6.

4,30

4,70

4,70

Innholdsfortegnelse