Gå til innhold

Arbeidsmål 2016

På grunnlag av langsiktige strategiske mål i kommuneplan, tema/sektorplaner,  Handlings- og økonomiplan, har sektor for kultur følgende arbeidsmål med indikatorer som gjør det mulig å følge utviklingen over tid.

INDIKATOR

ORGANISASJON

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

Nærvær i %

96,4%

95 %

95%

INDIKATOR

TJENESTEKVALITET

Resultat 2014

MÅL 2015

MÅL 2016

BIBLIOTEKET

Utlån per innbygger

2,8 3,5

3,0

Antall besøkende per år

68985

83 000

76 000

KULTURHUSET
Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

6705

7 000

7000

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

4095

4 000

4000

Antall besøkende på kino – barn

13570

10 000

10 000

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

32360

38 000

38 000

Gjennomsnittlig besøk per. dag i kantina Elvarheim

15

33

33

KULTUR OG FRITID MED BISTAND / STØTTEKONTAKT
Tilfredse brukere (psykisk helse – skala 1 – 4)

3,5

Måles ikke

3,5

Antall timer bistand til brukere som har rettigheter til og behov for hjelp til å ha en meningsfylt fritid, snitttimer  pr måned.

12

8

12

Askeladden,  individuelt tilrettelagt  arbeid for 14 yrkeshemmede, gj.snitt timer pr uke

15,5

12

14

Sundsvoll aktivitetssenter, individuelt tilrettelagt aktivitet for 10 brukere, gj.snitt timer pr uke.

15,5

15

15

ELVERUMHALLEN/SVØMMEHALLEN
Brukertilfredshet svømmehallen (skal 1-6, der 6 er høyest)

Ikke målt

5

5

Brukertilfredshet Elverumshallen (skal 1-6, der 6 er høyest) (1-6)

Ikke målt

5

5

Antall besøkende per.år i Elverumshallen

300 000

300 000

300000

Totalt antall brukere Svømmehallen

70912

80 000

80000

Svømmehallen antall besøkende på fellesbad

15578

19 000

19000

Antall deltakere på arbeidstrening/arbeidsmarkedstiltak i Jobbsentralen pr. uke 6

6

Månedlige oppdrag for hjemmeboende eldre (Jobbsentralen)

150

150

FOREBYGGING FRITID BARN OG UNGE
Planlagte åpnekvelder i sentrum og bygdene

254

300

250

Ferieklubb, antall deltagere

550

350

350

Sommeråpent Ungdommens hus 15 dager

15

0

0

Åpne dager etter skoletid på Ungdommens hus

111

111

111

Antall registrerte samtaler Utekontakten

1370

1 300

1000

IDRETT OG NÆRMILJØ
Antall veiledninger for søknad på spillemidler

60

50

50

Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus og grendehus

4

4

4

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

12

10

10

FLYKTNINGETJENESTEN
Antall enslige mindreårige som bosettes (av total-antall)

6

3

5

Andel enslige mindreårige i skole utdanning eller arbeid etter fylte 20 år 95 %

95%

Antall deltagere på introduksjonsprogrammet (varighet cirka 2 år)

63

50

50

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program Grunnskole for voksne er inkludert.

50 %

50 %

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb fem år etter bosetting (ferdig med integreringsfase)

82 %

60 %

80 %

Antall flyktninger som bosettes + sekundærbosetting eller familiegjenforente

44

Inntil 50

Inntil 50

Innholdsfortegnelse